VOO It in: VltOIIW Tuinen, een belangrijk onderdeel van de direkte omgeving p.j. zuid geluid Steeds een stap verder in de goede richting Plattelands-Jongeren Heusden, Altena en Biesbosch houden geslaagd schuurfeest Ekskursie naar groenvoerdrogerij redaktie Henk Tegels Verder samenwerking binnen NFPJO: Mij spreekt de blomme een tale, mij is het kruid beleefd, mij groet het alternate, dat God geschapen heeft! PJZ AGENDA onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voot Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Na de middeleeuwen verloren burchten hun verdedigende funktie en kon de tuin tot een lusthof worden aangelegd. Tuinen werden een be langrijk onderdeel van de direkte omgeving van kastelen en huizen van gegoede burgers. De beslotenheid van de tuin werd geaccen tueerd door de omringende geschoren hagen, bomen en waterpartij en. Na de 18e eeuw werd de beslotenheid doorbroken en de oor spronkelijke landschappelijke schoonheid aangepast. Voor ieder die belangstelling heeft voor tuinen of van de eigen tuin iets moois wil maken, organiseert de tuinkommissie regelmatig bezoeken aan inte ressante tuinen en kwekerijen. Hieronder het verslag van de twee daagse tuinreis op 31 mei en 1 juni 1989. Vroeg op, om lekker twee dagen op stap te gaan! De tuinkommissie heeft weer (van horen zeggen) een leuk programma voor elkaar. In Goes staan al vele plattelandsvrou wen: Zo, ben jij er ook weer? Oh, was je net in Wenen met de Interna tionale Kommissie? Na twee weken droogte zijn er waarachtig enkele druppels regen. Maar gelukkig duurt dat niet lang. In de bus is nog ruim plaats, want Wemeldinge en Tholen moeten er nog bij. Een gezellig geroezemoes komt naar voren. Het is één van die hoge bus sen. Je kijkt over van alles heen, waar je anders tegen aan kijkt. Mooie wolkenluchten, mooie felle groene kleuren, naast het uitge droogde gras, dat net gemaaid is. In Meerkerk zijn we zo: koffie met ge bak. Het smaakt best, als je al een aantal uren op bent. Je leert wat meer namen kennen. Weer weg, want om 11 uur moeten we in Hou ten zijn. We vinden de weg zomaar! Wat kun je van een tuin toch veel maken, als je er plezier in hebt en wat maakt iedereen er toch weer iets anders van. Nu ook: een prieel, waar druiven over zullen groeien, een kamperfoeli, die zich op elegante wijze naar de dakgoot slingert en stronken, waar een bijzonder stukje tuin van gemaakt is. We blijken op ons tijdschema voor te liggen, dus wat vroeger eten en dan wat meer tijd bij de tuinen van mevrouw Ruys. Daar worden we door één van de V/i hoveniers ontvangen. Vooral er aan denken, dat we met teleurstel lingen weg kunnen gaan, want iets nadoen valt niet mee. We leren van alles. Uit een bol van 75 cm doorsnee komt bovenop steeds water uit. Onze rondleider Dinsdag 13 juni hadden de drie plattelandsjongerenorganisaties over leg over de verdere samenwerking binnen de Nederlandse Federatie Plattelands Jongeren Organisaties. Deze hele diskussie is begonnen omdat de zgn. verdeelsleutel aangepast moet worden. De huidige fi nanciële middelen lijken niet meer toereikend voor de taken de NFPJO uitvoert. Door een kleine aanpassing zou dat overigens wel eens mee kunnen vallen. Naar aanleiding van een diskus- siestuk geschreven door Jan Ebs- kamp, voorzitter van de NFPJO, werd ingegaan op de inhoudelijke samenwerking. Binnen de eigen or ganisaties was de diskussie al op gang gekomen, en men kon nu ken nis nemen van eikaars standpunten en wat er verder samen ondernomen kan worden. Iedere club was van mening dat de eigen landelijke agra rische kommissie nog even moet blij ven, maar ze kunnen wel meer zaken samen doen, vooral op het terrein van belangenbehartiging. De KPJN wil meer vormingstaken naar het APJW overhevelen en de landelijke vormingswerkgroep van de NCPJ wil nauw samenwerken met de themagroep van het APJW. De PJGN heeft dit al jaren geleden ondergebracht bij het APJW. Huiverig De PJGN is de enige organisatie die in de verre toekomst naar een gehele fusie wil, de beide andere PJO's staan hier nog huiverig tegenover. 