"Consument moet meebetalen aan invoering milieuvriendelijke landbouwtechnieken' Epipré-ziekte-overzicht nr. 5. e, CEBECO ZADEN B.V. Plan Teteringen gunstig voor landbouw Draaiboek tankslag handleiding bij weghalen oude olietanks Ecologische landbouw krijgt steun in de rug Prof. Speelman in intreerede aan Landbouwuniversiteit Beheerplan De Vilt vastgesteld Sterke opkomst bruine roest Afdelingen Zaaizaden en Veredelingsbedrijven worden Cebeco Zaden B.V. "Het is niet juist dat de agrarische sector en met name de akker bouw, de vele investeringen die nodig zijn om een schonere en duur zame landbouw te verkrijgen, alleen moet opbrengen. Via hogere prijzen zal ook de consument moeten meebetalen". Dit standpunt verkondigde prof. dr. ir. L. speelman donderdag 29 juni in zijn in treerede aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Speelman is be noemd tot hoogleraar in de landbouwmechanisatie en bedrijfsuit- rusting bij de nieuwe vakgroep agrotechniek en -fysica. In zijn rede gaf Speelman een overzicht van de te verwachten ontwikkelingen die automatiseringen en informatisering in de agrarische sector teweeg kunnen brengen. Onder invloed van het groeiend mi lieubesef is zowel de politiek als de agrarische sector zelf overtuigd van de noodzaak te komen tot een meer verantwoorde manier van landbouw bedrijven. Onder andere lijkt mo derne elektronica hiervoor de nodige instrumenten te kunnen leveren. Speelman ziet als belangrijkste doelstelling van de landbouwtech niek de verbetering van de bewer kingskwaliteit van processen. "De verdere mechanisatie zal primair ge richt moeten zijn op de verbetering van de kwaliteit van mechanisatie- systemen en technische processen", aldus Speelman. De snelle ontwikke lingen in de automatisering en infor matisering bieden hiertoe perspec tiefrijke en betaalbare moge lijkheden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van elektronisch bestuurbare en selectief werkende schoffelwerktuigen. Via sensoren worden de plantenrijen afgetast en worden plantenmassa's en indivi duele planten herkend, waarna er door de machine geschoffeld kan worden. De ontwikkeling van dit soort sensoren vordert, ook in de zin van economische haalbaarheid. Een andere optie is de ontwikkeling van het pleksgewijze doseren en ver delen van kunstmest en gewasbe- De wintertarwe heeft nog steeds een voorsprong in ontwikkeling van circa 10 dagen vergeleken met een gemid deld seizoen. Op de meeste percelen is nu de bloei voltooid. Op een enkel perceel is de korrelvulling reeds be gonnen en bevindt de tarwe zich in gewasstadium midden melkrijp. Door de droge warme perioden dit voorjaar hebben Meeldauw en Sep- toria, na een aanvankelijk hoge ziek- tedruk in het begin van het seizoen, zich niet veel verder ontwikkeld. In de periode van 12 juni tot 26 juni zijn van 293 percelen waarnemingen doorgegeven. Het percentage waarop een bladziek- tebespuiting is uitgevoerd is gestegen tot 81. Blad-/aardziektenbespuitin- gen hebben op 33% van de percelen plaatsgevonden. Gele roest Het aantal percelen met gele roest is iets gestegen tot 23%. Van deze per celen was gemiddeld 17 bladeren van alle groene bladeren van 40 halmen aangetast door gele roest. Bruine roest Door het droge warme weer is bruine roest sterk opgekomen. Momenteel is op ruim de helft van de percelen bruine roest geconstateerd. Twee we ken geleden werd deze ziekte nog op circa eenderde van de percelen waar genomen. Het aantastingsniveau is ook sterk gestegen: van gemiddeld 7 naar 12 aangetaste bladeren, waarbij net als bij gele roest alle groene bla deren van 40 halmen gescoord worden. Meeldauw Het aantal percelen met meeldauw is ongeveer gelijk gebleven (31%), Vrijdag 30 juni 1989 schermingsmiddelen. Via analyse van bodem en plant wordt een voor de specifieke omstandigheden opti male hoeveelheid stoffen toe gevoegd. Economische haalbaarheid De vraag dringt zich op wat de eco nomische haalbaarheid is van deze ontwikkelingen. Met andere woor den: kan de boer het betalen? Speelman acht het uitgesloten dat al le delen van de agrarische sector in staat zullen zijn om op korte termijn veel en extra investeringen te plegen, die noodzakelijk worden geacht voor het verkrijgen van een schonere en duurzame landbouw. Met name de akkerbouw, een