Tuinbouwcommissie ZLM ontevreden met uitkomst ASF- overleg gelegenheidsarbeid Genetisch gemanipuleerde gewassen niet voor eeuwwisseling Eerste vleesproeverij tegen dekor van vleesvee Voorlichting en Inspraak beheerplan Zeeuwsch-Vlaanderen zijn voorbij "Groene Pluim" voor graan pletterij "De Halm" in Heeswijk-Dinther Europese verkiezingen en smog Aardappelruggen die er 'pas gefreesd' uitzien De Tuinbouwcommissie van de ZLM is ontevreden met de voorlopige uit komst van het ASF-overleg over gele genheidsarbeid. "De onderhande laars van werkgeverszijde hebben te vlug toegegeven, zo meent men. Zij hebben onvoldoende verwoord wat door de achterban van hen wordt ge vraagd. De regeling zoals die nu voorligt is door het lage bedrag van 900,-, waarvoor als beloning voor gelegenheidsarbeid geen premies ver schuldigd zijn, onwerkbaar. De commissie heeft zich nog eens duidelijk uitgesproken voor echte ge legenheidsarbeid te zijn die bestemd is om uitsluitend de piekuren in de arbeidsfilm te ontlasten. Dit is o.m. het geval bij enige sectoren in de Wat is het toch zeer droog in onze WESTHOEK. Het groeit op de meeste plaatsen wel goed, maar met een lekker regentje zou alles toch weer lekker opfrissen. We zitten nu eenmaal met een slechte structuur een daar verandert van de zomer niks meer aan van boven vanwege de kluiterige grond, net een zeef, met daar onder een kluiterige laag. De stand van de gewassen verschilt dan ook nog al van plaats tot plaats. De zware gronden zitten het meest met de problemen en voor een goed herstel is het te laat, zo rond de langste dag. Met de bestrijding van het onkruid zit men wel rond, alleen die aardappelopslag wordt zo van lieverlee een drama. Hopelijk is er a.s. winter een goede vorstperiode, zodat we daar dan eens vanaf zijn. Als dat nog erger moet worden is het ondoenlijk normaal te kunnen wer ken. De vergelingsziekte in de bieten schijnt ook plaatselijk de kop weer op te steken. Uitbreiding is dan meestal een kwestie van tijd. tuinbouw en fruitteelt (dunnen en plukken), aardbeien- en bessenpluk. Het bestuur van het ASF (de organi saties van werknemers en werkge vers) is unaniem van oordeel dat aan de onzekerheid en de conflicten een einde moet komen en dat er derhalve een duidelijke regeling voor de gele genheidsarbeid moet worden getrof fen. Daarvoor is echter nodig dat de wettelijke bepalingen voor de agrari sche sector gewijzigd worden. Het bestuur heeft daarom het Minis terie van Sociale Zaken en Werkgele genheid gevraagd wettelijk te regelen dat a. gelegenheidsarbeid zonder verze keringsplicht voor arbeidsverhoudi- gen korter dan 30 dagen mogeliik Nog een paar weken en de eerste oogstwerkzaamheden gaan weer be ginnen en dan volgt het een het an der weer op. De spuitwerkzaamheden worden ge lukkig ook minder, al vraagt de bestrijding van de aardappelziekte altijd de volle aandacht. Ook de ge wassen controleren op luizen en dan de nodige bestrijding toepassen is een noodzakelijke aangelegenheid. De machines voor de oogstwerk zaamheden worden of zijn ook weer in orde gebracht, 't werkt zo lekker als alles goed functioneert. Het is te hopen dat onze gewassen niet hebben geleden van de smog, waar de laatste tijd zoveel over te doen is. 