Markt snijbloemen weer in herstel Eieren Tarwe-oogst kan dit jaar vroeg van start Aardappelen Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peutvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Champignons In de sierteeltsector is het dieptepunt weer gepasseerd. Een flink aantal soorten snijbloemen steeg deze week geleidelijk in prijs. De weersomslag, die in Engeland al eerder inzette, zorgde voor een langzaam herstel van de vraag. Vorige week deden de snijbloemen extreem lage prijzen. Sedert lange tijd was een dergelijke slechte situa tie niet meer voorgekomen. Vooral het wegvallen van de vraag veroor zaakte de grote prijsval. De aangebo den hoeveelheden waren na maandag namelijk niet veel hoger dan in eer dere weken, toen wel redelijke prij zen werden gemaakt. Deze week maandag reageerde de markt al enigszins op de aangekon digde weersverandering. Dinsdag en woensdag zette die ontwikkeling zich nog sterker door. Bloemsoorten als alstroemeria, anjers, cymbidium, gypsophila, lelies en rozen brachten heel wat minder slechte prijzen op. Niet alle bloemsoorten konden even goed meekomen, maar over het alge meen kan toch van een redelijk her stel worden gesproken. De aanvoer van kamerplanten neemt al enige tijd af. Omdat ook naar de planten minder vraag bestond, was hier in de voorgaande eveneens spra ke van een wat lager prijsniveau. De ze week trok de vraag weer aan. Groente De prijsverbetering die zich vorige week bij de komkommers voordeed, kon deze week niet worden vastge houden. Bracht de sortering 41/51 afgelopen vrijdag nog gemiddeld 57 cent per stuk op, in de loop van deze week was dat al gezakt naar ruim een kwartje per stuk. De aanvoer is mo menteel erg groot. Vorige week kwa men er bijna 25 miljoen komkommers voor de klok, een kwart meer dan in de vergelijkbare week van 1988. De aanvoer van vleestomaten breekt records. Al twee weken achtereen is ruim 6,8 miljoen kilo aangevoerd, een niet eerder gerealiseerde hoeveel heid. De prijs daalt dan ook regel matig. Vorige week brachten zowel BB als BBB gemiddeld nog ruim een gulden per kilo op, deze week zakte vooral de BB-sortering daar flink onder. Ronde tomaten doen het, bij een grote aanvoer, deze week eveneens heel wat minder. De concurrentie op de Duitse markt, vooral van België en Roemenië, is groot. De aanvoer, van bospeen is de laatste weken weer wat kleiner dan begin juni. Dat had tot gevolg dat de vrije val van de prijs gestopt kon worden. Eind mei en begin juni kwamen grote hoeveel heden vollegrondspeen op de markt, zodat het produkt nog minder werd betaald dan in 1988. Ook toen was al sprake van een lagere prijs dan in het voorgaande jaar. De belangstelling voor de teelt van bospeen is de laat ste jaren toegenomen, hetgeen de kans op een belangrijke prijsverbete ring klein maakt. Champignons Met ingang van volgend jaar zullen de champignons niet meer centraal worden geveild op veiling CVV in Grubbenvorst. De Champignonaf- zetcentrale CAC wordt opgeheven en de vijf deelnemende veilingen zullen elk de eigen aanvoer voor de klok brengen. Wel worden de klokken middels het televeilsysteem gekop peld. Door afschaffing van de prijsmiddeling krijgt elke veiling dan een eigen champignonprijs. