Graan als groenvoeder? I" JT Stichting Takorganisatie Akkerbouw Zeeland Infocentrum akkerbouw slaat aan in de praktijk opgericht Wildbeheereenheid "De Brabantse Wal" 8000 Fazantkuikens dood bij brand 'Binnen vijf jaar wellicht verbod vossenfok' Waterschap Noord- en Zuid-Beveland verleent ontheffing voor beplanting tot één meter uit insteek sloot De Raad van Advies van de TAZ bracht o.m. een bezoek aan het kweek be drijf van VanderHave in Rilland, en werd o.m. geïnformeerd over de moge lijkheden van biotechnologie. Hier een kijkje in het nieuwe laboratorium van VanderHave. De Raad van Advies van de TAZ heeft op donderdag 8 juni jl. zijn jaarlijkse exkursie gehouden. Er is een bezoek gebracht aan het kweek- bedrijf van Van der Have te Rilland. Tijdens de exkursie werd de Raad van Advies met name geïnformeerd over de bieten- en graanveredeling en de mogelijkheden van biotechno logie. De konklusie van het middag- bezoek was, dat biotechnologie ze ker op langere termijn veel mogelijk heden biedt. Overigens bleek ook, dat ondanks de mogelijkheden van biotechnolo gie de klassieke zaadveredeling niet van het toneel zal verdwijnen. Nieu we soorten of rassen verkregen met biotechnologie zullen in de praktijk getoetst moeten worden of ze gedij en onder de Nederlandse omstandig heden. Klassieke zaadveredeling blijft hierbij nodig. Infocentrum akkerbouw De Raad van Advies stelde in de daarop volgende avondvergadering tevreden vast, dat het infocentrum akkerbouw te Schoondijke goed draait. Het Infocentrum draait een half jaar en gaat in de richting van de 2000 bezoekers. Het is duidelijk, dat dit gezamenlijke projekt van TAZ en Landbouwpraktijkschool in Naar aanleiding van een recente aanpassing van het bepiantings- beleid van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland kan het schap onder bepaalde voor waarden ontheffing voor beplan tingen verlenen tot één meter uit de insteek van een waterloop. Het dagelijks bestuur heeft dit 14 juni j.l. besloten. Tot voor kort Problemen bij onkruidbestrijding in uien Doordat het middel Lironion, dat wordt gebruikt bij de bestrijding van onkruid in uien, is uitverkocht, zijn de problemen met de onkruidbestrij ding in uien nog groter geworden dan ze al waren. Zowel de eerste als de - in veel gevallen nodige - tweede De problemen met kontinuteelt van mais zijn bekend: Teruglo pende opbrengsten als gevolg van bodemschimmels, bodemver dichting en resistente onkruiden. Misschien kan vruchtwisseling met granen een oplossing zijn. Een Duits onderzoek geeft enkele interessante aanknopingspunten. De teelt van een wintergraan voor voederwinning verloopt anders dan teelt voor de korrelwinning. Het graan wordt twee tot drie weken eer der geoogst, tussen het stadium van melk- en deegrijpheid. Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet u dus terdege rekening met de wachttermijn houden. Daar staat te genover dat er minder vaak tegen af- rijpingsziekten gespoten hoeft te worden. Legering van het gewas geeft grote oogstproblenien; het stu ren van de hoeveelheid VEM per kg. drogestof door de maaihoogte te va riëren is dan niet meer mogelijk. Het drogestofgehalte van tijdig geoogste granen is 35-40%. Wacht u te lang 10 een grote behoefte voorziet. Boven dien blijkt het infocentrrum meer dan een regionale funktie te vervul len. De bezoekers komen niet alleen uit Zuidwest Nederland, maar ook van (ver) daarbuiten. De ervaringen van de bezoekers zijn positief. Men vindt het infocentrum aktueel, ob- jektief en het programma kan afge stemd worden op de wens van de be zoekers. VITAK Na een proefperiode van 3 jaar in Flevoland en Noord-Holland draait VITAK ook in het Zuidwesten. In middels hebben zo'n 60 akkerbou wers verklaard een aansluiting te willen. Ook komen er gaandeweg meer firma's, die specifiek regionale informatie voor het Zuidwesten op VITAK willen zetten. Daarmee wordt de waarde van VITAK voor de akkerbouwers uiteraard verhoogd. De Raad van Advies vindt, dat de verbreding van VITAK verdere sti mulering verdient. Het blijkt dat de interesse vanuit de praktijk er wel is. Wel zou de Raad graag zien, dat de samenwerking op kommunikatiege- bied zodanig wordt, dat de akker bouwer te maken krijgt met een videotexsysteem. Uit kostenoog- punt, efficiency en het gemak voor kon alleen ontheffing worden aangevraagd voor