't Is niks nieuws, vroeger op de lagere school leerden we al dat er in Londen ook van tijd tot tijd smogvorming bestond. Maar nu ontstond er volgens deskundigen bij na een hachelijke situatie. Voor gesteld is om zonodig ingrijpende maatregelen te nemen. Weten ze al precies hoe? De verkiezingen voor het Europees parlement zijn voorbij en gelijktijdig wordt gemaakt in de periode van half juni tot half augustus (voor sommige teelten als de aspergeteelt en de fruitteelt kan een andere perio de van twee maanden gelden) indien èn de gelegenheidsarbeid tijdig wordt gemeld èn de gelegenheidsar beid aanvangt en eindigt binnen die periode èn de gelegenheidswerker bij die ondernemer niet meer verdient dan 900,- in het gehele kalen derjaar, b. dat voor alle arbeid buiten die pe riode altijd verzekeringsplicht zal gelden. Het ASF hoopt dat deze regeling - in overleg met het Ministerie - per 1 ja nuari 1990 in werking zal kunnen treden. Tijdens de Open Dag van De Kleine Aarde, zondag 25 juni a.s. zal de jaarlijkse milieuprijs van De Kleine Aarde worden uitge reikt aan graanpletterij "De Halm" in Heeswijk-Dinther. De "Groene Pluim" wordt ieder jaar uitgereikt aan een bedrijf of persoon dat of die zich op het ge bied van het milieu verdienstelijk heeft gemaakt. De graanpletterij heeft de prijs gewonnen omdat het in een dit jaar gebouwde be drijfsruimte een zonnedak voor de opwekking van energie heeft bevestigd. de smog ook. Kritiek of niet zoals verwoord Shell Moerdijk fakkelt voort. Hoewel verontreiniging geeft dat niet aan het milieu? Daar helpt auto's thuis laten niet aan. De boe ren kregen nu gelukkig eens niet de schuld. Alles moet maar eens op een rijtje gezet worden, dat kan nog wel voor 6 september (of er na?) De consument heeft eerst mede moe ten betalen aaan de ontwikkelings kosten en zal nu weer een offer moe ten brengen om het op te ruimen (als je alles hoort en leest, is het om angstig van te worden, ondanks on ze welvaart en goede economische vooruitzichten die ons voorspeld en voorgehouden worden, vooral dan natuurlijk voor de volgende rege ringsperiode. Zij die daar in geloven gaan dan, misschien weer wel stemmen. Genetisch gemanipuleerde ge wassen zullen over vijf jaar op de markt zijn, maar echt belangrijk worden ze niet voor de eeuwwis seling, aldus een onlangs versche nen rapport van het in Londen gevestigde onderzoeksburo Frost Sullivan. De lange ontwikkelingstijd van de gewassen, gekombineerd met de eisen voor veldtesten en stu dies naar gebruiksveiligheid van het eindprodukt betekenen een gat van op z'n minst vier jaar tus sen een suksesvolle voltooiing van wetenschappelijk onderzoek en introduktie op de markt, al dus het 234 pagina's tellend rap port 'Genetische manipulatie van gewassen'. Alleen de echt grote bedrijven kunnen zich DNA genetische- manipulatie projekten permitte ren, want het gaat om het op de markt brengen van een produkt dat hoge onderzoekskosten heeft De Provinciale Commissie Beheer landbouwgronden heeft het voorontwerp-beheerplan Zeeuwsch- Vlaanderen (uitbreiding) in concept vastgesteld. Deze zomer worden voorlichtings- en inspraakbijeen komsten georganiseerd. Hiervoor worden ondermeer grondgebruikers en grondeigenaren uitgenodigd, op basis van het beheerplan kunnen boeren geheel vrijwillig een beheer- overeenkomst sluiten met het Bu reau Beheer Landbouwgronden. In de beheerovereenkomst is vastgelegd dat de boer een bepaalde vergoeding krijgt, als hij zijn bedrijfsvoering mede richt op het beheer van natuur en landschap. Het beheerplan heeft betrekking op ca. 350 ha beheer- en reservaatge- bied verspreid liggend in Zeeuwsch- Vlaanderen. De gebieden zijn veelal uitbreidingen van reeds eeder aange wezen relatienotagebieden. De beheerdoelstellingen die in het beheerplan nagestreefd worden zijn gericht op het behoud van de botani- en dat laat zich zeer langzaam te rugverdienen. Kleinere firma's zullen moeten kiezen: of de rechten