gezien De traktoren voor de frees zullen we wel zien roken Wisselend grondgebruik geeft nieuwe buren Voor aardappelbewaring stalen zenuwen nodig Nu druk op de politieke ketel gaan zetten Belangstelling voor de teelt van spelt in de Bondsrepubliek In de eerste helft van mei is er op WALCHEREN nog veel landwerk verricht, met het droge, warme en schrale weer is het toch weer gelukt om alles te bezaaien. Braakligging ligt blijkbaar de bedrijfsgenoten nog niet, alhoewel de struktuur van vele percelen in dubbele betekenis om te 'braken' is. Het voorjaarswerk heeft veel tijd, brandstof en materiaalslij- tage gekost. Het lijkt erop dat er ter onkruidver delging voor bewerking minder gespoten is, door het felle weer kan ook mechanisch veel bereikt wor den. Het is een afwegen van kosten en resultaat tegenover elkaar, ach teraf zullen we weer weten of onze beslissingen juist zijn geweest. Het is laat geworden, maar volgens een 'oude oud-kollega', zijn leeftijd gaat met het jaar mee, kan het nog alle maal goedkomen, er zal echter dan toch meiregen moeten vallen. De insektenvraat op 't vroeg gezaai de is weer al aanwezig en bestrijding noodzakelijk. Op laat gezaaide bie ten overwegen velen geen bodemher biciden meer toe te passen, na- opkomst middelen zullen dan uit komsten moeten brengen. Het pootgoed bleef duur, wellicht dat sommigen wat uitwijken naar de bruine bonenteelt, een gewas waar eigen arbeid om tot een kwali- teitsprodukt te komen, de laatste ja ren redelijk betaald wordt. Juist voor we het land weer op kon den is door een achttal Walcherse akkerbouwers ondersteuning gege ven aan de prikaktie op 't Haagse Binnenhof, en deze hebben de deur dicht zien gaan, wat toch wel teke nend is voor de behandeling van on ze akkerbouwbelangen. Toch bleek Lubbers ons die middag wel gehoord te hebben, dit kon ook niet anders, door het geproduceerde lawaai van motoren, claxons, knal- en geluids- effekten, gezien de krantenbericht geving de daarop volgende dagen. Het toegezegde hield echter weinig in, het leek er meer op dat hij 't woord akkerbouwers eens in de mond heeft willen nemen. En ineens was het gedaan met het Kabinet, ver vroegde verkiezingen lijken de aan gewezen weg om uit de impasse te komen. Het zal nu zaak zijn indrin gend en zo nodig met akties de poli tiek te laten weten wat we als akker bouw willen, om in de (verre?) toe komst in een regeerakkoord onze kaarten in te brengen. Wat verandering en verfrissing in een nieuw te vormen coalitie zou wellicht wat deze bedrijfstak betreft, meer kans en toekomstperspektief kunnen bieden. De geldstromen die er ongetwijfeld zijn in ons land zul len in andere richtingen verlegd moeten worden. Er is afgelopen winter heel wat grond van eigenaar-gebruiker ver wisseld, zodat je weer eens nieuwe 'buren' krijgt. Het blijken in 't alge meen de melkveehouders te zijn die de meeste aankopen doen al of niet met kwotum, hoewel ook enkele ak kerbouwers de stap tot bedrijfsver- groting en/of opvolging wagen. Het eerste voordeel is, je kunt nu meer grond kopen voor minder geld dan enkele jaren geleden, de rest zal de tijd leren. Op de BBL-grond ziet men elk jaar weer andere gebruikers, de interesse voor het éénjarig gebruik blijkt vol gens bovenstaande konstatering groot te zijn. Laat het door deze me thode van éénjarige pacht geen roof bouw t.o.v. de grond en elkaar wor den. Het ziet er naar uit dat deze grond nog vele jaren zal rouleren ge zien de (te) trage voortgang van Alles is nu wel gezaaid en gepoot in onze WESTHOEK. De vroeg ge zaaide bieten en uien en de andere gewassen komen er mooi uit. Het advies van de voorlichtingsdienst om de bieten wat dichter te zaaien van wege de slechte struktuur van de grond was niet nodig geweest. Er was op droogte gerekend maar, dat is toch wel eens anders, en