Bedrijfsontwikkeling zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Aanpassen Milieu Politieke aktie Vernieuwingsregelingen akker bouw worden toegankelijker Ten slotte VRIJDAG 26 MEI 1989 77e JAARGANG NO. 3974 land- en tuinbouwblad Een groot deel van de boeren ziet momenteel uit naar wat neerslagen dan bij voor keur een voldoende lang durend zacht (mei-)regentje. Met name de akkerbouwers die pas laat konden zaaien zitten te springen om een buitje, zodat het zaaigoed kan ont kiemen. Nu reeds lijkt zeker dat bij bepaalde gewassen de achterstand ten opzichte van de vroege zaaisels bijna niet meer goedgemaakt kan worden. Overigens groeien op veel plaatsen de gewassen goed, zonder last te hebben van vochtgebrek. Boeren die over een regeninstallatie beschikken, zoals sinds begin deze week het Zoetwater pro jekt Tholen (zie foto en ook pag. 10), kunnen het regen regime min of meer zelf afroepen. Het droge weer gaat de landbouw in ons werkgebied zo langzamerhand parten spelen. Vanuit de praktijk ko men er meer en meer signalen over opkomstproblemen van met name die gewassen die laat gezaaid of gepoot zijn. Het droge en warme weer heeft ook zo z'n gevol gen voor de gewasbescherming. Tijdens het werkbe zoek dat het dagelijks bestuur van de ZLM aan de kring Walcheren bracht konden we vanuit de bus on omstotelijk vaststellen dat het land hard aan regen toe is. Tijdens ons werkbezoek aan Walcheren hebben we ook weer eens moeten constateren dat de praktijk veel tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de gewijzig de omstandigheden. Een boer drukte deze problema tiek als volgt uit: "Als er vandaag (voor de akkerbouw) alternatieven zouden zijn dan had de boer ze gisteren al gevonden." Met andere woorden: het vinden van al ternatieven is niet alleen een zaak van lange adem maar ook van vallen opstaan. Vanuit de ZLM zien we het als een wezenlijke taak van onze organisatie om onze leden direct of indirect te begeleiden bij het zoe ken naar alternatieve produkten en/of aanpassingen in de bedrijfsvoering. Bij de taakverdeling binnen ons se cretariaat wordt daar terdege rekening mee gehouden. Daarnaast voeren we ook intensieve gesprekken met afzetorganisaties om de markt te verkennen. Ook de excursie die het hoofdbestuur volgende week gaat ma ken is geheel gericht op de afzet in Zuid-West Neder land en Belgisch Vlaanderen. Verder zal de komende algemene ledenvergadering (op 11 december) evenals vorig jaar (Winsemius) weer in het teken staan van de afzet van land- en tuinbouwprodukten. Bij dit alles be seffen we natuurlijk terdege dat we met een klus bezig zijn die samen met anderen moet worden geklaard. Ik denk daarbij vooral aan de voorlichting en de afzetorga nisaties. Voorop staat natuurlijk wel dat de boeren vol doende gemotiveerd zijn om hun nek uit te steken. Bij de toekomstige bedrijfsontwikkeling zal het milieu een grote rol spelen. Dat blijkt wel uit de onlangs gepu bliceerde Structuurnota Landbouw en het Natuur Be leidsplan van het ministerie van Landbouw. Ook het Landbouwschap heeft een eigen Integraal Milieu- Aktieplan voor de land- en tuinbouw gepubliceerd. Daar komt het inmiddels al berucht geworden Natio naal Milieu Beleidsplan nog over heen. Voor de land- en tuinbouw zullen al deze plannen hoe dan ook vérstrek kende gevolgen hebben, met name voor wat betreft de financiering van een en ander. Ik ben van mening dat wij vanuit de land- en tuinbouw bij de komende discus sie tenminste drie duidelijke uitgangspunten moeten hanteren, namelijk: geen dictaten, behoud van de ren tabiliteit en geen bevriezing van de bedrijfsontwikke ling. Daarbij ligt het voor de hand dat wij het Integraal Milieu-Aktieplan van het Landbouwschap als basistuk voor onze (eigen) standpuntbepaling zien. Al bij al wordt dit een hele kluif om binnen drie maanden te be happen. Met het bovenstaande heb ik willen aangeven dat de