Zto Agrarisch onderwijs Gratis kamperen zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij AOC vorming Hoger onderwijs verzekeringen zlm Goed verzekerd en toch premie besparen Positie ZLM Tenslotte c\\\fy|SE BIBL/Qr^ ver xeHfr1 tnnro VRIJDAG 2 land- en tuinbouwblad Voor degenen die graag eens kennis willen maken met het kamperen op de boerderij biedt Vekabo Zeeland (Vereniging van Kamperen op de Boerderij) in het weekend van 9, 10 en 11 juni een uitgelezen mogelijk heid. In dat weekend kan een gezin of gezelschap gratis op één van de bij Vekabo aangesloten bedrijven overnachten. Zeeland telt een groot aantal kampeerboerderijen, ze zijn vooral langs de kust te vinden (Wal cheren, Schouwen-Duiveland en Zeeuws- Vlaanderen). Bijgaande foto is gemaakt op de mini-camping 'Mo- lenzicht' van de familie De Visser te Aagtekerke. Voor meer informatie over het promotieweekend op 9, 10 en 11 juni zie pag.2. Vorige week had ik het er over dat de ZLM zich extra inzet voor de bedrijfsontwikkeling. Om een werkelijk goed resultaat te behalen is samenwerking met andere disciplines natuurlijk een voorwaarde. Ik noemde als voorbeelden de afzetorganisaties (de markt) en de voorlichting. Natuurlijk horen onderzoek en onderwijs daar onverbrekelijk bij. Met name het onderwijs kan naar mijn mening (opnieuw) een cruciale rol (gaan) spelen bij de noodzakelijke aanpassingen in de agrari sche bedrijfsvoering. Daarom ben ik er erg blij mee dat zich juist nu belangrijke ontwikkelingen aftekenen in het agrarisch onderwijs. Via met name de integratie van het lager en middel baar agrarisch onderwijs wordt er momenteel hard aan gewerkt om volgend jaar te kunnen starten met enkele tientallen zogenaamde agrarische onderwijs centra (AOC) in Nederland. De bedoeling is dat een AOC veel meer wordt dan de som der delen, namelijk een dyna misch onderwijscentrum voor de groene sector. Zoals het er nu naar uitziet komen er in Zuidwest Nederland 3 AOC's met hoofdvestigingen in resp. Goes voor Zee land en Goeree-Overflakkee, in Breda voor West- Brabant en in Dordrecht voor Zuid-Holland Zuid. Voor Oost- en Midden-Brabant komt er in Boxtel een AOC. Alle genoemde AOC's gaan in principe volgend jaar au gustus van start. Voor de praktijk is het natuurlijk van groot belang dat deze AOC's onderwijs en cursuspro gramma's gaan aanbieden die beantwoorden aan de behoefte, Daarbij zal ingespeeld moeten worden op o.m. het marktgerichte landbouwbeleid en de gewij zigde inzichten ten aanzien van het milieu. Zelf ben ik zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de AOC's in Goes en Dordrecht. Daarom heb ik hooggespannen verwachtingen van de AOC vorming waar jonge aan komende boeren (m/v) - en zij niet alleen - hun voor deel mee kunnen doen. De voordelen van deze AOC vorming kunnen naar mijn idee nog extra worden ver sterkt als er een goede afstemming c.q. samenwerking komt tussen m.n. Goes, Breda en Dordrecht. Daar moet dan ook veel aandacht aan worden gegeven. Al met al heb ik er alle vertrouwen in dat er vanuit de AOC's een belangrijke bijdrage kan worden gegeven aan de herstructurering c.q. bedrijfsontwikkeling in de agrarische sector. Nog niet zo lang geleden vonden veel boeren een lage re agrarische opleiding voldoende. Inmiddels is een middelbare opleiding doodnormaal en lopen er al heel wat bedrijfsgenoten met een diploma van een hogere agrarische opleiding of Wageningen op zak. Een ont wikkeling die in feite gelijk opgaat met de bedrijfsont wikkeling. Voor het Zuidwesten is "Dordrecht" lange tijd de aangewezen hogere landbouwopleiding ge weest. Door fusie en de daarmee gepaard gaande ver huizing naar Delft is met name de studierichting Neder landse landbouw wat in diskrediet geraakt. Ook de in troductie in 1984 van de