III HOU DE GROEI ERIN. MET BASF. BASF ezien GESLAAGD MET RONILAN. Op verdringingsmarkt brengt alleen topkwaliteit een prijs op In een week verdampt 30 mm water om te beregenen Schimmelziekten remmen peulvruchten in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Daar om is er Ronilan® van BASF. Voorkomt Botrytis in erwten. Uw leverancier weet exact hoe u met BASF een hogere opbrengst kunt realiseren. Varkensprijzen schieten omhoog Weer verbod van waterschap 'De Dommel' met oppervlaktewater De NOORD-BEVELANDSE akker bouwgewassen laten grote verschil len zien. De aardappelen en bieten welke in de eerste week van april zijn geplant en gezaaid staan er prima voor, sommige percelen aardappelen liggen dicht en ook de bieten staan hier en daar dicht. Zij die echter op wat zwaardere grond zitten en moesten wachten tot begin mei heb ben grote zorgen om hun gewas. Er zijn percelen aardappelen waar nu nog maar 90% boven staat, ook zijn er bietenpercelen met maar 20.000 planten. De regen van vorige week heeft voor deze gewassen wel. wat goed gedaan, maar een topoogst kan het niet meer worden. Voor de knolselderij die vo rige week veel is geplant kwam de re gen precies op tijd, deze staan nu al keurig rechtop en krijgen de groei al te pakken. Gisteren sprak ik nog iemand die vertelde dat hij zijn bieten op 1 april had gezaaid, het land lag niet goed, eigenlijk was het openrijden knoei werk geweest. Toch staan deze bie ten er goed voor, gelijk een buitje re gen erop gehad. Buurman wilde nog twee dagen wachten, die had nog wat geduld. Deze bieten zijn drie we ken later gezaaid en bijzonder slecht opgekomen. Volgende week zal het eerste graszaad worden gemaaid, het veldbeemd en sommige roodzwenk soorten zijn al bijna oogstrijp. De tarwe en gerst staat inmiddels al lemaal in de aar en vertonen weinig of geen ziekten. Ook het vlas wat we steeds meer zien, staat uitbundig te bloeien. De luzerne, toch een be hoorlijk gewas op Noord-Beveland, zal volgende week allemaal voor de eerste keer zijn gemaaid, de droger kan alle dagen maaien zonder ook maar een spoor te rijden. Mooi weer voor vele gewassen een prima om standigheid om te rijpen en om te groeien, mits er op tijd een bui regen valt. Het is nu al weer bijna veertien Vrijdag 23 juni 1989 dagen droog en de referentieverdam ping is ongeveer 30 mm per week zo dat alle water wat in de week van vier tot en met acht juni is gevallen alweer is verdampt. De termijn- markt voor aardappelen reageert sterk op deze droogte en loopt dan ook per dag op. Voor de politiek zal deze oplopende termijnmarkt wel een reden zijn om te denken dat de akkerbouw goede tijden tegemoet gaat. Probeer echter uw aardappelen maar eens te verko pen achter de rooier weg voor een goede prijs. De handel blijkt dan erg terughoudend te zijn. Op 24 augustus heeft het kring- bestuur van Noord-Beveland enkele politieke landbouwspecialisten uit genodigd om voor de verkiezingen nog eens te laten horen wat een ieder nog voor de akkerbouw in petto heeft, we denken dat het goed is de politici te laten weten hoe de stand van zaken is in de akkerbouw in ons gebied. Vele jongeren hebben de afgelopen weken eksamen gedaan voor hun middelbare school, opvallend was dat er bij de uitslagen van de middel bare landbouwschool maar één Noord-Bevelander stond. Ik vraag mij af of dit een teken is dat de jon geren het nu al niet meer zien zitten in de landbouw en hierdoor een an dere richting hebben gekozen? Wil men échter wel boer worden dan is het denk ik van groot belang dat er een gedegen vakgerichte opleiding is gevolgd, door goede kennis van je bedrijf zowel technisch als ekono- misch kun je er misschien net dat beetje ekstra inkomen van halen om te kunnen overleven. Steeds meer nadruk wordt op de middelbare landbouwschool gelegd op het zoeken en berekenen van al ternatieven. Een goede zaak denk ik. Van een fleksibele opstelling ten aanzien van ons bouwplan zullen we het in de toekomst moeten hebben. Na een natte week die voor alle ge wassen nodig was, behalve voor ge maaid gras, hebben de droogliggen- de zaden en aardappelen toch nog een kans om boven te komen. Of het nog wat wordt is een vraag die nog niet te beantwoorden is. In WEST ZUID-BEVELAND zijn de verschil len zeer groot, gewassen die zich sluiten, en nog voor het oog kale grond op hetzelfde perceel. Het vlas is kort maar bloeit in over daad, evenals de hoge bermen met gras langs dijken en wegen. Het