uit de praktijk Een zacht meiregentje zou goed doen Hoechst ROIMIDDE Wat dichtbij is zien we niet Het toverwoord is geïntegreerde landbouw Regen hard nodig breedwerkend insekticide met extra dimensie! Zoals de laatste jaren gebruikelijk, was uw NOORD-BEVELANDSE praktijkschrijver met de Pinksteren een weekje met vakantie. Vanaf eni ge afstand dus enkele beschouwin gen over de dagelijkse praktijk van het afgelopen voorjaar. Twee zaken springen in het oog. Ten eerste de moeilijkheden veroorzaakt door het weer: de naweeën van een natte herfst en een vorsteloze winter. Dit alles met de bekende gevolgen: slechte struktuur en moeilijke om standigheden. Eén en ander is in de ze rubriek al dikwijls aan de orde ge weest. Ook is al dikwijls gezegd en geschreven dat deze omstandigheden tot de normale bedrijfsrisiko's beho ren. Risiko's die we aan behoren te kunnen. Risiko's ook die de akker bouw op een bepaalde manier aan trekkelijk maken. Immers door die risiko's op het gebied van weers- en daaruit voortvloeiende bodem omstandigheden, blijkt de akker bouw een bedrijfstak met een on voorspelbare uitkomst. Die uit komst is voor de gemiddelde akker bouwers niet onvoorspelbaarder dan voor welk bedrijfs- en organisatie- adviesburo dan ook. Als nu blijkt Momenteel waait er een schrale oostenwind over ons gebied, en heeft het in WALCHEREN de laat ste 3 weken weinig of niets geregend. In deze periode is in de akkerbouw bijna alles wat voor de regen niet was gezaaid of gepoot aan de grond toevertrouwd. Hoewel er in korte tijd veel werk is verzet ging het klaarmaken van een enigszins aanvaardbaar zaaibed op de moeilijk bewerkbare gronden met veel moeite gepaard en dan nog luk te het soms nauwelijks. Ook het aard appels poten en frezen ging moei zaam. Als gevolg van het feldrogen- de weer en de slechte struktuur heeft veel zaad onvoldoende vocht om te kunnen kiemen, zodat veel van het geen na 1 mei gezaaid is nu 'droog ligt'. Een ongelijke opkomst is hier van het gevolg. We schrijven nu rond 20 mei en de weersvooruitzich ten wijzen op een nog steeds voort duren van het droge weer. Hoewel het op dit moment nog te vroeg is om van echte schade te spre dat er op bovengemiddelde bedrij ven van 50 tot 60 ha met benedenge- middelde kosten ingeteerd wordt dan zijn we niet geholpen met inför- matiesystemen, met management systemen, met marktgericht produ ceren met krop-, ijs- of eikebladsla. Nee, dan is er struktureel iets loos en dan komen we aan de tweede zaak waar we dit voorjaar vrijwel dage lijks mee zijn gekonfronteerd, nl. de politiek. Het heeft er alle schijn van dat de politiek zijn handen aftrekt van de akkerbouw, en dat niet alleen, want als men de milieuplannen bekijkt die deze dagen uitlekken, dan ziet men dat nog eens nagetrapt wordt ook. Het toverwoord is geïntegreerde landbouw, wat dat is weet ik niet. Het heeft iets te maken met schoffe len, rijenspuiten en een onkruideg. Welnu, die dingen hebben we en ge bruiken we ook daar waar mogelijk. Rassenkeuze en vruchtwisseling heb ben er ook wat mee te maken. Moe ten we nu naast graszaad, erwten, vlas, uien, luzerne, teunisbloemen, blauwmaanzaad en karwij nog een tiende of elfde gewas verbouwen? Zou iemand van de ZLM of van het ken, dit weten we van 't najaar pas, begint de tijd toch wel te dringen en wordt de groeiperiode door diverse gewassen wel erg kort om tot goede opbrengsten te komen. Anderszins weten we dat het herstellingsvermo gen na droogte groot is en de groei- snelheid als het eens een keer vol doende zou regenen erg hard kan zijn. De Walcherse grond kan ge middeld goed tegen droogte maar dan moeten de gewassen wel boven staan en daar zit op dit moment de pijn. Het lijkt wel of in de akkerbouw alle moeilijkheden tegelijk komen. Naast de voortdurende (strukturele) zorg over inkomen en prijzen kan anders in deze tijd van het jaar een goede opkomst en stand van de ge wassen weer een stuk voldoening en hoop geven. Maar dat is er nu bij veel kollega's niet bij. Ook de houding van de politiek en de soms ongenuanceerde uitspraken van de minister dragen er niet toe bij de akkerbouw een hart onder de riem te steken. Afhankelijk van de geaardheid reageert de individuele akkerbouwer hierop gelaten, geprik Het is wellicht meerderen opgevallen dat WEST ZUID-BEVELAND in de rubriek 'Uit de praktijk' langere tijd niet vertegenwoordigd was. We doen ons best om in de toekomst weer onze stem uit dit gebied te laten horen. In de nu achter ons liggende periode van zaaien en poten zal er door veel kollega akkerbouwers het werk, gezien de toestand van de grond, met enige tegenzin gedaan zijn. 