Teeltverbod op wintergerst? Veel blokken staan er mager voor Wat zal 1992 de Landbouw brengen Goede vorm van moderne voorlichting Hogere varkensprijzen kunnen verschillende bedrijven niet meer redden Bij een rondrit door OOST-ZUID BEVELAND vallen direkt de enor me verschillen tussen de gewassen op. Op de wat lichtere gronden zie je prachtige, op tijd gezaaide gewas sen. In tegenstelling tot sommige percelen op de zwaardere of moeilij kere gronden waar nu zo langzamer hand echt misoogsten dreigen te ontstaan. Er zijn hier percelen aardappelen bij die ondanks de regen van enkele we ken terug toch amper boven willen komen of nauwelijks enige groei ver tonen. De reden hiervoor zal wel zijn dat de poters zo ongeveer uitgeput zijn. Het is in ieder geval wel duide lijk dat zulke percelen geen normale oogst meer te zien zullen geven. Een ander produkt waarvan je hier in onze streek nauwelijks een mooi perceel kunt tegenkomen zijn de zo mergranen. Je ziet percelen zomer- tarwe en zomergerst van nauwelijks 40 cm. lengte die al in de aren staan, waarbij je je dan afvraagt of deze gewassen 3000 kg/ha gaan opbren gen. Vooral boeren die in wat grond soort betreft wat moeilijkere gebie den zitten zoals hier b.v. de Kapelse en Yerseke Moer worden doordat ze dit najaar weinig wintertarwe kon den zaaien, behoorlijk getroffen door zulke slechte zomergranen. Zoals denk ik overal in het Zuid westen hebben we hier ook behoor- Na jaren van onder de kostprijs afle veren is eindelijk de kg. prijs voor mestvarkens flink aangetrokken. De varkensvermeerderaars in WEST- BRABANT-ZUID ontvangen al een half jaar een betere prijs. Voor mest varkens die geslacht 85 kg wegen wordt nu even in de 4 gulden betaald en dat is 80 cent meer dan 6 weken geleden. Varkens die levend aan de handel verkocht worden mogen iets meer wegen. Het ziet er nu toch naar uit dat de inkrimping van 5'A zijn vruchten gaat afwerpen. Sommige Een droog jaar is doorgaans een goed jaar, deze stelling horen we in de praktijk nog al eens verkondigen. Helaas ziet het er naar uit dat we in WEST ZEEUWS VLAANDEREN dit jaar de boot gaan missen. Lande lijk gezien hebben wij het minst ge profiteerd van de korte regenperio de, enkele weken terug. Bij de vroe ge zomergewassen is wellicht een to tale misoogst voorkomen maar vooral vanaf de hooggelegen trek- kerstoel is goed te zien dat veel blok ken er mager voorstaan. Ook voor de komende week worden de temperaturen weer op zomerse waarden verwacht. Op onderdro- gende en zeer lichte zandgronden zal wellicht de verbranding optreden. Dit jaar zou zoet water zijn geld wel opbrengen, maar meestal hebben we meer gebrek aan droogte. Ook bij de teelt van witlofpennen is de start moeilijk, de fijne zaadjes liggen droog en ook is er al overgezaaid, omdat de natte periode te snel over was. Zijn hier en daar de voorjaarsperike len nog niet voorbij, de vroege uien- oogst is begonnen dus de zomer, 6 lijk veel last van het gersteverge- lingsvirus in onze granen. Op plek ken zie je soms dat alle vlagbladen van tarwe en gerst volledig geel ver kleurd zijn. Dat kan natuurlijk nooit goed zijn voor de opbrengst, die toch voor een belangrijk deel af hangt van het al of niet gezond groen) zijn van het vlagblad. Het is hard nodig dat hier onderzoek naar gedaan wordt om dit in de toe komst te voorkomen (misschien wel spuiten tegen luis in nov. in onze wintertarwe). Een belangrijke stap in de goede richting zou natuurlijk een teeltverbod op wintergerst zijn. Natuurlijk zijn ook de zaaierwten de laatste weken veelvuldig door de te lers besproken. Er viel weinig posi tiefs over te melden: een matige stand van het gewas: een tegenval lende uitbetalingsprijs van 70 ct/kg; een veel moeilijker geworden onkruidbestrijding door het wegval len van DNPB; een toename van duivenschade door afname van het areaal erwten. Dit zal beslist gevolgen hebben voor het areaal erwten dat uitgezaaid