Struktuurnota teveel milieunota Waterschap Zoomvliet stelt regels t.a.v. wateronttrekking voor beregening Flevohof gaat flink uitbreiden Aantal bedrijven overweegt over te gaan op produktie rose kalfsvlees Atlas Venture verhoogt participatie in Belgisch Agritronics Landbou wschap: Sensoptic BV breidt produktie uit Verkoop gronden aangekocht voor parallelweg Absdale-Hulst Tessa 'light' van Frico ontving een 'certificate of Excellence' Schuimbeton goede fundering voor wegen in het Veen In zijn onlangs gehouden dagelijkse bestuursvergadering heeft het water schap Zoomvliet besloten dat inge landen die jaarlijks één of meerdere keren beregenen, dit moeten melden bij het waterschap. 'Voor iedere keer dat er beregend wordt blijft er een meldingsplicht', aldus sekretaris de heer A. Both. De afgifte van een vergunning is wat gemakkelijker ge maakt. De laatste weken is er vooral op de zwaardere grond veel bere gend om de gewassen aan de groei te helpen. Voor de waterschapskonsentratie in West-Brabant werd vaak de melding aan het waterschap om te gaan bere genen achterwege gelaten, of werd terloops een mededeling gedaan aan een nabijwonend bestuurslid. Er geldt een registratieplicht voor het onttrekken van oppervlaktewater en in deze is een vergunning voor de in gelanden vereist. Nu de water schapskonsentratie is voltooid en al les bestuurlijk, technisch en admi nistratief wat grootser is aangepakt, is kontrole moeilijker geworden. Vandaar de meldingsplicht. Een een maal aangevraagde en toegekende vergunning geldt voor onbepaalde tijd. Daar er een verbod is op bere gening en het dagelijks bestuur hier op een ontheffing verleent moeten op grond van de legesverordening kosten betaald worden. Voorgesteld is om dit bedrag te stellen op ƒ50, Een vergunning kon zowel schrifte lijk als telefonisch worden aange vraagd en wordt dan thuisgestuurd. Sekretaris Both: 'Op deze manier kunnen we de beregeningsproblema- tiek op een soepele manier oplossen omdat toezicht onmogelijk is daar er 's nachts ook dikwijls water wordt onttrokken. Omdat een konstant waterpeil wenselijk is moet iedere beregening gemeld worden zodat er inzicht wordt verkregen in het ont trokken water. Het moet tenslotte weer worden aangevuld'. Volgens hem kan in de toekomst als de wetgeving verandert op het ge bruik van oppervlaktewater voor be paalde of onbepaalde tijd een ver bod worden ingesteld. De wet op de waterhuishouding die binnen afzien bare tijd tot stand komt beoogt de bevordering van een samenhangend en doelmatig beleid en beheer met betrekking tot de waterhuishouding in haar geheel, alsmede het stellen van nadere regels met betrekking tot het kwantiteitsbeheer van het opper vlaktewater. Waterakkoord Voorts biedt de wet een aantal be heersinstrumenten zoals het zgn. wa terakkoord. Dit is een regeling tus sen verschillende kwantiteitsbeheer ders die ten opzichte van elkaar wa ter aan- en afvoeren. Van de overige bepalingen is ten aanzien van bere gening de bevoegdheid in buitenge wone omstandigheid belangrijk. Bij schaarste aan water of aanmerkelij ke verslechtering van de kwaliteit kunnen Gedeputeerde Staten in het belang van de waterhuishouding onttrekking verbieden. J. van Tilburg pm A.C. Both is officieel op 1 januari 1989 in dienst getreden van water schap Zoomvliet. Voorheen was hij hoofd financiën van waterschap De Dongestroom te 's Gravenmoer Tijdens een bijeenkomst op de Flevohof vrijdagavond 19 mei werden in een nieuw, sfeervol boerenrestaurant, het zogeheten 'Los Hoes' en kele bijzonderheden bekend gemaakt over Flevohof naar de negenti ger jaren. Daarvoor werd door het gezelschap een rondrit gemaakt met de Flevohof trein en te voet naar nieuwe rekreatieve ontsluitingen in voorbereiding. Op bijgaande foto ziet u de genodigden aan de re- kreatieplas waarin een avontureneiland zal worden aangelegd. Op de achtergrond tegen het grote bos de lage boompjes van het geboorte- bos, het zg. Pampersbos. Er komt een koetsmuseum, een nieuw edu- katieve vlinderekspositie, een vlinderkweekcentrum en wisselende na- tuurtentoonstellingen