'Gaat het niet zoals het moet, moet het maar zoals het gaat' was nogal CAT nu eens een duidelijk verhaal in dit blad - ons lijfblad - over deze zaak kunnen schrijven? 'Alle benodigde financiering moet door het bedrijfsleven opgebracht worden', schrijft de minister. Dat kan ook makkelijk want 'akkerbou wers zijn vooral rijke liberalen', al dus - nee niet Pravda, Stalin 1932 - maar Braks in de NRC 1989. Er zijn er in ons gebied die al vijf keer met de trekker op pad zijn geweest. Na deze uitspraken van de demissionai re christen-demokratisch minister zijn zij zeker bereid om dat nog eens vijf of tien keer te doen. Verder is het zo dat nu alles steeds groener wordt wij toch nog steeds met veel plezier boer zijn. Het vroegste graszaad gaat alweer bijna bloeien en kondigt de eerste oogst aan. Hoe die zal zijn weten we nog niet, laten we hopen niet al te over vloedig. Overigens zijn en blijven wij van me ning dat hoewel de politiek zich niet veel aan ons gelegen laat liggen, wij wel lid moeten blijven van een nor male politieke partij. Massale opzeg gingen in een krisissituatie leiden op z'n best tot een nieuwe boerenpartij, waar ze op z'n slechtst toe leiden leert ons de geschiedenis. keld of opstandig, voelt zich in de steek gelaten en kijkt met lede ogen naar zijn kollega melkveehouder waar momenteel alles meezit. Dit roept een zekere, overigens begrijpe lijke spanning op wat de kollegiali- teit en eensgezindheid niet altijd ten goede komt. Politiek bezien moeten we op 't ogenblik voorzichtig zijn met wat politici ten aanzien van de akker bouw beloven en de maatregelen die zij voorstaan om uit de krisis te ko men. We zitten in de verkiezingstijd en als we nog eens inventariseren wat 3 jaar geleden door beide nu de missionaire regeringspartijen naar de landbouw is toegezegd dan is de oogst wel erg mager. Dit geldt ook voor de financiële verwezenlijking van het akkerbouw aktieplan vorig jaar ter kompensatie van de afschaf fing van de WIR. Er is nog maar 20% ingevuld. Nu wordt er weer ge schermd met 50 min voor de akker bouw in verband met de KST (Klein Schaligheids Toeslag), terwijl de landbouw wel de zwaarste financiële lasten worden toebedacht bij het oplossen van de milieuproblematiek. Het geloof in de politiek van uw schrijver is wat dat betreft niet erg groot meer! In de rundveehouderij is de afgelo pen tijd benut om in te kuilen. Dit is zeer vlot verlopen. Weinig schudden en een kuil van overwegend zeer goe de kwaliteit wat al weer een goed uit gangspunt is voor de komende win ter. Ondanks de droogte is de her- groei nog bevredigend al zou ook hier regen welkom zijn, en anders is er bij de meeste veehouders nog vol doende om de wintervoorraad bij te voeren. De rekreatie heeft een goed Pinksterweekend achter de rug. Veel zon geeft een positief uitstralingsef- fekt voor de rest van het seizoen. De toerist zal vlugger terugkomen na zo'n zon overgoten weekend, dan wanneer dit in het water is gevallen. Overigens zou één verregend week end voor de landbouw heel gunstig, zijn. eens het devies. Dat stuit een vak man tegen de borst. Vooral op de zwaardere gronden is veel tijd en. brandstof verbruikt om een zaai- of pootbed te krijgen dat die naam ei genlijk niet verdiende. Een zacht meiregentje van enkele dagen kan misschien nog iets goed maken. Rondrijdend in het gebied valt weer eens op, gezien de stand van de ge wassen, hoeveel verschil in grond soort er wel is. De vroeggezaaide sui kerbieten staan er over het algemeen met een redelijk aantal planten, goed voor. Waar geen granulaat bij het zaaien was toegepast, is de eerste luisbestrijding al achter de rug, hoe wel de temperatuur in die tijd wel aan de lage kant was. Waar wel gra nulaat is gebruikt, is afhankelijk van de struktuur, de werking ook al een eind afgelopen. Aardappelopslag is er ook weer voldoende. Met strijkstof of kwast behandelen is een heel werk, maar wel afdoende. Een volvelds behandeling met een aange dreven rol is niet altijd mogelijk. Er moeten al een behoorlijk aantal planten staan. Is de afname van de rol niet voldoende, gaat deze drui pen, met alle gevolgen van dien. Terwijl er nog steeds stofwolken te zien zijn waarbij geprobeerd wordt rijen te frezen, om met de daarbij gemaakte kluiten een rug op te bou wen, komen er elders de vroeggepote aardappels boven. Zo er al een bespuiting tegen onkruid heeft plaatsgehad is het zeer de vraag of deze zal werken gezien de droogte. De week van Pinksteren gaf een flin ke opleving van de aardappelprijzen te zien. Helaas van korte duur, maar de kans is er toch geweest. Het vergelingsbeeld in de gerst