Bezoek vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij Eisen Milieuplannen [Ml VRIJDAG 19 MEI 1989 77e JAARGANG NO. 3973 land- en tuinbouwblad De veehouders hebben momenteel niet te klagen. In de afgelopen weken waren de omstandigheden gunstig voor de grasgroei terwijl het mooie weer van de laatste dagen de winning voor de kuil zeer positief beïn vloedt voor de akkerbouwers op de zware grond ligt het anders. Zij hebben vlak voor de droge periode gezaaid en gepoot, waardoor er thans verdroging van zaad en pootgoed optreedt, met name langs de kust in Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en Schouwen-Duiveland. De schade hiervan is nog niet te overzien. Vorige week heeft het ZLM-dagelijks bestuur een delegatie VVD-parlementariërs o.l.v. fractieleider Voorhoeve ontvangen. Ruim een maand geleden hadden we in ZLO-verband een soortgelijk contact met een groep CDA-kamerleden; en we werken vanuit de ZLM aan de mogelijkheid om binnenkort evenzo een PvdA-afvaardiging in ons werkgebied op bezoek te krijgen. Het zo direct en indringend mogelijk confronteren van de politici met de akkerbouwproblematiek was en is daarbij onze belangrijkste beweegreden. Daartoe hebben we jl. vrijdag (na een korte discussie over de aktuele landbouwpolitiek en na het afgeven van enkele bood schappen, o.a. betreffende gelegenheidsarbeid) aan onze VVD-gasten een cijfermatige analyse van twee Zuidwestelij ke akkerbouwbedrijven voorgelegd en uitgelegd. Het betrof twee werkelijk bestaande bedrijven, bedrijven van "vlees en bloed", dus geen aannames en theorie, maar realiteit en prak tijk. Bedrijven groter dan 50 hectare; allebei met bovengemid delde kilogramopbrengsten en benedengemiddelde kosten, en met een gevarieerd arbeids- en kennisintensief bouwplan. Goede bedrijven met goede ondernemers, die aantoonden dat in 3 4 jaar tijd de solvabiliteit (vermogenspositie) aan zienlijk verslechterd is. Ondanks een uitstekende startpositie (dankzij de lage histori sche aankoopprijs van de grond), ondanks een erg zuinig privé-uitgavenpakket en ondanks het feit dat de vervangings investeringen zo goed als stilliggen, wordt op onrustbarende wijze ingeteerd. Zodanig ingeteerd, dat indien de huidige landbouwpolitieke trend zich onverkort door zal zetten, ook deze potentieel goede en gezonde bedrijven (duidelijk beho rend tot de beste helft, zo niet tot het beste kwart van de Ne derlandse akkerbouw) binnen enkele jaren de pijp aan Maarten zullen moeten geven. Voorhoeve verklaarde onom wonden er, mede door deze praktijkvoorbeelden, van over tuigd te zijn dat de Nederlandse akkerbouw in een wezenlijke crisissituatie verkeert en dat verstrekkende maatregelen no dig zijn ten behoeve van de overlevingskansen voor de sector. Blauw constateerde aan de hand van het aangedragen cijfer materiaal dat in het Zuidwesten, (evenals in het Noordelijk kleigebied) er de laatste jaren een structureel opbrengsttekort van duizend gulden per hectare is ontstaan. Uiteraard hebben wij (onze tot de Haagse politiek en overheid gerichte) drieledige ZLM/KNLC-eisen nog eens omstandig aan de heren politici voorgelegd. Te weten: (a) een substan tiële nationale inkomstencompensatie middels BTW- forfaitverhoging en/of hectaretoeslagen en/of lastenverlich ting (ter overbrugging), gekoppeld aan (b) een breedwerken- de investeringssteunregeling met 35% subsidie (ter aanpassing); en (c) een milieubeleid dat de rentabiliteit van de bedrijfsvoering niet aantast. In principe toonde de VVD ver gaand begrip voor deze gerechtvaardigde wensen en on derstreepte men dat aanvullende nationale directe en indirecte financiële ondersteuning op korte termijn bitter noodzakelijk is voor het behoud van de concurrentiepositie binnen de EG. Men zou zich daar ook sterk voor willen ma ken; althans op essentiële onderdelen een duidelijke aanzet willen bepleiten. Ernstige twijfel werd echter uitgesproken met betrekking tot de politieke haalbaarheid in de volle breed te van het parlement. Resumerend kunnen we vaststellen dat de VVD in ieder geval wel "wat" wil. Het CDA wil voorals nog niets; en wat de PvdA wil laat zich voorlopig raden. Al met al reden om onzerzijds eveneens de politieke haalbaar heid somber in te zien. Dat ontneemt ons echter niet de ver antwoordelijkheid (ik heb dat hier meer geschreven) om de realiteit klaar en duidelijk aan de orde te stellen, en om een uiterste poging te ondernemen om maatschappij en politiek te bewegen om werkelijk "ja" of "nee" te zeggen tegen de Nederlandse akkerbouw. Geen doekjes voor het bloeden dus, en geen gesjoemel en geschuif binnen de begroting van het departement van landbouw. "Ja" zeggen moet betekenen dat op de totale nationale begroting in beduidende mate extra gelden voor de sector gefourneerd zullen worden. In dat licht gezien treuren wij dan ook niet zozeer over het demissionair zijn van het huidige kabinet. Die omstandigheid namelijk geeft ons waarschijnlijk meer mogelijkheden om te trachten - naar de verkiezingen toe - de verschillende politieke