Samenwerking Cebeco-Handelsraad en Kühne Heitz N.V. VanderHave-groep gaat graszaadverwerking konsentreren bij Mommersteeg in Vlijmen McCain Foods Holland BV neemt Keizer BV over Nieuw kantoor Verbrugge Makelaardij en Assurantiën Geslaagden scholengemeenschap 'Schouwen-Duiveland' Onderzoek naar kwaliteit spuitmasker Graan- en mengvoederbedrijf Granico overgenomen Cebeco-Handelsraad en Kühne Heitz onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een samenwer kingsverband teneinde gezamenlijk het marktpotentieel voor agrarische produkten beter te benutten. Cebeco-Handelsraad verwacht dat deze samenwerking kan leiden tot wereldwijd nieuwe afzetmogelijkhe den voor de eindprodukten van de bij Cebeco-Handelsraad aangesloten produktie-ondernemingen. Voor Kühne Heitz past een samenwer king met Cebeco-Handelsraad in het streven naar een aanzienlijke vergro ting van zijn aktiviteiten zowel qua volume en produkten als in geogra fisch opzicht. Indien de samenwerking tussen Küh ne Heitz en Cebeco-Handelsraad tot stand komt, zal Cebeco- Handelsraad een minderheidsbelang in Kühne Heitz verwerven van de huidige grootaandeelhouders, waar na het belang gefaseerd kan worden vergroot tot een meerderheidspositie voor Cebeco-Handelsraad. Het ligt niet in het voornemen van Cebeco-Handelsraad om dit belang via een openbaar bod of aankopen ter beurze te vergroten. De uitdruk kelijke intentie van beide partijen is de beursnotering van Kühne Heitz voort te zetten en de eigen identiteit en zelfstandigheid van Kühne Heitz te bewaren. Kühne Heitz is een internationale handelsmaatschappij gespecialiseerd in vooral temperatuurgevoelige le vensmiddelen zoals gevogelte, rund vlees en varkensvlees, zuivel, groen ten en fruit. Daarnaast wordt gehan deld in vis, droge voedingswaren en zoetwaren. Met een omzet van circa 165 miljoen in 1988 behoort Küh ne Heitz op de wereldmarkt tot de grotere zelfstandige handelaren. On geveer tweederde van de omzet wordt behaald buiten de Europese landen. McCain Foods Holland BV heeft hel komplete aandelenpakket van Kei- zer's Industrie- en Handelsonderne ming BV te Werkendam overgeno men. McCain Foods Holland BV is een onderdeel van McCain Foods Ltd. (Canada), inmiddels een van 's werelds grootste fabrikanten van diepvriesfrites, zowel voor de konsumenten- als grootverbrui- kersmarkt. Door deze overname van Keizer BV, bekend als producent, distributeur en eksporteur van een zeer uitge breid assortiment diepgevroren groente- en aardappelprodukten (grootverbruikersmarkt) versterkt McCain haar positie m.n. op de in ternationale diepvriesgroenten- markt. Naast frites en aardappelspe cialiteiten behoren ook diepvries piz za's, vis, maaltijden, snacks en vruchtensappen tot het Europese McCain assortiment. McCain Foods Ltd. streeft er naar op het Europese continent een kompleet pakket diepvriesprodukten van zeer goede kwaliteit te kunnen leveren. Keizer Diepvries BV zal volledig zelfstandig en met behoud van de ei gen identiteit als een McCain zuster bedrijf blijven opereren. Beide ver kopende aandeelhouders, de heren A. de Keizer en D.A. de Keizer blij ven vooralsnog als adviseur aan de onderneming verbonden. Met de overname van Keizer BV (omzet ƒ73 miljoen en 265 medewer kers) komt de omzet van McCain Foods Ltd. in 1989 op ƒ3,4 mil jard waarvan 50% in Europa ge realiseerd wordt. Totaal heeft het konsern inmiddels 46 produktiebe- drijven in 8 landen, waarvan 4 in Nederland. De VanderHave-groep is voorne mens de graszaadverwerking en de grassenveredelingsprogramma's te konsentreren op de vestiging van Mommersteeg in Vlijmen. Er is hier voor gekozen, omdat er zowel bij Koninklijk Kweekbedrijf D.J. van der Have BV te Kapelle als bij Mom mersteeg Internationaal BV te Vlij men de komende jaren omvangrijke vervangingsinvesteringen voor de deur staan, met name in de schoning van graszaden, die momenteel in beide bedrijven plaatsvindt. Konsen- tratie in Vlijmen is uit oogpunt van efficiëncy en rentabiliteit het gunstigst. Gezien de eigen identiteit van beide kweekbedrijven en de beperkte groeimogelijkheden in Europa, wil len deze op de