De maand juli 1989 op het Zuidwestelijk akkerbouwbedrijf In deze maand staat de oogst van enkele gewassen voor de deur. Daarnaast zal er echter nog veel aandacht besteed moeten worden aan de groei van de meeste ande re gewassen door de moeilijke of zelfs valse start dit voorjaar. Kontroleer daarom regelmatig uw gewassen en houdt u op de hoogte van informatie uit de re gio door bijv. telefonische infor matie via de 24-uurs service van 01806-14166, radiowaarschuwin- gen en artikelen in de landbouw- pers. Volg adviezen over gewas bescherming en bemesting zoveel mogelijk op. Deze hebben tot doel het behalen van een goede opbrengst met zo weinig moge lijk kosten. Een aantal zaken kan nu al gepland of uitgevoerd worden: - bedrijfsklaar maken van werktui gen voor de aanstaande oogst; - onderhoud en eventueel aanpassen van bewaarplaatsen voor aardappe len en uien; - afspraken maken over drainage, organische mestaanwending en grondonderzoek voor aaltjes en be mesting; - bouwplan en vruchtopvolging voor 1990 en later. Granen Na het in de aar komen zullen op veel percelen de afrijpingsziekten bestreden zijn. Dat wil niet zeggen dat de tarwe daardoor altijd gezond blijft, met name bruine roest kan in juli nog veel schade aanrichten. Een bestrijding tegen bruine roest kan uitgevoerd worden met de middelen Corbel, Bayfidan of Tilt. Om re- sistentieopbouw te voorkomen moe ten Bayfidan en Tilt afgewisseld worden met Corbel. De veilig heidstermijn van deze middelen is 6 weken voor de oogst. Houdt reke ning met een dit jaar naar verwach ting vroege oogst. Volg de luisbezetting; bladluizen kunnen in granen ook na de bloei nog veel schade aanrichten. Wan neer op meer dan 70% van de hal men luis voorkomt moet een bestrij ding uitgevoerd worden. Tot 4 we ken voor de oogst kan maneb toege voegd worden ter bestrijding van bruine roest. Let ook op luizen in gerst en haver. Suikerbieten In de vroege percelen zullen de groe ne perzikbladluis en de sjalotteluis als overbrengers van vergelingsziek- te na 1 juli vrijwel geen schade meer doen. Wel kan er nog schade optre den in late percelen of percelen met een dunne stand, zodat na deze da tum mogelijk* nog een bestrijding uitgevoerd moet worden. Volg hier voor de waarschuwingen via radio en telefoon (01806-14166 of 01640-56800). Ook kunnen kolonies zwarte boneluizen flinke zuigschade veroorzaken. Een bestrijding kan het beste uitgevoerd worden met Pi- rimor, omdat dit middel de natuur lijke vijanden spaart. Verwijder schieters voordat ze in het zaad komen. Het zaad dat ze produ ceren kan jarenlang kiemkrachtig blijven. Aardappelen In deze maand zal de volle aandacht geschonken moeten worden aan voorkoming en eventueel bestrijding van de aardappelziekte. De besmetting kan komen vanuit: afvalhopen (de door het Landbouw schap ingestelde verordening houdt in, dat op aardappelafvalhopen géén groen loof gevormd mag worden. Dek de hopen dus af met zwart plastik of spuit gevormd loof direkt dood met Roundup; buurpercelen (bijv. ook volkstuintjes); eigen per ceel indien met pootgoed zieke knol len zijn binnengekomen. Zorg bij de preventieve bestrijding dat elke nieuwe bladetage van een goede bescherming is voorzien. Het bestrijdingsinterval is bij aardappe len 7 12 dagen. De lengte van het interval is afhankelijk van: de ont- 12 wikkelingssnelheid van het gewas; de aanwezigheid van infektiebron- nen; de verwachte weersomstandig heden, warm en vochtig weer bevor dert de schimmel. Voor de bestrijding van bladphy- tophthora zijn goede ervaringen op gedaan met tinloze middelen. Moet noodgedwongen de bespuiting enke le