Hoechst RONDDE Unieke 'come back' beroemde LJG orkest tijdens viering Twee Thoolse boeren krijgen Koninklijke Onderscheiding! 50-jarig bestaan PJZ breedwerkend insekticide met extra dimensie! Andere koers varen... Opbrengst eerste snede gras bijzonder hoog Voorjaarswerkzaamheden lopen ten einde Terwijl vele THOOLSE en FLIP- LANDSE kollega's blij waren met het mooie weer en de goede weers vooruitzichten, vanwege de nog vele voorjaarswerkzaamheden die nog lagen te wachten, werden 2 vrienden van hen letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Of, en zo zou je het ook kunnen beschrijven, ze stonden op het juiste moment buiten tijdens de Lintjesregen. Overigens zeer verdiend voor bei den, want zowel Rien Kosten als Rien v.d. Weele hebben veel voor de Thoolse land- en tuinbouw bete kend. Beiden hebben samen in vele besturen hun bijdrage geleverd, ZLM, Vereniging voor Bedrijfs voorlichting Veilingen en als we goed zijn ingelicht hebben zij ook samen toneel gespeeld. In de dagbladen en agrarische pers is hun bijdrage voor de samenleving terecht uitvoe rig beschreven. Vanaf deze plaats willen wij beiden ondertussen oud ZLM-bestuurders van harte geluk wensen met deze koninklijke on derscheiding! Dank zij een juiste weersverwach ting konden wij in de nu afgelopen week heel veel werk op het veld ver richten. Nog ongeveer de helft van de suiker bieten moest gezaaid worden toen het goede weer begon, en Bintje aardappelen waren er ook nog be trekkelijk weinig gepoot. Ondertus- Op het grootste gedeelte van de snij- mais na zat in WEST-BRABANT- ZUID de eerste week van mei alles in de grond. Gemakkelijk is het niet ge gaan. Het zaaiklaar maken van het land vergde nogal wat tijd. De aan gedreven egge heeft dit voorjaar zijn intrede op de zandgronden gedaan. Op verschillende bedrijven is zo'n machine aangeschaft. Wielspoor aan wielspoor de ploeg- sneden aandrukken en daarna met de verkruimelrol kortrijden is ook een goede methode gebleken om een zaaibed voor suikerbieten te krijgen. Bij de aardappelen wordt op grote schaal de frees ingezet om goed rooi- bare ruggen te vormen. Normaal gesproken is een frame met aanaar- ders voldoende maar deze blijven dit voorjaar in de schuur staan. Op een paar plaatsen zijn de suiker- sen heeft dit werk in de afgelopen week zijn beslag gekregen op de meeste bedrijven. Ondanks het goede weer, bleef het zaai- en pootklaar maken van het land een probleem. Een mooi zaad- en pootbed was alleen met ingrijpen de bewerkingen, meestal in 2 of 3 werkgangen uitgevoerd, pas redelijk bereikbaar. Niet alleen zijn bieten gezaaid, maar er moesten ook nog uien, erwten en soms nog gerst ge zaaid worden. Zo ook gladiolen planten en mais zaaien. De eerstgezaaide bieten staan er doorgaans goed op. Trouwens we vernemen weinig op kunstproble men ondanks de slechte struktuur van de grond. Het heeft wel op tijd geregend, wellicht wat te veel voor een goede werking van de bodem herbiciden. We zien nl. nogal wat onkruid op vooral de suikerbieten. We hebben de indruk dat de Pyra- min bespuiting dit jaar niet optimaal heeft gewerkt. Ook in vele tarweper- celen en in graszaadpercelen konsta teren we nogal wat ongerechtighe den. Voor het komende weer was spuiten nauwelijks mogelijk, zowel voor onkruid als voor CCC in de tarwe. Zij die herbogil gespoten hebben, hebben wel een goed resultaat ge boekt. Met de mededeling dat de prijs van de Bintje konsumptieaar- dappels wat aantrekt willen we ons praktijkoverzicht besluiten. bieten opnieuw gezaaid omdat de emelten zich te goed hadden gedaan aan de kiemende zaadjes. Het blijkt dat de meerjarige graszaad teelt hier de boosdoener is. Als een wei wordt gescheurd om bieten te zaaien dan is het vanzelfsprekend dat lindaan gespoten wordt om vre- terij te voorkomen. Bij het scheuren van 2 of 3 jarig graszaadland staat men hier niet bij stil. Hier en daar is weer enige schade van bosmuizen ge- konstateerd maar niet van dien aard dat de schade groot is. Op veel percelen is de stand van de vroeg gezaaide suikerbieten wisse lend. Van de rond 1 april gezaaide is de opkomst goed te noemen maar de verschillen zitten in de aard van het perceel. Zit er een wat hoger stuk in dan is daar automatisch wat dieper gezaaid met het gevolg dat het plant- Terwijl donkere wolken zich de af gelopen week boven politiek Den Haag ontlaadden, beleefden we in het LAND VAN AXEL een paar prachtige meidagen. Helaas is in het weekeinde de temperatuur een stuk lager. Toch doen