vanwege de overvloedige regen is elk plantje opgekomen, dus staan er volop. Die nu veel later zijn gezaaid kunnen ook wel gebrek krijgen aan vocht om te kiemen. Maar valt er een goe de bui dan is alles weer opgelost. De vroegst gepote aardappelen die aan het uitkomen waren moesten zo snel mogelijk worden opgefreesd. De op gebouwde ruggen vallen niet tegen. Op de allerzwaarste gronden zal dat nog wel wat moeilijkheden geven vanwege de zeer slechte struktuur. We zullen de tractoren die voor de frees staan wel zien roken. Naar het zich laat aanzien zijn er in ons gebied zeer veel aardappelen ge poot. Als de inventarisatie achter de rug is zal dat gauw genoeg bekend zijn. Laten we nu eens hopen dat we een goed groeiseizoen mogen heb ben, met alles op z'n tijd (regen en zon). Het gaat de laatste jaren zo met horten en stoten met het weer, dan te nat dan te droog en ga zo maar door. Als er nu eens geen trac toren waren geweest met aangedre ven eggen, hoe had het dan gemoe ten om een enigszins zaai- en poot- bed te krijgen. En eer er nu alles in zit is het voor velen nog een laat voorjaar geworden. De spuitmachines hebben het ook druk, al zijn de meest uit te voeren bespuitingen wel gedaan, behalve de aardappelen net na frezen en de phy- tophthora bestrijdingen. Dat duurt nogal enkele weken, 10 a 11 of soms 12 bespuitingen en de bieten en uien zullen ook nog even de aandacht moeten hebben. Vanwege de werktuigendagen in Liempde weer veel informatie bin nen gehad, 't Komt nogal veel op het zelfde neer. Maar de nieuwe inzich ten en ontwikkelingen, ook wat be treft de machines, die moeten toch door blijven gaan; geen stilstand, dat is achteruitgang. Dit schijnen ze in Den Haag niet te weten, daar moet alles terug, dus af braak. Maar het kabinet is nu demis sionair. Nu maar wat aansudderen tot na de verkiezingen. Wat zullen ze met de verkiezingscampagnes weer vertellen, 'dat het met hun zo goed gaat in Nederland?' En voor de ak kerbouw dan nog geen sekonde tijd onlangs in Den Haag. 't Wordt nu tijd dat er eerst eens duidelijkheid komt en wij daar ons stemgedrag op kunnen richten, en als het nodig is verhaal te gaan halen. We gaan geen mensen stemmen met wie we de ver nieling ingaan. Maar we hebben nog een paar maanden tijd om over alles na te denken. Ook het verzoek vanuit de ZLM om bij toerbeurt de openbare vergade ring van het Landbouwschap bij te wonen is een goede zaak. Ook zij moeten weten wat er vanuit de ach terban leeft. Maar om ze daar te ak- tiveren, hoe de zaak aan te pakken en in te spelen op de problematiek waar wij midden in zitten is dat wel nodig? Deze goed betaalde jongens zullen toch wel weten wat er van hun ge vraagd wordt. Kunnen ze dat op een of andere reden niet waarmaken, dan eisen dat ze opstappen vanuit de achterban. Wij als belangengroep betalen er genoeg voor en mogen ook een optimale behartiging ver langen. In WEST ZEEUWS- VLAANDEREN worden momen teel de voorjaarswerkzaamheden af gerond. Na het matige aprilweer zit ten we nu in een periode met bijna zomerse temperaturen. Zowel voor de weiden die flink hebben geleden als voor de kleine kiemplantjes was deze weersomslag zeer welkom. Rondrijdend door de polder zien we weer dat er veel verschil is tussen de inzichten van verschillende boeren. Zo willen de vroegsten deze week bruine bonen zaaien, terwijl er afge lopen weekend nog volop erwten zijn gezaaid. Natuurlijk is er veel verschil in grond maar of we lang wachten of niet, de bewerkbaarheid voorbereiding van het toekomstig laninrichtingsproject in ons gebied. Prettige Pinksterdagen en gedenkt de slotregels van een oud gedicht en ode aan ons gebied. Men reize waarheen men ook wil Den versten Kaap voorbij Maar nimmer vindt men zulk gebied Als Walcheren in den Mei. van de grond blijft slecht. Dit is