20 Men is vooral bang dat ze veel har der lopen dan hun leden. En dit zou, volgens de woordvoerders, wel eens niet in goede aarde kunnen vallen. Wel ziet men de voordelen van een gezamenlijk personeelsbeleid en daarna detachering naar de klubs. De NCPJ wil nog wel graag de eigen personeelsleden in dienst nemen. Al met al waren er nogal wat verschil lende geluiden te horen deze avond, het was dan ook een lange vergader avond. Gerrit Bos, oud-bestuurslid en pas afgetreden als voorzitter van PJG- Overijssel, verweet op een gegeven moment de vergadering dat er geen lef werd getoond. Het lef om werke lijk de handen ineen te slaan, men was bang voor zijn eigen pluche. Hij was blij dat hij binnenkort naar een land verhuist (Nieuw-Zeeland) dat over dit soort zaken niet zo moeilijk doet. Piet Kuyper, uit Zeeland (PJZ), be oogde dat het belangrijkste was dat men respekt toonde voor eikaars levens- en zienswijze, en dit kon De heer Derksen gaf op geanimeerde wijze uitleg over de tuinen van Huize "Warmelo" en over het kasteel zelf. vertelt: 's morgens als ik het water aanzet, zitten de vogels al te wachten en in een mum van tijd zijn er allerlei insekten rondom. De tuinen van Mien Ruys (zij ont werpt, met haar meer dan 80 jaren, nog steeds tuinen) zijn nu gebaseerd op experimenten. Eerst zelf uitpro beren, en dan pas beschikbaar stel len, met kleuren experimenteren in de border, met licht en donker (2 van de zelfde planten, één in de schaduw, één in het licht) en dan zien wat er gebeurt. Sommige mensen hebben baat bij het weten van namen. Anderen weer bij een groeiwijze. We krijgen overal een antwoord op. De een leert dit, de ander dat en we genieten van bloei ende planten en struiken. Van de zo mer zal er wat meer bloeiends te zien zijn. Na het tuincentrum van Moerheim ernaast nog bezocht te hebben, stap pen we weer in de bus, en rijden met een mooie avondzon naar ons hotel, in Oldenzaal, een mooi ritje. Even verfrissen en dan aan tafel, 's Avonds gaat ieder zijns weegs, maar laat naar bed is het voor niemand ge worden. Tweede dag Het is nog vroeg, de zon schijnt, een goed begin van onze tweede dag. Bij het ontbijt een gezellig gekeuvel, we zijn uitgerust! En dan weer op stap. Koffers inladen, een groepsfoto ma ken. Niet lang rijden naar kasteel Warmelo te Diepenheim. Velen ken nen de naam wel, want prinses Arm gard, de moeder van prins Bern- hard, heeft daar gewoond. Wat is dit park mooi opgezet. Prins Bernhard heeft er veel toe bijgedragen om er dit van te maken. We worden verwelkomd door chef tuinman, de heer Derksen, die ons op een kostelijke manier vertelt over de geschiedenis van het kasteel. De heer Derksen is daar al vele jaren en de liefde voor de tuinen van Het Warmelo komen tot uiting in zijn met veel humor gegeven rondlei ding. We hebben zicht op het hoofd- Guido Gezelle gebouw en om het plein ook twee koetshuizen, mooie verhoudingen, keurig verzorgd en je ziet dat het ge bruikt wordt. Als je zo twee dagen tuinen kijkt, ga je steeds meer ont dekken en krijg je steeds meer in zicht in de opzet en de verzorging van tuinen en parken. Waar je anders aan voorbij loopt, daar krijg je nu plezier in. Onze 'wandeling begint. Omgeven door taxushagen stappen we door een poortje in een tuin. De groene mu ren van deze puttuin maken het voor subtropische planten mogelijk hier te groeien. Een aangrenzende moe- rastuin en trouwens het gehele park laten zien wat iemand met gevoel voor ruimtelijke verdeling mogelijk maakt. Dan gaan we het park in, waar door kijkjes gemaakt zijn. Ja, en wat zie je dan! Vijvers en gazons, omgeven door schitterende rhododendrons, meters hoog, die volop bloeien in de ze tijd. Daarnaast nog bijzondere heesters en bomen, die in een volko men harmonie geplaatst zijn. Opge togen lopen we rond, steeds weer iets moois ontdekkend. Met moeite ne men we afscheid. Onderweg naar Vorden nog langs ie mand, die mooie potten en tuinorna- menten verkoopt. En ook een tuin heeft, die we met plezier even bekij ken. Daarna hebben we best zin in de koffietafel, goed verzorgd in een gezellige omgeving. Dan niet ver naar Kasteel de Wirsee. Ook een park, maar weer anders. Onze begeleider vertelt allerlei we tenswaardigheden met betrekking tot het gebruik van het hout van ver schillende bomen. Ook hier is weer zoveel moois te