zo'n paar mooie warme dagen wonderen in de natuur. De bloesem van sering en sneeuwbal tooit zich plotsklaps in volle pracht, en ook op het land ziet men de win tertarwe met de dag groener kleuren. Toch is het ook weer niet allemaal van een leien dakje gegaan. Er is wat blauwmaanzaad en bieten overge- zaaid, terwijl de Teunisbloemen toch wel moeite hebben om boven te komen. Wat opvalt is het feit dat er met na me op percelen met erwten de laatste paar jaar minder overlast van hout- Na een gedwongen rustperiode lo pen op NOORD-BEVELAND de voorjaarswerkzaamheden op zijn eind. Waar we vier weken geleden dachten een vroeg voorjaar te heb ben, zijn we door het slechte weer in april toch nog wat later dan normaal geëindigd. De afgelopen week zijn de laatste erwten, gerst en bieten gezaaid en ook het poten van de aardappelen is zeer ver gevorderd. Verder is deze week ook begonnen met het aanaar den van de aardappelruggen. Dit be treft dan vooral die percelen die voor de regen zijn gepoot. Toch was die regen niet alleen nade lig, want het heeft de opkomst van bieten en uien gunstig beïnvloed. Vooral op de zwaardere gronden was dit zeer welkom. Voor degenen die de afgelopen week hun bieten hebben gezaaid is het te hopen dat ook zij een lekker buitje krijgen. Op de tarwe heeft de eerste overbe mesting ook al weer plaatsgevonden. Vooral op de percelen die al vroeg de basisgift hadden gekregen was dit hard nodig. Trouwens, ik denk dat er toch een grens is aan het zeer vroeg stikstof strooien op tarwe, want bijna alle percelen die eind ja nuari stikstof kregen staan er minder voor dan de tarwe die pakweg een vijf weken later stikstof kreeg. Ook de tweede CCC-bespuiting heeft al weer plaatsgevonden, veelal gekom- bineerd met een bestrijding tegen voetziekten. In percelen waar gele roest is waargenomen is hiertegen ook een bespuiting geweest. Deze tijd staat de Landbouwten toonstelling te Liempde weer voor de deur. We kunnen daar weer drie dagen lang terecht om ons te verlek keren aan mooie, moderne en dure je daar wat zwakker voor de dag komt. Met het droge weer van begin mei is er weinig met onkruidbestrij dingsmiddelen voor opkomst gespo ten. Enkele loonbedrijven moesten eerst wat voordroogkuilen bij elkaar rijden voordat ze mais konden gaan zaaien. De opbrengst van de eerste snede gras is dit jaar bijzonder hoog en met een beetje temperatuur en droog weer zal de kwaliteit ook wel goed zijn. Op de meeste veehoude rijbedrijven probeert men eerst de snijmais in de grond te krijgen alvo rens de maaimachine achter de trek ker wordt bevestigd. Veel veehouders zullen de werktui- gendagen in Liempde bezoeken om vooral de hooibouwwerktuigen en de verschillende voedersystemen in de praktijk te zien werken. Met de meeste kuilvoersnijder is het ruw- voer wel in de stal te brengen maar het voor het vee brengen gebeurt nog veel in handwerk. Dit is op de vee houderijbedrijven nog het dagelijks terugkomende werk dat het meeste lichamelijke arbeid vraagt. Ook deze handelingen zijn te mecha niseren en Liempde is dan de aange wezen tentoonstelling om de diverse merken naast elkaar te zien werken. duiven wordt ondervonden dan be gin jaren tachtig. Is dit misschien het gevolg van de toegenomen eksterpo pulatie, die de eieren en jonge dui ven uit de nesten roven? Wie weet, is dit ook wel een vorm van geïnte greerde landbouw. Nu het kabinet demissionair gewor den is, zal wat betreft de akties van uit de akkerbouw de grootste druk wel van de ketel zijn. Niet dat de re denen tot aktie voeren zijn weggeno men. Integendeel zelfs. De uitleg die de minister van Landbouw de Twee de Kamer gaf, over de uitkomst van de Luxemburgse prijsakkoorden, was gewoonweg misleidend. Nu er 6 september a.s. verkiezingen gehou den gaan worden, is het zaak de po litieke partijen op de hoogte te bren gen van de slechte situatie in de ak kerbouw. machines, welke we toch niet kun nen aanschaffen, dankzij de huidige krisis in de akkerbouw. Aan die krisis zal ook de val van het kabinet niets oplossen. Hoewel we van dit kabinet niets te verwachten hadden, worden nu de eerstkomende maanden alleen de lopende zalcen af gehandeld, zodat we voor er even tueel over oplossingen voor de ak- kerbouwkrisis wordt nagedacht beslist zeker een jaar verder zijn. Ik denk dat er nu voor de standsor ganisatie de taak ligt om zoveel mo gelijk druk op de politieke partijen uit te oefenen. Dit gezien in het licht van de verkiezingen voor een nieuwe regering. Op politieke