Zeeuwse Dag van het Paard Vierspan de Visser uit Souburg. Ulvia van Bleyendaal, kampioen bij de merrieveulens, eigenaar A.L.C. Brooymans. Zeer geslaagd vierde lustrum De formule van de Zeeuwse Dag van het Paard blijkt een goede te zijn. 's Morgens keuringen aan de hand van de diverse paarden- en ponystamboeken in een 12-tal ringen. Het is er dan een drukte van belang en we kunnen spreken van een hippische bijenkorf. De trekpaarden, Haflingers, Friezen, Fjordenpaarden, Appaloosa's, Welsh-, New Forest en Shetland Pony's waren weer in grote getale aanwezig, waarbij de Shetlanders in de minimaat ook in Zeeland aan betekenis winnen. In de showring werden 's mor gens ook diverse springrubrieken verreden, waarvoor door het uit vallen van een ander concours zeer grote belangstelling bestond van zelfs landelijke topruiters. Daarnaast werden er men wedstrijden verreden. Het mid dagprogramma werd geopend met een inspirerende toespraak van de waarnemend burgemees ter van Veere, de heer W.J. San- derse, waarna zich een sprankelend gevarieerd non-stop programma ontplooide dat de duizenden toeschouwers tot het einde (17.30 uur) vasthield. Het is ondoenlijk een volledig verslag van deze dag te geven. Van enkele keuringen komen ook nog afzon derlijke verslagen. De dag vond plaats onder uitste kende weersomstandigheden, wat extra gelukkig was omdat de KRO televisie ploeg de gehele dag aanwezig was om opnamen te maken voor de serie Markant- Achterland. De uitzending is ge pland op 4 augustus a.s. om 17.45 uur. Noteer dit vast in uw agen da. Voor zo'n groot evenement zijn de terreinen van manege "De Eendracht" uitermate geschikt en waren na een forse gift water in prima conditie. De algehele lei ding was in bekwame handen van de heer A.J. Hanse uit Kerkwer- ve, die met zijn medewerkers het middagprogramma flexibel deed verlopen. Het middagprogramma Na het openingswoord was de daad aan de menners voor de menparade met aansluitend de Regina, kampioen merriën, eigenaar A. de Lange uit Ritthem. prijsuitreiking van de 's morgens verreden menwedstrijden. Het was storend dat enkele menners, zelfs prijswinnaars, de zweep hierbij in de koker lieten staan. Daarna was het woord aan de stamboeken voor hun shownum mers afgewisseld met twee spring rubrieken voor paarden van de klassen M en Z en twee défilé's van de kampioenen, reserve kam pioenen en IA geplaatsten van de diverse rassen. Voor enkelen was dit niet mogelijk doordat ze ook deelnamen aan een shownummer voorafgaand aan het défilé. Sto rend was dit niet. Bij zo'n défilé gaat het erom dat de toeschouwer een algemeen beeld krijgt van de stand van de fokkerij bij de ver schillende stamboeken. Voor een enkele eigenaar was het soms wel spijtig dat zijn succes niet voor het voetlicht kwam. Het Shetland pony stamboek bracht een gevarieerd shownum mer met een drietal bereden po ny's als kindergeleide nummer, waarbij een jeugdige amazone enkele bokkesprongen goed uit zat en een ander zelfs nog een hindernisje sprong. Verder zagen we drie leuke enkelspannen en twee dubbelspannen. Iets derge lijks liet ook het Welsh Pony Stamboek zien, waaruit bleek dat dit heel geschikte kinderspeel-, resp. rijpony's zijn, die ook goed aangespannen gebruikt kunnen worden. De New Forest Pony's verzorgden een hordenrace, die er wezen mocht, goed begeleid door de voorzitter van de Zeeuwse af deling, de heer J.M. Murre. Ze toonden zich als het ware wedstrijdpony's. De race werd ge wonnen door Suzette Jakobsen uit Meliskerke gevolgd door Bri gitte de Jonge uit Breskens en Ka rin van de Velde uit Westkapelle. De