Moderne Lastechnieken nu ook op de praktijkschool in Schoondijke Heeft nog vele reizen in petto! Ligtermoet tekent protest aan tegen uitzending Tros Aktua over Alar Nieuwe serie vorkheftrucks Komatsu "Agrarische Studiereizen 1989" Intensieve samenwerking bloembollen- preparatiebedrijven Voorzieningen voor Rumptstad voorraadrooiers Naast de reeds aanwezige oplei dingsmogelijkheden in elektrode- en autogeen lassen bevat het onder wijspakket van de Landbouwprak- tijkschool te Schoondijke voortaan twee nieuwe lasprocessen en een nieuwe snijtechniek. De twee nieuwe lastechnieken zijn MIG/MAG en TIG lassen, de nieuwe snijtechniek is het plasmasnijden. MIG/MAG lassen heeft in de laswe- reld het lassen met elektroden al voor een deel vervangen. De eindlo ze aangevoerde massieve draad zorgt voor een grote lassnelheid en slak- bikken is overbodig. In de agrari sche sektoren is dit proces op een aantal plaatsen ingevoerd. Fabrie ken die landbouwwerktuigen produ ceren en mechanisatiebedrijven ma ken veelvuldig gebruik van dit lasproces. Ook in de tuinbouw wordt voor het lassen van alumini um dit lasproces gebruikt. Voor de praktische zelfstandige agrariër zal het MIG/MAG lassen veelal minder geschikt zijn. De te verrichten las werkzaamheden, de kostprijs en het gebruik van be schermgassen zijn voor hem de be perkingen van dit lasproces. Om de leerkrachten voldoende ken nis en vaardigheid bij te brengen zal de praktijkschool kursussen voor hen organiseren. Naast de opleiding voor leraren zullen ook andere be langstellenden een kursus kunnen volgen. De kursusduur varieert voor hen van een halve dag tot vijf dagen. De kursusinhoud kan een oriëntatie of een kursus met veel praktische oe feningen omvatten. Het TIG lassen vindt toepassing daar waar hoge eisen worden gesteld. Niet de lassnelheid maar de kwaliteit en de mogelijkheid tot het lassen van vele metaalsoorten bepa len of dit proces gekozen wordt. Even als bij het autogeen lassen wordt aan een warmtebron een draad met de hand aangevoerd. De warmtebron is in dit geval een elek trische boog. De boogwarmte kan zeer gering zijn waardoor lassen in dunne materialen goed mogelijk is. Voor leraren en leerlingen in het landbouwonderwijs en werkenden komt er een mogelijkheid zich bre der te oriënteren op dit lasproces. De kursusduur voor TIG lassen is voorlopig 1 dag. Als derde nieuwe mogelijkheid komt er het plasmasnijden. Naast het au togeen snijden kan men metaal ook plasma snijden. Deze snijtechniek is toepasbaar voor vele metaalsoorten o.a. aluminium en roestvaststaai. Deze metaalsoorten vinden steeds meer hun toepassing in de agrarische sektor. Als plasmagas wordt geïoni seerde lucht gebruikt. Door de gerin ge warmte-inbreng is er weinig ver vorming van het materiaal. Deze winter zijn de volgende avond- kursussen gepland: MIG/MAG las sen 34 uren; Booglassen elektroden gevorderden 72 lesuren; Bedrijfse- lektriciteit in de landbouw 34 lesu ren; Computerkursus meten en rege len (o.a. monitoren, bewaring, weerstation 40 lesuren). Inschrijven voor en informatie over bovenstaande kurstrssen is mogelijk aan de praktijkschool, Prinses Bea- trixstraat 66 Schoondijke, tel. 01173-1551. Texas Instruments en Philips in Al melo gaan nauw samenwerken bij de produktie van een elektronisch registratie- en identifikatiesysteem voor vee. De direkties van beide be drijven hebben hiertoe een overeen komst getekend. Texas Instruments is eind 1986 be gonnen met de ontwikkeling van het systeem, waarbij een transponder met een lengte van 29 millimeter en een diameter van 3,6 millimeter met behulp van een injector wordt geïn- planteerd achter het oor van het dier. Het in de transponder opgesla gen nummer kan weer zichtbaar worden gemaakt met een draagbaar uitleesapparaat. Het systeem heeft Ligtermoet Chemie BV, distributeur van Alar in Nederland, protesteeert met klem tegen de uitzending van Tros Aktua van 13 juni jl. die han delde over het in de fruitteelt ge bruikte chemische middel Alar. Vol gens Ligtermoet wordt in de uitzen ding ten onrechte de suggestie ge wekt dat Alar gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Een dergelijke vorm van berichtgeving veroorzaakt