G.S. Zeeland willen aantal gezworenen terug brengen Planologie buitengebied stiefkindje bij meeste Brabantse gemeenten Direkteur LNO ir. Cees Oomen verlaat Zeeland F PERSONALIA Pleidooi FNV Brabant voor veld- en milieupolitie Advies over oprichting Stichting Pachters in bestuur waterschappen aanvechten Meer winst CSM Landbouwvoorlichting gevraagd Boer moet waterschapslasten bij Kroon kunnen Vee-auto's op woensdag voorrang bij Veerdienst Kruiningen-Perkpolder Volgens het wetsontwerp Water schapswet kunnen ook pachters, als aparte kategorie, zitting krij gen in het bestuur van de water schappen. Het Landbouwschap is het daarmee eens. Wel moet worden voorkomen dat de pach ter dubbele waterschapslasten betaalt. De lasten worden over alle kategorieën in het bestuur van het waterschap omgeslagen. Maar ook in de pacht zijn water schapslasten doorberekend. Daarom moet de overheid de pachtnormen, de richtlijnen voor de pachtprijs, aanpassen, aldus het Landbouwschap. Gedeputeerde Staten van Zeeland stellen de provinciale staten voor, het aantal leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen terug te brengen met in totaal 19 gezwore nen. G.S. motiveren hun voorstel als volgt: De kommissie waterschaps bestuur (de kommissie Merkx) stelt in haar rapport, dat uit een oogpunt van doelmatig funktioneren van het dagelijks bestuur, dit bestuur uit een niet te groot aantal leden zal dienen te bestaan. Men stelt zich vervolgens op het standpunt, dat in het algemeen het totaal aantal leden van een dagelijks bestuur zou kunnen variëren van vier tot acht (exklusief de dijkgraaf). Een ambtelijke werkgroep, die de in houd van het rapport aan de kom missie Merkx heeft getoetst aan de Zeeuwse situatie, zegt hierover, dat zij zich in zijn algemeenheid in deze aantallen als globale normen kan vinden. De dagelijkse besturen van de waterschappen in Zeeland (exklu sief de dijkgraaf) hebben de volgen de omvang: Schouwen-Duiveland 6, Tholen 7, Walcheren 9, Noord- en Zuid-Beveland 10, Het Vrije van Sluis 10, De Drie Ambachten 10, Hulster Ambacht 10. Het opheffen van de veld- en milieu- politie is een slechte zaak, vindt het distrikt Noord-Brabant van de FNV. Het buitengebied in de provincie heeft volgens de vakcentrale te lijden van schade aan het milieu. De opheffing van het korps veld- en milieupolitie is een voorstel van de landelijke Rijkspolitie, die hiermee een bezuiniging van 1,25 miljoen gulden op het oog heeft. De FNV vindt het een taak van de Boeren en tuinders die vinden dat ze teveel waterschapslasten betalen, moeten bij de Kroon in beroep kun nen gaan. In een wetsvoorstel wil het ministerie van verkeer en waterstaat beroep mogelijk maken bij de be lastingrechter. Deze rechter toetst de handelwijze van waterschappen ech ter veel globaler dan de Kroon, zo zegt het Landbouwschap in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer buigt zich over het ont- Zondag 28 mei gaat een nieuwe dienstregeling in voor de veerboten over de Westerschelde. De belang rijkste wijzigingen zitten op de ver binding Kruiningen-Perkpolder. De boot uit Kruiningen van 5.35 uur vervalt in de nieuwe dienstregeling, evenals die uit Perkpolder van 18.40 uur. De vertrektijden van de twee vroegste boten vanaf Kruiningen veranderen. De eerste afvaart vanaf de Zuidbevelandse kant wordt 4.10 uur (was 4.05) en de tweede 5.00 uur (was 4.50). Dat houdt natuurlijk in, dat ook de retourvaarten, vanaf Perkpolder later worden: 4.35 uur (was 4.25 uur) en 5.30 uur (was 5.15 uur). Geladen veeauto's hebben op de bo ten van 4.10 uur (Kruiningen) en 4.35 uur (Perkpolder) op