partijen dat "ja" of "nee" duidelijker onder woorden te laten bren gen. Wij (u en ik) hebben er recht op om te weten waar we aan toe zijn: Het is een wetmatigheid dat de politiek veelal pas reageert als het te laat is. Daarom zullen door u, door ons en door onze landelijke organisaties, alle zeilen bijgezet moe ten worden om te bewerkstelligen dat we binnen enkele maanden een breedgedragen "ja" als antwoord kunnen krijgen. ZLM-voorzitter H.C. v.d. Maas in de bres voor akkerbouw op CDA verkiezingsbijeenkomst De voorzitter van de ZLM de heer H.G van der Maas heeft afgelopen woensdagavond op de eerste verkiezings bijeenkomst van het CDA die plaatsvond in de "Prins van Oranje" te Goes, de gelegenheid gekregen en ook te baat genomen om de problemen van de akkerbouw naar voren te brengen. De ZLM-voorzitter overhandigde de demissionaire premier Lubbers een open brief van de 3 Zeeuwse Landbouw Organisaties waarin wordt gesteld dat wil de akkerbouw niet verloren gaan, er een tijdelijke inkomenskompensatie, een breedwerkende investe ringssteunregeling, een werkbare financieringsregeling en een verantwoord milieubeleid moeten komen. Bij de ingang van de "Prins van Oranje" stonden twaalf traktoren opgesteld om zo de aandacht van de bezoekers te vestigen op de problematiek in de akkerbouw. Het spandoek met de tekst "CDA, help de akkerbouw" was duidelijk. De ZLM-voorzitter wees er in de hem toegewezen spreek tijd op dat zich in de akkerbouw een sociaal economisch ongeluk aan het voltrekken is, waarbij de slachtoffers zich door de politiek in de steek gelaten voelen. Een eerder door fraktieleider drs. B. de Vries gemaakte opmerking dat er door het CDA wel degelijk aan oplos singen wordt gewerkt bestreed hij. "Die zijn zonder meer onvoldoende." "Zijn dan", zo besloot hij zijn betoog, "10.000 akkerbouwers in de verkiezingen niet oninte ressant? Breder kader Premier Lubbers haakte hier meteen op in door op te merken dat de politiek zich de problemen in deze sektor wel degelijk bewust is maar hij relativeerde een en ander door de problemen in een breder kader te plaatsen. Daar bij wees hij op problemen die andere sektoren ook ge kend hebben zoals de glastuinbouw en de melkveehouderij met de superheffing. Door ze wat tijd te gunnen en lucht te geven zijn ze er weer bovenop geko men. De premier zei te verwachten dat een dergelijke ont wikkeling ook voor de akkerbouw mag worden verwacht. Hij wees evenals fraktieleider de Vries op flankerend be leid (kleinschaligheidstoeslag, braakregeling, kredietre geling en dergelijke) dat bij die aanpassing voldoende zou moeten zijn. De Vries had lof voor minister Braks die volgens hem de belangen in Brussel voor de Nederlandse akkerbouw goed heeft verdedigd. "Zonder zijn inzet zou het resul taat er voor de akkerbouw veel minder goed hebben uit gezien. Hij merkte verder op dat het CDA niet akkoord kan gaan met een eventuele effektieve daling van de EG- prijzen voor de boeren. Overigens klinkt er een onverholen "nee" (behalve tegen de plantaardige produktiesector, vooral ook tegen de veehoude rijsector) als we de eerste berichtgeving over de deze week openbaar te maken "trilogie" van het Nationaal Milieu Be leidsplan, de Landbouwstructuurnota en het Natuurbe leidsplan goed geïnterpreteerd hebben. Zoals één en ander nu druppelsgewijs uit de pijplijn van het gewezen kabinet Lub bers te voorschijn komt, blijkt de eenzijdige afwenteling van de milieu-euforie op de agrarische sector nog erger dan onze ergste vermoedens. Volgens de plannen moet de land- en tuinbouw veruit het meest gaan bloeden en worden andere werkelijke milieu-vervuilers politiek ontzien. De miljarden vlie gen ons om de oren. Volumebeperking, inkrimping, teeltvoor- schirften, ge- en verboden zijn de trefwoorden. Heffingen maken nog wel degelijk deel uit van de voorstellen. Een on voorstelbaar agressieve en politiek goedkope aanval op de dierlijke en plantaardige produktie met doelstellingen voor de volgende twee, vijf en tien jaar die volledig voorbijgaan aan de technische en economische haalbaarheid. Het lijkt erop - en we hopen dat dat inderdaad het geval is - dat wegens de regeringsperikelen de plannen en nota's nog niet in wetten omgezet kunnen worden voor het begrotingsjaar 1990. Dat geeft het Landbouwschap de mogelijkheid om met haar eigen goeddoorwrochte en nuchtere Milieu-aktieplan (per diersoort, per sector en per produkt) in het offensief te gaan. Met dat plan steekt de land- en tuinbouw weloverwogen zijn nek uit. Maar dan wel binnen redelijke economische mogelijk heden, en op basis van technische aanpassingen en alterna tieven. Rekening houdend ook met de concurrentiepositie binnen de EG; immers gelijke Europese prijzen en een apart en onbetaalbaar Nederlands milieubeleid stroken niet met elkaar. Ook wat dat betreft dus werk aan de winkel de komende maanden om ons "nee" tegen onredelijkheid in te ruilen te gen een "ja" van de overheid voor onze redelijkheid. Van der Maas

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1