gezien Niemand praat meer over veilige chemische middelen praktijk Mei-inventarisatie kan toch ook per post? Wie betaalt milieuplan snijmais er al op Een week na het zaaien stond Gewassen groeien goed ondanks droogte Tijdens het schrijven van dit artikel voor 'Uit de Praktijk' is het ook in ALTEN A-BIESBOSCH zomer weer. Het is prima weer voor de di verse werkzaamheden in de landerij en. Op een enkele late konserven- teelt na, zijn alle gewassen aan de grond toevertrouwd. Ondanks de slechte struktuur van de grond, staan de meeste gewassen, die bij tijds gezaaid konden worden, er goed voor. Latere konservenerwten hebben een onregelmatige opkomst wegens gebrek aan regen na het zaaien. De eerste beregeningsinstallaties zijn al aan het werk. Toch vrees ik voor de struktuur van de grond na het be regenen met dit scherpe drogende weer! Het aan frezen van de aardap pelen is vergevorderd. Het vraagt veel energie op de zwaardere gron den een akseptabele rug te maken. Vooral nu de grond droog is, ver- Na enkele weken droog en schraal weer zijn we op SCHOUWEN- DUIVELAND in de laatste week van mei terecht gekomen. De zaai en pootwerkzaamheden zijn klaar gekomen, op nog wat witlof en knol selderij na, waar het op dit moment veel te droog voor is. De natuur is op dit moment van het jaar het mooist, de meeste percelen ziet men iedere dag groener worden. Toch zijn er plaatselijk nog al wat problemen met de opkomst van bij na alle gewassen. De verschillen zijn enorm. De eerstgezaaide bieten ra ken elkaar in de rij, terwijl nogal wat laat gezaaide in het geheel niet boven komen. Hetzelfde ziet men met de uien; van de vroeggezaaide percelen staan er verschillende mooi, terwijl andere niet door de korst heen kun nen komen, en een zeer dun gewas geven. Al met al ziet men als men over het eiland rijdt zeer veel gebre ken in de gewassen, struktuurplek- ken in tarwe, zeer slechte percelen gerst, percelen vlas en erwten die maar voor de helft boven staan, met in de erwten op veel plaatsen schade van duiven, zeer veel percelen witlof en winterpeen liggen droog. We zit ten in feite te smachten naar een flin ke bui regen. Wat wel goed gedijt is het kleef kruid; beplantingen, wegbermen en natuurgebieden staan er dikwijls vol mee. Aan onderhoud wordt zeer weinig gedaan. En wanneer we nog enkele jaren verder zijn zou het wel eens zo kunnen zijn, dat we in plaats van een groen eiland een kleefkruid eiland hebben. Bestrijdingsmiddelen mogen we in de toekomst steeds minder gebruiken en personeel is er op de meeste bedrijven in zeer gerin ge mate aanwezig, terwijl de bedrij ven steeds vergroten. Het gevolg zal zijn dat bedrijven gaan vervuilen met alle gevolgen van dien. De veehouderij heeft uitstekend weer, voor het binnenhalen van het kuilgras. Er liggen weer al veel kui len vol met zeer goed gewonnen gras, wat een goede aanzet is voor de komende winter. Deze week werd ook het Nationaal Milieu Plan (NMP) gepresenteerd, hieruit blijkt dat de landbouw voor de meeste kosten op moet draaien. Waar niet over geschreven wordt is waar het geld vandaan moet komen. Hoe kan een akkerbouwer met een verlies van ƒ1.000,per ha nog aan een milieu-plan meewerken? Ik krijg wel eens het idee dat we als akkerbouwers een soort liefdadige instelling aan het worden zijn. De kruimeld deze slecht. Het wordt ech ter te riskant nog langer te wachten, daar niet te voorzien is wat voor weer er nog komt. Door de zachte winter zijn er weinig aardappelen te velde bevroren. Dit is nu zeer goed te zien, vooral op bietenpercelen, waar nu ekstreem veel aardappelopslag te voorschijn komt. Dit zal nog vele problemen geven om hier een goede oplossing voor te vinden. Ook vele graszaadpercelen staan er vanwege deze zachte winter minder zuiver voor dan normaal. Tevens is de lui- zendruk ook erger dan normaal en al veel vroeger in het seizoen. We zullen hopen dat het mooie weer nog een tijd doorzet, met af en toe een buitje. De laatste twee zomers zijn we namelijk niet verwend met zomers weer. Ook de mei-inventarisatie weer ge had, tweede week mei. Deze