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 6,90-8,20 1,44-1 52 week 15/06-22/06 57-61 gr. 9,40-11,25 - 1,65-1 84 - 64 gr. 12,45- 12,75 - 1,95-1 99 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 4,75 6,00 7,00 - 7,90 - 9,50 - 10,75 - 13,50 dd 4,83 6,10 7,11 - 8,42 - 9,62 - 11,13 - 14,14 bruin ld 4,75 6,00 7,00 - 8,75 - 10,90 - 12,25 - 13,00 - dd 4,84 6,10 7,11 - 8,88 - 11,04 - 12,35 - 13,75 Evadag wit 6,25 7,25 8,05 - 10,05 - 11,50 - bruin 6,00 7,05 - 9,15 10,90 - 12,35 - Roveco wit 4,55 6,35- 6,85 - 7,70 - 9,15 - 10,05 - 12,85 - bruin 4,55 6,35 - 6,85 - 7,95 - 9,40 - 10,55 - 13,35 - Ven wit 4,50 6,30 - 6,80 - 7,75 - 9,20 - 10,10 - 12,80 - bruin 4,50 6,30- 6,80 - 8,00 - 9,45 - 10,60 - 13,30 - De handel in granen van de oude oogst is momenteel een aflopende zaak. De graanbeurs in Groningen was deze week gesloten. Over niet al te lange tijd zal de nieuwe oogst weer op de markt komen. Volgens de laat ste berichten heeft de wintertarwe een voorsprong in ontwikkeling van minstens tien dagen, vergeleken met een gemiddeld seizoen. Op een enkele perceel wintertarwe is de korrelvulling al begonnen en be vindt het gewas zich in het gewassta dium midden melkrijp. Het droge weer in de afgelopen weken heeft ge zorgd voor een sterke toename van bruine roest. Op meer dan de helft van de 293 percelen waar Epipré- waarnemingen worden verricht is al bruine roest geconstateerd. Ook het aantastingsniveau is sterk gestegen: van gemiddeld zeven naar twaalf aangetaste bladeren (per veertig hal men). Het aantal percelen met gele roest, meeldauw en septoria is vrij wel niet toegenomen. De opbrengst van de wintertarwe zal in ons land niet tegenvallen. Uit de Verenigde Staten komen berichten dat de wintertarwe daar minder is dan normaal. De regen kwam in veel gevallen te laat om de opbrengst nog te verhogen, maar zorgde juist voor schade in het afrijpende gewas. De oogst is er volop aan de gang. Om dat de zomertarwe er beter voor staat en ook het areaal is toegeno men, zal de totale Amerikaanse tarwe-oogst toch nog groter worden dan vorig jaar, zo is de verwachting. Het produktschap Granen, Zaden en peulvruchten verlaagt de minimum broodprijs per maandag aanstaande met zeven cent tot 1,77 voor een heel brood. Daarmee is een begin ge maakt met het voorgenomen beleid, de effectiviteit van de minimumprijs als beschermingsmaatregel te ver minderen. Aardappelen De aardappelmarkt is ook deze week zeer flauw gestemd. Vorige week ging toch nog ruim 22.000 ton de grens over, voor een belangrijk deel bestemd voor de verwerkende in dustrie. De regen die half deze week viel, was zeer welkom voor de aardappelen. De termijnmarkt reageerde aan het begin van de week al met een flinke daling op de weersvoorspellingen. Uit de fluctuaties van de notering op april 1990 zijn de veranderingen in de weersgesteldheid goed af te lezen. Uien De laatste weken vond nog een rela tief goede export plaats van de laat ste vriesuien. Vooral Engeland, maar ook Frankrijk, namen nogal wat af. De levering van de nieuwe plantuien zal binnen enkele weken goed op gang komen. Het areaal is zeker niet kleiner dan het gemiddelde van de laatste jaren. Er schijnt nog maar een matige belangstelling te zijn voor dit produkt, de handel neemt een af wachtende houding aan. Contractteelt Het areaal groenten dat op contract wordt geteeld, veelal door akkerbou wers, is dit jaar vier procent groter dan in 1988. Uit een enquête onder de groenteverwerkende industrie en