Maneb-Brestan Hoechst PHYTOPHTHORA INFESTANS, DE AARDAPPELZIEKTE Maneb-Brestan9 Voor de bestrijding van de aardappel ziekte wordt reeds jarenlang gebruik gemaakt van combinatieprodukten op basis van maneb en fentin-acetaat. In tegenstelling tot hetgeen bij curatieve (genezende) fungiciden geldt is de kans op resistentie-ontwikkeling van de R infestans-schimmel tegen deze werk zame stoffen uitgesloten. Fentin-acetaat bezit een zeer goede pre ventieve werking tegen P. infestans. De werkzame stof beschermt zowel het loof als de knol uitstekend tegen het binnen dringen van de schimmel. Tot op heden zijn nog geen werkzame stoffen gevonden die een aan de fentin- verbindingen gelijkwaardige bescher ming van de knol geven. Maneb beschermt het loof goed tegen R infestans en is zacht voor het gewas. Bovendien wordt met maneb het ele ment mangaan toegediend, hetgeen de gewas- en knolontwikkeling én de kwali teit ten goede komt. Zowel fentin-acetaat als maneb hebben ook een goede werking tegen Alternaria solani. Door het combineren van fentin-acetaat en maneb ontstaat een produkt dat een uitstekende bescherming geeft van het loof én de knol, zacht is voor het gewas en waarmee mangaangebrek kan wor den voorkomen. Proeven hebben aangetoond dat de beste verhouding tussen maneb en fentin-acetaat 7:1 is. Deze verhouding is aanwezig in MANEB-BRESTAN®. Bovendien is de formulering zodanig gekozen, dat naast een uitstekende werking tevens een goede regen bestendigheid wordt verkregen. MANEB-BRESTAN heeft gedurende meer dan 25 jaar bewezen een betrouw bare partner te zijn in de strijd tegen de aardappelziekte. Dankzij de goed uitgekiende verhouding tussen maneb en fentin-acetaat verenigt dit produkt de volgende eigenschappen in zich: - Er wordt een uitstekende en langdu rige bescherming van zowel het loof als de knol tegen P. infestans geboden. Het middel geeft tevens bescherming tegen Alternaria solani. - Omdat MANEB-BRESTAN een con- tactfungicide is blijft dit produkt ook onder minder gunstige groeiomstan- digheden volledig werkzaam. De kans op resistentievorming van P. infestans tegen dit middel kan uitgesloten wor den geacht. - MANEB-BRESTAN is zeer zacht voor het gewas. Het produkt is daardoor ook uitermate geschikt om al direct bij de eerste bespuiting te worden toe gepast. Ook in de teelt van pootgoed worden de selectie- en keurings mogelijkheden niet bemoeilijkt. - In vergelijking met andere maneb-tin- verbindingen wordt door MANEB- BRESTAN, dankzij het hoge gehalte aan maneb, een eventueel mangaan gebrek het best voorkomen. Kwaliteit en opbrengstverhoging kunnen mede door mangaan gunstig worden beïn vloed. MANEB-BRESTAN wordt toegepast volgens onderstaand schema. Ter verge lijking is de doseringsreeks van een gang bare andere maneb-tinverbinding opge nomen. Bespuitingsschema (doseringen in kg of 1/ha) Produkt lebesp. 2e besp. 3e besp. 4e en volgende besp. Maneb-Brestan 1,8 2,0 2,2 2,4 maneb-tin 2,0 2,25 2,25 2,5 Welke 'Maneb-Tin'-bevattende produkten voert Hoechst? Hoechst Holland N.V Agro Chemie Hogehilweg 21 1101 CB AMSTERDAM Z.O. Tel. 020-5908882 Maneb-Brestan® als spuitpoeder en in wateroplosbare folie Brestan®Flow 34/11,5 in een uitstekende vloeibare formulering Brestan® Super een ideale partner voor extra bescherming tegen knolinfecties van R infestans Vraag voor meer informatie naar onze uitgebreide folder!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15