nieuwe studierichting agrari sche bedrijfskunde aan de school heeft veel potentiële studenten weggezogen bij Nederlandse landbouw. Dit I Jaarvergadering Op de Algemene Ledenvergadering, die gehouden wordt op 20 juni aanstaande, zal een aantal statutair verplichte punten worden behandeld. De agenda voor de vergade ring vindt u in deze krant. Deze keer zijn we te gast in de kring West-Noord-Brabant te Steenbergen. Er zal af scheid worden genomen van drie bestuursleden. Zij heb ben vele jaren meegedacht en meebeslist over de gang van zaken binnen onze onderlinge. Als direktie hebben wij de signaalfunktie van de scheidende bestuursleden C.J. Almekinders uit West-Zeeuws-Vlaanderen, E.L. de Koeyer van Schouwen-Duivgland en A.C. Timmermans uit Midden-Noord-Brabant altijd erg op prijs gesteld. Voor een verzekeraar is het altijd plezierig toegang te hebben tot personen die goed bekend zijn met het werk gebied. Reisverzekering In onze vorige krant trof u een brochure met aanvraag formulier voor de reisverzekering van Verzekeringen ZLM. Dagelijks komen tientallen aanvragen binnen. Een gezamenlijk produkt van Unigarant en Verzekerin gen ZLM blijkt goed aan te slaan. Afsluiten kan heel eenvoudig geschieden door even te bellen met onze verte genwoordiger of ons kantoor te Goes. Brandverzekering Wanneer wij praten over onze brandverzekering, dan be doelen wij onze polis voor opstal- en inboedelverzeke ring. Een verzekering die niet alleen het brandrisiko dekt, maar ook schade ten gevolge van diefstal. Onze polis met zeer uitgebreide en gunstige voorwaarden is bijzonder laag geprijsd. Veel leden hebben reeds een brandverzekering bij ons afgesloten. Anderen willen wel, maar kunnen nog niet overkomen omdat zij elders een vijf- of tienjarig kontrakt hebben lopen. Hierdoor missen zij (voorlopig) de kans om vele tientallen premie guldens te besparen. Wanneer ook u in een dergelijke si tuatie verkeert, adviseren wij u reeds nu kontakt met ons op te nemen. Graag regelen wij voor u (zodra dit kan) de opzegging van uw huidige verzekering, zodat u er zelf niet meer aan hoeft te denken en het dus ook niet kunt vergeten. Vanzelfsprekend zullen wij eerst het risiko be oordelen en u uw voordeel voorrekenen. Voor alle risiko's verzekerd zijn bij uw eigen onderlinge geeft een goed gevoel van veiligheid. En bovendien bespaart u bij een totaal-pakket honderden guldens pre mie! Eén keer goed uw zaken met ons regelen en u profi teert elk jaar opnieuw! H. Doeleman Hzn. laatste vaak ten onrechte omdat men niet goed op de hoogte was (en is) van het studieprogramma Neder landse landbouw waarin ook een belangrijk pakket be drijfskunde zit. Voor toekomstige akkerbouwers en ook voorlichters in deze sector is de studie Nederland se landbouw in Delft in feite nog steeds de aangewe zen opleiding. Nu inmiddels de rust in Delft is weerge keerd is het zeker de moeite waard om de studierich ting Nederlandse landbouw daar serieus in overweging te nemen, (en terzijde: op kamers wonen is heel goed - in meerdere opzichten). Uit een deze week in "Boerderij" gepubliceerde verge lijking blijkt dat de ZLM voor wat betreft het aantal le den/grondgebruikers de zevende plaats in neemt op de ranglijst van de 23 regionale landbouworganisaties in Nederland. Wat de (feitelijke) contributie betreft be hoort de ZLM tot de goedkoopste organisaties: voor de akkerbouw zijn 3 organisaties goedkoper, voor de melkveehouderij 2 en voor de intensieve veehouderij 5 a 6. Daarbij biedt de ZLM samen met zijn dochters (Ac countants Unie, Verzekeringen en Gropatax) een breed pakket diensten aan. Voldoende reden om de toe komst voor de ZLM met vertrouwen tegemoet te zien. De ZLM blijft politiek actief. U toch ook? Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1