woensda gen voorrang. In de oude dienstrege ling was de voorrangsregeling op dinsdag. In de namiddag worden de afvaarten vanaf Perkpolder van 17.55 en 18.25 uur met vijf minuten verlaat. De nieuwe tijden worden dus 18.00 uur en 18.30 uur. Al deze veranderingen hebben betrekking op De omvang van de huidige dagelijk se besturen laat zien, dat het aantal gezworenen eerder op historische gronden is gestoeld dan dat dit recht doet aan de onderlinge waterschaps verhoudingen. Vooruitlopend op de bestuurssa menstelling nieuwe stijl, daarbij uit gaande van een gemiddelde van 6 ge zworenen per waterschap denkt het college aan de volgende opzet: Waterschap - resp. voorstel voor aantal gezworenen - wijziging ten opzichte van de huidige situatie. Tholen - 5 - min 2; De Drie Ambach ten - 6 - min 4; Het Vrije van Sluis - 6 - min 4; Hulster Ambacht - 6 - min 4; Schouwen-Duiveland - 6 - ge lijk; Noord- en Zuid-Beveland - 7 - min 3; Walcheren - 7 - min 2. Aangezien er tot het tijdstip, waarop de samenstelling van de toekomstige dagelijkse besturen van kracht wordt nog verschillende gezworenen-vakatures zullen ont staan, anders dan door periodieke aftreding, wil het kollege, voor zo ver mogelijk, voorkomen, dat met tertijd gezworenen het waterschaps bestuur gedwongen zullen moeten verlaten. Uiteraard speelt het kosten- aspekt hierbij ook een rol. overheid om te zorgen voor wetten die het milieu beschermen. Daar hoort ook kontrole op de naleving van die wetten bij, en daar schort het volgens de Brabantse vakcentrale nogal eens aan. Indien men werke lijk iets wil doen aan de voortduren de achteruitgang van het milieu, is het handhaven van een korps veld en milieupolitie onontbeerlijk, aldus de FNV in een brief aan de minister van Justitie. werp van de Waterschapswet. In een eerder ontwerp kregen burgers en bedrijven de mogelijkheid de hoogte van de waterschapslasten tot aan de Kroon uit te vechten. Deze mogelijk heid is uit de voorstellen verdwenen. Hierdoor zou het ook voor belan gengroepen onmogelijk zijn om de tarieven van de waterschappen bij de rechter te bestrijden, bijvoorbeeld namens een groep boeren. Bij de be lastingrechter kunnen alleen direkt betrokkenen procederen. de dienstregeling op werkdagen. Op de zondagen vervalt de eerste boot van Kruiningen van 7.00 uur en van Perkpolder van 7.30 uur. De wijziging op het veer Vlissingen- Breskens behelst alleen tweede paas dag, tweede pinksterdag en hemel vaartsdag. Vanuit Vlissingen vervalt op die dagen de boot van 5.50 uur en vanaf Breskens de afvaart van 6.20 uur. Sterke toename aspergeteelt in Spanje Er worden in Spanje steeds meer asperges geteeld. Dit jaar is het are aal weer met 1.000 ha uitgebreid tot 22.000 ha. De produktie wordt met 83.000 ton ongeveer 8% groter ge raamd dan vorig jaar. Vergeleken- met 1983 is het areaal met een derde uitgebreid, terwijl de produktie sinds die tijd met bijna de helft is toegenomen. De export zou dit jaar volgens de Spanjaarden fors kunnen toenemen. De netto winst bij de CSM over de eerste helft van het lopende boekjaar bedraagt ƒ39,8 miljoen. Dit is 13 meer dan in de overeenkomstige pe riode van het vorige jaar (ƒ35,3 miljoen). Gang van zaken en vooruitzichten Omzet en resultaten van het konsern laten een bevredigende ontwikkeling zien, die in overeenstemming is met eerder uitgesproken verwachtingen. Op grond hiervan kan voor het twee de halfjaar een netto winst worden verwacht die minstens gelijk zal zijn aan die over het eerste halfjaar. De Ministerraad is op 19 mei ak koord gegaan met een voorstel van minister Braks tot (mede)oprichting van de Stichting Landbouwvoorlich ting. De stichting zal worden belast met de technische en ekonomische landbouwvoorlichting. Het is de bedoeling dat de stichting per 1 januari 1990 wordt opgericht. Tot die tijd zal het ministerie van Landbouw en Visserij een Dienst Niet minder dan 86% van de Bra bantse gemeenten heeft zijn bestem mingsplan buitengebied inhoudelijk (nog) niet afgestemd op de Brabant se streekplannen. Eén op de tien ge meenten in deze provincie heeft, 25 jaar nadat de Wet op de Ruimtelijke Ordening van kracht werd, zelfs nog steeds geen bestemmingsplan buiten gebied! Iets meer dan de helft van de ge meenten (52%) heeft haar plannen voor het buitengebied bovendien niet tijdig aangepast aan besluiten van GS of Kroon. Tenslotte voldoet een kleine 20% van de gemeenten niet aan de eis, dat een bestem mingsplan tenminste éénmaal in de tien jaar moet worden herzien. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van gedeputeerde staten van Noord- Brabant. Het kollege zendt het rap port ter kennisgeving aan de staten- kommissie voor ruimtelijke orde ning, de PPC de Brabantse Milieufe deratie en het Landbouwschap. Bo vendien hebben GS aan alle Bra bantse gemeenten een brief gestuurd, waarin het provincie bestuur met klem aandringt op een spoedige herziening van de bestem Landbouwvoorlichting instellen, die wat betreft taakomschrijving en in richting overeenkomt met de op te richten stichting. Op termijn zullen overheid en bedrijfsleven gezamen lijk voor de financiering van de stichting zorgdragen. Het voorne men is dat vanaf 1993 het Land bouwschap 6% zal betalen van de kosten, die zijn verbonden aan de basisformatie van 630 perso- mingsplannen, omdat er nu een lap pendeken van regels en plansyste men dreigt te ontstaan. Dat werkt de geloofwaardigheid naar de burger toe bepaald niet in de hand. Bestemmingsplannen geven binden de voorschriften voor het gebruik van grond en de daarop staande ge bouwen. Bij het opstellen van bestemmingsplannen moeten ge meenten rekening houden met het provinciale ruimtelijke beleid, zoals dat is vastgelegd in de streek plannen. Gevolgen Het gevolg van de nalatigheid van gemeentebesturen is dat delen van het buitengebied onvoldoende wor den beschermd. Bovendien spelen veel plannen niet in op gerechtvaar digde nieuwe ontwikkelingen. Zo hebben GS onlangs het besluit geno men om aan het milieubeleid priori teit toe te kennen. Dat is van wezenlijk belang in de be langenafweging, die in bestem mingsplannen buitengebied vaak plaatsvindt. In de ogen van GS die nen milieuoverwegingen vaker de doorslag te krijgen als er tegenstrij dige belangen in het spel zijn. neelsplaatsen. Dit aandeel neemt jaarlijks toe met 5% totdat het minis terie van Landbouw en Visserij en het Landbouwschap elk een gelijk deel betalen. De minister is gemachtigd nadere adviezen over het voorstel in te winnen. (Staatscourant) Produktspecial Bouvardia Westland Berkel Bloemenveilingen Holland heeft onlangs een pro duktspecial over Bouvardia van de persen laten rollen. De Bouvardia- special biedt informatie in Neder lands, Duits, Engels en Frans. De produktspecial Bouvardia is voor groothandelaar, detaillist en kweker gratis te verkrijgen, via het sekretari- aat Commerciële Zaken van Bloe menveiling Westland (01740-33408). Johan Nicolai voorzitter BFO Johan Nicolai is de nieuwe voorzit ter van de Belgische Fruittelers Or ganisatie. Hij volgt Jules Reynaerts op die achttien jaar voorzitter is geweest. Mevrouw G.A. Kostwinder direkteur AID Per 1 oktober zal mevrouw mr. G.A. Kostwinder worden benoemd tot