gaat worden in Oost-Zuid Beveland. De laatste weken is er hier veel hooi onder goede omstandigheden bin nengereden. Maar de prijs laat we derom veel te wensen over. Het schijnt zelfs zo te zijn dat mensen de pacht van zeedijken e.d. opzeggen, mesters zijn de mening nog toege daan dat de handel en industrie de prijzen verhogen omdat over een paar weken de rente en aflossing weer betaald moet worden. Veel be drijven zijn afhankelijk van de mest varkens zodat sanering van varkens bedrijven hun geld kost. Ondanks dat de prijzen nu goed zijn staan er nog diverse bedrijven te koop. Een wat langere periode van hoge prijzen kan verschillende bedrijven niet meer redden. De ekstra kredieten die door de bank zijn verstrekt moeten minimaal al een procent meer op brengen dan normaal omdat er geen oogstperiode is begonnen. De sorte ring is wat fijn maar de telers zijn toch redelijk tevreden over de resul taten. Terugkijkend op het voorjaar is de natuur ons niet in alle facetten tegemoet gekomen. De zaaibedbe- reiding was moeilijk, de opkomst en de ontwikkeling is niet erg bevredi gend geweest. En ondanks de goede wil van velen om minder te spuiten heeft een zware ziekten- en luizen- druk ons behoorlijk op kosten ge jaagd. Wat die kosten betreft zal het fijn zijn als we straks een eerste voorschot op de nieuwe oogst ont vangen. De nabetaling op de pootaardappels heeft bij velen de financiële situatie niet drastisch verbeterd. Hoewel we ons realiseren dat we als eenling op de markt niet veel te vertellen heb ben krijgen we nog al eens het gevoel dat ook bij coöperatieve handel de belangen van de teler (een goede prijs dus) ondergeschikt zijn aan al lerlei groei- en toekomstplannen. Ook op het gebied van de kwaliteits bepaling wordt veel van het vertrou wen van de teler gevraagd. Het zou fijn als we zelf de kwaliteit en gehal ten konden bepalen. Als teler kon je dan zelf de papieren op tafel leggen i.p.v. omgekeerd. Na een week met stralend zomer weer zijn we op SCHOUWEN- DUIVELAND de langste dag aan het bereiken. Ondanks dat het hier vorige week plaatselijk zo'n 50 mm geregend heeft zou een lekkere bui niet te versmaden zijn. De gewassen geven een zeer wisselend beeld te zien. Bij de bieten ziet men dat het ene gewas dicht staat, terwijl het an dere net boven komt, hetzelfde is ook met de aardappels het geval. Percelen vlas en doperwten vertonen een zeer ongelijke stand. Er zijn maar heel weinig goede percelen gerst te vinden en, wanneer de situa tie niet snel verbetert, zullen zeer veel percelen nog geen halve op brengst geven. De tarwe staat er op de meeste percelen nog het best bij, met hier en daar wat aantasting van bruine en gele roest. Ook het gras zaad heeft een zeer wisselend beeld, veel percelen hebben een te dunne stand. Al zullen de goede percelen best een goede opbrengst kunnen ge ven (er zijn veel zaadstengels gevormd). De ziektedruk is in de meeste gewas sen niet zo hoog, al zullen we zeker met dit warme weer de luis goed in de gaten moeten houden (vergelings- omdat er nauwelijks nog wat aan te verdienen valt door de te lage hooi- prijzen. Ook doen deze prijzen niet veel goeds beloven voor het aanko mende graszaadhooi. Alhoewel er hier blokken graszaad voorkomen waar je nauwelijks over hooi zult kunnen spreken door de geringe lengte van het gewas. Of we als landbouw blij moeten zijn, of juist niet, met de uitslag van de Europese verkiezingen is mij niet duidelijk. Wel is het zo dat we als landbouw erg afhankelijk zijn van Europese regel- en wetgeving. Maar voor deze praktijkschrijver staat het Europees parlement toch erg ver van de dagelijkse boerenpraktijk af. zekerheid achterstaat. Betalingsach terstand bij de veevoederleverancier kost in de meeste gevallen nog meer. Doordat de prijzen zijn gestegen kan de varkensstapel weieens gaan toe nemen omdat vooral op bedrijven die als 2e tak varkens houden de in krimping het