Epipré - ziekte-overzicht nr. 4 Larven bladrandkever doen meer schade dan kever zelf Exkursie uienstudieklub naar proeftuin Breda In Obelisk veel bruine roest Purivel geeft versneld natuurlijke afsterving van aardappelloof Verslag peulvruchtenstudieklub SLO Zuid-Beveland Cao akkoord voor de sector cultuurtechnische werken Sumicidin Super: in super-lage doseringen aktief tegen insekten Op dit moment is in de meeste perce len wintertarwe de aar volledig ver schenen. In sommige percelen is de bloei al halverwege. In de periode 29 mei tot 12 juni zijn van 336 percelen de ziektewaarnemingen doorgebeld. In deze periode is in 54% van de per celen een bladziektebespuiting uit gevoerd. Gele roest In 17% van de percelen werd gele roest gekonstateerd. Gemiddeld was 5% van de bladeren aangetast. Rela tief zwaar geïnfekteerd zijn de ras sen Pagode en Okapi. Bruine roest Bruine roest werd in eenderde van de percelen waargenomen. Dit is een grote toename vergeleken met de tweede helft van mei toen 15% van de percelen was aangetast door brui ne roest. Het aantastingsniveau is iets gestegen: van 4 naar 6,5% aan getaste bladeren. Vooral in Obelisk werd veel bruine roest ge konstateerd. Meeldauw Het aantal percelen met meeldauw is gelijk gebleven (28%). Het gemid delde aantal aangetaste bladeren is opgelopen tot 12 (van de bovenste drie bladeren van 40 halmen). Voor al in de Veenkoloniën, Gelderland en Limburg zijn veel percelen aange tast, met ook gemiddeld veel aange taste bladeren. Septoria Het aantal percelen waarin bladvlek- kenziekte is waargenomen is in de afgelopen twee weken meer dan ver- 12 juni 1989 Gemiddeld percentage bladeren aan getast door bruine roest (waarne ming op bovenste vijf bladlagen) dubbeld en bedraagt nu 59%. Het gemiddeld aantastingspercentage be droeg 11%. Bladluizen In meer dan tweederde van de perce len waren bladluizen aanwezig. Dit is een sterke stijging ten opzichte van twee weken geleden toen in bijna de helft van de percelen bladluizen voorkwamen. Gemiddeld waren 20 halmen met lui zen bezet. In 15% van de percelen is een bespuiting tegen bladluizen uit gevoerd. V, 3 ,-r -->fr Ziekteoverzicht van 12 juni 1989 Van 336 percelen zijn waarnemingen doorgegeven. aangetaste gele roest bruine roest meeldauw septoria bladluizen percelen 17 33 28 59 69 aantasting in de percelen 5,0 6,5 10,0 10,8 20,0 12 juni 1989 Gemiddeld percentage halmen bezet met bladluizen 12 juni 1989 Gemiddeld percentage bladeren aan getast door Septoria (waarneming op bovenste drie bladlagen) Op dinsdagmiddag 13 juni hield de uienstudieklub Zuid-Beveland een exkursie naar de proeftuin in Breda. De aandacht ging eerst uit naar de groenteteelt in de vollegrond. Het onderzoek betreffende de volle- grondsgroenten richt zich vooral op prei, andijvie, bospeen, augurk, ra barber, witlof, diverse soorten sla, aardbeien, stamslabonen en een aan tal kleinere gewassen zoals knolven kel en bleekselderij. Opvallend was het aantal verschil lende soorten sla dat er nu al aange boden wordt op de veilingen en dus ook voor onderzoek in de proeftuin lag. Dit was niet alleen de traditione le kropsla maar ook nieuwe soorten zoals rode sla en de radicchio rosso. Deze nieuwe soorten worden vooral gebruikt in salades en voor de versie ring van de koude schotels. Na de rondleiding langs de groenten in de vollegrond werd er een bezoek gebracht aan de afdeling met groen ten onder glas. De gewassen die on der glas verbouwd worden zijn to maten, paprika en aardbeien. Bij de aardbeien is het nu mogelijk om het jaar rond aardbeien te telen. Dit ge beurt met het ras Elsanta. In augus tus worden de kleine aardbeiplantjes geplant in bakken waardoor in sep tember de bloemaanleg geschiedt (dit gebeurt onder invloed van korte dagen). In december worden de aardbeiplanten dan in de koelcel bij 2 graden onder nul bewaard; hier blijven de planten 2 jaar goed. Hier door kan men nu op elk moment aardbeien leveren op de veiling. Men haalt de aardbeiplanten uit de koel cel en plant ze in de vollegrond of in de kas en 60 dagen later heeft men aardbeien. Ook is het mogelijk van aardbeien die in de kas groeien nu 3 keer per jaar te plukken. Vorig jaar was er een uitbreiding van 30% van het are aal aardbeien maar door de grotere export was er toch een betere prijs. Door in de kas over te gaan van grond naar steenwol, en van chemi sche naar biologische bestrijding van insekten heeft men een besparing van 90% op spuitmiddelen bereikt. Het nadeel van steenwol is wel dat het vervuilend is voor het milieu om dat er nog geen oplossing is gevon den voor de steenwol die niet meer te gebruiken is. Daarom zoekt men naar oplossingen voor dit probleem. Een ander probleem is het aantrek ken van werknemers, daarom wordt er gestreefd naar oplossingen om het werk makkelijker te