goed te zien waar men probeert een pootbed voor de aardappels te ma ken. Vrijwel iedereen komt met veel kluiten in de rij te zitten. Nu kunnen deze tijdens het seizoen nog wel wat verweren maar zowel voor de groei als voor de oogst zijn de verwachtin gen niet optimaal. Ook de vroeg ge zaaide gerst heeft te kampen met de slechte struktuur. Hoewel veelal niet nat gezaaid in februari toch zijn alle sporen van zaaien en bewerken her kenbaar. Voor het spuitwerk hebben we mo menteel geen klagen, dat mogen we ook wel eens zeggen bij onze gebrui kelijke klaagzang. Een goede tempe ratuur, weinig wind, die ook nog eens uit een andere hoek waait zo af en toe. Zo hoeven de bieten van buurman geen gevaar te lopen. De aardappelprijs trekt momenteel wat aan. Het lijkt er wel op dat je voor aardappelbewaring stalen zenuwen moet hebben want we zitten letter lijk en figuurlijk op het scheiden van de markt. Nu nog bewaren gaat al leen met heel goede apparatuur en organisaties als de Aardappel B.O. gebruiken een einddatum voor aan koop van eerder geleverde aardappe len. Veelal is dat 15 mei. Deze zomer krijgen we te maken met een verkiezingsstrijd nu het kabinet is gevallen. Als één van de weinigen wordt over Braks nu al geschreven dat hij wel terug kan komen. We vinden dat nogal een voorbarige konklusie. Naast dat vele kollega's deze gladde spreker met zijn nogal arrogante houding behoorlijk beu zijn zal er toch eerst een verkiezings uitslag moeten zijn voor er plaatsen opgevuld worden. Wij met zijn allen zullen door de verkiezingsballonnen heen moeten prikken en goed in de gaten houden wie de landbouw, en de mensen daar wat te bieden heeft. Stemmen is nog al eens traditie, maar we moeten niet vergeten dat de nu gevallen koalitie de kleine zelfstandigen, inklusief de landbouw heel weinig te bieden had. Eindelijk zijn de veld werkzaam he- den op SCHOUWEN- DUIVELAND nu in een zodanig stadium gekomen dat alle produkten aan de grond toevertrouwd zijn. Vo rige week tijdens een tocht van Noord naar Zuid door Zeeland heen, bleek weer eens hoe ver wij hier achterlagen op de andere gebie den in onze provincie. Ca. 10% van de bieten en praktisch alle aardappe len moesten voor Koninginnedag nog worden gepoot. De laatste week is letterlijk dag en nacht gewerkt om alles er in te krijgen. Overal hoorde je de verzuchting van de kollega's dat het land zich zo ver schrikkelijk moeilijk liet bewerken. Vorst in de winter is van veel belang voor een akkerbouwer. Wat dat be treft zie je trouwens ook de eerste (onkruid) aardappelen hun kop al weer boven de grond steken. Het wieden hiervan zal nog wel de nodi ge tijd gaan vergen. Het is wel erg belangrijk in verband met de aaltjes besmetting. Zoals altijd zit men dan, na het zaai en, nu weer op regen te wachten om dat vooral op de zwaardere gronden de pas gezaaide bieten droog liggen. Ook de aardappelen liggen hier en daar tussen de steenharde droge kluiten. Het aanfrezen van de aard appelbedden is in volle gang, een monnikenwerk dat dit jaar wel bij zonder langzaam gaat. De komende weken is er weer genoeg te doen, overbemesting op die gewassen die Vrijdag 12 mei 1989 dat nog nodig hebben, bespuitingen in diverse gewassen tegen insekten en onkruid waar er ongetwijfeld weer te veel van zal zijn, en talloze andere karweitjes. Veel kollega's nemen na de drukke dagen, nu een dag af om zich te oriënteren op de nieuwste ontwikke lingen op landbouwgebied in Liemp de. De animo om te kopen zal wel gering zijn, de portemonnaie is im mers voor de meesten maar zeer ka rig gevuld. Velen van ons vragen zich nu af wat er gaat gebeuren met de akkerbouw- sektor nu het kabinet in een krisis verzeild is geraakt. Gaan wij door met akties? Welk effekt zullen zij hebben? Maar vooral ook: is de re gering er nu toe in staat om iets