Zeeuws Kampioenschap schaapscheren 1989 Schapen wordt de jas uitgedaan Kwaliteit melkvee op fokveedag te Nisse redelijk tot goed Mogelijkheid om transakties met melkkwota terug te draaien of te repareren Bij overdracht melkquota moet grond minstens één jaar worden gebruikt Aantal aanmeldingen minimaal Mestexport België gaat wel volgens de regels scheertijd omvat de tijd tussen het moment waarop het schaap gezet is en het moment waarop het van de wol ontdaan is en weer op zijn poten staat. Naast de snelheid van scheren die in se- konden wordt gemeten worden nog enige onderdelen in de be oordeling betrokken. Dit betreft het omgaan met het schaap, de netheid van scheren en het oprol len van de vacht. Voor elk toege kend cijfer van deze drie onder delen wordt voor elk punt lager dan een tien per onderdeel 10 se- konden bij de netto scheertijd ge teld. Bij deze wedstrijd zijn per deelnemer vier schapen voor de beoordeling geschoren. Het kam pioenschap 1989 werd behaald door W. Karelse te Schoredie die met een minimaal verschil van 2/i sekonde per schaap voor bleef op P. Krijger te Nisse. De gemiddelde netto scheertijd van de acht geschoren schapen was 2 minuten en 9 sekonden. Dit re sultaat kan gezien worden als topklasse. Naar het zich laat aanzien is het voortbestaan van dit kampioen schap gezien het aantal deelne mers onzeker. Er zijn zeker nog meerdere scheerders met een ho ge graad van vakvaardigheid die ook zeer snel kunnen scheren. J.H. Lantinga Dorsen zoals grootvader het deed. Op 17 juni is te Nisse (Z-Bev.) het schaapscheerdersfeest gehou den. Dit was de elfde keer in de jaarlijkse successie. De kern er van zijn de schapen van de Stich ting Zeeuwse schaapskudde die op deze dag ten aanschouwe van het publiek worden geschoren. Deze agrarische manifestatie kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Het is een festijn van deels vroeger en nu. Enige oude ambachten worden aanschouwelijk getoond met daarnevens een veelheid aan kra men van diverse aktiviteiten. Er wordt gedemonstreerd met oude landbouwtrekkers en met aan gespannen oude rijtuigen. De breedte heeft mede gestalte in het houden van exterieurkeurin- gen van verschillende soorten landbouwhuisdieren. Het geheel is omlijst met muziek, dans, sport en spel. De veelzijdigheid en verscheidenheid maakt het ge heel ludiek van aard. Dit festijn mag zich jaarlijks verheugen in een grote publieke belangstelling. Het gemiddeld aantal bezoekers op deze jaarlijkse dag is om streeks 10.000. Dit geeft aan waarin ook een klein dorp groot kan zijn. Door de organiserende Stichting is in 1986 een wedstrijd voor het Zeeuws kampioenschap schaap scheren ingesteld. Dit jaar was het dus voor de vierde keer dat om dit kampioenschap is gewed ijverd. Deze wedstrijd past uit stekend in de opzet van deze ma nifestatie. In 1986 waren er zeven deelnemers aan deze wedstrijd, in 1987 acht en in 1988 vijf. Voor dit jaar waren er ook vijf aan meldingen hiervoor. Drie lieten evenwel verstek. Bij deze wedstrijd geldt de netto scheertijd als basis. Deze netto De kwaliteit van het melkvee op de fokveedag te Nisse - ingepast in het schaapscheerdersfeest - was redelijk tot goed (zie ook hieronder). Tijdens het afgelopen zaterdag ge houden Schaapscheerdersfeest te Nisse heeft ook het aanwezige melk vee veel belangstelling genoten van het publiek. Zes melkveehouders toonden hun vee in het kader van de fokveedag "De Bevelanden". In het algemeen kan worden gesteld dat de kwaliteit redelijk tot goed was. Kampioene in de rubriek jongere koeien (rubriek 14) werd nr. 2 Anna 130 van W. op 't Hof te Kapelle, en reserve kampioene nr. 3 Sonja 25 van Gebr. Polderman te Wemeldin- ge. In de rubriek 15, oudere koeien, werd kampioene nr. 19 Rensje 66 van A.J. de Roo te 's-Heer Abtsker- ke, terwijl in deze rubriek reserve kampioene werd nr. 30 Geertje 41 van W. op 't Hof. De beste koe in de rubriek met het beste uier was nr. 11 Mol 55 van Gebr. Polderman. Koe met beste uier in de rubriek melk- vaarzen werd nr. 6 Witje eveneens van Gebr. Polderman. In de rubriek 1 ging de la prijs naar katalogusnr. 2, in de rubriek 2 naar nr. 7, in rubriek 3 naar nr. 9, in ru briek 4 naar nr. 16, in rubriek 5 naar nr. 19, in rubriek 6 naar nr. 22, in rubriek 7 naar nr. 26, in rubriek 8 naar nr. 29, in rubriek 9 naar nr. 30, in rubriek 10 naar nr. 3 van W. op 't Hof, in rubriek 11 naar nr. 37 van de heer A.J. de Roo. Koe met de hoog ste grammen vet en eiwit per dag is nr. 20 Anna 80 van de heer W. op 't Hof. In totaal werden ca. 40 koeien gekeurd. Melkveehouders, die bij de over dracht van melkkwotum in strijd met de bedrijfsgebondenheid heb ben gehandeld, krijgen de mogelijk heid de kwotumtransaktie terug te draaien of de grondtransaktie te re pareren. Dit onder meer staat in de wijziging van de Beschikking Super heffing 1988. Bij reparatie krijgen koper en verko per alsnog de gelegenheid om aan de voorwaarden voor overdracht van melkkwotum te voldoen, zodat de koper uiteindelijk alsnog de beschik king