KNLC werkt verder mee aan privatisering Belangstelling open dag BD per bedrijf zeer wisselend EG wil voorlopig geen "turbo-koeien" Suiker Unie wil grotere belangen in buitenland Ir. Anton van Weelderen nieuwe direkteur LNO in Zeeland Lek bij de commissie leverde miljoenen op Themadag aardappelteelt op proefboerderij 'De Kandelaar' Waarschuwing voor insleep varkenspest vanuit België KWPN premiekeuring in Klundert In de KNLC-bestuursvergadering van 20 juni 1988 kwam de privatise ring van de landbouwvoorlichting opnieuw aan de orde. De indringen de vragen die het KNLC aan de orde heeft gesteld om meer duidelijkheid te krijgen, zijn in notities van de Ad viescommissie Landbouwvoorlich ting beantwoord. Het KNLC-bestuur vindt de argu menten van de Adviescommissie te gen het door het KNLC aangedragen alternatief van organisatie van de voorlichting, nl. uitbreiding van de Informatie- en Kenniscentra ten be hoeve van de schriftelijke- en groepsvoorlichting, niet sterk. Op gemerkt wordt dat vanuit de agrari sche wereld steeeds meer geluiden komen die de richting die het KNLC uit wil beter vinden. Voorlopig is dat nog niet zo ver, maar de weg die de geprivatiseerde voorlichting nu lijkt te gaan, sluit dit niet uit. Het KNLC zal daarom verdere medewerking ge ven aan de privatisering, maar uiter aard het geheel wel kritisch blijven volgen, waarbij zaken als een onaf hankelijke voorlichtingsdienst en profijtbeginsel zeer belangrijk zijn. Er komen nog voldoende ijkpunten: de machtigingswet en de beslissingen rond profijtbeginsel en/of collectie ve financiering, waarbij het KNLC zijn standpunt nader kan bepalen. Toekomstgericht ondernemen De agrarische bedrijfsontwikkeling zal de komende jaren sterk worden beïnvloed door allerlei ontwikkelin gen in de markt, het milieu en de techniek. De mogelijkheden voor de verschillende bedrijven zijn niet ge lijk. Ieder verblijf en gezin zal zijn eigen koers moeten bepalen. Het project van de gezamenlijke organi saties in land- en tuinbouw "Toe komstgericht ondernemen" wil door een gerichte vorm van voorlichting "maatwerk" leveren. Doel is dat binnen vijf jaar een groot deel van de bedrijven een bedrijfsplan heeft. Van de organisaties wordt zowel bestuurlijk als van de diensten (SEV, landbouwvoorlichting, accountants- buro's) een gerichte inzet gevraagd. Het KNLC-bestuur onderschrijft het project, maar verwacht van de overheid, dat die financiële on dersteuning zal geven ten behoeve van de landelijke coördinatie en het ontwikkelen van landelijke hulpmid delen (zoals automatiseringsmo dellen). Etage-systeem pluimveehouderij Het bestuur is het eens met de KNLC-commissie Veredelingsland- bouw dat de overheid veel te positief is over de invoering van het zoge naamde etage-systeem in de leg- pluimveehouderij. Onvoldoende wordt rekening gehouden met de kostprijsnadelen ten opzichte van de huidige legbatterijen. Vanuit ar- beidsoogpunt gezien, is het etage systeem ook een verslechtering. Het etage-systeem moet daarom eerst op praktijkschaal worden getoetst. Ver der vindt het bestuur dat een ver plichte omschakeling naar droge mestsystemen in de pluimveehoude rij niet op korte termijn voorge schreven kan worden. Dit leidt tot enorme kapitaalverliezen, die door de sector niet opgebracht kunnen worden. Dam Jaarsma Het bezoek aan de Biologisch- Dynamische bedrijven op de open dag zondag 18 juni jl. geeft een wat wisselvallig beeld te zien. Op sommi ge bedrijven was het vrij druk, ande re deden door omstandigheden niet mee terwijl op enige bedrijven de be langstelling duidelijk achterbleef. Het BD-bedrijf van de heer en me- Op sommige bedrijven, hier in Lelystad, was de belangstelling zeer goed. De EG wil voorlopig niets te maken hebben met het verschijnsel "turbo koe", dat zijn koeien die door mid del van een produktiebevorderende chemische stof (BST) tot een aan zienlijk grotere melkgift worden aangezet. Het gebruik van BST is nu verboden en de EG-commissie komt nog voor de zomer met een voorstel om dat verbod met minstens anderhalf jaar te verlengen. Europees landbouw commissaris Ray Macsharry heeft dat dinsdag in de Europese land bouwraad in Luxemburg meege deeld. Het gebruik van BST kan vol gens deskundigen de melkgift met wel 20 tot 40 procent verhogen maar de EG-commissaris wil ruim de tijd nemen om uit te laten zoeken wat de eventuele nadelen van het gebruik van deze chemische stof zijn. Ook minister Gerrit