sector waar be drijfseconomisch gezien veel bedrij ven de laatste jaren verlies lijden, acht hij niet in staat tot het opbren gen van de kosten voor de noodza kelijke investeringen. De landbouw kan echter niet door gaan op de huidige manier, dus de kosten van de ontwikkeling en in voering van de kwalitatief betere technieken en systemen zullen hoe dan ook opgebracht moeten wor den. maar niet alleen in ons land. "Er moet ook zendingswerk in EG- en GATT-verband gedaan worden. Zolang men op een fraaie lentedag, rijdend over de autoroute in het evenals het aantastingsniveau binnen de percelen: 10% van de bladeren is aangetast. Septoria Bladvlekkenziekte is in de afgelopen twee weken nauwelijks toegenomen. Momenteel is 62% van de percelen door Septoria aangetast. Het gemid deld aantastingspercentage bedroeg 15%. Bladluizen In de beschreven periode (12 - 26 ju ni) is op veel percelen tarwe een bespuiting tegen bladluizen uitge voerd. Op gemiddeld tweederde van de percelen is nu een bladluizen- bestrijding uitgevoerd. Het aantal percelen waar bladluizen in zijn waargenomen bedroeg 78%, met ge middeld 26 van de 100 halmen bezet met bladluizen. Ziekte-overzicht van 26 juni 1989. aangetaste aantasting in percelen deze percelen gele roest 23 8,5 bruine roest 54 11,5 meeldauw 31 10,0 Septoria 62 15,0 bladluizen 78 26,0 26 juni 1989 Noordfranse land, de geur van ver spoten herbiciden tot in de auto kan ruiken, zullen Nederlandse boeren en tuinders weinig boodschap heb ben aan een krachtige oproep tot het schoon houden van de eigen stoep", aldus Speelman. Voor een deel zullen de nieuwe tech nieken zichzelf terugverdienen door een beter en efficiënter gebruik van hulpstoffen en energie. Daarnaast zullen de diverse agrarische sectoren zelf een deel van de kosten op zich moeten nemen. Speelman acht het echter volledig le gitiem dat ook de consument een deel van de kosten draagt via een verhoging van de prijzen van land- bouwprodukten. Hij noemde dit "een medeverantwoordelijkheids- bijdrage ten behoeven van de duur zaamheid van ons menselijk bestaan". Hiermee stelt hij zich te genover minister Braks, die agra risch nederland in staat acht de vol ledige investeringskosten van milieu vriendelijk en duurzamer landbouw methoden zelf op te brengen. NCB wil Zuid-Nederland als proefgebied mestverwerking Het hoofdbestuur van de NCB heeft in zijn vergadering van 26 juni jl. de wenselijkheid uitgesproken een proefgebied in te stellen met betrek king tot de mestverwerking, tenein de de nodige ervaringen op te doen wat betreft de gehele organisa- tiestruktuur. De NCB zal er bij de KNBTB voor pleiten om Zuid- Nederland als proefgebied aan te wijzen. Dit is één van de standpun ten die de NCB inneemt ten aanzien van het onlangs verschenen rapport van de Commissie Realisatie Mest verwerking. Gemiddeld percentage bladeren aan getast door bruine roest (waarne ming op groene bladeren van bovenste vijf bladlagen). Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben het "Beheersplan De Vilt" vastgesteld. Op basis van het beheerplan kunnen grondgebrui kers in dit gebied vanaf 1 juli 1989 beheerovereenkomsten sluiten met het Bureau Beheer Landbouw gronden. Het Beheerplan De Vilt heeft betrek king op gebieden in de gemeente Boxmeer. Het gaat om een totale op- De Nederlandse Vereniging voor Ecologisch Landbouw (NVEL) krijgt een flinke subsidie van de pro vincie Noord-Brabant. De vereni ging mag rekenen op een bedrag van bijna 21 mille uit de subsidieregeling agrarische projecten 1989. Met dat geld hoopt de NVEL de kosten te kunnen bestrijden van een project voor de produktie en het vei len van ecologisch geteelde produk- ten in Brabant. Het project past pri ma in het streven van de provincie Vanaf 1 juli 1989 zetten de afdelin gen Veredelingsbedrijven en Zaaiza den van Cebeco-Handelsraad hun activiteiten als zelfstandige onderne ming gezamenlijk voort onder de naam Cebeco Zaden B.V. De activi teiten van deze afdelingen zullen vanaf die datum zijn geïntegreerd in één B.V., waarvan de aandelen in bezit zijn van Cebeco-Handelsraad in Rotterdam. Deze nieuwe opzet past in de zich veranderende structuur binnen Cebeco-Handelsraad. Door het ver zelfstandigen van de commerciële afdelingen komen deze in dezelfde positie als de