dagen worden uitgesteld dan kan beter AAcuram, Shell curam, Top per of Curzate M worden gebruikt, waardoor een aanwezige maar nog niet zichtbare infektie wordt bestre den. Als er toch een eerste aan tasting in het gewas aanwezig is of kan worden verwacht, spuit dan met 2,5 kg Ridomil Delta 47 WP. Her haal dit na 7 dagen. Het middel mag maar twee keer in één seizoen toegepast worden, omdat verdere herhaling geen zin heeft. Er zijn dan teveel resistente stammen gevormd. der effekt. Daarom kan de bespui ting het beste uitgevoerd worden met 15 kg mangaansulfaat per ha. Om rond de oogst problemen met on kruiden te voorkomen kan 7 tot 4 dagen voor de oogst Reglone wor den ingezet. Roundup kan tot 7 da gen voor de oogst worden gebruikt. Overleg bij zaaizaadteelt over de bespuiting met uw zaadfirma. De bespuiting heeft geen invloed op de afrijping van het gewas, maar kan bij te vroeg toepassen wel een op- brengstreduktie geven, daarom moet het vochtgehalte van de erwten min der dan 30% zijn. Wanneer men uit het zwad wil dor sen moet het gewas op stam verder afrijpen dan wanneer het op de rui ter wordt gezet. Het zwaddorsen geeft meer kans op kwaliteits- en kleurverlies, doch dit is voor voe- rerwten van weinig belang. Het Tabel 1. Hoeveelheid zaaizaad, zaaitijd en bemesting van enkele soorten groenbemesters Houdt bij de bestrijding van aarziekten de veiligheidstermijnen in het oog. Denk er aan dat de gewassen dit jaar vroeg rijp kunnen zijn. Waarschuw bij aantasting van aar dappelziekte uw bedrijfsvoorlichter of handelaar. Hij neemt dan een monster dat op Ridomilresistentie wordt onderzocht. Ridomil heeft het meeste effekt als het vóór augustus wordt toegepast. In de pootgoedteelt is Ridomil niet toegelaten. Wanneer gemiddeld meer dan 50 bladluizen per samengesteld blad voorkomen, spuit dan in een aparte werkgang hiertegen. Gebruik 500 liter water per ha en spuit tegen de avond. Hoewel het beste tijdstip voor een gedeelde stikstofbemesting na de knolzetting is, kan er uiterlijk nog tot half juli bemest worden. Erwten In late percelen erwten kan rond de bloei Botrytis optreden en na de bloei nog aantasting van erwtepeul- boorder. Kontroleer deze percelen. Botrytis moet in erwten bij vochtige weersomstandigheden rond het val len van de eerste bloemblaadjes voorbehoedend bestreden worden met 1 liter Rovral of 1 kg/liter Roni- lan uit vloeier per ha. Eventueel na 10 dagen herhalen. Dit bestrijdt tevens sclerotinia. In konservenerw- ten wordt een dosering van 1,5 kg aangeraden. Herhaling in dit gewas is niet mogelijk i.v.m. een veilig heidstermijn van 3 weken. Aantasting van de erwtepeulboorder zal het eerst gekonstateerd worden aan de randen van het perceel in de vroegste peultjes. De boorder moet bestreden worden voordat hij in de peul gaat en het beste moment is dus als de peulen aan de rand van het perceel beginnen te zwellen. Bestrij den met Decis, permethrin, cyper- methrin of parathion. Hoewel eerst genoemde middelen wat duurder zijn dan parathion hebben ze een be tere werking en zijn ze milieuvrien delijk. Ook in laatgezaaide schok kers en kapucijners kan mangaange- brek zgn. "kwade harten" veroorza ken. De eerste bespuiting uitvoeren als het gewas in volle bloei staat en op mangaangevoelige gronden aan het eind van de bloei de bespuiting herhalen. Groene erwten zijn minder gevoelig voor mangaangebrek, toch is bij zaaizaadteelt een bespuiting gewenst. Chelaten zijn belangrijk duurder in het gebruik en hebben door de gerin ge hoeveelheid werkzame stof min- maaidorsen van stam vraagt een ge was dat doodrijp is. Een gelijkmati ge