krijgt over het melkkwotum. Bij terugdraaien besluiten koper en verkoper dat de kwotumtransaktie niet doorgaat, zodat de verkoper het In de maand juni wordt van de meeste schapen de wollen vacht afgeschoren. Alleen een klein aantal dieren blijft in volle be pakking lopen. Zij komen bij voorbeeld tijdens een demonstra tie schapenscheren op een folklo- redag aan de beurt. Vroeger had het schaap korte, harige wol dat in het voorjaar zo van het dier kon worden geplukt. Door jarenlang fokken kregen de schapen langere wol en werd scheren nodig. Alle schapen van een jaar en ouder worden ge schoren. Het scheren gebeurt met een groot, elektrisch scheerapparaat. De scheerder zet het schaap op zijn billen en scheert eerst de ene kant, dan de andere kant. Het scheren duurt ongeveer vijf mi nuten en doet het schaap geen pijn. Bij voorkeur gebeurt het scheren bij warm weer. De scha pen zweten flink en produceren veel wolvet, wat het scheren makkelijker maakt. De vacht bestaat uit dunne, ge kronkelde haartjes en weegt on geveer drie en een halve kilo. De wol van de Nederlandse schapen is van vrij grove kwaliteit en wordt daarom vooral verwerkt in tapijten, dekens en grove wollen stoffen. Het merendeel van de Neder landse schapen is van het Texelse ras. Deze witte schapen worden gehouden voor de produktie van lamsvlees. De wol levert onge veer vier gulden per kilo en is voor de boer bijzaak. In ons land worden op ruim 21.000 boerderijen bij elkaar 550.000 schapen gehouden. Bo vendien loopt in de weilanden ongeveer een zelfde hoeveelheid lammeren die dit jaar geboren zijn. Veel schapen worden ge houden op melkveebedrijven. Dit Texelse schaap is half geschoren, de dikte van de vacht is zo goed te zien. melkkwotum (terug)krijgt. Dit geldt ook voor die gevallen waar intrek king van het kwotum in het verleden heeft plaatsgevonden. Indien koper en verkoper besluiten de transaktie niet te repareren of te rug te draaien, dan kan degene aan wie het kwotum zou moeten toeko men aanspraak maken op een ver goeding van 0,65 per kg. Daarna vervalt de betrokken hoeveelheid aan de nationale reserve. De gewijzigde Beschikking Super heffing werkt, voorzover het de re paratie of het terugdraaien betreft, terug tot september 1986. Sinds die tijd wordt het systeem van toetsing achteraf gehanteerd. Bij de overdracht van melkquota moet de grond waarop het quotum rust zowel minstens één jaar vóór de transaktie (dus bij de verkoper) als één jaar na de transaktie (dus bij de koper) echt voor de melkveehouderij worden gebruikt. Deze termijn geldt ook voor pachtsituaties. Dit staat in de wijziging van de Beschikking Su perheffing 1988. Van deze termijn kan slechts in uit zonderlijke gevallen worden afgewe ken (bijvoorbeeld bij erfrecht of hu welijksvermogensrecht). Heeft een melkveehouder zijn melkproduktie geheel gestaakt en bijvoorbeeld zijn hele referentiehoeveelheid verhuurd, dan moet de betrokken grond gedu rende een willekeurig jaar na 1 april 1984 "duurzaam en daadwerkelijk" in gebruik zijn geweest. Hoofdregel blijft dat quotum be drijfsgebonden is. Op quotumtran- sakties die in strijd zijn met die be drijfsgebonden is. Op quotumtrans- akties die in strijd zijn met die be- woordelijkheid voor de juistheid van de transaktie ligt volledig bij de ko per en de verkoper. Zij moeten zelf kontroleren of hun overeenkomst aan de regels voldoet. Als een trans aktie is geregistreerd betekent dat nog niet dat deze daarmee ook is goedgekeurd. Een aantal grensboeren in het grens gebied Nederland/België heeft dit voorjaar weer mest af kunnen zetten op hun gronden in België. Door de Vlaamse deelregering is een regeling ontworpen op basis waarvan deze export mogelijk werd. De mestex port vindt plaats door Nederlandse bedrijven met eigen mest naar eigen gronden (eigendom of pacht). De Belgische regering heeft de rege ling getroffen na uitspraken van het Europees Parlement en de Europese Commissie dat het sluiten van de grens in strijd is met het Europees Recht. De Europese Commissie was inmiddels een procedure gestart voor het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De werkgroep Grensboeren van de NCB is ervan overtuigd dat de mestexport, zoals deze dit voorjaar Vrijdag 23 juni 1989 heeft plaats gevonden volledig vol gens de regels verloopt overeen komstig de voorwaarden welke zijn vastgelegd door de Vlaamse deelre gering. Het dumpen van mest heeft zeker niet plaats gevonden en de boeren hebben zich gehouden aan de hoeveelheden zoals deze door de Vlaamse deelregering zijn vast gesteld. Overigens zijn er voor de Belgische boeren tot nu toe geen re gels van toepassing bij het uitrijden van mest. Wanneer de Belgische overheidsin stanties een strakkere kontrole wen sen dan zijn de grensboeren bereid mee te zoeken naar een regeling die in de praktijk werkbaar en kontro- leerbaar is. De huidige regelgeving is reeds tot stand gekomen in overleg tussen de grensboeren en de Vlaamse deelregering. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17