maken. Zo wor den er aardbeien geteeld op tafels zodat men dan staande aardbeien kan plukken. Bij de tomaten laat men de planten zakken zodat de rij pe tomaten altijd op dezelfde hoogte hangen en zittend geplukt kunnen worden. Zo zoekt men voor elk pro bleem naar een goede oplossing. Sjaak Janse, stagiair SLO Zuid-Beveland De mogelijkheden voor loofdoding zijn dit jaar beperkt. Het alternatief voor loofdoding in konsumptie- en fabrieksaardappelen is Purivel in een dosering van slechts 2-3 kg/ha. Purivel, dat weinig giftig is en ook niet geel kleurt, veroorzaakt geen abrupte stopzetting van de groei, maar leidt tot een versneld natuur lijk afstervingsproces. Dankzij dit geleidelijke afrijpingsproces is het gewas 2-3 weken na toepassing rooibaar. Op percelen met Phytophthora- aantasting, waar wel een snelle loof doding is gewenst, kan Purivel (1,25 - 1,5 kg/ha) worden gemengd met diquat (2 - 2,5 1/ha). Op maandag 12 juni was er weer een veldekskursie van de peul vruchtenstudieklub. Allereerst werd er een perceel erwten beke ken waar een proef van Bayer Nederland B.V. lag met een zaai zaad behandeling met Mesurol FS. Het doel van deze proef is om de bestrijding van de blad randkever d.m.v. een zaaizaad behandeling met Mesurol FS na te gaan. Proefopzet: onbehandeld: een baan van 6 meter breed; behandeld: 5 ml Mesurol FS per 1 kg zaaizaad. De heer H. van Hessel van het bedrijf was er om de eerste resultaten van deze proef te vertellen. Resultaten Op 1 mei stond 60% van de erwten boven. Eerste schade door de blad randkever waargenomen (vreterij). Op 12 mei is er op 50 willekeurige plaatsen het aantal planten per strekkende meter en de door de blad randkever aangevreten planten ge teld. Uit deze resultaten blijkt dat er bij het met Mesurol FS behandelde zaaizaad 5% meer planten staan (dit blijkt ook uit andere proeven). Het aantal aangevreten planten door de bladrandkever is bij onbehandeld 100% en bij het met Mesurol FS ont smette zaaizaad maar 9%. Gebleken is echter dat de larven van de bladrandkever meer schade doen dan de bladrandkever zelf. Daarom 8 was het leuk om ook tijdens het veldbezoek eens naar de wortels van de erwten te kijken. Wat bleek was dat bij onbehandeld er bijna geen wortelknolletjes aan de wortels za ten en bij behandeld er zeer veel wortelknolletjes aan de wortels za ten. Dit was nu nog niet aan het ge- wasuiterlijk te zien, maar of dit blijft is de vraag. De opbrengstbepa ling die later zal gebeuren zal hier over meer duidelijkheid moeten geven. De kosten van de Mesurol FS zaai zaad behandeling zijn ongeveer 60 gulden per hektare. Het lijkt er dan ook op dat de zaaizaad behandeling met Mesurol FS een goed alternatief zal worden tegen de bladrandkever. Na dit bezoek werden nog enkele an dere percelen van telers bezocht. Na afloop van de veldekskursie werd er nog gesproken over enkele proble men in de erwtenteelt. De onkruidbestrijding is door het wegvallen van DNPB moeilijker ge worden. Het is in ieder geval duur der, onzekerder en meer werk. Ook is het dit jaar goed Basagran-weer geweest wat de problemen wel ver minderd heeft. Ook het luisvrij hou den van de erwten is zeer belangrijk omdat er vorig jaar nogal wat scha de van het Erwte-enatiemozaïekvirus is geweest en dit overgebracht wordt door de luizen. Sjaak Janse, stagair SLO Zuid- Beveland Duidelijk is te zien dat bij de onbehandelde erwten de stikstofknolletjes ont breken (r), terwijl deze bij de behandelde erwten (l) rijkelijk aanwezig zijn. Er is per 24 mei een nieuwe eenjarige cao voor de werknemers in de sector cultuurtechnische werken. De circa duizend werknemers in de sector cul tuurtechnische werken krijgen op 1 juli van dit jaar een loonsverhoging van 1,5 procent en op 1 januari 1990 een loonsverhoging van 1 procent. Verder zijn er o.m. afspraken ge maakt over vergoedingen van kur- suskosten, vut-regeling, uitbreiding zwangerschapsverlof en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Shell Nederland Chemie introdu ceert een nieuw middel tegen insek ten, namelijk: Sumicidin Super. Dit middel bevat de meest aktieve iso- meren van het reeds bekende Sumi cidin. Hierdoor is het nieuwe pro- dukt in zeer lage doseringen reeds ef- fektief tegen vele plagen in de land en tuinbouw. Er is slechts 5-10 gram aktieve stof per ha nodig. Sumicidin Super kan worden ge bruikt in appels en peren tegen rup sen, wantsen, perebladvlo, bladlui zen en bladmineerders. In aardappe len tegen de larven van de colorado kever en tegen bladluizen, waaron der de groene perzikbladluis, die o.a. bladrolvirus overbrengt. In bloembollen ter beperking van ver spreiding van persistente en non- persistente virussen en in koolsoor ten tegen rupsen, bladluizen, late koolvlieg en koolgalmug. Vrijdag 23 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8