zien, teveel om op te noemen. Iedereen geniet. Het is een groot terrein met oude bomen, wa tergangen, een vijver in het bos, een tuin met voor ons verschillende on bekende bloemen, een moestuin en ook weer doorkijkjes. Ja, op zo'n reis doe je ideeën op. Maar ook geniet je steeds meer van alles wat je in het dagelijks leven overal om je heen ziet, je krijgt er oog voor. Met een onderbreking in Kinderdijk, voor een lekker gezellig etentje, gaan we huiswaarts met een zeer voldaan gevoel. B. v.d. Stadt Op initiatief van de agrarische gespreksgroep in het land van Heusden, Altena en Biesbosch werd op vrijdag 23 juni een schuurfeest georganiseerd voor alle plattelandsjongeren uit dit gebied. Het schuurfeest werd ge houden bij de familie Quartel aan de Heymansgatweg te Wer kendam. De ongeveer 120 plattelandsjon geren die naar het feest toe waren gekomen, zorgden met elkaar voor een gezellige sfeer. Hier door konden de organisatoren te rugzien op een geslaagd festijn. Het schuurfeest kwam niet zo maar uit de lucht vallen. Na de opheffing van de CP J-afdeling in het gebied, is er op initiatief van de PJZ en met medewerking van de Kring van de ZLM, een aantal jongeren rond de tafel gaan zit ten om te bekijken of er in het ge bied naast het agrarisch werk ook nog belangstelling bestaat voor het algemene werk. In over leg met de agrarische gespreks groep werd afgesproken om een aktiviteit te gaan organiseren en te kijken of er belangstelling voor was. Het schuurfeest was daarvan het eerste resultaat. Naar aanleiding van dit schuur feest zal nu verder gekeken gaan worden, of en zo ja op welke ma nier andere aktiviteiten georgani seerd gaan worden. Een andere vraag is onder welke vlag dit alle maal gaat gebeuren. Het begin voor een gezonde plat telandsjongeren organisatie in het gebied van Heusden, Altena en de Biesbosch lijkt gemaakt. De plattelandsjongeren uit dit ge bied zullen zeker nog wat van zich laten horen. Henk Tegels zelfs heel goed in een samenwer kingsverband. Johan Dekker, PJOF-voorzitter (Flevoland), vond dat de polders nu toch wel een hele grote sprong voor waren (hier is nl. al een intensief samenwerkingsver band) en hij zag aankomen dat dit in meer provincies zou gebeuren. Lange weg Er is nog een lange weg te gaan voor men het eens is en op een lijn zit, maar we komen wel elke keer een stap verder in de goede richting. Als men dan ook bereid is om de woor- Afd. Sehouwen-Duiveland: 1 juli: Schuurfeest. Ook dit jaar weer bij de familie Binck, Zuidhogeweg 1 te Ou- werkerk. PJZ-provinciaal: 10 juli: HB- vergadering in het Pannenhuis te Hoogerheide. Aanvang: 20.00 uur. den in daden om te zetten, dus ook de bijbehorende prijs te betalen, dan zijn we al een heel eind verder. Eind van dit jaar zullen we hier al een stukje van kunnen zien want voor 1990 moet er een sleutelaanpassing komen (sleutel is aantal procenten van de landelijke middelen van de PJO's die naar de NFPJO gaan). De wens om meer samen te werken is deze avond duidelijk uitgesproken, laten we dus hopen dat er een hele boel goede feeën staan bij de wisse ling van de NFPJO van het kinder bed naar het 'grote' bed. Tineke Grijsen Op 16 juni jl. hield de afdeling Noord-Beveland haar eerste ekskur sie van dit jaar. Omdat het afde lingsbestuur dicht bij huis wilde be ginnen, koos men voor de groenvoer-drogerij van de heer Tim merman in Korgene. Deze was be reid om ons door zijn bedrijf te lei den, waarvoor onze hartelijke dank! Op het bedrijf wordt het akkerbouw-gewas luzerne in fasen verwerkt tot voeder voor kleine huis dieren en tot rundvee-voer. De voor naamste bewerkingen bestaan uit: 1. op het land: maaien/hakselen 2. in het bedrijf: drogen, hakselen en persen tot luzerne-brokjes. De kleur van de brokjes bepaald de kwaliteit van het produkt: hoe groe ner, hoe beter. Het was een interes sante ekskursie. Alleen viel het te be treuren dat met name de toekomsti ge jonge boeren het af lieten weten. De volgende aktiviteit van de PJZ afdeling Noord-Beveland is een ten- nistournooi. Komt dan allen en laat je eens van je sportieve kant zien. Afdelingsbestuur Noord-Beveland Vrijdag 30 juni

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 20