De twintiger jaren YITAK in Zuidwesten officieel van start zegge en schrij've zuidelijke landbouw maatschappij Van Cadzand tot het Hogeland Pacht Praktijk De pachtprijs land- en tuinbouwblad VRIJDAG 30 JUNI 1989 77e JAARGANG NO. 3979 "VITAK, van Cadzand tot het Hogeland". Met deze levensgro te wervende tekst die de direkteur Akker- en Tuinbouw van het Ministerie van Landbouw Ir. K.J. van Ast woensdagmiddag op het Abdijplein in Middelburg aan een ballon de lucht in liet maakt de Stichting Informatieverzorging Akkerbouw duidelijk wat ze wil: zoveel mogelijk akkerbouwers in ons land moeten zich aan gaan sluiten bij het landelijk informatiesysteem VI TAK. Met het oplaten van de ballon werd dus het officiële start schot gegeven voor een verdere verbreiding vanuit het Zuid westen van een doelmatig gebruik van de computer in de akker- bouwsector. Plezierig was dat de ca. 50 genodigden dankzij een Europese primeur in het VITAK-programma van tevoren al weten dat ze voor de openingshandeling de paraplu niet mee naar buiten hoefden te nemen: In samenwerking met Meteo Consult in Wa- geningen verzorgen VITAK en VeeNET voor hun deelnemers namelijk een uniek stuk extra weersinformatie waarbij via grafi sche beelden op elk moment een of meer neerslagbeelden op het scherm kunnen worden opgeroepen. Dit beeld gaf tussen 4 en 5 uur woensdag een wolkenloze hemel te zien boven Mid delburg. Na een tweejarige proef van het VITAK-programma in Flevo land en in Noord- en Zuid-Holland is VITAK - nu dus - begon nen met de officiële inschrijving van deelnemers. Voor ca. 115,kan men een jaar meedoen. Het merendeel van de ca. 230 proefdeelnemers heeft zich opnieuw aangemeld. Daarnaast zijn er 40 nieuwe deelnemers. Het aantal deelnemers in de nieu we regio Zuidwest-Nederland bedraagt ca. 80. Uitbreiding van VITAK naar Groningen, Friesland en Drente volgt dit najaar. Informatieleveranciers voor het VITAK- programma zijn naast agrarische en aanverwante bedrijven en instellingen in de regio enige landelijk opererende bedrijven en instanties. Zo doen mee de Consulentschappen voor Akker bouw en Tuinbouw in Lelystad, Barendrecht, Tilburg en Goes, Meteo Consult met het regionale weerbericht, de databank voor voedsel en bloemen. Het Instituut voor Rationele Suikerpro- duktie, der regionale keuringsdiensten van de NAK, de Agrari sche Unie/Vulcaan, Uitgeverij Misset en het Proefstation voor de Akkerbouw en Groenteteelt in de Vollegrond (het PAGV) in Lelystad. VITAK wil de komende maanden het aanbod van in formatie vergroten door zoveel mogelijk nieuwe informatieleve ranciers te werven. Er wordt konkreet gewerkt aan de uitbreiding van de informa tievoorziening via teeltbegeleidingssystemen met o.m. het IRS en met het Nederlands Graancentrum. Met Cebeco Zuidwest dat met Agrotel een eigen informatiesysteem heeft ontwikkeld, zal overleg plaats vinden over een eventuele samenwerking tus sen VITAK en Agrotel. De heer K.J. van Ast (m) bij de start van de verbreding van het VITAK-programma. Links SIVAK-voorzitter de heer A.J.G. Doeleman en rechts het GS-lid de heer R.C.E. Barbé. Her en der is in het land aan de stand van de gewassen goed te zien dat het een hele tijd droog is geweest. Met name op de zware kleigronden - waar pas laat gezaaid en gepoot kon worden - is de stand van de gewassen matig tot zelfs slecht. Verwacht wordt dat de gewas sen op deze gronden zich ook met regen niet meer vol ledig zullen kunnen herstellen. Waarmee maar weer eens bevestigd wordt dat de portemonnee van de boer buiten ligt. Dat weet iedereen, maar het kan toch elke keer weer zeer doen. In de onlangs gepubliceerde Landbouw Structuurnota wordt aangekondigd dat er met het landbouwbe- drijfsleven overleg zal worden gevoerd over aanpassing van het pachtinstrumentarium. Daarmee wil men on der meer bereiken dat (oudere) ondernemers die (op termijn) hun bedrijf zullen