Bij iepeziektebestrijding meer aandacht voor ongeschild iepehout CAO-lonen tuinbouw vanaf 1 juli 1989 Streepjeskode op verpakkingen Hollandse groenten en fruit Boekje 'Informatie voor het bloembollenvak' Samenwerking bloemenveilingen De kampagne ter bestrijding van de iepeziekte is in 1988 met een positief resultaat afgesloten. Het verlies aan waardevolle iepen bleef evenals in 1986 en 1987 beperkt tot minder dan 1%. Dit positieve resultaat biedt goede perspektieven voor kontinue- ring van de kampagne. De kampagne is in 1988 uitgevoerd in vrijwel hetzelfde gebied als in 1987. De Plantenziektenkundige Dienst (PD) spoorde minder zieke iepen op dan in 1987. Dit is gunstig, aangezien 1987 een nat jaar is ge weest, waarin zieke iepen in veel ge vallen in dat jaar geen ziektebeelden vertoonden. Een flink aantal zieke iepen die in 1988 zijn opgespoord komen in feite voor rekening van de opsporingscijfers van 1987! De PD heeft rondom zieke veldiepen meer iepen aangemerkt die als pre ventieve maatregel zijn opgeruimd. Op deze wijze wordt getracht de ziekteverspreiding in een beplanting te stoppen dan wel te vertragen. Hierdoor is het aantal zieke iepen verminderd; het totaal aantal op gespoorde (gemerkte) iepen is nage noeg gelijk gebleven (ca. 50.000). Er werden iets meer waardevolle ie pen als ziek aangemerkt dan in 1987. Desondanks bleef het jaarlijks ver lies aan waardevolle iepen (klonale iepen en/of waardevolle veldiepen) beperkt tot minder dan 1%. Tevens werd een lichte verschuiving ge- konstateerd naar de kategorie zwaardere iepen. Situatie buiten het kampagnegebied Vanaf 1985 is ongeveer de helft van het land wat betreft de wettelijk ge regelde iepeziektebestrijding te be schouwen als 'vrijgegeven gebied'. Binnen enkele jaren na deze beleids wijziging viel plaatselijk een enorme uitval te konstateren in de veldiepe beplantingen en in mindere mate bij de klonale laanbeplantingen. Konti- nuering van het huidige kampagne- beleid kan dit voorkomen. Opslag veldiep Uit onderzoek van de PD is gebleken dat stobbebehandeling met triclopyr beduidend minder schade geeft dan het gebruik van glyfosaat. Triclopyr wordt in de boom of struik ook veel sneller afgebroken. Voor opslag- bestrijding heeft de PD haar advies van 1988 derhalve niet gewijzigd. Er zijn hierover bij de PD informatie brochures verkrijgbaar (tel. 08370-96546). Ongeschild iepehout Naarmate betrokkenen de oprui ming meer zelf en op eigen kosten uitvoeren neemt de kans toe dat ie pehout ongeschild (met schors) in omloop komt. Hierdoor kunnen de positieve kampagneresultaten in 1989 negatief worden beïnvloed. Ie pehout mag alleen worden bewaard wanneer de schors is verwijderd. Het onschadelijk maken van iepen kan het best op de volgende wijze(n) plaatsvinden: Bomen en struiken laag afzagen (stobbe maksimaal 3 cm hoog) of weghalen met wortels en al (rooien). Vrijkomend hout onschadelijk ma ken door: - ontschorsen (schillen), waarbij de schors vernietigd moet worden bij niet-machinaal ontschorsen of Massale sterf te in een veldiepe-singel; in o.a. Engeland en Frankrijk géén on bekend fenomeen - versnipperen (snippers maksimaal 2 cm groot), of - verbranden. Voor vervoer van ongeschild iepe hout en tijdelijke opslag van onge schild veldiepehout bestemd voor in dustriële verwerking kan de PD ont heffing verlenen. Ontheffingen zijn aan te vragen bij de PD- distriktskantoren. Momenteel zijn 5 iepeklonen in de handel die een goede resistentie be zitten tegen de iepeziekteschimmel, te