trekpaarden hadden ook een wedstrijd en wel concours voor enkelspannen. Een mooi veld met 10 eenspannen, waaruit na kam pen als winnaar zich mocht op stellen G. v.d. Driest met zijn vos Carla van Graaf Jensdijk, ge volgd door de enige dame in het gezelschap, de jeugdige Natasja Verhage, waarna de gebroeders Albert en Sjaco de Visser en J. Geldof de overige prijzen in ont vangst mochten nemen. De trek paarden verzorgden ook nog een machtig shownummer met diver se aanspanningen, een enkelspan voor de driewielskar door C. Mol, de dubbelspan voor de boe renwagen door J. Geldof, een driespan door A. Verhage, een vierspan door Sjaco de Visser en een vijfspan door A. Brooymans, alle voor boerenwagens. Enkele aanspanningen hadden prachtige tuigen op, een mooie show, die ons verplaatste in de tijd dat het trekpaard de voornaamste trek krachtbron in de landbouw was. De Haflingers kwamen ook met twee nummers voor de dag. Naast het tonen van de veelzijdig heid met twee Haflingers onder zadel, twee enkelspannen, een tweespan en een viertal aan de hand, waarbij de aanspanningen en de kledij ons in gedachten ver plaatste naar de Tiroolse Alpen, kregen we een gedurfd shownum mer uit vroeger tijden te zien in de vorm van een Hongaarse Post, gepresenteerd door Martien Kwekkeboom uit Scherpenisse, waarover u misschien ook al door de PZC was geïnformeerd. De Fjorden hielden het dit keer alleen bij aanspanningen, waar bij o.a. een tweespan en twee tan dems, altijd een moeilijke aanspanning, maar het ging voortreffelijk en beide lieten ook nog een mooie galopreprise zien. De Friezen waren enigszins ge handicapt doordat een van de deelnemers door familieomstan digheden verstek moest laten gaan, maar toch mag de show van dit oeroude Nederlandse paardenras goed geslaagd ge noemd worden met een zeer veel zijdige presentatie, zoals a de flèche - twee voor elkaar vanuit het zaden gereden - en aan de lan ge teugel naast de aanspanningen en de bereden Friezen. De Hackneypony's van de Beve- landse Aanspanning waren voor het eerst in Serooskerke. Ze lieten zich van hun beste zijde zien, er kan een duidelijke vooruitgang geconstateerd worden. Iets heel aparts kregen we te zien toen het terrein vrij gemaakt was van de hindernissen. Het optre den met de Romeinse strijdwa gens was zondermeer spectaculair. Het heeft heel wat moeite gekost om zes strijdwa gens bij elkaar te krijgen. Ze wer den bespannen elk met 4 paarden of pony's uit de regio. De men ners waren onherkenbaar in hun strijdtenue met helmen met hane- kammen. Ze hebben strijd gele verd, in volle galop daverden ze over het terrein: W. Vos met zijn Arabieren, W. Koster met een in allerijl samengesteld viertal Frie zen, Frigge met Haflingers, Pro voost met Fjorden, voorzitter Brooymans met trekpaarden en Jeroen Dingemanse met Shetlan ders. Een nummer waar nog lang over gesproken zal worden! Het was een hoogtepunt op deze prachtige 20ste manifestatie. Ook het slotnummer vormde een hoogtepunt. Het formeren van de viertallen trekpaarden verliep vlekkeloos. Het leverde een over winning op voor stel Mol uit Waarde. Het was of de paarden zich bewust waren dat ze gefilmd werden. Ook de samenvoeging tot achttallen verliep zonder een enkele hapering. En tot slot kre gen we een magnifiek 16-span te zien, dat zo goed ging, dat we nog een extra rondje als toegift kregen. Een slotmanifestatie van formaat. Sanders Haf linger club Tholen rijdt een 'Hongaarse post' m Carola van 't Zillebeek, reserve kampioen, eigenaar A. de Buck. Vrijdag 30 juni 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17