onnodige onrust bij de konsument en doet geen recht aan wetenschap pelijke beoordeling van de feiten, al- Europese erkenning gekregen, door dat de Europese ministerskonferen- tie, die op 18 en 19 juni in Wenen is gehouden, er het Eureka-predikaat aan heeft gegeven. Omdat Texas Instruments niet de antenne voor het systeem kan ont wikkelen en Philips wel, is de nauwe samenwerking tot stand gekomen. Onder auspiciën van het ministerie van landbouw en het Produktschap voor Vee en Vlees wordt de komen de zes a negen maanden een prak tijkproef gehouden op tien boerde rijen met in totaal 5.000 varkens. De massaproduktie van de transponders krijgt gestalte in 1991. De verwach ting is dat de omzet zal groeien naar 100 miljoen gulden per jaar. dus de Alar-distributeur, die de re- daktie van Tros Aktua per open brief verzoekt om rektifikatie van de in de uitzending gemaakte 'wraak bare beweringen'. De wraakbare beweringen betreffen de uitlating dat Alar kankerverwek kend zou zijn, dat Alar een overbo dig middel zou zijn, dat Alar in Amerika en Engeland verboden zou zijn en de suggestieve manier waar op een tv-spot met de actrice Meryl Streep werd vertoond. Het lassen met elektroden (zie foto) is al voor een deel vervangen door MIG /MAG lassen. Voor de praktische agrariër is het MIG/MAG lassen minder geschikt. Oost-Canada, 9-24 augustus, een 16-daagse vliegreis/rondreis per bus met overnachtingen in de Canadese hoofdstad Ottawa, in Montreal, in Quebec, de oudste stad van Canada, in Edmunston, eens een eigen repu bliek, in Fredericton, de "hoofd stad" van de groene provincie New Brunswick, in Moncton, waar de bus zonder motor de heuvel op rijdt, op het Prince Edward Island, be kend om zijn visserij, aardappelen teelt en prachtige zandstranden en in Halifax op het schiereiland Nova Scotia, waar tienduizenden Neder landers hun eerste stap op Canadese bodem deden. Schotland, 10-19 augustus, een MS-Galva, koude galvanisatie MS-Galva is een nieuwe chemische galvanisatiesysteem dat door het Noordbrabantse bedrijf Schippers Bladel BV exklusief op de markt wordt gebracht. Door de koude gal vanisatie is MS-Galva veel krachti ger dan alle anti-roest-verven die ge woonlijk gebruikt worden. Het is de perfekte oplossing voor Uw pro bleem met roestvorming in en op de boerderij, aldus de distributeur. Het produkt kan rechtstreeks op roest aangebracht worden. U hoeft alleen de losse roest er af te krabben en het te behandelen materiaal met een brander goed te drogen. Door de samenstelling hecht het pro dukt nauw aan de oude galvanisatie of metallisatie en heeft het geen nei ging om los te laten of af te schilfe ren, zoals dit gebeurd wanneer men gewone anti-roestverf gebruikt. MS-Galva kan ook aangebracht worden als hernieuwingslaag op reeds gegalvaniseerde oppervlakten indien deze beginnen te roesten of door bewerkingen, zoals lassen en boren, is beschadigd. Voor inl. tel. 04977-2017. 14 10-daagse bootreis/rondreis per bus met overnachtingen in Durham, de Schotse hoofdstad Edingburgh, in het noordelijk, bij de woeste hoog landen gelegen Nythybridge, in het bij de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk gelegen Fort William en in Grange over Sands via het prach tige Lake District. Hongarije, 15-22 augustus, een 8-daagse vliegreis/rondreis per bus met overnachtingen in Budapest, de prachtige hoofdstad aan de Donau, in Hujdüszoboszló bij de puszta's, in Eger niet zo ver van de druipsteengrotten bij de grens van Tsjecho-Slowakije en een laatste dag en nacht in Budapest. Koelhuis Hillegom en C. Clemens Lisse (CCL) gaan intensief samen werken. Dit geschiedt doordat Hol lands Bloembollenhuis Holding, houdstermaatschappij van onder an dere Hobaho bloembollenveiling en Koelhuis Hillegom, alle aandelen van CCL heeft verworven. Door de groei van de laatste jaren ziet CCL zich thans voor grote in vesteringen geplaatst. De huidige ei genaar heeft daarom besloten sa menwerking met een bedrijf in de zelfde branche te zoeken. Hij vond dit bij Koelhuis Hillegom, een be drijf dat evenzeer de nadruk legt op een hoge kwaliteitsstandaard. Het ligt voorlopig in de bedoeling de werkzaamheden van CCL op de hui dige lokatie