is nog niet, zoals vorig jaar, zichtbaar. Wel trekken de struktuur gele banen bij. De aantasting van wintertarwe door hetzelfde virus, valt tot nu toe mee, althans is door uw rubriekschrijver niet in erge mate waargenomen. Meeldauw, bestrijding in tarwe is voor enkele rassen nodig. De over bemesting komt door de droogte niet ten volle tot uiting, maar laten we maar moed houden, vorig sei zoen is het ook goed afgelopen. Wat niet goed zal komen is de afge lopen week uitgebrachte struktuur nota. Het is een diskussiestuk ge worden, dat wel. Een minister kan niet zonder adviseurs, maar wel wordt van hem verwacht dat hij die adviezen doorziet. Adviezen uit de echte praktijk worden, als te veel be lang bij de zaak hebbend, terzijde geschoven. De verschillende sekto ren hebben toch al lang laten blijken dat er medewerking verleend zal worden om de gewasbescher mingsmiddelen doelmatiger toe te passen. Zo mogelijk met behulp van biotechnologie. Maar al te veel wordt aangenomen dat we maar een beetje raak doen. Er wordt steeds gebruik gemaakt van toegelaten middelen die een langdurige test on dergaan hebben. Bovendien wordt wel degelijk gekeken in de praktijk of het niet te duur is. Mechanische onkruidbestrijding in gewassen waar dat mogelijk is, heeft altijd al plaats gevonden. Wat dat betreft hoeft het wiel niet meer uitgevonden te worden. De kennis en kunde van de mens heeft het vooral de laatste 30 jaar mogelijk gemaakt de gehele land bouw op een peil te brengen, dat on gekend in de wereld is. Laat diezelf de kennis en kunde weer werken om de landbouw in stand te houden, op een menselijke manier. Condor Als boeren zijn we gewend om el ders in den lande op ekskursie te gaan voor het bekijken van proefvelden, machines, bedrijfs gebouwen, enz. enz. Wat heel dichtbij is daar kijken we al te ge makkelijk overheen, want we we ten niet wat zich er achter de mu ren van de Groene School te Ka- pelle allemaal afspeelt. Onbe wust zijn we door familie daar in kontakt gekomen met de vakop leidingen van het leerlingstelsel voor de akkerbouw. Een hele mond vol, maar echt een oplei ding welke de moeite waard is. Jongens en meisjes uit geheel Zeeland, uit Flakkee, uit West- Brabant en uit andere delen van het land bezoeken één dag per week gedurende twee jaar deze school. Praktijk- en theorielessen en praktijkschoolweken worden daarbij ingepast. Het is echt on derwijs dat aansluit bij de wen sen van de betreffende leerlingen en bij het type akkerbouwbedrijf waar ze de rest van de week in de leer zijn. Half in deze maand kwamen we ter ore, dat een van onze neven op de Groene School voor bo vengenoemde opleiding eindek- samen had gedaan. Mondeling is hij goed aan de tand gevoeld voor de onderdelen ploegen, po ten, zaaien, spuiten, kunst meststrooier maaidorsen en trekkerbeoordeling. Pittige da gen dus en a.s. week volgt nog een eksamen op het leerbedrijf over alles wat de kandidaat daar heeft opgestoken. Wanneer alles naar wens is verlopen, wordt de opleiding met een diploma uitreiking besloten. Er zijn rent meesters die dit diploma als een recht voor de bedrijfsopvolging aanvaarden en dan is niet te schatten wat de werkelijke waar de voor de kandidaten hiervan kan zijn. De LAS te Kapelle is een school van onze ZLM met ruim 300 leerlingen. Deze moeten we dus in stand houden voor de opleidingen van onze boeren- jeugd. Wat Zeeland ons biedt, dat vinden we in den vreemde niet. Er zijn nu nog gebieden waar een kwart van het bietenzaad droog in de grond ligt. De gebieden wel ke over zoet water beschikken kunnen beregenen en zijn ons dus een slag voor. Voor de goede werking van de bodemherbiciden in de bieten is het te droog. Vochtige grond gedurende een paar maanden hebben we nodig en tevens een fijn zaaibed. Dit voorjaar is het dus erg moeilijk om lastige zaadonkruiden in de bieten met sukses dood te spui ten. Hoge temperaturen van bo ven de 17 en 23 graden zijn bij de toepassing van bepaalde chemi sche middelen voor de bieten le vensgevaarlijk. Het blijft nu in dit zeldzame voorjaar oppassen geblazen. Thans wemelt het overal van de bladluizen en die zijn heel moei lijk te bestrijden met dit weerty pe. Vorig jaar was er al vroeg in- fektie en schade van de verge- lingsziekte in de bieten en dat heeft de telers opbrengst gekost. Thans is de virusdruk erg groot en daarom verwachten we niet veel goeds van de bietenoogst. De koekoek hebben we in ons ge west weer horen roepen en zo herhaalt zich de geschiedenis weer iedere keer ook in ons ge west waar politiek bedreven wordt. 6 Vrijdag 26 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6