ATT G. DE VRIES vai TERMIJNMARKT B.V. Runderen mci. btw Schapen - Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Trage afzet van rundvlees - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020-205001 Varkensprijs over de vier gulden heen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per kg. Encebe (AA) Coveco (A Prijzen per stuk Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Stieren 1e kwal. 7,25-8,35 - 7,20-8,10 - 7,35-8,05 7,75-8,50 7,50-8,25 7,40-8,00 - 7,50-8,40 - Vaarzen 1e kwal. 7,50-8,20 7,60-8,60 Koeien 1e kwal. 7,60-8,05 7,50-8,15 7,60-8,35 7,70-8,65 7,65-8,70 7,60-8,10 - 7,70-8,50 - Worst koeien 5,70-6,75 5,65-6,75 5,90-6,55 - Melk- en kalf- Melk- en kalf- Guste koeien Pinken koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 2025-2475 1875-2825 2050-2450 2250-3050 1975-2900 - 2125-2650 2050-3000 Aanvoer 103 34 Gras kalveren 1875-2600 1900-2825 2050-2475 2500-3100 H 2175-2925 2250-2550 2150-3100 1e kwaliteit 7,15-7,25 - 1875-2175 1700-2275 1525-1800 - 2100-2400 1875-2200 - 1700-1850 1875-2200 2e kwaliteit 6,75-7,00 - 6,00-7,20 Stieren roodbont 825-1350 690-800 800-1500 800-900 1025-1475 700-775 Vaarzen roodbont 490-575 586-675 - 475-585 Stieren zwartbont 585-640 625-680 600-675 1275-1575 1250-1875 1500-1775 1450-2100 1150-2025 1150-1550 1250-2000 3e kwaliteit 5,15-6,15 - 5,00-6,00 Vaarzen zwartbont 380-430 490-625 380-480 Zwolle vr. Leiden ma Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,50- 5,50 3,80-5,75 Slachtramlammeren/kg. 10,50-11,50 - - Fokschapen/stuk 160-210 - Weidelammeren/stuk 140-175 125-190 100-160 02/06-09/06 ex btw, bron PVV Stieren Koeien 7,65 7,25 ZUID- NED Telersprijzen Weidehooi 160-180 Hooi a en b Dijkhooi 140-160 Tarwestro Gerstestro Maïs 24% ds Bierborstel M/W.- N/O.- NED NED Verbruiksprijzen 290-310 -300 -300 175-180 -200 -180 175 175 -175 -95 -100 - 95 67,50-7067,5067,50 Produktie x 1000 kg, week t/m 03/06 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 233,014 96 Vetgehalte 4,20 100 In consumptie gebracht 39,537 108 Boter 4,076 97 Fabriekskaas 10,531 102 Melkpoeder 6,400 95 Gecondenseerde melk 8,833 92 Aardappelen in de gemeenschap Rotterdam was maandag 19 juni voor de konsumptiematen klei- Bintjes tot 6,lager dan 's weeks tevoren. Voor de grove maten was de markt nog redelijk prijshoudend. Er blijft vraag naar goede aardappe len in het binnenland en ook in de lidstaten, voor zover zich deze goed laten verwerken door de industrie. In België werd afgezien van het mel den van prijzen voor Bintjes oogst 1988. Er vond wat verscheping plaats naar Engeland van industrie aardappelen, als ook naar Frank rijk. Voor onder folie geteelde vroe ge aardappelen werden goede prij zen gerealiseerd tot 80/100 kg voor kwaliteitsaardappelen, met de hand gerooid. Frankrijk exporteert vanuit Bretag- ne aanzienlijke hoeveelheden vroege aardappelen naar Engeland. Bij de industrie blijft belangstelling voor aardappelen oogst 1988. In een aantal gebieden is de ha-opbrengst laag, als gevolg van te langdurige droogte. Een eerste raming van vroege aardappelen in Bretagne werd om die reden verlaagd naar 90.000 ton. Ook in Engeland stellen de ha- opbrengsten teleur, wat leidt tot ho ge prijzen. Gemeld wordt een gemid delde ha-opbrengst van 13 t/ha, naar de verschillende regio's uiteen lopend van 9 tot 16 ton. In Duitsland had enige stagnatie in de aanvoer van vroege aardappelen uit Italië tot gevolg dat voor vroege aardappelen uit de