teeltcommissionairs blijkt een groei ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Klei 0 mm Klei 40-50mm Voer- aardappelen Middenmeer Emmeloord 22/06 Leeuwarden Zeewolde 23/06 Goes 27/06 9,00-13,00 - Dronten 28/06 12,00-14,00 - 10,75-12,75 - 13,00-15,00 11,00-12,00 - 3,50-6,00 6,00-8,00 Groothandels- prijzen Klei 40-50 mm Klei 50 mm Voer- aardapp. Rotterdam 26/06 8,00-10,00- 17,50-18,50- 6,00-7,00 Per 100 kg, ex btw. Vor.week.Vorige dinsdag vrijdag 40-50mm april '90 24,90 22,00 50mm+ april '90 41,50 37,00 Deze week dinsdag 19,00 32,60 Goes GRANEN di Groningen' di Middenmeer wo 28/06 Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Wintergerst Haver 41,75-42,75 40,00-41,50 32,00-38,50 ZADEN telersprijzen Blauwmaanzaad** Karwijzaad** 100,00-142,50 195,00-215,00 122,50-140,00 Koolzaad franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon prima doorsnee per 100 kg. Groene erwten Veldbonen Kapucijners Bruine bonen GOES, di Telersprijzen ROTTERDAM, ma Groothandelsprijzen 71,00 68,00 72,50 230,00 van 18.742 hectare naar 19.465 hecta- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte- Aanv.- Gem. Prijs- wk 19-06/24-06 ring trend prijs trend week 19/06-24/06 ring trerïd prijs trend week 19/06-24/06 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 115 Witlof kort IEF 285 Tomaten rond A I 111 Boskoop groen 75/85 151 - Kropsla 23/24 22 - Tomaten vlees BB 101 - Jonagold 75/80 - 166 Bloemkool 8 145 Komkommers 41/51 51 Gloster 70/80 - 104 - Witte kool deense - 14 - Glassla 23/24 - 50 Lombart's Calv. 70/80 - 98 Rode kool A - 41 - Paprika groen 75/85 576 Meloenen oog 4 - 506 Spitskool 37 - Paprika rood 75/85 509 - Aardbeien kl.l - 98 Chinese kool - 51 - Paprika geel 75/85 394 Bessen kl.l 157 Broccoli 219 - Aubergines 225/300 163 - Spinazie - 55 - Radijs midden 41 - Andijvie 34 - Courgette 7 40 - Waspeen Al 60 - Breekpeen 200/400 - 63 - Prei blok 2 171 - Asperges AA 816 - Kroten A 81 Snijbonen - 610 - Veilinggegevens week 19/06-24/06 prijs in ct./kg. Klasse I Klasse I Klasse II 2 Klasse II 3 Klasse III 3 Door snede fijn middel 70 100 100 Aanv.- trend Gem. Prijs- prijs trend 4,36 3,11 2,43 2,21 2,00 Kaasuitvoer eerste kwartaal gestegen, minder naar EG- landen In het eerste kwartaal werd uit Ne derland 101.781 ton kaas uitge voerd, dat was 4619 ton meer dan in de eerste drie maanden van 1988. De uitvoer naar de EG-landen daalde van 83.890 ton tot 80.783 ton, welke daling van ruim 3000 ton gekompen- seerd werd door een stijging met ruim 77.000 ton tot 20.998 ton van de uitvoer naar derde landen. 22 Het fruitseizoen is achter de rug. De hoeveelheden appels die nu nog ge veild worden zijn gering. De kwali teit blijft nog steeds goed, evenals de prijsvorming. Het bewaarseizoen is niet tegengevallen; de omzet van de CVZ is weer hoger dan het vorig jaar, op dit moment is er 1.000.000,meer geveild dan het vorig seizoen. Dat is 6% meer dan vorig jaar en 22% meer dan in 1987. Hieruit blijkt dat ook de telers meer geld in handen gekregen hebben want de veiling is slechts een door geefluik naar de telers toe. Het afge lopen voorjaar hebben belangrijk minder kilo's meer geld opgebracht. Reeds meerdere keren is gememo reerd dat de peren een zeer belangrij ke bijdrage geleverd hebben, ook de appels hebben het niet slecht gedaan. Het kleinfruitseizoen is nu goed op gang gekomen door het warme weer neemt het aanbod snel toe. De prijs vorming is tot op dit moment goed, de kwaliteit redelijk. Het is duidelijk merkbaar dat het areaal weer verder is gedaald. De komende week is weer de jaarlijkse ledenvergadering waar op de resultaten van het afgelopen jaar en het beleid voor het komende jaar ter sprake komt. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen week 19 tot en met 23-6. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Closter: tot. II: 9 0,45 Gol den Del.: I 70/80: 19 1,27 (-- --); tot. I: 28 1,13 (-- --); II 70/80: 2 0,95 (-- --); tot. 11:2/ 0,92 (-- --). Kleinfruit CVZ Ras, evt. klasse, hoeveelheid en mid denprijs. Noteringen van dinsdag tussen haakjes. Rode bes: kl. II: 136 3,32 (770 3,51); Rode bes a ds. 200 gr.: kl. I: 31.698 ds. 1,31 (2.817 ds. 1,02; Rode bes a ds. 500 gr.: kl. I: 1.896 ds. 2,40 (4.596 ds. 2,22); Bramen a ds. 150 gr.: kl. I: 2.268 ds. 3,66 (948 ds. 2,20); J. Roem a ds. 200 gr.: kl. I: 9 ds. l,10(36ds./ 1,10); Schonem. a ds. 200 gr.: kl. I: 1.287 ds. 1,22 (1.008 ds. 1,40); Framb. a ds. 200 gr.: 3.195 ds. 1,04; (477 ds. 1,30); Glen. (gl). a ds. 200 gr.: 9.154 ds. 1,71 (1.026 ds. 1,13); Framb. (gl.) a ds. 150 gr.: 1.608 ds. 1,07 (tot. kl. II 48 ds. 0,90); Ko- rona (n.).: tot. kl. II: 1.552 kg/2,23 (56 kg. 3,50); kruisb. a ds. 200 gr.: (9 ds. 1,10); kruisb. (r.).: (30 kg. 1,70); zw. bes a ds. 200 gr.: -- -- (135 kg. 1,90); kr. bes (r.). a ds. 200 gr.: -- - (306 kg. 1,80); kr. bes (r.). a ds. 500 gr.:(138 ds. 2,60). Veiling St. Annaland: Doré gewoon: 76-90 c; gewoon afw.: 30-32 c; driel: 45-60 c; kriel: 171-198 c. Première gewoon: 51-62 c; driel: 41-46 c; kriel: 171-176 c. Gloria gewoon: 48-66 c; bonken: 71 c; driel: 45 c; kriel: 179 c. Aanvoer: 221 ton. re. Het areaal herstelt zich duidelijk van de grote teruggang in 1987. Per produkt doen zich verschillende ont wikkelingen voor. Zo kent de suiker- mais (van 135 naar 196 hectare) een relatief sterke uitbreiding. Ook de di verse peensoorten, schorseneren, spi nazie, doperwten en snij- en spekbonen worden dit jaar op een heel wat groter areaal geteeld. Dalin gen in het contractareaal treden on der meer op bij stamslabonen, tuinbonen, prei, andijvie, rode bieten en alle koolsoorten. Over een langere periode gezien is de contractteelt van groentegewassen overigens erg sta biel. Vergeleken met zo'n vijftien jaar geleden is het areaal nauwelijks toegenomen. Wel neemt het areaal wortel- en knolgewassen langzaam toe. Slachtveemarkt De slachtrundermarkt staat onder druk, ondanks een aanvoer die in de week tot 23 juni kleiner was dan in de week daarvoor. Er was enige vraag van de kant van de ekspor- teurs, doch deze boden niet al te goe de prijzen. Het warme weer heeft tot eind voorgaande week de vraag ge drukt en er bestaat weinig behoefte tot aanvullende aankopen. Dat ver leende de markt een wat lusteloze stemming. Lagere prijzen vermoch ten later de markt een wat vriendelij ker stemming te verlenen. In Duitsland zal 4000 ton stierevlees in het kader van een inschrijving voor interventie uit de markt geno men worden tegen prijzen tot DM 6,61/kg. De markt voor slachtscha pen/lammeren was redelijk goed prijshoudend. Het betrekkelijk klei ne aanbod aan varkens en zeugen dat via de markt verkocht wordt, werd tegen lagere prijzen ge- quitteerd. Vrijdag 30 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22