m gropatax verzekeringen zlm r>iéi fl-L Groot tekort aan Blonde d'Aquitaine fokkers Li Expositie bloemsierkunst in Vught Land- en tuinbouwblad Sociaal Economische Voorlichting j (SEV) van de ZLM Agrarische Open Dag in Altena Biesbosch Trekpaarden Nisse INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. pe(j AFD. VEERE E.O. VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 27 juni in het verenigingsgebouw te Ga- pinge. Aanvang: 20.00 uur. Op deze vergadering wordt de goedkeuring van de leden gevraagd voor aanpas sing en notariële vastlegging van de staten. Tevens wordt toestemming van de leden gevraagd tot opheffing en verkoop van de poterbewaar plaats te Gapinge. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Zomerekskursie op donderdag 6 ju li. Vervoer per auto. Vertrek om 8.15 uur bij de toren te Oostkapelle. Rondleiding bij de waterzuiverings installatie van het Waterschap Wal cheren te Ritthem. Maaltijd in de 'Kanovijver' te Vlissingen. Hierna zal een bezoek worden gebracht aan orchideeën kwekerij Wekking te Koudekerke. Kosten voor deze dag ƒ30,p.p. te voldoen op reke- ningnr. Rabobank te Oostkapelle: 3240.00.383 of kontant bij W. Gel dof, Wijkhuysweg 3, Oostkapelle vóór 25 juni. Telefoon: 01189-1250. Zeeuwse Dag van het Paard op 24 juni Op zaterdag 24 juni a.s. wordt in manege 'De Eendracht' te Seroos- kerke (W) de Zeeuwse Dag van het Paard gehouden. De Stichting Zeeuwse Dag van het Paard organi seert deze dag dit jaar voor de 20e keer. De KRO-televisie zal geduren de de gehele dag opnamen maken. Afd. Noord-Beveland van de ZLM, Plattelandsvrouwen en PJZ Gezamenlijke barbecue-avond op vrijdag 30 juni a.s. Aanvang: 19.00 uur op de Antoinettehoeve, Stekel- dijk 1 te Kamperland. De kosten be dragen 12,50 p.p. (exkl. konsump- ties). Opgave tot en met 26 juni bij Josje de Koning: 01107-1786, Conny Klaassen: 01109-282 of Henriëtte v.d. Berg: 01107-2480. In het weekend van 24 en 25 juni is -itTXTukureel Centrum "De Speel- dooS" te Vught een expositie bloem sierkunst te zien. De expositie is geopend van 10.00 tot 20.00 uur (zaterdag) en van 10.00 tot 16.00 uur (zondag). Excursie afdeling Veere e.o. van de ZLM De avondexcursie wordt dit jaar ge houden op maandag 26 juni a.s. Er zal een bezoek gebracht worden aan camping "Ons Buiten", Aagtekerk- seweg te Oostkapelle. Opgave bij J.J. Breel. Tel. 01181-1342. Studieklub kleinfruit organiseert avondexkursie De avondexcursie van de studieklub kleinfruit wordt georganiseerd naar het proefstation in de Wilhelmina- polder op vrijdag 7 juli. Aanvang: 19.30 uur. NF0 Afd. West Noord- Brabant/St. Philipsland Bijeenkomst op 30 juni bij J. Meesters, le Kruisweg 8 te Dintel- oordvan 10 tot 12 uur. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-44008 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 36 Klachten en klachten over de bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK BV. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telecopier 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Studiedag bewaren fruit Op woensdag 5 juli organiseert de CVZ een studiedag over het bewaren van fruit onder ULO omstandighe den (ultra low oxygen, zeer laag zuurstofgehalte). Deze studiedag (middag en avond) is bestemd voor zelfbewaarders en vindt plaats in de vergaderzaal van de CVZ. Vier spe cialisten Kwaliteit en Bewaring zul len inleidingen verzorgen, met na af loop gelegenheid tot het stellen van vragen. Kosten per deelnemer 25,—, aanmelding bij de CVZ, tel. 01102-62000. Koolmiddag op het PAGV Op vrijdagmiddag 15 september a.s. houdt het PAGV op het Proefstati on in Lelystad een koolmiddag. Alle proeven over koolgewassen zullen worden toegelicht door de betreffen de onderzoekers. Zo is er aandacht voor groei en ontwikkeling, be mesting, rassenkeuze, ziektebestrij ding, bewaring. De belangrijkste in formatie zal in een uit te geven bun del worden samengevat en uitge reikt. De koolmiddag duurt van 13.30-16.15 uur en staat open voor telers, toeleverende- en afnemende bedrijven, scholen, voorlichting en onderzoek. Steeds meer supermarkten gaan over op kwaliteitsvlees. Voor vleesveemesters een uitdaging en een goede kans op succes. Helaas kampen de mesters met een groot tekort aan startmateriaal. In Nederland wordt nog veel te weinig voor de mesterij gefokt. Daardoor stijgen de prijzen. Stiertjes van enkele maanden oud brengen 2.600,-tot 2.800,— op. Jammer dat de Nederlandse vee houder en akkerbouwer hier niet op inhaakt en dit gat in de markt vult. Momenteel is de vraag 100 stiertjes per week, volgend jaar verwacht men het dubbele. Een groot winkelbedrijf heeft het Stamboek reeds benaderd voor stieren voor volgend jaar. 4Hoe wordt agrarisch Nederland op dit punt wakker? Wel is het zaak als uitgangspunt hoge lange fokkoeien aan te schaffen. On der Nederlandse omstandigheden is het mesten met vroegrijpe lage dieren het minst rendabel, 16 tot 18 mnd. oud en dan slachten is te vroeg. De dieren wegen dan te gen de 500 kg. (geslacht gewicht). De hogere en langere dieren zijn iets later rijp, 20 tot 24 mnd. en vervetten pas na die leeftijd. Ze zijn dan wel