grootst was. Tussen de handel onderling is door het wat schaarsere aanbod flink konkurrentie ontstaan. Boven de prijs worden toeslagen gegeven voor o.a. een konstant gewicht of een ge lijkmatig aanbod. Volgens de var kenshouders betekent dit niet meer dan een verkapte klantenbinding. De tweede snede voordroog die nu geoogst wordt moet het hebben van de kwaliteit en niet van de kwanti teit. In veel gevallen weegt de op brengst niet op tegen de kosten. Vooral op de hogere gronden gaat de droogte nu parten spelen. De ruwvoedervoorraad zal door deze droogte niet echt in gevaar komen omdat op bijna ieder veebedrijf nog voordroog van 1988 aanwezig is. Uit de praktijk heeft de melkveehou derij geleerd dat wat ekstra kracht voer geven de beste en goedkoopste oplossing is. Als struktuur kan over enkele weken graszaadstro bijge- kocht worden. Nu al wordt er voor graszaadhooi nieuwe oogst aanmer kelijk meer geboden dan vorig jaar toen het niet veel meer opbracht dan de kosten voor persen. Melkveebe drijven die kunnen beregenen probe ren de grasgroei met water geven op peil te houden, al is dit in de meeste gevallen een onmogelijke opgaaf. Velen vragen zich af hoe lang het be regenen op weiland nog zal worden toegestaan. Gezien de milieu-ontwik- kelingen en de standpunten binnen het provinciale bestuur kan een tij delijk verbod om met grondwater te beregenen erin zitten. Zelfs enkele waterschappen in Midden-Brabant beraden zich om bij dit aanhoudende weertype ont trekking van oppervlaktewater de verbieden. Vooral de volle- grondstuinbouw zal door zulke maatregelen ernstig gedupeerd worden. ziekte, koprot in aardappels, enz.). Ook zal men moeten oppassen met het geven van de laatste gift kunst mest op aardappels, bij verkeerd aanwenden werkt men doorwas in de hand. De veehouderij heeft zeer goed weer voor de oogst werkzaamheden. Het gras en hooi dat binnengehaald wordt, is van uitstekende kwaliteit. Daarbij aangetekend dat de gemaai de weiden best dankbaar zouden zijn aan een flinke bui regen. Al met al lijkt 1989 een vroeg jaar te worden. De oogst van granen en graszaad zou best wel eens zo'n 14 dagen vroeger kunnen zijn dan we de laat ste jaren gewend zijn. Deze week hebben we Europese ver kiezingen gehad. Volgens de eerste berichten was die opkomst slecht. Ik vraag mij wel eens af, of de voorde len van de EG voor de landbouw in Nederland wel zo groot zijn. De si tuatie in de akkerbouw is sinds de ja ren '30 nog nooit zo slecht geweest. Ook in de varkens-, kippen-, kalver en stierenmesterij, vollegronds- groenten, wordt geen droog brood verdiend. In feite heeft de helft van de agrarische bedrijven in Nederland 50.000 bedrijven) wel veel werk maar geen inkomen. Het is net de glastuinbouw en de melkveehouderij waar een goed inkomen te behalen is. De EG heeft de produktie van agra rische produkten enorm opgevoerd, eerst heeft men alles vol met subsi dies gepompt, de boer grote investe ringen laten doen, en deze zelfde boer mag nu voor de gevolgen op draaien. En men is nog steeds bezig de produktie aan het opvoeren, lan den als Spanje, Portugal, enz. wor den volgepompt met subsidies (soms 50-70% voor bepaalde zaken) men probeert daar het welvaartspeil door midel van de landbouw omhoog te brengen, waarna de industrie hier gretig op inspeelt, en er weer nieuwe markten komen voor b.v. auto's, te levisies, wasmachines, enz. Straks worden ook weer de Spaanse en Por tugese boeren bedankt, de industrie haalt de winst weg, en de boer mag voor een zeer mager loon blijven werken (subsidies worden afgeschaft en prijzen verlaagd). Daarbij zit de Nederlandse boer èr ook nog eens mee dat zijn kosten zo'n ƒ1.000,per ha hoger zijn dan bij zijn kollega's in de EG. Al met al heb ik weinig vertrouwen in de Ne derlandse Europarlementariërs die de landbouw vertegenwoordigen. Het zijn bijna allemaal mensen van achter het buro met zeer weinig ken nis van de