direkteur van de Algemene In- spektie Dienst (AID) van het mini sterie van landbouw en visserij. Zij volgt hiermee de heer H.W. de Boer op, die met ingang van dezelfde da tum de funktie van Landbouwraad te Londen zal aanvaarden. Greta Kostwinder werd op 18 juni 1948 in Sappemeer geboren. Na de middelbare school studeerde zij van af 1967 aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waar zij in 1970 haar kandidaatseksamen pedagogiek haalde. In 1975 voltooide mevrouw Kost winder haar studie Nederlands recht, eveneens aan de Rijksuniver siteit in Groningen. In de periode van 1975-1977 volgde zij een applikatiekursus voor ju risten aan de Nederlandse Politie Akademie te Apeldoorn. In 1975 werd mevrouw Kostwinder aan gesteld als plaatsvervangend chef van de kinder- en zedenpolitie van de gemeentepolitie Utrecht. Van 1981 tot 1987 was zij chef van die af deling. In oktober 1988 trad mevrouw Kost winder in dienst van het ministerie van landbouw en visserij als Hoofd- inspekteur van de Algemene Inspek- tie Dienst in Alphen aan de Rijn. De directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, de heer C.A.C.J. Oomen gaat Zeeland verlaten. Hij volgt per 1 juli in dezelfde functie zijn kollega drs. B. Veltman in Overijssel op. Velt- man maakt gebruik van de VUT- regeling. Ir. Cees Oomen (40) heeft zijn functie drie jaar lang uitgeoefend in het Zeeuwse. "Dat is eigenlijk niet lang genoeg", zegt hij desge vraagd. "Ik vertrek ook zeker niet uit negatieve overwegingen. Wel eerder dan ik bij mijn benoe ming indertijd had verwacht. De beslissing is ook heel moeilijk ge weest, maar overwegingen van privé-aard en het aspect van de nieuwe uitdaging hebben tot dit besluit geleid. Maar eerlijk, het gaat me best aan het hart. Als ik iets jammer vind dan is het wel dat ik afscheid moet nemen van de goede werksfeer zowel binnen de directie LNO als extern met o.m. de landbouworganisaties. Wat indruk op me heeft gemaakt is dat er juist in een periode met spanningen toch een goede ver houding met hen kon blijven bestaan. In de nieuwe situatie is dat afwachten natuurlijk." Over prestaties en zaken die tot stand zijn gekomen in de afgelopen drie jaar wil Oomen niets horen. "Ten eerste weet ik niet of ze noemens waard zijn en als ze er zijn dan is het altijd nog teamwork". Wel meent hij tot de Zeeuwse land bouw nog eens te moeten zeggen dat men het in de toekomst voor al moet zoeken in kennis- en ar beidsintensieve gewassen. In ieder geval niet in bulkprodukten. "Maar", relativeert hij, "ik ben Ir.C.A.C.J. Oomen ook geen profeet". Een probleem daarbij zal volgens hem wel zijn het feit dat er in veel gebieden in het Zeeuwse niet over zoet water kan worden beschikt. Een verdere groei in de bedrijfsomvang zal ook noodzakelijk zijn. Er zal ver der meer aandacht nodig zijn voor het in gang zetten van een groeiproces van mentaliteitsver andering. De kundigheid, vak bekwaamheid en bereidheid om in te spelen op nieuwe mogelijk heden die het milieu eist en biedt zullen zich verder moeten ont wikkelen in o.m. de geïntegreerde akkerbouw. Voor een aantal boe ren zal dit toch een andere werk wijze betekenen waarbij niet alles vanaf de trekker kan worden ge daan. Zeer plezierig heeft hij al tijd gevonden de open wijze waarop hij altijd met boeren en bestuurders om heeft kunnen gaan. "We stonden wel eens te genover elkaar, maar in de per soonlijke sfeer is het altijd positief gebleven. Het waren", zo besluit hij, "drie hele mooie ja ren in Zeeland en dat meen ik echt...." J.W. 4 Vrijdag 26 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4