bijeenkomsten, die straks alom in den lande gehouden zullen worden zal het boerenkiezers- volk zo mogelijk massaal aanwezig moeten zijn om het ongenoegen ken baar te maken. Het zou een goede zaak zijn dat de standsorganisaties hun leden aanzetten de diverse open bare partijbijeenkomsten bij te wo nen. En natuurlijk, de politici zijn rap genoeg om met mooie woorden en vage beloften het kiezersvolk naar de zin te praten, doch harde feiten, goed naar voren gebracht, daar zal men toch niet omheen kunnen. En niet geschoten is zeker een misser! Onlangs is het Demonstratiebedrijf in de Braakman overgegaan in han den van de Praktijkschool te Schoondijke. Maar eer het zover was moesten er toch nog enkele hob bels genomen worden. Laten we ho pen dat in de nieuwe opzet er ook voor onze eigen boeren nog wat inte ressants uit te halen is, en dat het be drijf niet als een soort van 'status symbool' voor de LPS zal gaan fungeren. En dan nadert met rasse schreden de 10e juni, de dag waarop het 50-jarig bestaan gevierd zal worden en dat op grootse wijze. Want het beroemde LJG orkest van de jaren 50 zal wer kelijk nog eens spelen en de volks dansgroep die ooit zoveel sukses had is aan het oefenen. Wilt u dit alles meemaken wacht dan niet te lang met u en/of uw partner op te geven. Dit i.v.m. het maksimum aantal deelnemers. Zie voor programma, opgave en wijze van betalen de aan kondiging elders in dit nummer. Het organisatiekomité wensen wij van hieruit veel sukses toe. Condor De maand mei begon met mooi en goed drogend weer. Tot aan het eind van de week werd het als maar mooier weer en daarna ex tra koud met steeds toenemende noordenwind. Zo kan het in een paar dagen erg hard en fel dro gen en ook weer korstvorming optreden op de zware grond. In een paar weken tijds hebben we zodoende alle weertypen welke onze provincie te bieden heeft, gehad. Het klimaat wat Zeeland vroeger te bieden had, is zich aan het wijzigen. Onze provincie wordt meer en meer een rekreatie gewest, want het aantal zonne uren neemt jaarlijks hier toe. Als agrariërs hebben we dat schijnbaar niet di- rekt in de gaten, maar ook in de landbouw kunnen we daar ons voordeel mee doen. Op onze er ven hebben we alles wat de re- kreant begeert. Grote schuren, mooie bomen, tuinen en stallen. Aan hakvruchten en granen is niet veel te verdienen, dus moe ten we nu een andere koers gaan varen. Die troeven liggen er in Zeeland en waarom dan nog langer ge treurd. De koeien lopen nu al buiten en dat lijkt wel een plaatje wat het buitenland niet heeft. De bomen welke na de ramp door het water allemaal dood zijn ge gaan, zijn indertijd weer vervan gen. Deze eenzijdige inplant is door boomziekten nu ook weer gesneuveld. Thans zijn de dijken weer ingeplant met nog betere boomrassen. Zeeland wordt hier door als maar mooier en hier door wordt het de tuin van het zuiden. Zeeland is die delta van rust, wat hier volop te vinden is. Van alle kanten is ons gewest te bereiken en wij zijn daardoor in staat om iedere rekreant snel en goed tevreden te stellen. De een denparen zijn volop aktief, de meidoorns en de boomgaarden bloeien en laten ook wij hiervan genieten en profiteren. Zeeland wordt ieder jaar mooier. Door de kleine tripsen worden de bieten met dit scherpe weer goed geplaagd. Het is gek om te zeg gen, maar een zacht regentje zou wonderen kunnen doen. Ook de bietenkevers worden als maar ak- tiever. Vanwege de sluiting der suikerfabrieken, komen de bie tenkevers van de overkant naar hier. Met plakpalen worden hun aantallen dagelijks geregistreerd en de kleur "geel" kan ons daar bij heel behulpzaam zijn. 4 Ook in de erwten vinden we da gelijks schade van de bladrand kevers en daarom zullen we toch de vinger aan de pols moeten houden, 's Ochtends vroeg zien we deze kevers boven de grond komen en dan zijn ze het beste te bestrijden. De levensloop van de ze kevertjes dienen we daarom goed te kennen. In de wintergerst bespeuren we een dagelijkse toename van een virus wat door bladluizen overge bracht wordt op de jonge zomer- gerst. Uit overlevering hebben we vernomen, dat vanwege genoemd virus na de bevrijding een verbod werd uitgevaardigd om winter gerst in het zuidwesten te telen. Onze vorige generatie heeft daar heel goed aan gedaan en het is jammer, dat later dat verbod weer is ingetrokken. Ons voor geslacht heeft het jaren goed ge daan, maar soms liet ook zij wel eens een steek vallen. Vrijdag 12 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8