te kontinueren. Momenteel wordt onderzocht hoe het samengaan van beide preparatie- bedrijven verder gestalte kan krij gen. Een volledige konsentratie van beide wordt in de toekomst niet uit gesloten. Harz-Duitsland, 21-25 augustus, een vijfdaags verblijf in het eerste klas hotel Der Harz Stern temidden van de bossen van de Harz met bezoeken aan de historische stadjes in de om geving. Luxemburg, 4-9 september, een 6-daagse busreis met verblijf in de stad Clervaux, beroemd om zijn kasteel, met excursies door het hele land. Cataluna, Noord-Spanje, 9-16 sep tember, een 8-daagse vliegreis, ron dreis per bus met overnachtingen in de schitterende hoofdstad Barcelo na, Lérida in het binnenland en Llo- ret de Mar aan de Middellandse Zeekust. En verder: Albanië, Kreta, het Moe zeldal, Californië, Cyprus, Florida, Parijs. Voor uw aanmelding, nadere infor matie over deze en andere reizen of het aanvragen van de brochure "Agrarische Studiereizen 1989" kunt U opbellen naar het Sekretari- aat van Agrarische Studiereizen, mw. L. Deumer, Kleine Oord 179, 6811 HZ Arnhem, 085-512087, tus sen 08.00 en 17.30 uur. Cebeco-Handelsraad verwerft 25% belang in Kühne Heitz N.V. Cebeco-Handelsraad heeft een be lang van 25% verworven in Kühne Heitz N.V. Op grond van afspra ken met grootaandeelhouders van Kühne Heitz kan dit belang gefa seerd worden vergroot tot een meer derheidsbelang van ongeveer 55%. Het ligt in de bedoeling aan de aan deelhouders van Kühne Heitz voor te stellen drs. W. Adema, lid van de algemene direktie van Cebeco-Handelsraad, te benoemen tot kommissaris van de ven nootschap. Komatsu Forklift introduceert een kompleet nieuwe serie geavanceerde vorkheftrucks, met naar keuze ben zine, LPG of diesel verbran dingsmotor. Door hun uitvoering (o.a. een verend opgehangen kabine) zit de bestuurder komfortabel. Ver schillende technische aspekten recht vaardigen volgens importeur De Vor uit Achterveld (U) voor deze serie de kwalifikatie 'primeur voor Europa'. Rumptstad B.V., landbouwwerktui genfabrikant te Stad aan 't Haring vliet, brengt voor het rooiseizoen 1989 een tweetal ekstra's voor haar voorraadrooiers op de markt. Alle Rumptstad voorraadrooiers, behalve type VRK, kunnen worden voorzien van een zij-afvoer, waar van de draairichting vanaf de trek ker bediend kan worden. Door deze zij-afvoer wordt het mogelijk 2x2 gerooide rijen op één zwad neer te leggen, zodat 4 rijen in één werk- gang kunnen worden opgenomen. Ook bestaat de mogelijkheid de Deelname Fullwood in Packo Fullwood Bland uit het Engelse Ellesmere, al 200 jaar fabrikant van melkwinningsapparatuur, heeft zich een aanzienlijk belang verworven in de Belgische Packo groep, die is gespecialiseerd in de fabrikage van RVS onderdelen voor de melkwin- ning en in melkkoeltanks. Met uitzondering van het impor- teursbedrijf van Fullwood in België, Packo Agri - dat eigendom blijft van de familie Packo - valt de hele Packo groep nu onder de nieuwe holding Packo International N.V. Deze groep bestaat uit drie produktiebe- drijven in RVS, waarvan twee in België zijn gevestigd en één in Ierland. Middels deze uitbreiding wil Full wood Engeland zijn positie op de Europese markt versterken. Rumptstad voorraadrooier uit te rusten met een elektronische diepte regeling. Met behulp van een tast- wieltje wordt via de elektronica het dieptestelwiel van de rooier in hoog te geregeld. In plaats van het diep testelwiel kan ook een hydraulische topstang worden gebruikt. Hierdoor is de rooidiepte automatisch re gelbaar. Levering vindt plaats door G.W. van Driel Van Dorsten B.V. te Hoofddorp met filialen te Deurne en IJsselmuiden, met uitzondering van Goeree-Overflakkee en Schouwen- Duiveland, waar levering plaats vindt door Rumptstad B.V. Rumptstad voorraadrooier Onderscheiding voor ontwerp in-trac trekker De Trac trekkers IN-trac 6.30 en IN- trac 6.60 turbo hebben van het 'Design-Center Stuttgart' van de landelijke dienst Handel en Nijver heid Baden-Würtberg een onder scheiding gekregen voor 'goed ont werp' van het produkt. Beide trekkers werden op de Agri- technica '87 voor de eerste keer ten toongesteld. Vrijdag 30 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14