was dit jaar wel op een zeer ongelegen tijdstip. Vanwege het late voorjaar was iedereen nog volop aan het werk. Ik kan niet begrijpen, dat in een he dendaagse geautomatiseerde maat schappij, een boer, in ons gebied soms wel 15 km moet rijden, om zijn gegevens mondeling toe te lichten. Zonder km-vergoeding of vergoe ding van de tijd die hij er aan besteedt. Het kan toch zoveel ge makkelijker, door gewoon de gege vens per post te verzenden. Dit zijn gewoon vooroorlogse toestanden, welke wij nog gewoon volgen ook. heren in Den haag hebben de mond vol 'met' de vervuiler betaalt: maar wie is de vervuiler? Men kan beter stellen de veroorzaker betaalt, en dat is in feite de regering en de gehele Nederlandse samenleving. Want de ze willen immers dat de landbouw ver beneden de kostprijs moet pro duceren, waardoor het milieu niet ontzien kan worden. En wanneer de regering geen beter landbouwbeleid voert kunnen we doodeenvoudig als akkerbouwers niet aan een milieuplan meewerken Vanaf half april is in MIDDEN- en OOST-BRABANT veel werk verzet. De vrij natte omstandigheden, die in april zich voordeden, zijn omgesla gen in een beter en aangenamer weertype. Momenteel, omstreeks 20 mei, hebben we te maken met zo merse temperaturen. Vanaf 15 mei lopen de waarden op tot boven 25°C. Veel zon en aangenaam va- kantieweer. Vanwege de vrij droge en hoge tem peraturen is de opkomst van de snij mais voorspoedig gegaan. In veel ge vallen is de snijmais binnen een week na het zaaien uit de grond gekomen. Een aantal boeren heeft begin mei de eerste snede gras gemaaid. De hoe veelheid (kwantiteit) viel op menig perceel flink tegen. In z'n algemeen heid is het voederwinningsproces zeer snel verlopen. Zoals men kan verwachten, zullen de kuilen van de le snede van 1989 goed uit de bus komen betreffende de voederwaar decijfers. De veldperiode is kort, zo dat het land na het maaien, snel leeg gehaald kon worden. De vrij hoge temperaturen van de laatste week en de zeer geringe neerslaghoeveelheid in de maand mei zorgen voor een zichtbaar droogteperiode. In totaal is in de eerste 3 weken van de maand mei in Oost-Brabant slechts 4 mm neerslag gevallen. Gemiddeld voor de hele maand is dit 40 a 50 mm. Op veel plaatsen in de tuinbouw (volle grond), maar ook op de droogtege- voelige graslanden, is men kunstma tig aan het beregenen. Hierin wordt veel tijd gestoken. Bovendien vraagt beregening vrij veel energie, hetgeen ook forse kosten met zich mee brengt. De Werktuigendagen van Liempde hebben dit jaar wederom een fors aantal bezoekers getrokken nl. Hoewel de zon enigszins schuil ging achter wat sluierbewolking was het vandaag goed uit te houden onder de parasol. Zo'n 26° in de schaduw geeft WEST ZEEUWS- VLAANDEREN een bijna zomerse aanblik. Alleen aan de bladontwik keling en de stand van de gewassen zien we dat we nog maar in mei zit ten. Vorig weekend was er nog spra ke van een buitje, helaas ging dat al lemaal in wind weg. Een buitje voor het frezen was wel kom geweest, maar we konden er niet op wachten. De kleine gewas sen, de laatgezaaide bieten, de brui ne bonen en niet te vergeten het gras land, het kan allemaal een flinke op- frisser gebruiken. Gelukkig zijn er ook goede kanten aan het droge weer, het is prima hooiweer en ook de ziekten in de granen blijven mo menteel redelijk onderdrukt. Toch vinden onderin het gewas meeldauw- aantasting en ook gele roest wordt nog gevonden. Ook zijn er al bijzon der veel gevleugelde luizen en bieten die zonder granulaat zijn gezaaid zijn reeds gespoten. De komende weken zullen we de spuit nog wel eens nodig hebben om de gezond heid van het gewas te beschermen. Dit jaar bemerken we ook dat de plotseling weer heilig verklaarde wiedbalk ook zo zijn beperkingen heeft. Door de slechte struktuur worden de bieten bedolven onder kluiten, ook breekt er nog al eens een mes als die even hapt. Heel lang zaam rijden wil nog wel eens lukken met niet al te grote messen. Zowel effektiviteit als kapaciteit zijn dan beperkt. Elk jaar zijn we weer verrast hoe kort het verpleegseizoen maar is. De zaaimachines zijn maar net opgebor gen en voor we de machines voor de graszaadoogst gereed moeten heb ben moet er nog heel wat gebeuren. (ondanks dat de bereidheid hiervoor wel aanwezig is). Een schoon milieu is van levensbelang voor de landbouw. 