bedrijfsontwikkeling een zeer belangrijke plaats in- Braakregeling voor 1 september rond Het ministerie van landbouw en visserij gaat snel onder zoeken hoe de bijdrageregelingen voor vernieuwing en innovatie op akkerbouwbedrijven beter toegankelijk kunnen worden gemaakt. Dit is woensdag afgesproken in het maandelijks overleg tussen minister Braks en het Landbouwschap. De regelingen voldoen tot nu toe niet aan de verwachtingen, onder meer omdat er verschillen van inzicht bestaan over wat precies onder innovatie moet worden verstaan. Een knelpunt is ook dat de rege lingen niet zijn toegesneden op wat grotere projecten, on der meer op het gebied van vlas en uien. Het Landbouwschap wil dat onder het begrip innovatie niet alleen technische vernieuwing wordt verstaan, maar ook nieuwe combinaties van bestaande systemen en ver beteringen in afzet en infrastructuur. Op verzoek van het Landbouwschap is de minister in principe bereid met de beschikbare fondsen te schuiven. Minister Braks heeft aangekondigd dat hij voor 1 sep tember a.s. de verhoging van de braakpremie tot 1800 gulden per hectare rond wil hebben. Hij ontkende dat aan deze verhoging de voorwaarde van een ruimere vruchtwisseling is gekoppeld. De berichten hierover be rusten volgens zijn zeggen op een misverstand. Dit najaar wil de bewindsman eveneens overeenstemming bereiken over de invulling van een beëindigingsregeling voor akkerbouwers beneden de 55 jaar. Een van de be langrijkste voorwaarden wordt dat de grond beschikbaar komt voor vergroting van andere bedrijven. De uitkering zal worden gekoppeld aan de pachtwaarde. Het Land bouwschap heeft voorgesteld hiervoor de factor 10 te hanteren. Inkomenssteun Daarnaast zal minister Braks dit najaar ook beslissen over directe inkomensondersteuning voor akkerbouwers. Hij voegde er aan toe dat deze tijdelijke inkomensmaat regel gekoppeld zal worden aan het dan geldende niveau van de graanprijzen. Als de graanprijzen niet lager liggen dan die van vorig jaar is volgens minister Braks aan de voorwaarden voor inkomensondersteuning niet voldaan. Het Landbouwschap heeft bezwaar tegen het hanteren van de marktprijzen van slechts één jaar als norm. De be windsman zal zich hierover nader beraden. Minister Braks is het met het Landbouwschap eens dat het quotumsysteem voor de melkveehouderij zo snel mo gelijk moeten worden versoepeld. Als een mogelijkheid om dat doel te bereiken wordt het invoeren van een twee prijzensysteem gezien. De hoeveelheid melk die voor ge garandeerde prijs mag worden geleverd wordt geleidelijk verkleind, terwijl er daarnaast ruimte komt om melk te gen marktprijzen te produceren. neemt bij de aktiviteiten van de ZLM. De laatste maan den leek het er wel eens op of dat de ZLM alleen maar op de politieke aktietoer was. Ondertussen ging (en gaat) het "gewone" werk echter onverminderd door. Dat past ook in onze filosofie van het één doen en het ander niet nalaten. Politieke aktie is vooral nodig om voldoende tijd te krijgen om de bedrijfsontwikkeling een kans te geven. En ook nodig om de politiek te over tuigen van de moeilijke situatie in de akkerbouw. Re cent hebben wij diverse malen de gelegenheid gehad om op hoog politiek niveau de akkerbouwproblematiek uiteen te zetten. Vorige week woensdag nog bij het CDA ten overstaan van minister-president Lubbers. De minister-president is blijkens zijn reactie van mening dat de bodem voor de akkerbouw nu wel bereikt is en er tekenen van herstel zijn. Ik ken deze tekenen helaas niet zodat we voorlopig de politieke vergaderingen maar moeten blijven bestoken. Als we de kranten mogen geloven heeft de minister van Landbouw de laatste tijd bij de verdediging van zijn akkerbouwbeleid meer dan eens "op de man" gespeeld. Dat zijn we tot nu toe niet van hem gewend geweest. Zou hij dan toch niet meer zo zeker zijn van zijn zaak? Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1