Holland Primeur van start Kontrakt bloembollen voldoet aan behoefte teelt ekspandeert Minimummaat appelen opgetrokken 'Koöperatie nieuwe stijl is van Europees formaat' Belgische aardbeien- Van belang dat met resultaten beregening witlofruggen verder Een ouderwetse zomer maar met veel gebreken Kengetallenkaartje groenten en fruit in Nederland gewerkt wordt Direkteur Bloemenveiling West land: Wanneer men even terugblikt naar vorig jaar dan is het moeilijk voor te stellen dat er om deze tijd al zo veel gewassen in bloei stonden. Er werd toen echter op THOLEN een flink deel verwoest door een enorme ha gelbui zodat men dit gemakkelijk kan onthouden. Het gaat er nu ook weer naar uitzien dat er van veel per celen weinig terecht zal komen. Het wortelgestel van de jonge plant jes is ontoereikend om vlot van start te gaan. Er zit meestal nog wel vol doende vocht in de grond als men dieper komt, zodat de voorsprong van de vroeger opgekomen planten steeds groter wordt. Je ziet als je door de polders rijdt dat de land- en tuinbouwgewassen een grote lappen deken vormen, met veel kale stukken. De winterbloemen met meestal een krachtig wortelgestel hebben ner gens last van en vertonen een ideale bloei. Hier wordt ten volle van het goede weer geprofiteerd. De op brengsten van de vroege aardappe len zijn nog steeds aan de lage kant, met een enkele uitschieter op wat uitgelezen niet verknoeide grond. De prijzen zijn weliswaar flink gezakt maar lijken toch vrij stabiel te blijven. 'Een van de kenmerken van de koö- peratie van de toekomst is haar Eu ropees formaat. Koöperaties moeten zich gaan richten op schaalvergro ting, internationalisering, voor- en achterwaartse integratie, samenwer king en managementtransformatie'. Dat konkludeerde Bloemenveiling Westland-direkteur ir.ing. H. de Boon in zijn inleiding 'Koöperaties nieuwe stijl', welke hij dinsdag 20 juni jongstleden hield tijdens de jaarvergadering van de Rabobank Oud-Beijerland. Volgens De Boon kunnen koöpera- tieve ondernemingen een belangrijke rol spelen bij de strategische her oriëntatie in de agrarische sektor. De huidige problemen in de agrarische sektor komen voort uit overproduk- tie, afzetstagnatie, een toename van internationale konkurrentie en een komplexe regelgeving. Die bedrei gingen voor de toekomst van de agrarische sektor kunnen tegenwicht ondervinden, wanneer kansen wor den gekreëerd. Dat kan door het ver- Vrijdag 30 juni 1989 Onder glas kon het zomerweer be hoorlijk goed opgevangen worden. Planten die over voldoende vocht beschikken kunnen behoorlijk wat verdragen. Voor gewassen, die wat minder zon kunnen verdragen, zoals sommige bloemsoorten, wordt een krijtscherm op het glas gespoten, de bijen zijn dan ook langer aktief zo dat dit bij deze bloemen de zaadzet ting ten goede komt. De groeiduur is met dit weer bijzonder kort en het oogsttijdstip valt snel, bijvoorbeeld radijs is 3 weken na zaaien oogstrijp. Ook de bonenoogst is bijzonder snel verlopen, de prijs is lang goed ge weest. Alleen tijdens de topaanvoe- ren stonden de prijzen behoorlijk onder druk, zodat het financieel enorm veel verschil uit kan maken of men wel of niet met grootste pluk in die topweek gevallen is. In de leeggekomen kassen worden na de teelt van radijs of bonen, even tueel na stomen, de herfsttomaten uitgeplant. Onder deze zomerse om standigheden zijn de zgn. rotpoten een beruchte kwaal, de poot van de jonge planten kan dan in korte tijd door een aantal zwakteschimmels worden aangetast. Er wordt dan ten behoeve van mens en plant veelal 's avonds uitgeplant. groten van de wereldmarktgericht heid en het kwaliteitsdenken, het sti muleren van de produktontwikke- ling, het verhogen van de produkti- viteit, het versterken van de innova tie in de distributie, en het ontwikke len van nieuwe markten. Het Produktschap voor Groenten en Fruit heeft opnieuw een kengetallen kaartje uitgebracht. Dit kaartje geeft voor het afgelopen jaar een overzicht van de belangrijk ste cijfers betreffende produktie, in voer, uitvoer en konsumptie van groenten en fruit in Nederland. Eveneens wordt een overzicht gege ven van de handelsproduktie van de belangrijkste groenten en het be