20.000. Maandag was de minst drukke dag, terwijl op woensdag de belangstelling het grootst was. Door de standhouders was flink in gespeeld op de toekomstige maatre gelen aangaande het milieu. Hierbij wordt met gebruikmaking van de automatisering, de komputer en al lerlei andere technieken flinke voor uitgang geboekt. Vanwege de druk ke werkzaamheden op de diverse be drijven, was niet iedere agrariër in staat een kijkje te nemen op de Werktuigendagen. Het was zeker de moeite waard. De laatste maanden hoor je steeds vaker, dat de belasting van het mi lieu steeds zwaarder wordt. De poli tiek speelt steeds meer in op dit aktu- ele feit na de val van het kabinet Lubbers II. Op zomerse dagen met Oostenwinden hebben we in Oost- Brabant te maken met de grensover schrijdende smogvorming vanuit het Ruhrgebied. Bij overschrijding van bepaalde namen, kan een alarmfase in werking treden. De Landbouw kan ook in belangrij ke mate bijdragen aan een minder zware belasting van het milieu b.v. door: - een gerichte, aangepaste chemische bestrijding in diverse gewassen - kunstmestgift optimaliseren - drijfmestgift op maat toepassen. De komende tijd worden op enkele plaatsen in Brabant demonstraties gegeven betreffende de aanwending van drijfmest. De milieuvriendelijk heid zal ekstra aandacht krijgen. Aandachtspunten zijn mestinjektie, zodebemesting en verregening van mest. Bovendien zal de NPK- kunstmestgift aangepast worden op basis van een komputermatig advies, rekeninghoudend met de gift uit or ganische mest (drijfmest). Een laatste selektie in het gras, kan ten spuiten, onkruid bestrijden in graan (stekels, ze zijn er weer, ook in de bermen) en in de bieten veelal met de spuit maar velen lopen de bieten toch ook nog eens met de hand na. Een beurt voor de kombine, een paar dagen er tussenuit bij de meesten van ons staat het program ma weer al vol. Nu de stemming aan het aktiefront wat geluwd is heeft men in Den Haag weer eens olie op het vuur ge gooid. Zowel Landbouwschap als Ministerie presenteerden een nota met betrekking tot het toekomstig milieubeleid. Hoewel velen van ons best bereid zijn zaken anders aan te pakken, er zal toch een redelijk tijd schema opgesteld moeten worden. We worden zelf geacht het meren- Net als elders in de wijde omtrek be gint het in het LAND VAN AXEL ook behoorlijk droog te worden. Vooral in de zware grond geeft dit problemen bij het opfrezen van de aardappelen en het zaaien van brui ne bonen, en natuurlijk de opkomst ervan. Toch groeien over het algemeen de gewassen goed, met name de bieten. Dit in tegenstelling tot de verwach ting, want met de slechte struktuur van de grond dit voorjaar werden toch grote problemen verwacht. Maar laten we niet te vroeg juichen, want de uiteindelijke resultaten moeten we nog maar afwachten. Hoe het ook zij, een frisse regenbui zou welkom zijn, alhoewel een hier in de regen opererende aardappel handelaar beslist niet op veel regen zit te wachten.Waarvan akte! De onkruidbestrijding is dit jaar goed onder kontrole te houden. Met name die produkten die van kon- taktwerking of verbranding hun werk doen, werken optimaal bij deze temperaturen en met veel zonlicht. De veehouders zijn druk doende om hooi of graskuil te maken, zij profi teren uiteraard ook van zo'n periode met mooi weer. Reeds vorige week was een groot gedeelte van de dijk langs de Westerschelde tussen Ter- neuzen en Perkpolder gemaaid of in gekuild. Veehouders daarentegen, die boeren op de zeer lichte gronden zien met de dag hun gras minder worden op het weiland en hier zou regen dan ook zeer welkom zijn. En zo heeft ieder het deze tijd weer druk met zijn werkzaamheden, dat deel van de investeringen te financie ren maar de mogelijkheden om door te berekenen zullen beperkt zijn. Een flink deel van de bedrijven zal deze aanslag