afrijping, weinig of geen onkruid en een vlakke ligging van de grond zijn een vereiste. Graszaad Dit jaar zal het oogsttijdstip vroeger liggen dan in andere jaren. Het juiste tijdstip van maaien vaststellen is moeilijk, doch heeft een grote in vloed op de kg-opbrengst. Te vroeg maaien betekent onvoldoende zaad vulling, terwijl te laat maaien zaad- verlies tot gevolg kan hebben. Raad pleeg uw graszaadfirma. Uit onder zoek is gebleken dat de hoogste op brengst in relatie tot zaadverlies, kiemkracht en duizendkorrelge- wicht, bij de onderstaande vochtge haltes wordt behaald. - Engels raaigras: zwadmaaien: 45-50% vocht; - Engels raaigras: stamdorsen: 37-42% vocht; - Roodzwenkgras: zwadmaaien: 40% vocht; - Veldbeemdgras: zwadmaaien: 20-30% vocht. Bij zwadmaaien zijn de laatste jaren goede ervaringen opgedaan met het gebruik van cirkelmaaiers. Streef bij het maaien naar een regelmatig Groenbemester hoev.zaaizaad/ha zaaitijd N-bemesting/ha Wikken Italiaans raaigras Bladrammenas: - resistent - niet resistent Gele mosterd: - resistent - niet resistent 100 kg 30-40 kg 20 kg 20 kg 15 kg 15 kg juli-10 aug. juli-20 aug. juli-20 aug. 20 aug.-l sept. juli-20 aug. 20 aug.-5 sept. geen 60 kg 75 kg 80 kg 75 kg 80 kg resistente rassen geven geen vermeerdering van bietecysteaaltjes. Uien kunnen in deze tijd aangetast worden door bladvlekkenziekte, valse meeldauw en insekten. Houdt het gewas goed in de gaten. zwad, zodat een regelmatige droging verkregen wordt. Een wat langere stoppellengte geeft een betere dro ging en de zwadscheiding moet zo danig zijn, dat de trekkerwielen vol doende rijpad hebben. Zorg ervoor dat de dorser goed* schoon is, ter voorkoming van vermenging van rassen of typen. Pas de juiste wind- regeling toe en kontroleer regelma tig op zaadverlies. Begin na het dor sen direkt met drogen, de eerste dag nog zonder kachel. Kapaciteit venti lator min. 500 m3 lucht per m2 vloer bij 500 Pa en een maximale stort- hoogte van 80 cm. Zorg bij het op warmen van de buitenlucht voor vol doende luchtverplaatsing in de partij en let op kondensvorming. De maxi male temperatuur van de drooglucht is 30°C. Droog niet in ruimten of met materialen waarbij kiemrem- mingsmiddelen zijn gebruikt. Zaaiuien In deze maand kunnen bladvlekken- ziekte, valse meeldauw en insekten de uien aantasten. Bladvlekkenziek te treedt vooral op bij relatief koude maar vooral vochtige omstandighe den en bij zware loofontwikkeling. Het advies voor de bestrijding is 2 kg Daconil M afwisselend te spuiten met 2,5 kg Ronilan M. Ook kan 1 kg Ronilan speciaal of 2 liter Calidan toegepast worden, maar dit laatste middel mag slechts drie keer toege past worden. Ronilan M en Calidan hebben een nevenwerking tegen kop- rot. De veiligheidstermijn van deze middelen is 4 weken, zodat tijdig moet worden gestopt, ook ter voor koming van te lang groen blijven van het gewas. Bij warm droog weer kan tripsscha- de ontstaan. De aantasting is te her kennen aan de zilverkleurige vlekjes in de lengterichting van het blad. Gebruik 0,3 liter Decis of 1,5 liter parathion per ha in 400 liter water. De rupsjes van de preimot veroorza ken zgn. "venstervraat" aan het blad. Dezelfde middelen als voor trips kunnen toegepast worden. Bij een late aantasting kunnen ook de bollen beschadigd worden. Ook de zgn. uiemineervlieg kan schade ver oorzaken doordat de larven in de bol kruipen. Mangaangebrek is te herkennen aan een slap voddig gewas en geel gestreepte bladeren. Het komt vaak pleksgewijs voor. Spuit 1 a 2 keer met 15 kg mangaansulfaat in 600-800 liter water per ha. Stambonen Wanneer tijdens de bloei het gewas