langrijkste fruit. Met een hoeveelheid neerslag varië rend van bijna niets tot ruim 30 mm is WEST-BRABANT weer ongelijk matig van water voorzien. Verschil lende streken zaten op water te wachten om sperziebonen te zaaien. Vooral waar niet beregend kan wor den raakten zaaischema's in de war. Ondanks een opeenhoping van uit zaaien zullen straks percelen die in vergelijking met elkaar 14 dagen eer der of later gezaaid zijn toch gelijk tijdig plukrijp zijn. Waar voor het zaaien met grondwa ter is beregend is de grond zó afge koeld dat het ruim een week langer duurde voordat de sperziebonen bo ven kwamen. Een aantal dagen van koud weer deed de bonen die toen gezaaid werden ook afremmen in groei. De wat zwaardere grond geeft een ongelijkmatige opkomst en dit kost kilo's. Als de eerste bonen ge schikt zijn voor de veiling wordt de zesrijige plukker ingezet. Met de hand plukken komt op de grote per celen niet meer voor. Op dit moment Enige tijd geleden signaleerde het Landbouwschap een behoefte aan een voorbeeld voor de kontraktteelt van bloembollen. Een werkgroep heeft onlangs de konseptvoorwaar- den gepubliceerd. Deze liggen nu ter beoordeling bij de diverse be trokkenen. Op voorstel van de hoofdafdeling akkerbouw en de afdeling bloembol lenteelt van het Landbouwschap is een werkgroep ingesteld om de voor waarden voor een kontrakt op te stellen. In deze werkgroep hadden bloembollentelers, akkerbouwers, de voorlichting en een jurist zitting. Het model bevat verschillende vra gen. Zo komen ondermeer aan de orde: w&t er in de vijf voorafgaand Ondanks reeds meerdere opeenvol gende jaren met een stelselmatige in krimping van de glasaardbeienteelt, een trend die onomkeerbaar is en geaksentueerd wordt door de Spaan se konkurrentie, zijn er toch enige nieuwe perspektievgn voor de Belgi sche aardbeienteelt. Het zwaarte punt van de aardbeiensektor verlegt zich steeds meer naar de teelt onder plastic en de vollegrondsgroente- teelt. Daarnaast krijgt de zogenaam de verlate teelt duidelijk meer de wind in de zeilen. De Belgische aardbeienproduktie was in 1988 met 28.100 ton 4% gro ter dan in 1987. Dit resultaat was te danken aan een grotere produktie worden de vroegste percelen twee keer geplukt omdat dit financieel aantrekkelijk is. Als tweede teelt worden sperziebo nen vaak na erwten uitgezaaid, maar de ondergrond die is bovengeploegd is zo droog dat zaaien wordt uit gesteld. De pluk van tuinbonen is op veel plaatsen weer voorbij. Deze teelt wordt voornamelijk nog klein schalig gegaan omdat ervaring ge leerd heeft dat bij grote oppervlak ten alleen de frees uitkomst kan bie den. Hierdoor is de prijs, ongeveer 45 cent, aardig op peil gebleven. Veel bedrijven plukken deze bonen in familieverband. Het rooien van vroege aardappelen wordt op enkele bedrijven opgescho ven doordat de opbrengst nog tegen valt. Berichtgevingen dat het areaal vroege in het buitenland aanmerke lijk lager is en dat de prijs zich op een hoger nivo zal kunnen blijven handhaven werken wat later rooien in de hand. Toch is dit riskant. In het verleden is wel vaker gebleken dat eind juli - begin augustus de prijs aan de teelt van bloembollen op het desbetreffende perceel heeft gestaan; op welke besmettingen de grond is onderzocht en wat daar de uitslag van was; of er drainage en voldoende beregeningswater in de direkte omgeving beschikbaar is en wat het chloorgehalte van dit berege ningswater is; wat de kwaliteit is van het plantgoed en of het ontsmet is; de teler moet nauwkeurig omschrij ven welke werkzaamheden hij aan de grond heeft verricht. Dat varieert van ploegen tot bestrijden van bo demschimmels en het bemesten; ook de verrichtingen aan het gewas zelf dient de teler zeer uitgebreid op het formulier in te vullen. Bovendien moet bij al deze handelingen om schreven staan wanneer het gebeurd vollegrondsaardbeien en 'plasti caardbeien', oftewel aardbeien die onder plastic geteeld waren. Het gla sareaal omvatte in 1988 zo'n 55 ha tegen 70 ha in 1987. De produktie kwam uit op 1.300 ton, terwijl dat in het jaar 1987 300 ton meer was. De teelt onder plastic is met een pro cent of zeven toegenomen en beslaat nu zo'n 225 ha. De produktie