weten Groeneveld, Lobel, Plan- tijn, Dodoens en Clusius. Verwacht wordt dat 'de Dorskamp' in het voorjaar van 1989 een nieuwe, zeer goed resistente iep ('Columella') op de markt zal brengen, die met name gebruikt kan worden in het stedelijk groen. Kampagne 1989 Uitvoering van de kampagne zal in 1989 worden uitgevoerd konform de aanpak in 1988. Ekstra aandacht zal gegeven worden aan de problema tiek van het ongeschilde iepehout; tijdens de gezondheidsbeoordelin gen zal de PD scherp letten op het vóórkomen van ongeschild iepe hout. Tevens zal de opruiming van veldiepen als preventieve maatregel worden gekontinueerd en gesti muleerd. Herstel produktie champignons; opvallend veel in glas verwerkt De produktie van champignoncon- serven is in het eerste kwartaal van dit jaar 20% groter geweest dan vo rig jaar en is daarmee weer op het ni veau gekomen van twee jaar terug. Opvallend is de zeer snelle toename van het aandeel dat in glas verwerkt wordt. Ging in het eerste kwartaal van 1987 nog 15% van de champig nons in glas, vorig jaar ging het al om 23%. De eerste drie maanden van dit jaar werd er niet minder dan 31% in glas verwerkt. Ook van de andere belangrijke produkten die er in het eerste kwartaal verwerkt wer den, ging er meer in glas dan vorig jaar. De verwerking van appelen tot moes bleef in het eerste kwartaal een pro cent of 15 achter bij die in de beide voorgaande jaren. Recentelijk is het boekje 'Informatie voor het bloembollenvak Seizoen 1989-1990' van de persen gerold. Dit boekje is een uitgave van veiling en in- en verkoopburo van bloembollen en aanverwante siergewassen Hoba- ho BV te Lisse en wordt in de loop van de maand juni gratis aan alle be langhebbenden in het bloembollen en bolbloemenvak toegestuurd. Geïnteresseerden, die het boekje in juni niet toegestuurd hebben gekre gen, kunnen het informatieboekje gratis aanvragen bij Hobaho BV, Postbus 6, 2160 AA Lisse of telefo nisch bij de heer Ad van Zeist op nummer 02521 - 34765. Informatie voor het bioemboiienvak Seizoen 1989 1990 Vorig jaar is een begin gemaakt met het voorzien van alle verpak kingen van Hollandse groenten en fruit van een streepjeskode. Door elk produkt een uniek nummer toe te kennen kunnen de logistieke handelingen versneld worden. Uit de cijferkombinatie is af te lezen uit welk land een produkt afkom stig is, wie de producent is en om welk produkt het gaat. De cijfer- kode is niet leesbaar voor een scan ner. De cijfers zijn daarom omge zet in streepjes van verschillende dikte, die voor een scanner wel identificeerbaar zijn. Binnen het bestuur van Westland Berkel Bloemenveilingen Holland is besloten een werkkonferentie te houden op 5 september aanstaande. Tijdens die bijeenkomst worden de plannen voor de toekomst van de topkoöperatie nader uitgewerkt. Ir.ing. H. de Boon zal deze werk konferentie leiden. Konsumentenbond wil verbod op groeimiddel voor appels De konsumentenbond wil dat het ge bruik van het groeimiddel voor ap pels, Alar, wordt verboden. Het middel wordt in Nederland al 20 jaar op ruime schaal gebruikt bij de teelt van appels vanwege groeibevorde- ring en het kosmetische effekt: het mooier kleuren van appels. Eerder dit jaar is er een nieuwe CAO de daarin vermelde lonen, geldig tot Voor vaste werknemers gelden vanaf male tijdlonen: voor de tuinbouw afgesloten. Hierbij 1 maart 1991. 