een weelderige groei vertoont en het vochtig weer is, wordt een preventie ve bespüiting tegen Botrytis geadvi seerd. Bij stamslabonen deze bespui ting na 1 week herhalen. Gebruik 1 kg/liter Ronilan, 2 liter Rovral of 1 kg Sumisclex per ha. Deze middelen werken tevens tegen rattekeutelziek- te, maar voor een goed resultaat te gen deze ziekte is een tweede bespui ting na 5-7 dagen gewenst. Veldbonen Chocoladevlekkenziekte (Botrytis- soort) veroorzaakt op de bladeren bruine vlekken met een lichtbruine stip in het midden. De schimmel is een zwakte-parasiet; vooral gewas sen die in minder goede toestand verkeren worden gemakkelijk aan getast. De aantasting is vooral scha delijk in de teelt van zaaizaad. Deze ziekte treedt vooral op tijdens regen- rijke perioden. Uitbreiding is tegen te gaan door gebruik te maken van 1 kg/liter Ronilan of Rovral of 5 kg zineb. Bij gebruik van Ronilan of Rovral de bespuiting in een regenrij- ke periode na 8 dagen herhalen. Bij gebruik van zineb 2 a 3 maal herha len met een tussentijd van 7 tot 10 dagen. Zineb bestrijdt tevens roest. Bladluizen leven hoofdzakelijk in de toppen van de plant. Zij kunnen ern stige zuigschade veroorzaken. Bestrijding is mogelijk door een ge- wasbespuiting uit te voeren met mid delen die niet giftig zijn voor bijen. Pirimor spuiten tegen de avond met minstens 500 liter water per ha. Knolselderij Kontroleer regelmatig dit gewas op de aanwezigheid van luizen en want sen. Een bespuiting met 0,5 liter mevinfos of 1 kg Undeen is al snel rendabel. Tegen bladvlekkenziekte wordt normaal om de 2 a 3 weken gespoten met Daconil of maneb- fentin. Wanneer reeds bladvlekken ziekte voorkomt op de bladeren, ge bruik dan 1 of 2 maal een systemisch werkend middel, zoals Benlate of Bavistin. Karwij De oogst van het ras Bleija ligt onge veer 2 weken later dan van de rassen waar het zaad "los" zit. Bleija wordt van stam gedorsen en vraagt dus het nodige geduld om te wach ten. Loszittende karwij wordt ge maaid en na een week uit het zwad gedorsen. Te vroeg maaien geeft on voldoende zaadvulling, te laat maai en zaadverlies. Maai met een lange stoppel, zodat het zwad dan wat van de grond ligt en bij veel wind beter blijft liggen. Karwijzaad moet direkt ingedroogd worden tot 12% vocht om broei en kwaliteitsvermindering te voorkomen. Groenbemesters In vroeg vrijkomend land is het mo gelijk om groenbemesters in te zaai en. Gegevens over hoeveelheid zaai zaad, zaaitijd en bemesting vindt u in tabel 1. Op beperkte schaal zijn in 1988 erva ringen opgedaan met zaai van gras- groenbemesters in juli voor de oogst van een graangewas. Voor het slagen van de groenbemester zijn echter ideale omstandigheden vereist, nl. lichte grond, regelmatig wat regen en niet te zware tarwe. Voor het sla gen van de teelt van bladrammenas en gele mosterd is een goede grond bewerking vereist, aangeziën deze gewassen vrij struktuurgevoelig zijn. Bij uitrijden van organische mest en direkt onderwerken is voor de teelt van groenbemesters geen stikstof- kunstmest nodig. Dierlijke mest Bij de huidige mestprijzen is het toe passen in de stoppel van mest erg aantrekkelijk. Door de aanwezige mineralen in de mest hoeft u minder kunstmest te strooien en krijgt u de organische mest als het ware gratis op uw land. (Zie artikel in de pers). Grondonderzoek Het beste moment van grondonder zoek in bouwplanverband is in de graanstoppel vóór eventuele toepas sing van mest. De bodemvoorraad is op dat punt in de rotatie het laagst. De bedrijfsvoorlichter, ing. A.J. de Hulster Vrijdag 30 juni

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12