aan deze problematiek te doen? Dat wil zeggen meer dan de 50 miljoen die via de KST uit eigen doos weer wordt aangeboden. De regering is gevallen, dus daar hoeven wij het niet van te verwachten. De verkie zingsstrijd zal straks in volle hevig heid losbarsten. Vele beloftes zullen worden gedaan. Hier ligt een belang rijke taak voor ons allemaal om via de geëigende kanalen, zoals op der gelijke bijeenkomsten van uw poli tieke partij, druk op de ketel te zetten. Het is tenslotte via de volksvertegen woordiging dat wij onze stem kun nen laten horen. De andere stem, die via de demonstratie kan echter ook wel eens nodig zijn! De demokratie (wil van het volk) is meestal beter ge diend met de eerste stem. Laat die dan echter wel horen en niet alleen via het stemhokje in september, dan is het meestal al te laat om goed ge hoord te worden. Duitse bakkerijen tonen toenemende belangstelling voor de verwerking van spelt in het bijzonder voor de IBA 90 rheinischer Qualitatsdinkel (NB: Dinkel spelt). Vorig jaar werd een producenten groepering voor spelttelers opge richt, die dit jaar haar areaal met en kele honderden ha wil vergroten. De uit Rheinland afkomstige spelt vindt afzet onder de merknaam "Urkro- ne". Ter handhaving van de kwali teit wil men met de uitbreiding van het areaal wat voorzichtig te werk gaan. Voor dit jaar zal het areaal in Rheinland ongeveer 3000 ha be dragen. Naast de broodverwerking van de spelt, is het produkt ook geschikt voor veevoeder. Spelt is een gewas dat nauw verwant is aan de tarwe. Het zaad heeft echter een vliezige bast, die wanneer de spelt aange wend wordt voor de broodproduk- tie, eerst verwijderd dient te worden. Vanuit het polderland afgelopen zondag op bezoek gegaan bij de NCB afd. Etten Leur die z'n 90 jarig bestaan vierde met een open dag. 'Dit land waar zelfs geen tarwe wilt gedeien' schreef in vroeger jaren de dichter. Nu 1989 en dat in de meimaand hebben we ook geen blok tarwe gezien. Wat we wel zagen wil ik u vertellen. Allereerst een stralende zon ging met ons mee naar dit land. Acht bedrijven lieten ons zien hoe alles heden ten dage toe gaat. En dat was niet niks. Door een prachtig stukje Bra bant was de route uitgestippeld. Stuk voor stuk waren de bedrij ven een lust voor het oog. Tussen veel groen wapperden de vlaggen met onze nationale driekleur en de organisatievlag. Welkom aan de ingang van schuur of loods. Maar ook welkom door de gast heer en vrouw. Beiden gaven uit leg soms geassisteerd door zoon of dochter, op een gemoedelijke maar zeer deskundige manier. Gestart bij een bloemen kwekerij waar bij de ingang een schat van bloemen stond verwerkt in grote bloemstukken. Verder aardbeien in emmers en de paprikateelt. Wel eens gezien maar nooit zo'n goede uitleg gekregen. Het nieuwe bedrijf in het ruilver- kavelingsgebied liet niet alleen het uiterst modern veebedrijf zien, we werden bovendien op al le voors en tegens van het verka velen attent gemaakt. Heel han dig was op het grote probleem van 'het milieu' ingespeeld. Zo zagen we de hommelbestrijding in tomaten en ook sluipwespen en roofmijten als ziekte bestrijding. Diepe bewondering kreeg ik voor de vrouwen op deze bedrijven. Naast het gezin, meehelpen van 's morgens vroeg af. Kleine kin deren, het gaat er mee door. Al heel vroeg leren de kleine voetjes achter moeder aan in de kas hun weg te vinden. Nu stond moeder vrolijk in gezapig Brabants vlot uitleg te geven waarom deze ger- bera er wel af kon en die andere niet. Veel geleerd, veel genoten, veel bewondering voor dit stukje Nederland. Vroeger werden de lang gevel boerderijen de schoonheid van de armoe genoemd. Nu prachtig gerestaureerd zijn ze nog een lust voor het oog en gelukkig heerst achter de ramen geen armoe meer.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 9