beplantingen tot een afstand van minstens twee meter uit een waterloop. Als voorwaarde zal het waterschap onder meer opnemen dat de ont heffinghouder verplicht is de be treffende beplanting te snoeien en het snoeihout op te ruimen. Bovendien zal de houder van de ontheffing de verplichting wor bespuiting hebben door de droogte niet gewerkt. Volgens de SNUIF zijn geen goede chemische alternatieven voorhanden of toegestaan, reden waarom mechanische bestrijding in feite nog de enige mogelijkheid is. Dat dit een bijzonder arbeidsinten sief karwei is spreekt voor zich. De verwachting bestaat dat opbrengst- derving zal ontstaan door overwoe kerend onkruid. dan verhouten de graanplanten te sterk. Graan is eenvoudig in te kuilen. Na de oogst van het hoofdgewas, het graan, kan nog een stoppel vrucht in gezaaid worden, zodat de opbrengst van graan en stoppelgewas gemak kelijk een gemiddelde maisop- brengst overtreft. Voederproeven met stieren wijzen uit dat met uitsluitend mais betere resultaten zijn te behalen dan met een graan/mais rantsoen. Graan als groenvoeder kan niet met een goede maisopbrengst konkurreren, maar hoe lager de te verwachten maisop brengst is, des te aantrekkelijker wordt (gedeeltelijke) vervanging door graan. De Duitse onderzoekers hebben in hun proeven de waarde van een stoppelgewas niet meegenomen. Ook hebben zij geen proeven met melkvee gedaan. Toch is bij matige maisopbrengsten de teelt van groen te oogsten granen het overwegen waard. Bron: DLZ G.C. van den Berg de boer verdient dit sterk aanbe veling. Privatisering De Raad van Advies onderstreept het standpunt van het TAZ bestuur, dat voortvarendheid in de privatise ringsoperatie geboden is. Daarbij moet evenwel wel duidelijkheid bestaan over de onafhankelijkheid van de voorlichtingsdienst en de zeg genschap van het landbouwbe drijfsleven. Overigens is de privati sering nu in een zodanig stadium, dat medewerkers niet meer de voor lichtingsdienst zullen verlaten als ge volg van de privatiseringsoperatie. Men heeft nu een keuze gemaakt. Een belangrijke verandering na de privatisering is, dat de voorlichters niet meer een rayon toegewezen zul len krijgen, maar dat zij als team zullen werken vanuit één groepskan- toor. Wel zal er voor elk gebied een voorlichter zijn, die als eerste aan spreekpunt fungeert. De Raad van Advies wijst in dit verband met klem op de bijzondere situatie van Zee land (eilandelijke struktuur). Als het voorlichtingsteam geheel vanuit Goes opereert dan vreest de Raad van Advies, dat met name Zeeuws- Vlaanderen niet adequaat van infor matie kan worden voorzien. Overige zaken De Raad van Advies keurde de jaarstukken voor 1988 goed. Even eens besloot de Raad, dat er geen kontributieverhoging zal komen in 1990. De strukturele lastenverzwa ring kan vooralsnog worden opge vangen binnen het budget. Voorts besprak de Raad de proefvoorstellen voor het proefplan 1990 op Rusthoe- ve en het concept voorlichtingspro gramma 1989/1990 van het Consu- lentschap. den opgelegd de uit de waterloop verwijderde specie en andere stoffen af te voeren of af te doen voeren. Als dit niet gebeurt zal het waterschap dit doen op kosten van de ontheffinghouder. Personen die voor een ontheffing in aanmerking willen komen die nen kontakt op te nemen met de technisch opzichter van het distrikt. In het gebied de Brabantse Wal (de regio vanaf de Tholense brug bij Halsteren langs de Zoomweg tot aan Putte, langs de grens met België en Nederland en de Oesterdam weer naar -Tholen) is recent de wildbeheer eenheid "De Brabantse Wal" opge richt. In dit samenwerkingsverband willen de jagers georganiseerd een antwoord vinden op o.a. de escale rende problemen van wildschade rondom het Markiezaatsgebied. Voorts, en dat is van een even groot belang, kan nu gemakkelijker wor den samengewerkt met de betrokken overheden. Vooral op plaatsen waar de jacht onder druk staat lijkt dit van groot belang. Twee weken geleden is in Hoogerhei- de al een voorbereidende en infor matieve vergadering gehouden met als gastsprekers de heer A. Jennis- kens van Faunabeheer in Tilburg. Deze hield een verhaal over het Mar kiezaatsgebied en het overheidsbe leid t.a.v. natuur, landschap en faunabeheer. De heer P. van Schoo- ten, gaf uitleg over wildbeheereenhe- den. In het bestuur zijn gekozen de heren J. van den Bergh, J. van