overige deelnemeingen Het inrichtingsplan Teteringen is door provinciale staten Noord- Brabant vastgesteld. Met een kleine meerderheid kozen de Brabantse sta ten voor een enigszins gewijzigd plan voor het gebied tussen Breda en Te teringen. Gewijzigd in die zin, dat er méér landbouwgebied en minder bos- en natuurgebied is gereserveerd dan oorspronkelijk de bedoeling was. In cijfers vertaald: er zou aanvanke lijk 100 ha bos worden aangelegd, met een marge van 10 procent. Na een stevige lobby van met name de betrokken agrariërs en de regionale afdelingen van de NCB, beoogt het landinrichtingsgebied Teteringen nu de aanleg van zo'n 60 ha bos. 20 ha meer of minder mag echter ook, zo dat in het uiterste geval slechts 40 ha Het eerste eksemplaar van het Draaiboek Tankslag is vrijdag 23 ju ni door drs. P.Ph. Dordregter (di- rekteur Vereniging Nederlandse Ge meenten) aangeboden aan de wet houder milieuzaken van Den Bosch, ing. G.J. van den Berg. Het Draai boek Tankslag, dat tot stand kwam in samenwerking tussen het ministe rie van VROM, het IPO en de VNG, zal aan alle gemeenten worden toe gezonden. Voor Den Bosch betekent de aanbieding de officiële start van de aktie tankslag aldaar. Het Draaiboek biedt gemeenten, pervlakte cultuurgrond van 47 ha die als reservaatgebied is aangewezen. De ondernemer kan zelf een pakket beheerverplichtingen kiezen om in een beheerovereenkomst op te ne men. Er zijn in totaal vijftien be- heerpakketten, die in zwaarte varië ren en die op een deel van het bedrijf worden toegepast. De beheervergoe- dingen lopen uiteen, afhankelijk van de zwaarte van het pakket van 320,— tot 1390,— per ha. Daar naast kan een aanpassingsvergoe ding worden verstrekt. naar meer verscheidenheid van de agrarische produktie. Het wordt voorbereid in samenwerking met de veiling in Breda. Voor de ontwikke ling van de ecologische landbouw in de provincie is de onmiddellijke na bijheid van een veiling namelijk van levensbelang. Het principe-besluit van Gedepu teerde Staten zal eerst ter advisering worden voorgelegd aan de Land bouwraad en de commissie voor bestuurlijke organisatie in de land en tuinbouw. van Cebeco-Handelsraad. Eén en ander heeft tot gevolg dat er vanaf 1 juli 1989 binnen de sector Zaai zaad en Pootgoed van Cebeco- Handelsraad drie deelnemingen werkzaam: Cebeco Zaden B.C., Van Engelen Zaden B.V. en Wolf en Wolf B.V. bos wordt aangelegd. Wat betreft de agrarische sector is in het gebied rond Breda vooral de melkveehouderij van belang. Naast een 35-tal melkveebedrijven zijn er enkele intensieve veehouderijen en glastuinbouwbedrijven. Vanuit de landbouw zijn duidelijke eisen gesteld aan een goede ontsluiting van de bedrijven. Een knelpunt in het landinrichtingsplan Teteringen vormde ook de noodzaak tot verka velingen en zelfs boerderijverplaat singen. In tientallen bezwaarschrif ten hebben de betrokken agrariërs te kennen gegeven, dat de continuïteit van hun bedrijven door het plan in gevaar zou komen. In het oorspron kelijke plan zou liefst éénderde tot de helft van hun totale bedrijfsop- pervlakte worden opgeslokt door het te ontwikkelen bos of natuurgebied. maar ook provincies, waterleiding bedrijven of samenwerkingsverban den een handleiding voor het opzet ten en uitvoeren van de aktie tankslag. Dit is een aktie om defini tief een einde te maken aan het pro bleem van oude achtergebleven huisbrandolie-tanks. Het door roesten van oude tanks, die vaak nog met restanten huisbrandolie zijn gevuld, kan aanleiding geven tot aanzienlijke bodemverontreiniging wanneer de achtergebleven olie de bodem inloopt. Bij het ministerie van VROM is een AMvB in voorbereiding voor het op slaan van onder meer vloeibare brandstoffen in ondergrondse tanks. Deze AMvB zal technische voor schriften geven voor bodembescher ming bij ondergrondse tanks bij par- tikulieren en bedrijven. In de AMvB, die naar verwachting in de loop van 1990 in werking zal kunnen treden, zal de verplichting worden opgenomen om oude tanks definitief onschadelijk te maken door de tanks leeg te halen, schoon te maken en op te vullen met bijvoorbeeld zand of lichte beton. Na 1995 zullen oude tanks die dan nog niet onschadelijk zijn gemaakt, uit de bodem moeten worden verwijderd. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11