Duitse teelt goede prijzen gemaakt konden worden, vooral voor de onder folie geteelde aardappelen. Onmiddellijk nadat de stagnatie in de buitenlandse aanvoer was opge heven, liepen de prijzen uit de Duitse teelt weer terug. Er was vooral vraag naar vast-kokende uit Zuid-Italië. Aardappelen oogst 1988 uit Neder land worden vooral nog door de in dustrie gekocht. Vrijdag 23 juni 1989 Opnieuw hogere varkensprijzen De verwachtingsnotering van de Utrechtse varkensbeurs van vrijdag avond gaf aan dat voor de week tot 24 juni een verder oplopen van de varkensprijzen te verwachten is. Voor levende varkens 85/115 kg werd een prijsstijging verwacht met 13 cent tot 3,45-3,50 en voor geslachte varkens 68/90 kg, onge- klassificeerd van 15 cent tot 4,28-4,30. De VelV-notering ging met 20 cent omhoog tot 3,45 en 3,43 voor het oosten des lands voor levende varkens van 85/115 kg. Er wordt voor deze week opnieuw geen groot aanbod verwacht. Het blijft vooral de Duitse markt die blijft trekken. Eind voorgaande week liepen in Weser-Ems de prijzen ten opzichte van het begin van de week weer met 10 a 11 cent op tot ƒ4,31 voor de KI. E, uiteenlopend van 4,22-4,36. Ook vanuit Nordrhein-Westfalen werden hogere prijzen gemeld. Eind voorgaande week leefde bij een aantal slachterij en de gedachte dat het met de prijsstijging stilaan gedaan zou zijn. Ongetwijfeld is daarbij de wens de vader van de gedachte geweest. Het is voor de uitsnijderijen/vleesgros- siers moeilijk hun prijzen gelijke tred te doen houden met de voortdu rende prijsstijgingen van het uit gangsmateriaal i.e. het geslachte varken. De biggenprijzen zijn eveneens vrij sterk gestegen. Vorig jaar luidde de notering op 17 juni voor levende varkens 2,58-2,60 en voor geslach te varkens 3,16-3,18. België Lokeren - Gemiddelde opbrengst- prijzen varkensveiling week 8-14 ju ni: kl. EE Bf 82,50 (4,45); kl. E Bf 80,50 (4,34); kl. AA Bf 78,50 (4,23); kl. A I Bf 76 (4,10); kl. A II Bf 69,50 (3,75); kl. BI Bf 71 (3,83); kl. Cl, Bil, AIII Bf 65 (3,50); kl. IV B Bf 64 (3,45). Nu ook deze week de slachterijen hun roepprijs weer hebben ver hoogd, is de varkensprijs de vier gul den per kilo ruimschoots gepas seerd. De afzet van het vlees gaat echter steeds moeizamer. Een prijsstabilisatie zou meer conform de marktsituatie zijn geweest. De varkenskarkasproduktie is de laatste weken ongeveer tien procent teruggelopen. Deze week was het aanbod echter weer iets ruimer. De slachterijen melden een zeer afwach tende markt met weinig verkopen. De consumptie vertoont een duide lijke stagnatie. Behalve de prijsstij gingen is ook het warme weer daar schuldig aan. De nieuwe verhoging van de roepprijzen met vijftien cent lijkt vooral voort te komen uit de felle concurentie tussen de slachte rijen. van een gezonde bedrijfsvoe ring is op deze manier geen sprake. De biggenprijs is de laatste weken eveneens flink gestegen. De export ligt op een heel wat lager niveau dan enkele maanden geleden, maar vormt toch een goede ondersteuning van de markt. Vooral Italië neemt momenteel veel Nederlandse biggen af. Pluimveevlees De markt voor pluimveevlees blijft vriendelijk gestemd, met omzetten die op een hoog niveau liggen. Toch is van een zekere stabilisatie sprake, Momenteel is er sprake van een zeer trage afzet van het rundvlees. Zowel op de binnenlandse als de export markt was de vraag naar rundvlees kleiner. Het fraaie zomerweer doet de consumptie geen goed. De ver koopprijzen noteren