opkopen van een recombinant DNA on derzoek van de grote bedrijven die regelmatig alle uitkomsten bijstellen of ze moeten zoeken naar een andere manier om het reguliere onderzoeksproces te ontwijken. De eerstontwikkelde genetisch gemanipuleerde gewassen zullen waarschijnlijk belangrijke voed selgewassen zijn zoals graan. An dere aantrekkelijke gewassen zul len die gewassen zijn die gemak kelijk te manipuleren zijn, zoals tomaten en tabak. Niet-granen kunnen aantrekke lijk zijn voor de kleinere bedrij ven omdat vooral de farmaceuti sche industrie een versterkte po ging doet om in vitro gekweekte gewassen te gebruiken voor de produktie van medicijnen. sche waarden en het in stand houden van weidevogelpopulaties. Deze doelstellingen worden vertaald in een aantal beheerpakketten en pak ketten voor het landschapsonder- houd. De zgn. lichte pakketten heb ben onder andere betrekking op het niet rollen en slepen van het grasland in de periode van 1 april tot 1 juni. In de zwaardere paketten zijn de da ta vastgelegd voor het inscharen van vee en het maaien van de eerste sne de. De beheervergoedingen bij deze pakketten lopen op van 180,- tot 1200,- per ha per jaar, afhankelijk van de zwaarte van het pakket. Voorlichting- en inspraakbijeen komsten 26 juni 1989 Gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst; 27 juni 1989 Hof van Leuven in Kloosterzande; 28 juni 1989 Lindenhoeve in Sluis; 29 juni 1989 Dorpshuis in Aarden burg; 30 juni 1989 Dorpshuis in Re- tranchement; Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Na de regen van enkele weken gele den, die zeer welkom was, heeft het weer zich in zijn oude patroon her stelt en schijnt iedere dag ook op WALCHEREN de zon weer van 's morgens vroeg, tot 's avonds laat. Zoals het er nu uitziet koersen we af op een 'ouderwetse' zomer en hoe wel mooi weer bijna nooit verveelt zal niet elke kollega in ons gebied dit eenzijdige weertype kunnen waarderen. De gevolgen zijn in ons gebied dan ook goed te zien. Een zeer wisselende stand van de gewassen waarbij het lijkt of de verschillen alleen maar groter worden. Afhankelijk van het tijdstip van zaaien en/of grondkwa- liteit zijn die verschillen op zeer kor te afstand erg groot. Bieten waarvan de rijen elkaar raken en percelen waar van de weg af nau welijks te zien is dat er bieten zijn ge zaaid. Aardappelpercelen, waarvan jde ruggen er nog bij liggen zoals ze zijn gefreesd en percelen die bijna dicht staan, maar deze verschillen gelden ook voor andere gewassen. Dit geeft moeilijkheden bij de on- kruidbestrijding en later ook bij de oogst. Meerdere kollega's uit ons ge bied die Z.W. Nederland zijn door gereden komen tot de slotsom, dat Vrijdag 23 juni 1989 Walcheren, wat de stand van de ge wassen betreft, zich in negatieve zin onderscheidt en dit heeft niets met vakmanschap te maken maar veel meer met overmacht. De financiële gevolgen zullen dan ook op veel ak kerbouwbedrijven naar alle waar schijnlijkheid niet uitblijven. Gezien het kleinschalige karakter van de ak kerbouw in ons gebied, de algemene akkerbouwsituatie die ook weinig uitzicht op verbetering biedt, en dit voor sommigen sombere perspektief voor dit jaar zal menig ondernemer aan het denken moeten zetten hoe het nu verder moet om voor nu en de toekomst 'brood op de plank te krijgen'. Vandaar dat binnen de landbouwor ganisaties in ons gebied de diskussie op gang komt of, en zo ja op welke manier niet meer op het gegeven kan worden ingespeeld dat Walcheren een aantrekkelijk rekreatief gebied is zonder nu direkt het agrarisch ka rakter of de agrarische