Braks staat "zeer terughoudend" tegenover het gebruik van BST. "We hebben er geen behoefte aan, want we hebben melk genoeg in de gemeenschap", zo zei hij in Luxemburg. Braks houdt verder rekening met het verschijnsel dat de consumenten een steeds kriti scher houding aannemen tegenover de voedselproduktie. "Het lijkt er bovendien op", aldus Braks, "dat wetenschappelijk onder zoek al heeft aangetoond dat "turbo-koeien" erg kwetsbaar wor den. BST schijnt de dieren zo uit te Vrijdag 23 juni 1989 putten, dat ze bijna niet meer in staat zijn zelfstandig te grazen. Dan zou je die dieren in boxen moeten gaan houden en dat is slecht voor hun welzijn", aldus de minister. Toch sluit Braks de mogelijkheid dat de "turbo-koe" op een bepaald mo ment in Europa opduikt niet geheel uit. "We zijn voor een deel afhanke lijk van de ontwikkelingen elders in de wereld en we moeten onze concur rentiepositie natuurlijk wel in de ga ten houden", aldus de bewindsman. Proefboerderij "De Kandelaar" te Lelystad organiseert op 27 juni a.s. een themadag over aardappelteelt. Er wordt tweemaal hetzelfde pro gramma gehouden, 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur en 's middags van 13.30 tot 16.30 uur. Het accent zal liggen op de beperkende maatrege len ten aanzien van het gebruik van gewasmiddelen. Op woensdag 28 juni organiseert het PAGV een open dag over het aard- appelonderzoek. Geïnteresseerden kunnen öf 's ochtend öf 's middags kennis nemen van het lopende on derzoek (9.00 tot 12.30 uur of 13.00 tot 16.30 uur). "Voor Suiker Unie is en blijft het streven gericht op groei." Dat zei Cees Geerligs, voorzitter Suiker Unie dinsdag voor de jaarvergade ring van de suikercoöperatie te Breda. vrouw J. de Zwart in Oostburg waar akkerbouw en kruidenteelt worden gecombineerd met het houden van rundvee en schapen werd door slechts ca. 10 personen bezocht. Dat is minder dan twee jaar geleden. Me vrouw de Zwart wijt dit aan de on voldoende publiciteit vooraf. "Ons kwam dit overigens best uit, zo zegt ze, want we hadden het erg druk ge had en waren zo'n beetje versleten. Zij hebben de 10 bezoekers overigens met veel plezier een rondleiding ge geven. Het betrof hier meest kollega's die zeer geïnteresseerd bleken en rondlopen met plannen om over te schakelen op de BD-teelt. "Daarom hebben we ze ook zoveel mogelijk uitgelegd, aldus mevrouw de Zwart. Kaasmakerij De Pint in St. Jansteen kon wegens omstandigheden nie mand ontvangen zondag. De Kleine Aarde in Boxtel houdt haar open dag zondag 25 juni aanstaande. Er zal een groot aantal kraampjes worden opgesteld die samen de Me mo markt vormen. Verder zal er om ca. 12.00 uur een nieuwe windmolen in gebruik worden gesteld. Deze zal de op het terrein staande pyramide- woning van energie gaan voorzien. De Kleine Aarde is gevestigd aan Munsel 17 te Boxtel. Met de grootste klem wijst het Pro- duktschap voor Vee en Vlees het be drijfsleven in de varkenshouderij- sektor er op om alles te doen om het overslaan van varkenspest uit de aan ons land grenzende grensgebieden te voorkomen. Aanleiding voor deze ongebruikelijke oproep is het optre den van deze voor de mens onge vaarlijke ziekte in het Belgische grensgebied van Wuustwezel en in West-Duitsland in de omgeving van Keulen. Uitbraken zo direkt naast de deur nopen tot de grootst mogelijke waakzaamheid. Ons land bezit de EG-status officieel varkenspestvrij. Van de kant van het ministerie van landbouw en visserij, in samenwerking met de Gezond heidsdienst voor Dieren in Noord- Brabant, is een aantal ekstra aktivi- teiten opgestart om dat zo te hou den. Varkenspest is het laatst in fe bruari 1987 in ons land ge- konstateerd. In een kleinere regio, begrensd door de gemeenten Ginniken, Chaam, Al phen en Tilburg/Poppel, zullen, overeenkomstig een medio mei ge voerde aktie in Zundert, alle var- kenshouderijbedrijven worden be zocht. Medewerkers van de RVV, de AID en de Brabantse Gezondheids dienst voor Dieren zullen daar de ge zondheidstoestand van de dieren in- spekteren. De groei moet vooral komen vanuit de dochterondernemingen die meer en meer hun vleugels internationaal uitslaan. Naast de kern-activiteit van het suikerbedrijf, is de coöperatie ac tief in de sectoren zaaizaden, groente en fruit, specerijen en goederenter- mijnhandel. "De groei zal worden gerealiseerd door expansie van de dochterondernemingen en door acquisitie van nieuwe ondernemin gen", aldus Geerligs. Alleen