in voor- en najaar. De Struktuurnota Landbouw van minister Braks heeft teveel het ka rakter van een milieunota. Een dui delijke visie op de toekomstige agra rische produktie en afzet ontbreekt. Evenmin wordt duidelijk gemaakt hoe de bedrijven in de land- en tuin bouw moeten voldoen aan de aange kondigde normen en beperkingen. Dit zegt het Landbouwschap in een eerste kommentaar. Het Landbouwschap is het eens met de doelstelling van het struktuurbe- leid, namelijk het bevorderen van een konkurrerende, duurzame en veilige landbouw. Over de vraag hoe deze doelstelling moet worden be reikt is er een belangrijk verschil tus sen het Landbouwschap en de minis ter: het schap gaat uit van wat op de bedrijven praktisch haalbaar is, ter wijl de overheid milieunormen een- Het in België gevestigde bedrijf Agritronics (elektronische systemen voor de veeteelt) heeft in een nieuwe ronde het risikodragend vermogen verhoogd tot BF 140 miljoen (ca. ƒ7 miljoen). Driekwart hiervan is af komstig van venture capital maat schappijen, waaronder het Neder landse Atlas Venture met een deelne ming van 11,2 procent. In totaal zijn thans zeven participa tiemaatschappijen uit drie verschil lende landen betrokken bij de finan ciering van Agritronics. Agritronics - opgericht in 1986 - brengt een signaleringssysteem voor de rundveeteelt op de markt. Enkele dagen voor het kalven wordt een Sensoptic BV, producent van senso ren en meetsystemen voor de voe dingsmiddelenindustrie, gaat de pro duktie uitbreiden en de commerciële aktiviteiten versterken. In verband hiermee wordt het bedrijfskapitaal tot 1 miljoen gulden uitgebreid. Het Rabobank Nederland Biotech Venture Fund BV heeft een minder heidsaandeel in dit Groningse be drijf uit Westeremden genomen. De meerderheid van de aandelen blijft in handen van de heer P.C.F. Bors- boom, direkteur van het bedrijf. Sensoptic BV beweegt zich sinds 1983 op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, produktie en verkoop van sensoren en meetsystemen voor kwaliteitsbepaling en processturing in de voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf heeft onder meer ruimte expertise opgebouwd in de vleesver werkende industrie. traal stelt zonder aan te geven hoe die moeten worden gerealiseerd. De overheid houdt evenmin rekening met de verscheidenheid aan bedrij ven in de Nederlandse land- en tuinbouw. In het Natuurbeleidsplan kondigt minister Braks aan dat de regering via het relatienotabeleid en landin richting 90.000 hektare grond voor natuurdoeleinden wil bestemmen. Het Landbouwschap vindt dat er ter kompensatie meer ruimte moet ko men voor een goede inrichting van agrarische gebieden. De regering wil daarnaast een groot deel van het landbouwareaal plano logisch claimen als natuurbescher- mingsgebied. Het Landbouwschap vindt een dergelijke reserveringspoli- tiek onjuist. Het betekent dat mis schien wel een kwart van de kuituur kleine, breuk- en weerbestendige monitor met zendertje op de rug van de koe bevestigd. Zonder de koe in haar bewegingen te hinderen, re gistreert de monitor de verschillende soorten kontrakties in de buik en zendt de signalen naar een kontrole- eenheid op de boerderij. Op deze manier wordt de boer gewaarschuwd wanneer de koe gaat kalven. Een soortgelijk systeem voor paar den is in ontwikkeling. Agritronics is thans aktief in België en Frankrijk. De kapitaalsuitbreiding is bedoeld ter financiering van verder interna tionale ekspansie - onder andere naar Nederland - en voor het ont wikkelen van nieuwe produkten. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten de gronden die eind zeventiger jaren zijn aangekocht voor de parallelweg Absdale-Hulst te verkopen, aangezien het plan voor de aanleg van de parallelweg in de oorspronkelijke vorm onuitvoerbaar is. De middelen om een alternatieve oplossing te realiseren ontbreken de komende jaren. De betreffende gronden zijn tot nu toe 'om niet' in gebruik bij de voor malige eigenaren/gebruikers. De gronden zullen worden getakseerd en daarna in eerste instantie aan de voormalige eigenaren te koop wor den aangeboden. De aangekochte gronden hebben destijds een bedrag gevergd van ca. ƒ57.000,—. gronden planologisch wordt bevro ren. Een dergelijke maatregel staat haaks op de eis uit de struktuurnota om landbouwgronden minder inten sief te bewerken of het aantal dieren per hektare te verminderen. Snel uitvoeren In de struktuurnota wordt een aan tal zaken aangekondigd waarover met het landbouwbedrijfsleven al overeenstemming is bereikt. Het gaat om verhoging van de braakpre- mie en om het verstrekken van subsi dies voor milieu- en kwaliteitsin vesteringen. Het Landbouwschap vindt dat deze voornemens zo snel mogelijk moeten worden uitge voerd. Dat geldt ook voor de aange kondigde beëindigingsregeling in de akkerbouw en inkomenssteun voor akkerbouwbedrijven met perspektief. Bij toepassing landbouwregeling geen BTW verschuldigd bij tijdelijke overdracht melkkwota Melkveehouders die de BTW- landbouwregeling toepassen zijn ter zake van de tijdelijke overdracht van melkkwota geen BTW verschuldigd. Dit heeft de Staatssekretaris van Fi nanciën goedgekeurd in een herdruk van een aanschrijving van 11 okto ber 1988. Vindt de lijdelijke overdracht echter plaats via melkveehouders die op de normale wijze in de BTW-heffing zijn betrokken, dan is BTW ver schuldigd naar het algemeen tarief van 18,5%. Degene, die het kwotum tijdelijk krijgt kan geen aanspraak maken op de forfaitaire aftrek van 4,9%. Elk jaar organiseert het Amerikaan se vakblad "The Gourmet Retailer" tijdens de "Winter Fancy Food Show" in San Francisco een zoge naamde "Aisle-by-Aisle Contest". Hierbij beoordeelt een onafhankelij ke jury allerlei bestaande en nieuwe produkten op faktoren zoals: kwali teit, uniek-zijn, verpakking, uitstra ling, verkoopmogelijkheden en winstgevendheid. De jury, bestaande uit detaillisten, consultants en groothandelaren, be kroonde dit jaar de TESSA "light" kaas van Frico met het "Certificate of Excellence". De motivering voor de toekenning van deze hoge onderscheiding luid de: "Uitstekend van smaak, een veel lager vetgehalte, minder natrium en Op een aantal bedrijven overweegt men over te gaan op de produktie van rose kalfsvlees. De afzetmoge lijkheden van dit produkt zijn niet bekend, hetgeen een risikofaktor is. Dit werd gesteld door de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in Noord-Brabant in zijn april- vergadering. Andere punten die de Raad aan de orde stelde: Varkens- en pluimveehouderij De rentabiliteit in de vleesvarkens beduidend cholesterolverlagend, met een brede assortimentskeuze in verschillende smaken en uitstekende verkoopvooruitzichten. Deze kaas wordt een "winner" in el ke winkel met een kaasafdeling". Hogere tomatenproduktie Engeland In Engeland wordt de produktie van tomaten dit jaar geraamd op 76.500 ton, ruim 12 procent meer dan vorig jaar. Het areaal glastomaten groeit van 410 naar 430 ha. Het areaal pa prika's en komkommer verandert nauwelijks ten opzi^frte van vorig jaar. sektor is nog steeds ver zoek. In de scharrelvarkenshouderij zit ook geen groei, het aantal bedrijven neemt zelfs af. De prijzen in de leg- sektor van de pluimveehouderij zijn absoluut te laag. Ook cle markt voor scharreleieren is slecht. Stuurgroep Landbouw-Milieu Deze nieuw ingestelde stuurgroep (overleg landbouw en provinciale overheid) is onlangs gestart. In dit overleg-forum zal worden getracht het beleid m.b.t. landbouw en milieu te koördineren en te struktureren. Schuimbeton en polystyreenhard- schuim kunnen goed worden ge bruikt als fundering van dammen en wegen in het veen, bijvoorbeeld voor in het werk gestorte verhardingen van ongewapend en gewapend beton en voor elementverhardingen. Dit blijkt uit de IMAG-publikatie 'We gen en dammen in 't veen'. Het rap port, met daarin alle ervaringen en resultaten van onderzoek naar licht gewicht weg- en damkonstrukties in veengebieden, kan worden besteld door overschrijving van ƒ12,50 op girorek. 3514771 t.n.v. het IMAG te Wageningen o.v.v. IMAG rapport nr. 109. Vrijdag 26 mei 1989 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 15