Dijke, A. Kuylen, C. Schipper en R. Assel- bergs. Er zal nu een plan worden op gesteld dat na goedkeuring een wettelijke status krijgt. Dit initiatief wordt krachtig ondersteund door de KNJV. Ook voor de boeren is deze Bij een felle uitslaande brand in een schuur van fazanterie Verbaarschot aan de Bruggenseweg 29 te Deurne zijn achtduizend fazantkuikens om het leven gekomen. De schade aan have en goed wordt geraamd op twee ton. De brand brak maandagnacht om nog onbekende reden uit. Toen een buurman de familie Verbaarschot waarschuwde stond de schuur al in lichterlaaie en viel er weinig meer voor de brandweer te redden. Wel konden volwassen patrijzen, die in buitenkooien naast de stal stonden, in veiligheid worden gebracht. De Europarlementariërs Eiso Wolt- jer (PvdA) en Nel van Dijk (Regen- boogfraktie) hebben tijdens het 'Fi nal Fox Festival' in Baarle-Nassau aangekondigd een EG-verbod na te streven van het fokken van vossen voor bont. Met de organisatoren van de manifestatie, de Nederlandse Bont voor Dieren en de Belgische Bond zonder bont, hopen zij dat de commerciële vossenfok binnen vijf organisatie van groot belang. Men kan met wensen uit de streek gemak kelijker aankloppen bij het bestuur om te vernemen hoe moet worden gehandeld bij overlast. Tevens is het de bedoeling dat nu ook meer over last kan worden voorkomen of opge lost. Wel bij ft de jager zelf verantwoordelijk voor zijn jacht, maar hij kan beter geholpen worden. De nieuwe organisatie hoopt ten bate van de hele streek een goede relatie op te bouwen met Het Brabants Landschap. MB Op de Deurnese fazanterie worden fazanten, parelhoenders en kalkoe nen gekweekt, voornamelijk voor afzet in het buitenland. Het bedrijf is wel verzekerd voor materiële scha de, maar niet voor bedrijfsschade achteraf. Mevrouw Verbaarschot: 'We hebben zelf moederdieren en een eigen broederij, waar wekelijks kuikens uitkomen. Maar van die al lereerste fazanten, die nu zijn omge komen, moetenwe het eigenlijk heb ben. Voor we weer fazanten kunnen leveren, is het al gauw te laat in het seizoen'. Een paar weken geleden was er ook al een (binnen)brand bij het bedrijf. Toen kwamen 3000 fazantkuikens door verstikking om het leven. Ook toen kon de oorzaak niet worden vastgesteld. jaar tot het verleden behoort. Over de 'tegenaanval' van de bij de NFE aangesloten pelsdier fok kers is de Bont voor Dieren niet onder de indruk. 'Het welzijnsaspekt zou niet zo zwaar mogen wegen, omdat wilde en op bedrijven gehouden vossen niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Dat is je reinste flauwekul. Het is een proces van eeuwen voordat een dier volledig is gedomesticeerd. Voor ons blijkt uit het gedrag van de vos in gevangenschap Overduidelijk, dat het dier stijf staat van de stress. Of het hok nu één of twee vierkante meter groot is, maakt absoluut niets uit'. Sanering varkensslachterijen Uit een PVV-fonds met een saldo van 4,8 miljoen mag een bedrag van maximaal 850.000 bestemd worden voor sanering. Dat heeft de minister van Landbouw meegedeeld aan het Produktschap voor Vee en Vlees. Voorwaarde is dat door de deelne mers aan het Saneringsfonds Var kensslachterijen eenzelfde bedrag beschikbaar wordt gesteld, overi gens" onder voorwaarde dat er tij dens de sanering elders geen slacht haken meer bijkomen. Een eerste bedrag van 125.000 is inmiddels uit dit fonds beschikbaar gesteld voor een sanering van een slachtbedrijf in het noorden des lands. Eenzelfde bedrag wordt ook weer uit het Saneringsfonds beschik baar gesteld voor dit doel. Innovatie Het PVV wil de saneringsaktivitei- ten begeleiden met het stimuleren van innovatie-toepassingen. Daartoe zouden ook van de kant van het mi nisterie bijdragen nodig, zijn, waar over met het ministerie overleg ge voerd zal worden. Bekend is dat de minister van Landbouw de sanerings- en innovatie-aktiviteiten een als welkome en noodzakelijke ontwikkeling beschouwt, als middel om de overcapaciteit af te bouwen. Het Landbouwschap heeft reeds zijn instemming verleend met het instel len van een speciale PV V-heffing van 4 cent per varken bij binnenlandse slachtingen en export om daarmee de innovatie-aktiviteiten te financie ren. Een en ander behoeft nog de goedkeuring van Brussel. Dat geldt zowel de sanering als de innovatie. Vrijdag 23 juni 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10