dan ook lager. Bij de handel in de slachtkoeien en - vaarzen was begin deze week een druk op de prijzen te constateren. In Doetinchem en Groningen werd dinsdag de handel als 'lauw' om schreven. De noteringen gaven, even als een dag later in Den Bosch, een kleine verlaging te zien. Afhankelijk van het aanbod verliep de handel in de slachtstieren op de markten wat wisselend. Heel inci denteel was sprake van iets hogere prijzen. In Den Bosch brachten de stieren echter vijf tot tien cent per ki- Schema biggenprijzen In de week van 26-6-1989 tot 3-7-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 januari 1989 met ƒ0,65 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,86. Veemarkt 's-Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 15 juni 108 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): Luxe paarden 2.825,tot 3.450,2-jarige Merries 2.225,tot 2.850, 2-jarige Hengsten 1.625,tot 2.900,1-jarige Merries van 1.525,- tot 2.500,—; 1-jarige Hengsten van 1.000,tot 1.600,Veulens van 900,tot 1.925,—; Pony's van 525,— tot 1.700,—; Shetlander Merries 400,tot 775,Shetlander Ruïnen 400,tot 775, Slachtpaarden 4,35 tot 6, Handel vlot, prijzen gelijk. Slachtrundermarkt In de week tot 14 juni werden op de verschillende weekmarkten voor koeien le kw. 7,35-8,75 betaald, 2e kwal. 6,70-7,90; 3e kw. 6,15-7,05. Voor stieren liepen de prijzen voor de le kw. van 7,15-8,50; 2e kwal. 6,50-7,80. Begin van deze week waren de prij zen wat gedrukt, deels door een wat ruimer aanbod in Leiden, terwijl bo vendien het warme weer de kooplust afremt. Van prijsdalingen van bete kenis was in Leiden evenwel geen sprake. De prijsontwikkeling in de komende weken zal vooral afhangen van de omvang van de aanvoer. terwijl anderzijds het aanbod van slachtrijp materiaal is toegenomen. Het gevolg daarvan was al dat de sterke prijsstijging van de vrije kui kens in enkele dagen vrijwel werd te ruggebracht tot noteringen, iets bo ven het contractprijsniveau, de con tractprijzen zijn inmiddels met één tot twee cent per kilo verhoogd. De verkoop, en daarmee ook de prijs vorming, ondervindt steun van de sterk stijgende varkensprijzen. Bij de uitvoer van pluimveevlees is het opvallend dat de speciale, meer bewerkte, produkten een forse groei vertonen. In het eerste kwartaal van dit jaar ging qua volume aan "berei dingen" 29% meer de grens over. De exportwaarde van deze eigentijd se produkten bedroeg gemiddeld 8,- per kilo. Hoewel het aandeel in het totale exportpakket van pluim veevlees naar gewicht maar 7% be draagt, is het aandeel in de totale ex portwaarde 15%. lo minder op. Het aanbod van melk- en kalfvee was iets kleiner. De handel bleef overwe gend kalm verlopen. De prijzen no teerden op hetzelfde peil of soms iets lager. Dat gold ook voor het weidevee. Kalveren Hoewel eerder van een luie dan van een vlugge handel kon worden gesproken, bleven de nuchtere kalve ren goed aan de prijs. De zwartbonte kalveren noteerden aanvankelijk zelfs nog iets hoger. De kalveren blij ven ongekend duur. De vleeskalveren gingen, bij een rustige handel, tegen wat lagere prij zen van de hand. De export van het vlees verliep moeilijker tegen dalen de verkoopprijzen. Vooral de achter voeten brachten in Italië en Frankrijk minder op. De handel om schrijft de afzet als 'ronduit slecht'. Ook de consumptie van het kalfs vlees lijdt onder het warme weer. Wolvee De handel in slachtschapen en - lammeren was overwegend rustig gestemd. Voor