is bijna even gevaarlijk voor het ver keer als met slik op de weg. Degenen die nog knolselderij moesten planten en dat gedaan hebben toen het weer nog een buïig karakter had mogen van geluk spreken want alle planten staan nu recht. Wie later geplant heeft met die hoge temperaturen en sterk drogend weer heeft er gelijk een zorg bij want het valt niet mee om ze dan. in leven te houden. De faktor weer kan de boer geweldi- Zonnig en warm is hel evenals elders in heel West Europa, ook in het LAND VAN AXEL. Eerste klas weer voor de mensen met vrije tijd en daardoor ook voor de uitbaters van de kustaccommodaties zoals ijs- en frisdrankverkopers. Als gevolg van de grote omzet, ging zelfs afge lopen week, de beurskoers van de aandelen heerlijk, helder, met sprongen omhoog. Of we in onze sektor nu zo blij moe ten zijn met dit weer is de vraag. In de echt zware grond zijn na de regen van 2 weken geleden de produkten wel gegroeid, maar er zijn toch nog percelen waar nu pas erwten, bieten en aardappelen boven de grond ko men. Uiteraard veel te laat, maar met dit weer er op zullen de kleine vruchten het moeilijk krijgen. De zeer welkome neerslag van onge veer 40 a 50 mm van begin juni heeft de agrariërs van MIDDEN- en OOST-BRABANT goed gedaan. De zeer droge omstandigheden veran derden in vrij snel tempo. De weers omstandigheden waren gunstig om snel en goed in te kuilen, terwijl een ieder, die nog hooi in pakjes wilde maken, voldoende gelegenheid kreeg. De wind uit het Noorden en/of Noord-Oosten heeft aan de zeer lage relatieve luchtvochtigheid ekstra bij gedragen. Eind mei, begin juni was deze zelfs gedaald tot 20%. Mo menteel beginnen de droogtever schijnselen zich opnieuw te openba ren. Temperaturen van 25 °C en geen neerslag gedurende de laatste week met N en N.O. wind zijn hier debet aan. Zo hier en daar zie je de regeninstallatie in werking op het land. Op het moment kun je zelf be palen, als je over een dergelijk appa raat beschikt, wanneer een ekstra watergift noodzakelijk is op de di verse gewassen. Vanaf half juni heeft o.a. het water schap 'De Dommel' een verbod op gelegd om te beregenen uit opper vlaktewateren. Dit is binnen een maand de tweede keer, dat dit is ge beurd. Uit de zg. 'waterputten' op grotere diepte is het nog steeds toe gestaan om water te onttrekken. Vanwege de koude nachten (vorst aan de grond) en de schrale Noord en Oostenwinden heeft de snijmais geleden. Pleksgewijs en binnen in de lengterichting over het veld waren de schutbladeren van de snijmais soms flink verkleurd (verbrand). Dergelij ke verschijnselen deden zich ook voor bij de onkruidbestrijding in de snijmais onder dergelijke soortgelij ke omstandigheden. Vanwege deze minder gunstige ontwikkelingen is de groei enigszins vertraagd. Omstreeks half juni zag het- er wat betreft de smogvorming zeer slecht uit, er dreigde zelfs een stillegging van het partikuliere autoverkeer ge durende een deel van de dag. Wat is ge parten spelen. Je moet het inkal- kuleren wordt ons vaak gezegd, en dat weten we wel. We weten ook dat we met deze matige prijzen een top- opbrengst moeten hebben om het inkomen enigszins op peil te houden. Zo worden er mogelijkheden aange geven om via vollegrondsgroente- teelt het inkomen te verbeteren, maar men moet er wel op rekenen dat men als teler op een verdrin gingsmarkt komt, daar geldt de har de regel 'alleen topkwaliteit brengt een prijs op'. Het zal een goede zaak zijn om begeleiding en bedrijfsbe zoeken te organiseren, om mensen die interesse hebben te wijzen niet al leen op vollegrondsgroenteteelt maar ook op de duurdere teelten in verwarmd glas. Dan kan men tradi tioneel door blijven boeren, maar denk ook eens aan teelten die hier al gebeuren, zoals fruit, bollen, mest- varkens en mestkuikens. Alle han delskanalen zijn er en je hebt zo maar aan te sluiten in een bekende Maar ook het graszaad gaat wel hard achteruit. Verwacht wordt dat er eind deze week nog wel rood zwenk en veldbeemd gemaaid gaat worden. Dat betekènt dorsen in de laatste week van juni en dit is vroeg. Trouwens, zoals het er nu naar uit ziet zullen veel gewassen, althans die een normale opkomst gehad hebben, vroeg rijp zijn wanneer we een mooie zomer blijven houden. In tegenstelling van het verhaal op de zware grohd, schijnt dit jaar dat op de wat lichtere gronden de gewas sen er beter voor staan. Met name pootaardappelen en bieten staan er hier mooi bij. In de veehouderij