al in de sector groente en fruit streeft Suiker Unie naar een verdubbeling van de omzet tot een miljard gulden. Geer ligs benadrukte dat Suiker Unie zich wil blijven inzetten voor behoud en kwaliteitsverbetering van Nederland se uien. "Maar wij kunnen dit niet alleen zei hij. Wellicht dat gebruik kan worden gemaakt van innovatie- gelden van de overheid. Geerligs wees op de inspanningen van Suiker Unie om de produktie van bio- ethanol van de grond te krijgen. Hij noemde het onbegrijpelijk dat in de structuurnota van minister Braks op nieuw de geringe economische haal baarheid naar voren wordt geschoven en aan het positieve milieu-effect wordt voorbijgegaan. Ook de betekenis voor de sociaal- structurele ontwikkeling van het platteland wordt niet genoemd. Overigens is men bij Suiker Unie van mening dat Nederland niet het eerst aangewezen land is voor grootschali ge akkerbouwproduktie ten behoeve van bio-ethanol. "Voor ons is niet zo belangrijk waar het plaats vindt, als het maar gebeurt. Het betekent in ie der geval een ontlasting voor de pro duktie in de akkerbouw", aldus Geerligs. Quotering Geerligs vindt dat 1992 geen beletsel is voor handhaving van het quota systeem, omdat dit alleen de produk tie regelt; het vrije verkeer in suiker en nevenprodukten is reeds een feit sedert 1968. Wel zal binnen het quota-systeem meer nadruk moeten worden gelegd op specialisatie. Re gionale steunmaatregelen, zoals in Italië, zullen moeten verdwijnen. Verder bepleitte hij het verdwijnen van de suikeraccijns. (Uit Oogst) De vertrekkend direkteur LNO in Zeeland ir. C.A.C.J. Oomen wordt per 1 juli a.s. opgevolgd door ir. An ton W.H. van Weelderen. De heer van Weelderen is 48 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen. De nieuwe direkteur Landbouw, Natuur en Openluchtrekreatie in Zeeland is thans hoofd van de hoofdafdeling Bos en Beplanting bij de direktie Bos- en Landschapsbouw van het Ministerie van Landbouw in Utrecht. Hij heeft in die funktie vorm gegeven aan het bosbeleid in ons land. Van Weelderen is o.m. Landschaps- konsulent in Gelderland geweest. Van 1975 tot 1980 was hij plaatsver vangend direkteur Lagrobo in Gro ningen. Over zijn benoeming in Zeeland is hij zeer enthousiast. Voor al het brede takenveld en het weer kunnen werken in het veld lijken hem zeer aantrekkelijk. "Het brede scala van aktiviteiten bij het ministe rie van landbouw heeft mij altijd al in hoge mate geïnteresseerd. De pri- Ir. A. van Weelderen. maire produktie trekt me zeer aan en belangrijke begrippen als duurzaam heid en kwaliteit spreken hem zeer aan. In de openbare bestuursvergadering van het Produktschap voor Vee en Vlees heeft L. de Wijze het bestuur opmerkzaam gemaakt op een lek bij de Commissie dat enkele onderne mingen in staat stelde om met één klap een aantal miljoenen te ver dienen. Juist voordat in het comité van Be heer werd besloten tot een verhoging van de interventieprijs stierevlees van 1900 tot 2000 ECU, kochten een Duitse en een Franse onderneming gezamenlijk 40.000 ton stierevlees Donderdag 29 juni wordt in Klun dert op de terreinen aan de Groenstrook weer de jaarlijkse pre miekeuringen van het KWPN (Ko ninklijke Warmbloed Paardenstam boek Nederland) gehouden. Niet minder dan 140 paarden zijn aange meld. Dit jaar wordt er met een drie hoeks keuringsring gewerkt. Tevens is er een rubriek aangespannen tuig- paarden. De keuringen beginnen om 10.00 uur. van het Duitse interventiebureau, de BALM. Een en ander wijst op een lek bij de diensten van de Commis sie, aldus De Wijze. Uiteraard was het bestuur geschokt over deze affaire en zal men te ge- voegder plaatse in Brussel deze zaak op het tapijt brengen. De vraag kan gesteld worden of hier sprake was van voorwetenschap in de slechte zin of van de goede zin van het woord. Loterij zonder nieten Voorzitter Rob Tazelaar van het Produktschap herhaalde nog eens zijn eerder gedaan "advies" om te trachten door samenwerking van de bedrijven ook in te schrijven op de aanbiedingen van interventievlees. Het gaat daarbij om hoeveelheden van minstens 25.000 ton waarvoor moet worden ingeschreven en waar voor een belangrijke cautie moet worden gestort. In het recente verleden wist men ge zamenlijk niet tot het uitbrengen van een offerte te geraken. Tazelaar be pleitte ervoor alle zeilen bij te zetten om met deze "loterij zonder nieten" mee te doen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 5