bij de 600 kg (geslacht gewicht) en met de Ne derlandse voerprijzen ren dabeler. (uit "De Blonde"). Voor de fok in goede conditie! Centrale keuring KWPN Op zaterdag 1 juli houdt de afdeling Zeeland van het Koninklijk Warm bloed Paardenstamboek Nederland (KWPN) haar jaarlijkse centrale keuring, welke begint om half tien 's morgens en duurt tot ongeveer vijf uur in de middag. De keuringen worden gehouden op de terreinen van manege 'De Eendracht' te Vrou wenpolder. Gelijktijdig worden op hetzelfde terrein afdelingsdressuur- wedstrijden verreden en staan er in dividuele dressuurproeven voor paarden, pony's en menkombinaties op het programma. De dressuur- wedstrijden staan onder auspiciën van de Zeeuwse Bond van Landelij ke Rij verenigingen. De prijsuitrei king van de verreden proeven-zullen in het middagprogramma uitgereikt worden. Voor de individuele keurin gen aan de hand zijn bijna 190 paar den aangemeld. Vonden we vorig jaar een aantal van 150 al respektabel voor een met paarden dunbevolkte provincie als Zeeland, een aantal van 190 nu slaat alle rekords ruimschoots. Het aantal in te zenden veulens is erg groot en met name ook de deelname aan de rijpaard- en tuigpaardrubrie- ken overtreft de verwachtingen. Alle keuringsrubrieken worden in dezelf de ring gekeurd zodat het publiek al les overzichtelijk en goed te volgen is. 's Middags worden diverse kam pioenskeuringen gehouden. Dë beste 4- en 5-jarige merries kunnen uitge zonden worden naar de nationale wedstrijden in september in Utrecht. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelscstraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom,Westersingel 53, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voórstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850. Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop, tel 01680-27921. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé, (01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 -44041 (privé), 01100- 21010(kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Er zat worden getracht zo snél moge lijk in de vakature van Jan Kikkert te voorzien. De werkzaamheden zul len worden waargenomen door de kollega's te Goes, te bereiken onder telefoonnummer 01100-21010. Mocht u de medewerkers niet direkt kunnen bereiken geef dan uw naam en telefoonnummer door aan de te lefoniste. Er wordt dan nog dezelfde dag telefonisch kontakt met u opge nomen om op uw vraag een ant woord te geven of een afspraak te maken voor een gesprek op kantoor of bij u aan huis. J. Markusse Op 24 juni a.s. organiseert het Bestuur Agrarische Open Dag in alle gemeenten in het Land van Altena Biesbosch een open dag. Men kan dan een kijkje nemen bij verschillende land- en tuin bouwbedrijven in de gemeenten Werkendam, Dussen, Woudri- chem en Wijk Aalburg. De land- en tuinbouw in het Land van Altena-Biesbosch wordt gekenmerkt door uit gestrekte veeteelt- en akkerbouw bedrijven, afgewisseld door en kele gebieden met kaskom- plexen. Onder de deelnemers aan de open dag bevindt zich dan ook een grote verscheidenheid aan bedrijven. Men kan op die dag o.a. een hydrokultuurkwekerij en een kaktus- en vetplantenkwe- kerij bezoeken. Ook zijn er ver schillende bloemenkwekerijen, een champignonkwekerij, een akkerbouwbedrijf, een kaasboer derij, een fruitteeltbedrijf, een melkveehouderij en een scharrel- kippenbedrijf te bezichtigen. Op al deze bedrijven worden rondlei dingen gegeven, en op enkele er- *van kan men ook een diapresen tatie over het bedrijf bekijken. De open dag wordt gehouden op 24 juni a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. Men kan het gebied berei ken door oranje borden met de tekst 'open dag' te volgen. Op elk deelnemend bedrijf zijn plat tegronden van het gebied met een fiets- en een autoroute verkrijg baar. Op enkele bedrijven kan een konsumptie gebruikt worden. De merrie Brendy van de Havenweg van de heer C. Maurice uit Nisse is tijdens de regionale trekpaardenkeu ring in Nisse ere kampioene gewor den. De andere kampioenen zijn: veulen Astrid van Yerseke van D. van Dorpel uit Yerseke; jaarling: Li za van Gruttersoirt van A.H. van 't Westeinde uit Wissenkerke; twee- en driejarigen: Chantal uit de Bredeweg van C.P. Oele uit Kloetinge; beste Bevelandse fokprodukt: Chantal uit de Bredeweg. Marita van de Aarles- weg van C. Maas uit 's Heerenhoek werd algemeen kampioen en Bianka van het Hof De Dankbare, eigen dom van J.D. Wagenaar uit Kloetin ge werd reserve kampioen. Pag. 4 Aardappel BV betaalt ruim 2,meer dan Rotterdam se notering. Pag. 5 EG wil voorlopig geen "turbo-koeien". Pag. 6 en 7 Uit de praktijk. Pag. 8 Larven bladrandkever schadelijker dan kever zelf. Pag. 9 Tuinbouwcommissie ZLM ontevreden met uitkomst ASF- overleg gelegenheidsarbeid. Pag. 10 Wildbeheereenheid 'De Brabantse Wal' opgericht. Pag. 11 Gezamenlijke vergade ring ZLM-commissies over uitge brachte nota's. Pag. 12 Zeeuws agrarisch be drijfsleven en PZEM willen stu die naar omzetting hooi, stro en afval in energie. Pag. 13 Stand gewassen drama tisch tot goed. Vrijdag 23 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 2