bestemming geweld aan te doen. Maar ook het zoals vaak in boerenkring voor- en tegenstanders. De varkenshouderij mag zich mo menteel in een financiële opleving verheugen. De prijs van het vlees is in korte tijd sterk gestegen. Hopelijk voor een langere tijd. Ook deze tak kan een oppepper best gebruiken. De melkveehouderij ondervindt geen nadeel van het mooie weer. Hooi van goede kwaliteit. Ook wordt er nog regelmatig ingekuild. Het vee voelt zich prima met dit weer. Deze week werd bekend dat Campina zijn vleugels heeft uitgesla gen buiten de EEG middels aankoop van een bedrijf in de USA. Hopelijk komt dit in de toekomst de afzet en daardoor de opbrengstprijs ten goe de. Het geeft aan dat de markt steeds 'groter' en de wereld steeds 'kleiner' wordt. Niet alle stemge rechtigden in ons land zijn daar nog van doordrongen gezien de lage op komst voor de Europese verkiezin gen. Over Europa '92 wordt veel ge praat maar het leeft blijkbaar nog onvoldoende bij brede lagen van de bevolking. Voor de tweede keer in een maand werd ons gebied, evenals heel Z. Ne derland gekonfronteerd met smog vorming, mede door veel grensover schrijdende luchtverontreiniging. Toch een aanwijzing dat we met de industriële vervuiling èn een toene mend autoverkeer op de verkeerde weg zijn! Tegen een dekor van de zes in Ne derland bekendste rundvleesrassen vond in het Oostbrabantse Asten de eerste officiële vleesproeverij plaats. Initiatiefnemer was het plaatselijke restaurant d'Anvers in de bekende Klothoeve. "Er worden zo vaak wijnproeverijen gehouden. Waarom niet eens een keer een vleesproeverij, we eten toch allemaal vlees?", vond direkteur Mieke Goossens, dochter van de direkteur van de voormalige pluimveeslachterij. Aan de half serieuze, half ludieke bijeenkomst werd een legaal tintje verleend door de aanwezigheid van direkteuren van de Vee- en Vleescen trale van de NCB in Boxtel, di verse NCB-kopstukken en de voor zitter van het Produktschap voor Vee en Vlees, ir. R. Tazelaar. Mieke Goossens (30) had achter de Klot hoeve fraaie exemplaren verzameld van Piemontese, Blonde d'Aquitai- ne, Charolais, Bovian, Limousin en de Belgische Wit blauwe. Ir. H. Sturkenboom, hoofd Vee en Vlees van de NCB, gaf als een ware standwerker toelichting op de sterke kanten van ieder ras. Hierbij had het 'typisch Nederlandse produkt' Bovi an bij hem een duidelijk streepje voor. "Dat ras belooft wat voor de toekomst, als kombinatie van ons ei gen MRIJ, Charolais en Blonde d'Aquitaine". De runderen waren voor het meren deel beschikbaar gesteld door Asten- se veehouders, die overigens keuze genoeg hebben; volgens Asten's bur gemeester mevrouw Hendrikx lopen er in deze 15.000 zielen tellende ge meente niet minder dan 1,3 miljoen stuks vee rond. Waterige bio-kip Onder leiding van Cas Spijkers, chef-kok van restaurant De Swaen in Oisterwijk, kon er vervolgens worden geproefd van borden met drie stukjes kip en vier plakjes rund vlees. Spijkers prees al voor de eerste hap de 'waterige bio-kip' uit de markt ten gunste van soortgenoten die met een maisdieet dan wel op een weiland worden grootgebracht. De oplettende eter kon inderdaad wel enig verschil in kleur en smaak waar nemen. Dat bleek bij de lapjes rund vlees al een stuk moeilijker. Gastspreker Rob Tazelaar had wel waardering voor deze informele vleestest. "Het vestigt op een posi tieve wijze de aandacht op vlees. Ik snap alleen niet dat er geen varkens vlees wordt vergeleken. Dat is in Ne derland toch nog steeds het hoofd- produkt", vertelde hij na afloop. 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9