mindert hier en daar het gras hard. Een buitje regen zou ook hier weer al welkom zijn. Doch met een beetje terughoudend heid, want wanneer het eenmaal ver- het voor een mens waard om zoveel als mogelijk is in een schoon milieu te mogen vertieren? Op de laatste vrijdag van de maand juni wordt de 'Eliteshow' van KI Zuid te 's-Hertogenbosch gehouden. Achteréénvolgens wordt eerst een 'eliteshow' (beste koeien) gehouden, daarna een demonstratie van doch- tergroepen van diverse stieren en op het laatst een Etazen-veiling. Het ligt in de bedoeling vee aan te voeren van bedrijven, die vrij zijn van mel kerskoorts. Dit zal een steeds moei lijker opgave worden. De laatste tijd is er sprake van een uitbreiding van de ziekte. De prijzen van slachtvarkens hebben omgeving. De varkensprijzen zitten eindelijk in de lift het gezegde vrouwen bloot de handel dood gaat deze keer niet op. Je kan wel zeggen dat de var kensprijzen over de eerste 20 weken beduidend hoger lagen dan in dezelf de periode van 1988. Hoewel de prijsvorming nogal schoksgewijs tot stand kwam is die prijs toch wel met ƒ0,60 per kg hoger en de biggenprijs tegen de ƒ30,— hoger dan verleden jaar. In de rundersektor komen de gevol gen van de inkrimping van de melk veestapel verder in de prijzen tot ui ting en de betere nuchtere stierkalve ren geven een verdere prijsstijging aan. Ook het slachtpluimvee ligt be ter in de markt en de eiermarkt geeft ook een lichte stijging te zien. Als ondernemers mogen we wel ho pen dat de prijzen beter worden en blijven, want als we de komende tijd al de milieueisen moeten financieren dan zal dat toch uit de prijs moeten komen. andert hier in dit land, kan het weer wel eens te veel van het goeie zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat het een week of drie, vier regent tij dens de grasz&adoogst. In de varkenshouderij gaat het de goeie kant uit. De prijzen vliegen omhoog. Het is zo'n twintig jaar ge leden dat de prijzen zo snel omhoog gingen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Alhoewel de kostprijs nog amper gepasseerd is. Doch er zou wel eens een kink in de kabel kunnen komen, mocht het noodlot toeslaan wanneer de var kenspest ook uit België de grens moest overkomen. Met de export zou het dan wel eens gedaan kunnen zijn. Uiterste voorzichtigheid is ge boden om uitbreiding te voorkomen. de laatste 6 a 7 weken een ongekende groei doorgemaakt. Omstreeks 20 mei lag de prijs op ƒ3,20 per kg vlees. Momenteel ligt het nivo ruim ƒ1,— per kg hoger. Voor de slacht- varkenshouders betekent dit een op brengstverhoging van ƒ85,— per afgeleverd varken. Hier tegenover staat natuurlijk een hogere big genprijs. De verhoging is maar betrekkelijk en komt neer op ƒ10,a ƒ15,per af geleverde big. Het voordeel voor de fokkers (vermeerderaars) is maar ge ring. Bij hen zou een hogere biggen prijs ook goed van pas komen, nietwaar. De groengeblokte velden liggen te zinderen in de warme zomer zon. Ondanks dat de kalender nog lentetijd aangeeft is het zo mer. Onze jas zijn we al dagen kwijt. Uitgedaan en niet meer nodig gehad. De jas van de schapen is bij de meeste nu ook uit. Dat werd tijd, want de beesten stonden te puf fen en te hijgen aan de dijk. Nu zijn ze alles kwijt, hun vacht en hun kroost. Luidkeels hebben ze hun ongenoegen laten horen van wege het kwijtraken van de laatst genoemde. Maar alles went. Rustig grazen ze nu weer zonder kind, zonder jas. Het is góed dat ze hun kroost kwijt zijn, want de kost wordt steeds minder aan de dijk. De zon, die overuren maakt zorgt er voor dat de groene dij ken bruine en kale plekken laten zien, en daar is niet veel meer te halen. Veel zonuren hebben de gewas sen geweldig laten groeien. Maar toch, we durven het niet hardop te zeggen, een flinke bui was van harte welkom. Welkom voor alle vruchten, in het bijzonder voor de aardappels die op de zware grond duidelijk nog geen water genoeg gehad hebben. Een holle stand is dan ook het gevolg. Ik verwacht dan ook dat vanaf mor gen de regeninstallaties weer op gezocht worden. Er zal wel bijtijds water in de sloot moeten komen, want er gaat veel water uit. Dit is overal nog niet perfekt geregeld. Het waterinzetten is een taak van het waterschap. Wij weten van als een boer te veel water heeft, dan wil hij er zo snel mogelijk vanaf. Is er te kort dan zo gauw moge lijk een volle sloot. Daar betaalt hij voor, zo is dat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7