1 juli 1989 tenminste de volgende nor- Weeklonen leeftijd klasse I klasse II klasse III 17 jaar en jonger ƒ219,40 ƒ285,75 ƒ310,50 18 jaar ƒ253,15 ƒ326,55 ƒ366,95 19 jaar ƒ296,50 ƒ381,00 ƒ423,40 20 jaar ƒ349,55 ƒ435,40 ƒ474,20 21 jaar ƒ409,85 ƒ489,85 ƒ525,05 22 t/m 64 jaar met: 0 funktiejaren ƒ482,15 ƒ544,25 ƒ564,55 1 funktiejaar ƒ554,40 ƒ574,70 2 funktiejaren ƒ569,65 ƒ590,05 leeftijd klasse IV klasse V klasse VI 19 jaar ƒ446,40 ƒ457,90 ƒ469,45 20 jaar ƒ499,95 ƒ512,85 ƒ525,80 21 jaar ƒ553,55 ƒ567,80 ƒ582,15 22 t/m 64 jaar met: 0 funktiejaren ƒ595,20 ƒ610,55 ƒ625,95 1 funktiejaar ƒ605,45 ƒ620,85 ƒ641,35 2 funktiejaren ƒ615,70 ƒ631,10 ƒ651,60 3 funktiejaren ƒ625,95 ƒ641,35 ƒ661,90 4 funktiejaren ƒ651,60 ƒ672,15 5 funktiejaren ƒ661,90 ƒ687,55 leeftijd klasse VII en VIII 22 t/m 64 jaar met: 0 funktiejaren ƒ697,80 1 funktiejaar ƒ713,20 2 funktiejaren ƒ728,60 Voor losse werknemers gelden vanaf 1 juli 1989 tenminste de volgende nor male tijdlonen: Weeklonen leeftijd klasse I klasse II klasse III 17 jaar en jonger ƒ228,05 ƒ303,95 ƒ330,95 18 jaar ƒ263,15 ƒ347,35 ƒ390,05 19 jaar 308,25 ƒ405,25 ƒ450,10 20 jaar ƒ363,35 ƒ463,15 ƒ504,10 21 jaar ƒ426,00 ƒ521,05 ƒ558,10 22 t/m 64 jaar ƒ501,20 ƒ578,95 ƒ600,10 leeftijd klasse IV klasse V klasse VI 19 jaar ƒ476,05 ƒ496,00 ƒ512,05 20 jaar ƒ533,15 ƒ555,55 ƒ573,45 21 jaar ƒ590,25 ƒ615,05 ƒ634,90 22 t/m 64 jaar ƒ634,70 ƒ661,35 ƒ682,70 leeftijd klasse VII en VIII 22 t/m 64 jaar ƒ741,35 awig<jisof)«n door '■rif '"•'ZouuióxrA/Sg-iO.e.,s-etr Opnieuw een positieve rentabiliteit voor de boomkwekerij Voor de boomkwekerijbedrijven in Nederland werd over het boekjaar 1987/1988 een netto-bedrijfsresultaat berekend van bijna 16.700,per bedrijf. Dat komt overeen met 6% van de kosten. Ten opzichte van het vorig boekjaar betekent dit een achteruit gang in rentabiliteit van vijf procent punten. In Boskoop e.o. was de ren tabiliteit 8% (in 1986/1987 12%) en in overig Nederland 4% (vorig boek jaar 9%). Vakantiebonwaarden Onderstaande vakantiebonwaarden per week als bedoeld in artikel 43 lid 4, gelden voor losse werknemers die een weekloon ontvangen overeen komstig de in artikel 22 lid 3 b of 3 c vermelde bedragen. Voor losse werknemers die een hoger loon ont vangen, en voor vaste werknemers zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 sub c, moeten de vakantiebonwaarden in dividueel worden vastgesteld op ba sis van 24,5% van het voor de werk nemer geldende brutoloon, met uit zondering van de overwerkver goeding. Bij betalingsperioden met minder of meer dan 5 loondagen dienen de bonwaarden te worden aangepast beidstijd. Voor deeltijddienstverbanden waar bij aanspraak op vakantiebon verstrekking bestaat worden de va kantiebonwaarden op basis van 24,5% van het voor de werknemer geldende brutoloon bepaald. De berekende vakantiebonwaarden worden per betalingsperiode afge rond op hele guldens konform arti kel 43 lid 7. Wekelijkse vakantiebonwaarden per 1 juli 1989 bij volle loonweken op basis van de cao-tijdlonen uit artikel 22 lid 3 c, inklusief 1,5% loonsver hoging per 1 juli 1989 voor losse werknemers en de prijskompensatie per 1 juli 1989 op grond van artikel 61, bij een arbeidstijd van 38 uur per Vrijdag 23 juni 1989 naar evenredigheid van de ar- w^ek: leeftijd kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 17 jaar e.j. 56,- 74,- 81,— 18 jaar 64,— 85,- 96,- 19 jaar 76,- 99,— 110, 117, 122,— 125, 20 jaar 89,- 113,- 124,— 131,— 136, 140, 21 jaar 104,— 128,— 137,— 145, 151,— 156, 22 t/m 64 jaar 123, 142,- 147,- 156, 162, 167, 65 jaar e.o. 118, 136,— 141,— 150, 156, 161, 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 19