de slachtschapen handhaafden de prijzen zich, die van de slachtlammeren stonden licht on der druk. Ramlammeren noteerden iets hoger dan ooilammeren. De handel in de weidelammeren had een nagenoeg prijshoudend verloop. Het aanbod van weidelammeren blijft vrij klein voor de tijd van het jaar. Veel lammeren worden aange houden en geweid tot slachtlam. Zuivel De zuivelmarkt is positief gestemd. De belangstelling voor kaas wordt beter, vooral nu er weer volop gras kaas beschikbaar komt tegen een re delijke prijs. De botermarkt blijft stabiel met vaste prijzen en momen teel zelfs een vraag die groter is dan het aanbod. De melkpoedermarkt blijft zich gunstig ontwikkelen. Dat is te danken aan de dekkingsvraag voor een aantal exportcontracten en aan de blijvende vraag van de kalver- melkindustrie. Alleen de weipoeder- markt is nog afwachtend met een iets gedaalde prijs. Het aanbod van wei poeder is ruim voldoende door een grotere produktie. Het verbruik van margarine is vorig jaar gedaald met 500 gram per hoofd van de bevolking. Daar staat tegen over dat 100 gram meer speciale bak en braadprodukten werden gebruikt. De consumptie van boter en halvari- ne bleef gelijk, zo berekende het Pro- duktschap Margarine, Vetten en Oliën. De handel in broedeieren kende een traag verloop, met prijzen duidelijk onder het integratieniveau. Dat zelf de gold voor de eendagskuikens. Eieren De situatie op de eiermarkt is erg rustig, voor een prijsverbetering zelfs té rustig. Het is met name aan de goede vraag van de eierverwer- kende industrie te danken dat de prijzen op het huidige niveau ge handhaafd kunnen worden. De lich te verhoging van begin vorige week moest in de loop van die week alweer worden teruggenomen. Wat betreft de export werd begin de ze week erg weinig vraag gemeld vanuit Italië en Spanje. Dit laatste land is sinds eind vorig jaar juist een hele goede afnemer van Nederlandse eieren geworden. Na Duitsland, waar het overgrote deel van de uit voer naar toe gaat, is Spanje in heel korte tijd opgerukt naar de tweede plaats op de ranglijst van export bestemmingen. Traditionele afne mers als België en Italië nemen de laatste jaren minder af. Ook Hong Kong is de laatste tijd goed aan de markt. In enkele Duitse deelstaten zijn de vakanties alweer begonnen. Samen met het warme weer zorgt dat mo menteel voor een weinig spectacu laire eierafzet in Duitsland. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) 4,28-4,30 +15 Levend (85-115 kg.) 3,45-3,50 13 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,94 Druvar 3,96 Encebe 3,94 4,09 Ludrova 3,90 4,05 Vagrocon 4,00 Vako-zuid 3,96 Vos 3,97 Zuidgroep 3,88 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS 09/06-16/06 Af fokker 23 kg. 134,00 Toesl./aftr. afw. kg. 2,80 Opbrengstprijs LEI 09/06-16/06 Af fokker 23 kg. 119,50 Toesl./aftr.afw kg. 2,35 Toesl. boven 25 kg. 2,25 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 15/06 2,95-3,05 5 Zwolle 09/06 3,00-3,05 15 Leiden 20/06 3,00-3,10 Den Bosch 21/06 2,80-2,90 - 10 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 17/06-24/06 1,76 Vrije, prijzen Week 10/06-17/06 Lichte witte kippen 0,83 Zwaardere bruine kippen 0,90 Slachtkuikenmoederdieren 1,43 - Slachtkuikens wit 1,97 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 16/06-23/06 Slachtkuikens 1,88 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 2,50 Enki 1000 kg. 2,50 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23