Vooral op Walcheren ongelijke stand gewassen Nu al staat vast dat 1989 voor de landbouw niet het jaar zal wor den waarin globaal genomen ho ge kilogram-opbrengsten zijn te behalen. In het gehele land zijn gewassen te zien die ronduit slecht staan. Zelfs in de polders is het plaatselijk verre van roos kleurig. Alleen de wintertarwe staat overal goed al beginnen zich nu op sommige gronden dui delijk droogteverschijnselen af te tekenen. Dit voorjaar hebben veel bedrijven ondervonden hoe belangrijk het is om te kunnen beregenen. Alleen al om het zaad en pootgoed aan de gang te helpen. Op Tholen is met tankwagens water uit het Zoommeer aangevoerd om met name tuinbouw- gewassen een start te geven. Akker bouwer Jan Akkermans uit Sint An- naland bracht enkele avonden achter elkaar met de veldspuit water op zijn uienland om tijdens het doorbreken korstvorming te voorkomen. "Dit jaar had ik 7 in plaats van normaal 4 ha uien doordat afgelopen najaar een perceel Engels raaigras door vre- terij van slakken ongeschikt was ge worden. Tijdens de regen van begin juni stond nog maar 20% boven. Totaal is er maar 4000 liter water per ha gegeven maar je zag duidelijk het nuttig effekt op de grond. De stand van de aardappelen en suikerbieten is op mijn bedrijf goed. De erwten staan wat schraal en zijn kort van stro. Op de wat zwaardere grond waar de erwten dun staan is veel schade van houtduiven en eenden. We hebben hier dit jaar een explosie ve toename van eenden. Voor de telers van vroege aardappe len is het seizoen met hoge prijzen goed begonnen. Nu de prijs gedaald is en de kg-opbrengsten in verhou ding niet gestegen zijn brengt het minder op dan verwacht. Veel scha de heeft de nachtvorst hier toege bracht aan de vroege aardappelen. Mede hierdoor zijn de opbrengsten niet hoger dan 14000 kg/ha. Over het algemeen genomen staat op de lichtere grond een goede oogst. Op de zware grond van de buiten- polders variëren de suikerbieten, aardappelen en erwten van matig tot zeer slecht. Het tweedejaars gras zaad is veelal te licht en kan bij aan houdende droogte weieens tegenval len. Erg weinig kilo's zal de wat later gezaaide gerst geven. Realiteitszin Dit jaar zal de realiteitszin van de boeren ten aanzien van de gedachten- ontwikkeling veranderen. Als ak kerbouwers moeten we zoveel moge lijk produktiemiddelen in de hand zien te krijgen. Zoet water is er een van omdat nu de noodzakelijkheid ervan is gebleken, alleen al om een gelijkmatige opkomst te krijgen", aldus Jan Akkermans die er nog aan toevoegde dat gezien de huidige ma laise de pachtprijs niet verhoogd mag worden. In het kleigebied van West-Brabant Jan Akkermans, Sint Annaland: "Door 's avonds met de veldspuit een beet je water op het uienland te brengen is korstvorming voorkomen zodat ze nu alsnog opkomen". Mees de Lint, Klundert: 'Ongeveer een halve hek tare is niet beregend maar ik zie geen verschil in opkomst". is de stand van veel gewassen maar aan de matige kant. Nog veel perce len bieten waar de opkomst zo slecht is geweest dat er amper 20.000 plan ten per ha bovenstaan en dan nog in het twee- tot vierbladstadium. Een groot deel van de aardappelen raakt elkaar nog niet in de rij maar dit hoeft nog niet meteen een zorgwek kende situatie te betekenen. Mees de Lint uit Kundert: "Van de aardap pelen is nog weinig te zeggen. In 1983 heb ik begin juni aardappelen geplant en doordat ik deze lang heb laten doorgroeien rooide ik 43.000 kg. Als het nog even droog blijft dan komt er in de aardappelen die nu het veld dichthebben doorwas en dat is ook een slechte zaak. Dat er geen top- opbrengsten komen is zeker maar dit hoeft nu ook niet bij aardappe len. De termijnmarkt gaat langzaam de goede kant uit. Deze markt biedt volgens mij nu wel enig houvast om dat kopers voorzichtig zijn gewor den en zich op de hoogte houden van de stand in andere landen. Het jaar 1986 ligt hun nog vers in het geheu gen. Toen liep de termijnmarkt op tot 80 cent, een regenperiode zorgde voor een snelle groei zodat de prij zen kelderden. Grote problemen zijn er in deze streek met de opkomst van witlof. Sommigen hebben 4x beregend en nog maar een opkomst van 60%. Door de droogte is bij mij veld- beemd kapot gegaan. In wintertarwe heb ik in januari pas veldbeemd in kunnen zaaien. De nog niet voldoen de ontwikkelde worteltjes waren nog niet bestand tegen de droogte". Bij de vollegrondstuinbouw is bere genen wel een jaarlijks terugkerende bezigheid. Tuinbouw zonder regen installatie is bijna niet mogelijk. Dit jaar is het een zenuwslopend karwei geworden doordat kort ach ter elkaar water gegeven moest wor den om planten aan te kunnen laten slaan. Knolselderij Op de zware grond is vorige week