praktische landbouw. Daarbij nog aangetekend dat ook de nationale overheid, totaal niets voor de landbouw wil doen. Tot slot nog dit. Hoe groter de EG wordt hoe groter de produktie van landbouwprodukten (en hoe lager de prijs), terwijl ook het aantal ambte naren in Brussel en Straatsburg enorm zal uitbreiden (ze kosten meer dan b.v. een bouwvakker!). Wan neer men bekijkt dat van de vele mil jarden die zogenaamd aan de land bouw wordt uitgegeven, nog geen 10% bij de praktische boer terecht komt, kan men wel raden waar de rest naar toe gaat. Het bedrag aan fraude in de EG is hoger dan wat de boer rechtstreeks ontvangt uit de EG-pot. Toch hoop ik dat de heren van de EG eens goed hun best doen, en dat ook de boer van de heersende welvaart mee mag profiteren, zodat deze zijn bedrijf op peil kan houden, en zijn gezin kan onderhouden. Vrijdag 23 juni 1989 Door de aardappeltopluis wordt toprol veroorzaakt. De bladeren rollen en kleuren paars. Meestal treedt toprol in 'haarden' op. Voor de bestrijding van toprol is één bespuiting in bijna alle geval len voldoende. Het advies is om tussen 10-15 juni een bespuiting uit te voeren, maar op ekstra laatgepote percelen zal nadien een herhaling wel noodzakelijk zijn. De ziektebestrijding tegen de aard appelziekte moeten we nu niet uit blijven stellen omdat het te velde zo droog is. Afgelopen drie winters heeft het niet gevroren en daarom beschikken we thans over een overvloed aan aardap pelopslag in diverse percelen. Wanneer de aangetaste aardap pelen van de aardappelopslag uitlopen, groeit de schimmel in de stengel. Hierdoor kunnen de rotte knollen een belangrijke in- fektiebron worden, waar van daan de schimmelsporen naar ge zonde percelen kunnen over waaien. De langste dag van 1989 is weer voorbij. Een heleboel gras en graszaad is al gemaaid en ge oogst. Het late graszaad staat nog vast en het stuifmeel daarvan kan de slijmvliezen van de daar voor gevoelige personen prikke len, wat op den duur hooikoorts tot gevolg kan hebben. Het wolinnameprogramma sche ma 1989 stond uitgebreid in het landbouwblad vermeld. Al jaren achtereen brachten we met de bandenwagen de wol naar de stad. De herder was nooit een borrel gewend geweest, reden waarom hij na een paar glaasjes al gauw van slag is. Schade aan de kwaliteit van de wol hebben we daarvan nog nooit gehad, dus blijkt de wolinname door de ja ren heen altijd een eerlijke zaak geweest te zijn. Ieder jaar is het in de wolauto weer zeer gezellig en daar ziet en hoort men van al les. Een goede vorm van moder ne voorlichting waar fokker en schaap wat aan hebben. Momenteel zien we verschillende bieten in de polder liggen. Grote, kleine, vuile en schone bieten en bieten die weinig en bieten die zeer veel aan gewasbescher mingsmiddelen hebben gekost. Een hele zorg voor de telers, de vuilste bieten de grootste zorg. Met de huidige temperaturen van 22-25° zijn er geen zaadonkrui den meer veilig dood te spuiten, want anders gaan de bieten er ook aan. Op tijd zaaien met wat vochtige grond is ideaal voor de goede werking van de bodemher biciden. Deze middelen werken in de bovenste laag van de grond en komen de worteltjes van de bieten met genoemde bodemher biciden in kontakt, dan worden de bietjes in hun groei geremd. De wilde konijnen graven in de lichte grond lange, vertakte ho len, waaruit ze meestal tegen de avond te voorschijn komen. Om zijn lekker vlees en zijn sterke vermenigvuldiging (tot 60 jongen in één jaar) is het een huisdier ge worden. Door de grote zorg van de moeder voor de jongen, kun nen de konijnen soms zo talrijk worden, dat de konijnenplaag te gek gaat worden en de schade er door aan de gewassen te groot wordt. In Zeeuws-Vlaanderen zien we jaarlijks steeds meer vogelver schrikkers in het land verschij nen. Wat het juiste doel daarvan is weten we nog niet, maar daar komen we nog wel achter.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6