Amerikaanse markt gaan opereren. Hiervoor zijn echter aangepaste rassen nodig. Met het oog hierop zal ruimte worden ge- kreëerd binnen het bestaande budget voor een verhoging van de inspan ningen op het gebied van de grassen- veredeling in de Verenigde Staten. Het voornemen is dan ook om de ta ken tussen de beide Nederlandse ver- edelingsprogramma's te herverde len. Wat ligging, grondsoort, specia lisatie en beschikbare ruimte betreft, wordt de voorkeur gegeven aan de vestiging in Vlijmen. Beide bedrij ven zullen overigens hun eigen ras- senpakket en verkooporganisatie be houden. In de toekomst zal nog een beperkte hoeveelheid proefveldwerk in grassen op het VanderHave kweekbedrijf in Rilland worden verricht. Vanzelfsprekend zitten aan beide voorgenomen besluiten personele en organisatorische konsekwenties vast. Met het oog hierop is het de be doeling om beide genoemde opera ties gefaseerd over een periode van enkele jaren te doen plaatsvinden. De ondernemingsraad is advies ge vraagd over de voorgenomen besluiten. KIWA geschiktheidsverklaringen mestbassins Genap Genap B.V. te 's-Heerenberg ont ving op 15 juni jl. uit handen van KIWA, Geschiktheidsverklaringen voor twee Genap Mestopslagsyste- men, nr. 2006 - Genap Mestbassin: Een met Fecatex kunststoffolie be klede grondput, en nr. 2016 - Genap Verplaatsbare mestcontainer: Mest- silo van plaatstaal met binnenhoes van Fecatex kunststoffolie. Op 30 juni a.s. wordt het nieuwe kantoor van Verbrugge Makelaardij en Assurantiën te Raamsdonkveer geopend. Het nieuwe kantoor was noodzakelijk omdat de oude behui zing te krap werd en niet meer aan de eisen van een optimale dienstver lening voldeed. De officiële opening zal om 16.30 uur worden verricht. Van 16.00 tot 18.00 uur wordt in het nieuwe kantoor (Gangboord 11 te Raamsdonksveer) een receptie ge houden. m. Het nieuwe kantoor, sinds 19 juni in gebruik Zeeuwse midden- en kleinbedrijf regionaal georiënteerd Uit onderzoek is gebleken dat het Midden- en Noordzeeuwse midden- en kleinbedrijf erg regionaal ge oriënteerd is en, relatief gezien, wei nig zakelijke relaties met onderne mers elders onderhoudt. De Kamer van Koophandel schrijft daarom in een brief gericht aan GS dat verbete ring van de bovenregionale verbin dingen zeer gewenst zijn. Behalve om een WOV zijn ook verbindingen naar het noorden van belang, met name naar het Waterweggebied. Het gaat daarbij vooral om de zg. Midden-Zeelandroute en de Dam- menroute. De Stichting Gezondheidszorg Agra rische Sectoren (Stigas) wil dat er een onderzoek komt naar de kwali teit en het draagcomfort van be schermende maskers bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In een brief vraagt het Landbouwschap het ministerie van sociale zaken de helft te betalen van een onderzoek dat een jaar duurt en ruim 2 ton kost. De Stigas wil weten hoelang maskers 14 bescherming geven en welk type het meest probaat is bij bepaalde chemi sche middelen. Na het onderzoek vanmaskers wil de Stigas ook de kwaliteit beoordelen van andere be schermingsmiddelen, zoals hand schoenen en spuitoveralls. Arbeids inspectie en de landbouwvoorlich ting kunnen vaak geen antwoord ge ven op vragen over de veiligheid van beschermingsmiddelen AFDELING LTO Bouwtechniek: Wim Capelle, Bruinisse; Rolf van Nieuwenhuize, Burgh-Haamstede; Norman Dijst, Dreischor; Marcel v.d. Maas, Kees Otte, Marco Stou ten, Hans van Wijck, allen te Oosterland; Patrick Troost, Renesse. Praktijk diploma C Leon de Jonge, Ellemeet; Arjan Bom, Nieuwerkerk; Edwin Fluijt, Oosterland. Afgewezen: 1 kan didaat. CONSUMPTIEVE TECHNIEK Harry v.d. Bos, Bruinisse; Rene Plandsoen, Burgh-Haamstede; Eric de Boed, Oosterland; Werner Lode- wijk, Jacco Verwest, Marcel Wes- dorp, allen te Zierikzee. C-diploma Edwin Berrevoets, Zierikzee. Praktijk C-diploma Stephano Meier, Zierikzee. Afgewe zen: 2 kandidaten. ELEKTROTECHNIEK Wim Schilperoort, Bruinisse; Ron van Aperen, Ferry Kou wen, Michel Bakker, Jaap Flikweert, Gert-Jan Kristalijn, John Pikard, Erik Tak ken allen te Zierikzee. C-diploma Marcel Dijkmans, Nieuwerkerk; Willem-Jan Hermans, Nieuwe Ton- ge; Serge v.d. Bos, Boudewijn