op het inkomen niet overleven. Daarmee is voor de mi nister de kous af, of deze mensen nooit iets gepresteerd hebben of be lasting betaald. Blijvers moeten hun bedrijf uitbreiden, mogen daar min der hakvruchten telen en moeten dus hun uitbreiding betalen met de goed kope marktordeningsprodukten, ga er maar aan staan. Wat ons ook opvalt dat niemand meer over veilige chemische midde len praat, de chemie heeft afgedaan. Resistente rassen e.d. zullen zeker toekomst hebben maar we zien toch nog geen rij arbeiders in het veld te rugkeren om te wieden. men bijna niet meer stilstaat bij de werkzaamhedenj van een ander, b.v. van het demissionaire kabinet. En dat is toch niet mis wat daar aan maatregelen uitgewerkt wordt. De notitie van het Centraal Planburo laat zien dat de agrarische sektor de hoogste bijdrage zal moeten leveren voor de verbetering van het milieu. Toen Braks zijn Landbouwstruk- tuur nota presenteerde gaf hij de pers nog een korte toelichting: de meeste boeren acht ik in staat, om van hun inkomen, de lasten die de verbetering van ons milieu vraagt, op te kunnen brengen. Bij de akker bouw liggen er overigens wel hier en daar knelpunten zo erkent hij. Het politieke verkiezingsseizoen be gint nu op volle toeren te draaien. Een VVD-delegatie bracht onlangs een bezoek aan het Landbouwhuis. En een verkiezingstoernee van het CDA bracht vele prominenten van deze partij bijeen in de 'Prins van Oranje' in Goes. Fraktievoorzitter De Vries trachtte nog de laatste EG- prijzenronde goed te praten, en zo doende het leed voor de akkerbouw wat te verzachten. Wel moet gezegd, dat de heer De Vries, dankzij het grote aantal agrariërs die aanwezig waren, uitgebreid inging op de land bouwproblematiek en zodoende toch een aantal voorzichtige toezeg gingen deed. Rest ons nog, om onze algemeen- voorzitter alle lof toe te zwaaien voor de indringende en op niet mis te verstane wijze, waarop hij de situa tie in de akkerbouw onder woorden bracht, en zo onder de aandacht van een zeer uitgebreide CD A-top. We hadden hem geplant. Op 4 november 1986. In nattige rom- pige grond. Een nat, modderig stuk land dat tuin moest worden. Omgeven door nog meer planten stond de beuk. Een loofboom met bruin blad. Het bleef nat en op dit natte najaar volgde een zeer strenge winter. Met angstige ogen keken we in het voorjaar wat wel en niet uitliep. De beuk was een twijfelaar. Hij kreeg geen blaadjes maar de sapstroom stroomde nog wel door z'n bast. Dus zolang er leven is, is er hoop. Twee winters en zomers zijn sindsdien voorbij gegaan. Steeds hetzelfde beeld. Van enige groei was geen sprake en toch braken z'n takken niet af, als je ze om boog. Dit voorjaar hebben we hem eens goed toegesproken. Jongen, want de beuk is manne lijk - dit jaar is je laatste kans, je mag nog één seizoen meedoen. Krijg je weer geen bladeren, dan ga je er uit en komt er een opvol ger van een ander soort. En op een morgen van een mooie dag rond het Pinksterweekend zien we ineens z'n knoppen zwel len. Na twee dagen stond hij te pronken met z'n bruine blade- renkroon, dat het een lust voor het oog was. Tussen al dit frisse groen een andere kleur. En we zijn blij dat we geduld gehad hebben, niet zo snel ons oordeel hebben geveld. De les geleerd die we zo dikwijls in de natuur krijgen. Vanaf de dijk hebben we nog niet veel regeninstallaties zien wer ken. Te kort aan water kan het niet zijn. Want het Zoommeer draai je zo maar niet leeg. Toch wordt iedere dag de roep om vocht groter. De straffe oosten wind droogt door merg en been. De bieten die boven staan groei en goed, maar niet alle staan bo ven de kluiterige grond. De aardappels beginnen er uit te piepen. Ze zouden eerst gespoten moeten worden voor 't onkruid, maar 't is veel te droog. Blijft de vraag, durven we niet te berege nen of zien we het niet zitten om de onkosten te maken van onna tuurlijke beregening waarvan we niet weten of de onkosten er uit komen. Op het ontbreken van zoet water kunnen we het niet steken. Vrijdag 26 mei 1989 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7