To be or not to be ZUID SHOW zegge en schrijve Volker Stevin en Landbouw universiteit in grootschalige mestverwerking zuidelijke landbouw maatschappij Landbouwstructuurnota Brabanthallen 's - Hertogenbosch VRIJDAG 30 JUNI CU Het Landbouwschap wil op korte termijn laten onder zoeken of een door Volker Stevin en de landbouwuniver siteit Wageningen ontwikkelde methode van grootschali ge mestverwerking voor de boer betere perspectieven biedt dan de tot nu toe beoogde methoden. Dat is maan dagavond besloten tijdens een werkbezoek van het dage lijks bestuur van het Landbouwschap aan de Wagening- se instelling. Het Wageningse systeem onderscheidt zich doordat uit de mest nieuwe, commercieel aantrekkelijke produkten worden gemaakt. In de bestaande of elders geplande mestverwerkingsinstallaties wordt de mest alleen van wa ter ontdaan en omgezet in korrels. Op basis van het in Wageningen ontwikkelde systeem zal in Dordrecht een mestverwerkingsfabriek voor 500.000 ton per jaar wor den gebouwd. De Landbouwuniversiteit heeft over het gebruik van zijn patenten inmiddels een overeenkomst met Volker Stevin gesloten. In de fabriek wordt de mest omgezet in warmte, elektriciteit en eiwitten voor mense lijke en dierlijke consumptie. Volgens mededelingen van de Landbouwuniversiteit is het proces zo rendabel dat de aanbieder van de mest alleen de transportkosten voor zijn rekening moet nemen. Voor de exploitatie van andere grootschalige mestver werkingssystemen is een bijdrage van de overheid of van de boer noodzakelijk. Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap heeft zich in Wageningen verder laten informeren over de moge lijkheden om de arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw te verbeteren. Aan de orde kwam ook de vraag wat er op boerderij-niveau kan worden gedaan om de mestproblematiek te verminderen. Er tekenen zich on dermeer betaalbare mogelijkheden af voor ammoniak- verwijdering. Hooiweer m land- en tuinbouwblad VRIJDAG 23 JUNI 1989 77e JAARGANG NO. 3978 Het warme, droge weer van de laatste weken is ideaal voor de winning van voordroogkuil, terwijl het ook aanleiding is dat er op wat grotere schaal gehooid wordt en wat minder ingekuild. De tweede snede blijft wat hoeveelheid betreft beperkt en moet het vooral hebben van de kwaliteit. Op de foto: de familie Jasperse uit Middelburg bezig met het hooi laden. Het hooi is afkomstig van wegbermen, die Cees Jasperse al vele jaren huurt van het wegschap Walcheren. Het ziet er naar uit dat er volgend jaar een nieuwe re geling komt voor de gelegenheidsarbeid. Zoals bekend is de huidige regeling voor de praktijk van land- en tuin bouw praktisch onwerkbaar geworden doordat er door het ASF de laatste jaren meer en meer een engere uit leg wordt gegeven aan de criteria waaraan de gelegen heidsarbeid moet voldoen. Tijdens bezoeken van poli tieke Tweede Kamer-delegaties (VVD en CDA) aan de ZLM stond de gelegenheidsarbeid steeds hoog op de //MR agenda. Daarnaast hebben wij via het KNLC sterk aan gedrongen op een werkbare regeling. Of die er nu komt via de zgn. kruimelvariant d.w.z. dat een bepaald bedrag is vrijgesteld van verzekeringsplicht is nog twij felachtig (zie berichtgeving elders in dit blad). Daarom moet ook nog niet te vroeg worden gejuicht. De nieu we regeling moet nog wettelijk geregeld worden en bovendien zijn er nog wel een aantal kritische kantte keningen bij te maken. Zo vind ik het niet- verzekeringsplichtige bedrag van f 900,— aan de veel te lage kant. Het landbouwbedrijfsleven zat op f 1.450,— waarbij moet worden aangetekend dat dit al een compromis was. Via het KNLC hebben wij dan ook gevraagd om voor een hoger bedrag te pleiten. Let wel: het gaat om een maximaal bedrag van f 900,— d.w.z. als er in enig jaar meer wordt verdiend dan valt de totale loonsom (dus inclusief de f 900, onder de verzekeringsplicht. Het is dus geen forfaitaire vrijstelling. Om van een boel soesa af te zijn zou een algemene forfaitaire vrijstelling wel zo praktisch wer ken. Ook de genoemde perioden waarbinnen het werk moet vallen kunnen problemen geven. Voor de fruit teelt zullen hier sowieso uitzonderingen voor moeten Worden gemaakt (dunnen en oogsten). Mijn voorstel is dan ook om gelegenheidsarbeid te koppelen aan een vast (forfaitair) bedrag per jaar van liefst f 1450,— en dit niet aan perioden te binden. Dat zou een soepele re geling opleveren waarmee de praktijk uit de voeten kan en controles beperkt kunnen worden. Voor de land- en tuinbouw is een goed functionerende regeling voor gelegenheidsarbeid onmisbaar en voor een aantal teelten zelfs een kwestie van to be or not to be. Voor de uiteindelijke beslissing mag dat zwaar wegen. Ook een zaak van "zijn of niet zijn" is de uitwerking van de onlangs gepubliceerde landbouwstructuurnota. In ZLM-verband hebben we aan deze structuurnota en het natuurbeleidsplan afgelopen maandag een speciale studiebijeenkomst gewijd, (zie elders in dit blad). Met name de haalbaarheid en de betaalbaarheid van een en ander in de praktijk stonden daarbij ter discussie. De wil om zo milieu-vriendelijk mogelijk op de bedrijven te werken is wel degelijk aanwezig maar het moet wel kunnen. De overheid kan niet nu - na jaren van produk- tiestimulering - de land- en tuinbouw met de brokken laten zitten. De overheid is ten minste medeverant woordelijk en zal dat waar moeten maken door meer financiële armslag te geven aan de praktijk. Dit klemt te meer omdat boeren en tuinders vanwege economi sche wetmatigheden de extra kosten voor milieu niet door kunnen berekenen aan de consument. Dat moet dus wel via de algemene middelen lopen. Zo niet dan zullen de doelstellingen moeten worden bijgesteld. Wat de doelstellingen betreft: deze zullen afhankelijk gesteld moeten worden van haalbaarheidsonderzoe ken. Aan onderzoek zal derhalve de eerste prioriteit moeten worden gegeven. In dit verband werd naast onderzoek naar o.a. agrificatie ook genoemd onder zoek naar verbetering van de rendementen in de be drijfsvoering om dan daaruit de noodzakelijke milieu maatregelen (mede) te financieren. Dat leek mij een erg gezonde gedachte, recht vanuit het nuchtere boe renverstand. Onoverkomelijk moeite heeft de ZLM met heffingen op kunstmest en dergelijke. Dat vindt men nu echt het paard achter de wagen spannen. Dat de vervuiler betaalt is in principe oké maar dat de betaler dan ook maar raak mag vervuilen is natuurlijk uit den boze. Ik snap dan ook werkelijk niet hoe ze er op het ministerie op konden komen. Hoewel: boze tongen be weren dat daar wel een opportunistische reden voor is. Vooralsnog hou ik mij maar vast aan eerdere politieke uitspraken dat de heffing op kunstmest (en ook ge wasbeschermingsmiddelen?) van tafel is. Oggel Elitekeuring Dochtergroepen ZUID Etazon-veiling 9(5) (o"\

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1