v.d. Have, Remco Poelman, Jasja v. Steyn, allen te Zierikzee. Afgewe zen: 3 kandidaten. MECHANISCHE TECHNIEK Marcel Duinhouwer, Brouwersha ven; Marcel IJzelenberg, Bruinisse; Valentijn Kok, Arjan v. Leersum, Sven Vermeijden, Marcel de Vlieger, allen te Zonnemaire. Leon v.d. Hoek, Zierikzee. MOTORVOERTUIGEN TECHNIEK Wim Hartman, Brouwershaven; Mark Giljam, Bruinisse; Simon Hart, Burgh-Haamstede; Wilco Bol kenbaas, Cor Hart, Daan Rotte, al len te Kerkwerve; Coen Brekelmans, Izak v. Klinken, beiden te Nieuwer kerk; Leo Burgers, Fred ten Klooster, beiden te Oosterland; Ma- ris v.d. Weijden, Remco v.d. Wek ken beiden te Zierikzee. C-diploma Eric Berrevoets, Kerkwerve. Praktijk C-diploma Daniel Vaes, Zierikzee. Afgewezen: 4 kandidaten. AFDELING LHNO Verzorgende beroepen Carina Capelle, Cora Hilleman, bei den te Bruinisse; Bianca Fonteine, Ellie Geelhoed, Louise v.d. Weijde, beiden te Dreischor; Jancinta v.d. Berg, Dana Goudzwaard, beiden te Oosterland; Jacqueline Harinck, Linda Vijverberg, beiden te Ouwer- kerk; Marja Krijnse Locker, Renes se; Elma Smits, Bianca de Vlieger, beiden te Scharendijke; Diana Fon teine, Zonnemaire; Wendy Evertse, Angelique v.d. Have, Jolanda Hille man, Francis Klink, allen te Zie rikzee. KANTOOR VERKOOPPRAKTIJK Bianca v. Ast, Cindy Rijnja, Karen Seip, allen te Brouwershaven; Karin van Zalm, Burgh-Haamstede; Loui se v.d. Marei, Dreischor; Leontien de Koning, Nieuwerkerk; Sasja Age- ma, Marjolein Everaers, Sandra Hoogerwerf, allen te Renesse; Desi- ree Braun, Bianca v. Dongen, Rian- ne Krijger, Petra Weterings, allen te Zierikzee. PROFIELVERBETERING C/D-nivo Gertjan Hanse, Bruinisse; Leo Bau- mann, Burgh-Haamstede; Martin Verhage, Middelharnis; Marcel v. Dijke, Nieuwerkerk; Marcel Eve raers, Renesse; Wilfred Kloet, Scha rendijke; Robert Glerum, Coen Priemis, beiden te Zierikzee. Voor lopig afgewezen: 4 kandidaten. Weer overname door Van Driel en Van Dorsten G.W. van Driel en Van Dorsten b.v. te Hoofddorp heeft het landbouw- mechanisatiebedrijf Stam Land- bouwservice b.v. te Heerhugowaard overgenomen. Het bedrijf zal vanaf 4 juli 1989 worden voortgezet onder de naam "Driespan Heerhugowaard b.v.". Driespan Heerhugowaard b.v. is het derde landbouwmechanisatiebe- drijf, na Van de Waart b.v. te Go- rinchem en Boersma b.v. te Zijldijk, dat als een volledige dochteronder neming van Van Driel en Van Dorsten gaat funktioneren. Het Graan- en Mengvoederbedrijf Granico in het Limburgse Stein is per 31 mei 1989 overgenomen door het veevoederbedrijf Nijsen uit Veu len. Nijsen-Granico is een van Ne derlands grotere producenten, met een jaarlijkse produktie van 100.000 ton en een omzet van 45 miljoen. Granico, vooral in Zuid-Nederland en België een bekende naam, blijft bestaan en kan de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien. De overname en de daaraan vooraf gaande reorganisatie waren noodza kelijk om de financiële problemen waar Granico mee kampte het hoofd te bieden. Een gedeelte van de produktie van Granico zal worden overgeheveld naar het moederbedrijf in Veulen. Om ook in Stein tot een uiterst mo derne en ekonomische produktie te komen, zal Nijsen hier in 1993 7 mil joen investeren in een volledig nieu we fabriek. Finnfeeds International LTD, biotechnologie op maat voor de dierlijke produktie Recent is Finnfeeds International opgericht, dat op mondiale schaal biotechnologische produkten zal af zetten, speciaal bestemd voor toe passing in de veehouderij en de mengvoederindustrie. Het bedrijf is gevestigd in Redhill, Surrey, dichtbij Londen. De voornaamste akfiviteit van Finn feeds International LTD, op dit mo ment in Nederland en België bestaat uit het introduceren van enzyme cocktails voor varkens- en pluimvee voeders onder de merknamen Porzy- me en Avizyme. Deze produkten worden reeds meet sukses toegepast in de USA, Scandinavië, Noord- Afrika en verscheidene Europese landen. De produkten van Finnfeeds International LTD. worden gepro duceerd door Cultor (Finnsugar) in Helsinki, een koploper in de ontwik keling van enzymetechnologie. Vrijdag 23 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 14