hier van was in 1988 6.800 ton tegen 6.200 ton in 1987. Dit betekent een produktietoename van 10%. Ook de vollegrondsteelt is de afgelo pen jaren toegenomen. In 1987 was het areaal 1.440 ha groot en in 1986 1.310 ha en gezien de hoeveelheid geoogste aardbeienh is het areaal in 1988 weer toegenomen. Men oogste namelijk in 1987 19.200 ton aardbei van Doré's het ineens laat afweten. Vanaf eind juli worden de laatste ja ren veel rassen aangeboden die voor de Bintje-oogst het veld geruimd moeten hebben. Voor veel percelen witlof en winter peen ziet het er naar uit dat, on danks neerslag, de kieming van ach tergebleven zaad achterwege blijft. Het zaad dat gekiemd is en daarna uitgedroogd, is voorgoed afgeschre ven. Een belangrijke faktor was dit jaar het tijdstip van ruggenfrezen. Waar deze ruggen kans gehad heb ben om te bezakken is het opkomst percentage nog akseptabel. Met be regenen is de ervaring opgedaan dat 3 maal met een kleine hoeveelheid water 100% resultaat geeft en dat eenmaal de bedden vol zetten geen enkel effekt heeft. Voor de komende jaren is het be langrijk dat de voorlichting de resul taten van beregenen dit jaar noteert. Er is al veel geld voor nat maken uit gegeven maar door onwetendheid is een gedeelte van dit geld weggegooid geld geweest. is, wie de uitvoerder was, welk mid del er gebruikt is, de hoeveelheid van het middel en wie de gemaakte on kosten van de desbetreffende hande ling betaalt. Het is namelijk moge lijk dat de teler op verzoek van de a'fnemer een bepaalde handeling juist wel verricht of achterwege moet laten; de wijze van oogsten mag niet onvermeld blijven, evenals de wijze van sortering, aflevering en verpak king; als laatste, maar niet als het minst belangrijke, moet in het kon trakt komen te staan wat de ver koopprijs voor het produkt zal zijn. Wie alvast inzicht wil hebben in de werkwijze van dit kontrakt en de voorwaarden die daarin genoemd staan, kan kontakt opnemen met het Landbouwschap, tel. 070 526530. en en in 1988 20.000 ton uit de vol- legrond. Eksport Nadat België in de eerste helft van de tachtiger jaren een vrij stabiele aardbeien-eksport kende (6.000 a 8.000 ton per jaar) is er de laatste drie jaren een opmerkelijke vooruit gang geboekt. België eksporteerde een kleine 10.000 ton aardbeien in 1986, 12.000 ton in 1987 en 14.000 ton in 1988. De uitvoer is in hoofd zaak afgestemd op de direkt omring de EG-landen. In 1988 neemt West- Duitsland ruim 50% van de Belgi sche aardbeien voor zijn rekening. Frankrijk (17%) en Nederland (15%) zijn de 'nummers' twee en drie. Opmerkelijk is wel dat in Enge land een sterke vooruitgang is ge boekt namelijk 1.224 ton in 1988 te genover 584 ton in 1987. 19 Op voorstel van Nederland is onlangs in EG-verband besloten om voor het seizoen 1989/1990 de minimumgrootte van appelen van de grootvruchtige variëteiten, alsmede de klasse II van de andere (kleinvruchtige) variëteiten met 5 mm op te trekken. De verhoging komt op het volgende neer: Extra Klassen I II Appelen a. groot vruchtige variëteiten b. andere variëteiten 70 mm (was 65) 65 mm (was 60) 65 mm (was 60) 60 mm (onv.) 55 mm (onv.) 55 mm (was 50) In de praktijk komt bovenstaande maatregel er op neer dat de sorteringen 60-65 mm en 50-55 mm van respektievelijk de grootvruchtige en de andere variëteiten met ingang van het komende seizoen 1989/1990 niet meer op de verse markt terecht zullen komen. Het aanbod van industrie-appelen wordt derhalve groter. Nieuwe aktie West land Berkel Bloemenveilingen Holland Westland Berkel Bloemenveilingen Holland is maandag 26 juni gestart met het veilen van nieuwe produk- ten onder de naam 'Holland Primeur'. Vooralsnog beperkt de Holland Primeur-aktie zich tot de snijbloe men. Naar verwachting volgt eind dit jaar de uitbreiding naar de pot en tuinplanten. Holland Primeur- produkten moeten voldoen aan een aantal kriteria. Zo is vereist dat de noviteit gedurende de vier weken na de introduktie gemiddeld twaalf maal wordt aangevoerd. Dat vergroot de kans op het ont staan van een vaste afzetmarkt voor het nieuwe produkt. 'A Vooralsnog beperkt de promotie-actie zich tot snijbloemen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19