nog knolselderij geplant. Vooral de telers in Zeeland hebben pas laat kunnen planten. Hoe het resultaat zal worden is afwachten. Een te rugslag na het planten k,rijgt knolsel derij altijd maar het is de vraag hoe dit met aanhoudende droogte zal aflopen. Bij knollenteler Jos Withagen uit Hoeven is ondanks dat hij kan bere genen 10 tot 15% van de planten weggevallen. "De ontwikkeling is over het algemeen niet geweldig en deze knollen staan nog op gemakke lijk bewerkbare kleigrond. Dit sei zoen is de belangrijkheid van zware stevige planten aan het licht geko men. Waar zulke planten gebruikt zijn is de groei goed. De plantenkwe- kers telen teveel planten per m2 zo dat de planten onvoldoende zwaar worden. Ik heb afgelopen winter in een zelf gefabriceerd kasje een aan tal planten opgekweekt en het ver schil is op de rij af te zien. Gemid deld kan gesteld worden dat de knol selderij 14 dagen later is dan nor maal en dat overal de stand te dun is". Withagen verwacht door dit gegeven geen hogere opbrengsten dan 35 ton per ha. Voor telers die een paar maanden geleden gekontrakteerd hebben voor 20 cent najaarslevering is deze opbrengst te weinig. Jaar van de waarheid "Binnen de landbouw, en dan met name de akkerbouw, hoor je steeds vaker zeggen dat 1989 het jaar van de waarheid zal worden", aldus de heer Withagen. "Bij een aantal ge wassen waarvoor een vastgestelde prijs geldt zal het saldo niet hoog lig gen. Er zullen enorme verschillen ontstaan in financiële opbrengst tus sen de bedrijven onderling. Hoe lang moet de landbouw zelf zijn risiko's nog blijven dragen? Meestal wordt dit weggewuifd met opmerkingen dat 'de kas van een boer buiten staat', of 'je bent ondernemer of niet'. Dit jaar komen de misoogsten duidelijk onder de noemer over macht. Welke grondsoort je beboert is doorslaggevend. Rol overheid Wordt het niet hoog tijd dat de over heid een gedeelte van het risiko van de landbouw overneemt? De onder nemers in deze sektor worden door de industrie al te vaak beschouwd als sluitpost in hun begroting. En dat al leen om een zo goedkoop mogelijk voedselpakket te kunnen aanbieden. Een voedselpakket waarvan de ver pakking vaak meer kost dan de in houd. Bij de grote industrieën is het al lang de gewoonste zaak van de wereld dat bij tegenslag door de overheid grote sommen geld worden toegestopt om de werkgelegenheid te kunnen handhaven. Waarom wordt landbouw niet als een grote industrie gezien?" J. van Tilburg Jos Withagen, Hoeven: "Telers van knolselderijplanten moeten minder planten per m2 gaan telen om zo zwaar en stevig uitgangsmateriaal te krijgen Vrijdag 23 juni 1989 een aantal dagen aan blijft hou den dan ziet het er naar uit dat in een aantal gebieden niet veel ki logrammen geoogst kunnen worden. Voor bieten en aardappelen geldt in grote lijnen dat naast goede percelen er een groot aantal is met een zeer ongelijke stand. Verder komt er hier en daar veel aardappelopslag en onkruid voor. Het graszaad en de erwten staan niet zwaar. De gerst zal snel gedorst zijn want er staan maar enkele goede percelen. De tarwe staat er over het algemeen Een perceel aardappelen. Zo hier en daar staat er een plant. wel goed bij, hoewel er bepaalde polders zijn waar het bovenste blad erg paars is en soms al wat afgestorven. Al met al lijkt alles niet al te gunstig. De prijzen zul len het goed moeten maken.... De meeste percelen in Zeeland groeien nu toch wel zeer lang zaam vol, of vertonen reeds een gesloten stand. Uitzonderingen hierop zijn onder meer de kom van Walcheren en grote delen van West Zeeuws-Vlaanderen. In West Zeeuwsch-Vlaanderen staan de gewassen op vele perce len er magertjes bij, doordat de regenperiode begin deze maand te kort is geweest. Op de weinige plaatsen waar dit mogelijk is (Tholen) wordt beregend. Op Walcheren is de stand van de ge wassen zeer verschillend, vooral afhankelijk van het zaaitijdstip (dit kriterium geldt overigens in de andere gebieden ook). De vroeg gezaaide gewassen staan er goed bij, de laat gezaaide slecht tot zeer slecht. Het blijkt dat de boeren die in het voorjaar begon nen zijn met grondbewerkingen en zaaien toen het eigenlijk nog niet kon, wèl een goed gewas op het land hebben staan, terwijl boeren die hebben gewacht tot de omstandigheden het toelieten (wat vrijwel altijd de beste keus is) met een slechte stand van de gewassen worden gekon- fronteerd. Voor de meeste gebieden geldt dat als er zeer voldoende regen valt er nog wel een redelijk gewas zal groeien. Als de droogte nog De heer A.L. Joziasse uit Serooskerke (W.) toont de ongelijke (en dunne) stand van de bieten, en de onhandel bare, kluiterige bovengrond. 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 13