beëindigen hun grond ter be schikking stellen aan andere bedrijven voor oppervlak tevergroting. In deze optie zal verpachting van los land mogelijk zijn zonder dat daarop de in de pachtwet gestelde regels met betrekking tot de pachtprijsbe- heersing, het continuatierecht, de in de plaats stelling en het voorkeursrecht van toepassing zijn. Deze ver pachtingen zullen aan een maximum termijn worden gebonden en onderhevig zijn aan de toetsing van de Grondkamer. Ook wordt gedacht aan een vergaande li beralisatie van verpachtingen tot 3 ha. Tenslotte wordt in de landbouwstructuurnota ook genoemd de (gefa seerde) verhoging van de pachtnormen tot een netto rendement van 2% van de verkeerswaarde van onver- pachte grond. Zoals bekend heeft de ZLM zich steeds verzet tegen elk gemorrel aan de pachtregelgeving omdat gevreesd wordt dat dat van kwaad tot erger zal leiden. Op onze pachtstudiedag in februari jl. is één en ander nog eens duidelijk beargumenteerd. Dat standpunt is nog niet gewijzigd. Vorige week hield de ZLM een studiedag over ondermeer de structuurnota landbouw en werd het standpunt van februari jl. herbevestigd. Het op zich sympathieke idee om beëindigers te bewegen om hun grond bij collega's in pacht te geven kan volgens de studiedaggangers ook op andere wijze worden gesti muleerd, bijvoorbeeld door fiscale maatregelen. Dit via de pacht willen doen is het paard achter de wagen spannen. In het juninummer van "Agrarisch Recht" schrijft mr. P.A. de Hoog n.a.v. het rapport van de werk groep Pacht van het Landbouwschap en het interde partementaal beleidsonderzoek Heroverweging Pachtwetgeving het volgende: Met het van kracht wor den van de onderhavige liberaliseringsvoorstellen is het niet ondenkbaar dat de twintiger jaren voor de pach ters in eigentijdse vorm opnieuw zullen herleven. De Hoog voert verder aan dat in zowel de pacht- voorstellen van het Landbouwschap als in die van de overheid elke agrarisch-economische grondslag ont breekt: in geen van de rapporten is zelfs maar het begin van bewijs geleverd dat de dwingendrechterlijke bepa lingen van de pachtwet een negatieve invloed op het pachtareaal hebben en dat liberalisering van de pacht wet tot een vergroting van het pachtareaal zal leiden. Zo, horen we het ook eens van een ander. Hiermee is ove'rigens exact de ZLM-visie verwoord en met De Hoog hoop ik dat dat aanleiding is om tot een herover weging van de heroverweging te komen. Nu heb ik in middels vanuit de boezem van het ministerie van landbouw begrepen dat men daar de kans dat de pachtvoorstellen uit de landbouwstructuurnota ten aanzien van de pacht het zullen halen niet bijster hoog acht. Het doet me in dit verband deugt dat De Hoog voor het schrijven van zijn artikel blijkens een noot ge bruik heeft gemaakt van de uitkomsten van de studie dag Pacht van de ZLM. Een ander actueel punt met betrekking tot de pacht is de pachtprijs. In de landbouwstructuurnota zijn zoals gezegd ook voorstellen opgenomen om de pachtprijs structureel aan te passen. Mijn vrees dat we uiteinde lijk dus dubbel zullen worden gepakt wordt daarmee bevestigd: én liberalisering én hogere pachtprijzen. Eén en ander is in zoverre actueel dat er momenteel in het kader van de 3 jaarscyclus ook een concreet voorstel ligt om de pachtnormen te verhogen. Vanuit de ZLM hebben we ingebracht dat de voorgestelde verhoging - met name voor wat betreft waterschapslasten en on- roerendgoedbelasting - slecht onderbouwd is. Als ik de berichten mag geloven dan wordt er inmiddels overwo gen om voor met name de akkerbouw geen of een sterk gematigde verhoging door te voeren. Dat zou na tuurlijk niet slecht uitkomen. Niettemin ben ik van me ning dat ook in die situatie een en ander gebaseerd moet zijn op zakelijke argumenten. Zo niet, dan vallen we vroeg of laat in ons eigen zwaard. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1