verzekeringen zlm uer/tondig verzekeren De Gezinspolis Auto alarmsystemen De reisverzekering van Verzekeringen ZLM Autobezitters opgelet Nieuw produkt Vakantie R isiko verzekering voor het hele gezin êl Sinds een aantal jaren is een ontelbare hoeveelheid autoalarmsyste- men in de handel, waarvan de kwaliteit in een aantal gevallen twijfel achtig is. Verzekeringen ZLM hanteert de regeling dat een personen auto met een nieuwwaarde (dit is de katalogusprijs voor dat type en die uitvoering, inkl. afleveringskosten, antiroestbehandelingen en ac cessoires, met uitzondering van geluids- of zendapparatuur en trek haak) van meer dan 50.000,en voor een AU-Risks-verzekering wordt aangeboden, voorzien moet zijn van een deugdelijke alarm installatie. Wanneer dit niet het geval is dan is de auto niet verze kerd bij diefstal. Op de polis komt dan ook de clausule Diefstalrisi- ko is uitgesloten indien voor betreffende auto niet een certificaat au to alarm kan worden overgelegd Goedgekeurde systemen De thans goedgekeurde systemen kunnen vanaf 1 maart j.l. door er kende inbouwbedrijven worden in gebouwd. Per merk is een type alarmsysteem goedgekeurd. Infor matie betreffende deze goedgekeur de systemen is te verkrijgen bij uw tussenpersoon of de polisafdeling van Verzekeringen ZLM tel. 01100-38880. Het certificaat Alleen goedgekeurde systemen die door erkende inbouwbedrijven zijn ingebouwd zullen voorzien worden van een certificaat. Dit is het officië le dokument waaruit blijkt dat de zaken konform de TBBS-eisen (Technisch Bureau ter Bevordering van Schadepreventie) uitgevoerd zijn. Op het certificaat staan ver schillende gegevens vermeld die in formatie geven over het systeem, de auto, de eigenaar en het inbouwbe- drijf. Het certificaat bestaat uit 4 delen: - bovenblad voor de verzekeraar; - deel voor het inbouwbedrijf; - deel voor de leverancier; - deel voor de eigenaar. Op het deel voor de eige naar zijn de persoonlijke gegevens weggelaten om problemen te voor komen bij inruil of verkoop van de auto. Het is de bedoeling dat een systeem één maal per jaar wordt ge- kontroleerd op het juist funktione- ren. De verantwoordelijkheid voor het plaatsvinden hiervan ligt geheel bij de eigenaar van de auto. In geval van inbraak in of diefstal van de au to kan onze autoschade-expert u ver zoeken om aan te tonen dat het systeem haar kontrolebeurt heeft ge had. Wees zuinig op uw auto. Erna Meulenberg (een gedeelte van de tekst is overgeno men uit het blad "preventie"). Verzekeringen ZLM heeft een nieuw produkt op de verzeke- ringsmarkt: De Verzekeringen ZLM reispolis. Een nieuw produkt af gestemd op de wensen van onze leden. De reisverzekering bij Verze keringen ZLM is ontwikkeld in samenwerking met Unigarant Verze keringen. Unigarant heeft een jarenlange ervaring op het gebied van verzekeringen voor verkeer, rekreatie en toerisme. Logisch dat wij hun verzekeringspolis voor u gekozen hebben, maar dan wel in een Verzekeringen ZLM-jasje. Wilt u een polis afsluiten? Bij het afsluiten van een reispolis be hoeft u alleen maar het aanvraagfor mulier in te vullen en op te sturen naar ons antwoordnummer. Per ke rende post zenden wij u de polis en de polisvoorwaarden. De premie wordt enkele dagen later afgeschre ven van uw (bij ons bekende) reke ningnummer. Wilt u de polis telefo- Verdere uitbreiding service Naast de reisverzekering zullen wij onze service nog verder uitbreiden. Dat zal gebeuren met de Internatio nale Reis- en Kredietbrief van de ANWB. In het volgende verzeke ringnummer van het Land- en Tuin bouwblad komen wij hierop terug. A.W.E. Wesdorp Waarom reisverzekeringen? Vanuit onze leden wordt vaak ge vraagd hebben jullie ook een reispolis? Tot op heden hebben wij u moeten teleurstellen maar door de groeiende vraag is dat veranderd. Steeds vaker gaan de Nederlanders op vakantie. Niet alleen vaker maar ook langer van huis. Als zuinige Nederlanders geven we toch heel wat geld uit aan vakantie. Door de arbeidstijdver korting is onze vakantietijd ook aar dig vergroot. Daarnaast zijn landen als Griekenland, Turkije, Egypte etc. in trek. Ver weg van huis. Op zich geen probleem maar dan moet u wel goed verzekerd zijn. Drie soorten pakketten We kennen drie soorten pakketten te weten: Europadekking in twee vormen en A.W.E. Wesdorp Werelddekking in één vorm. Het verschil in de Europadekking zit met name in de verzekerde bedragen voor bagage. 1. Europadekking: ƒ3.500, bagage; 2. Europadekking: 6.000, bagage; 3. Werelddekking: 6.000, bagage. De reisverzekering van de ZLM kent drie soorten pakketten. De dekking van de polis sluit aan bij de. verhaals- en schadeservice van Verzekeringen ZLM. De dekking van de polis sluit aan bij de verhaals- en schadeservice van Verzekeringen ZLM. Bij dit blad treft u een folder van onze reisverze kering. nisch in orde maken dan is dat ook geen probleem. Bel dan de afdeling advies en verkoop van Verzekerin gen ZLM, 01100-38850 of de verte genwoordiger in uw distrikt. De vakantietijden komen stilaan weer in zicht. Vele vakanties zijn reeds geboekt en voorbereidingen worden ruim van te voren getroffen. Vaak wordt echter op het allerlaatste moment nog aan het afsluiten van een reisverzekering gedacht. Als u nu reeds de bijgesloten folder (te vens aanvraagformulier) invult, hebt u straks bij vertrek naar andere, mo gelijk zonnige oorden, een zorg min der. De reisverzekering biedt u een brok zekerheid. Ga dus verstandig op reis met een reisverzekering van Verzekeringen ZLM. Dit is een risikoverzekering die het hele gezin verzekerd voor een be drag bij overlijden. De verzekering komt het meest tot zijn recht in gezinnen waar nog helemaal géén risikoverzekeringen zijn afgeslo ten. Deze kategorie gezinnen zal meestal een huurwoning hebben en kleine financieringen. De gezinspolis kan in deze situatie prima wor den ingepast. De dekking De uitkeringen zijn de volgende: Bij overlijden van de man voor zijn 50e jaar 25.000, Bij overlijden van de vrouw vóór het 50e jaar van de man 20.000, Bij overlijden van ieder kind tot de 21e verjaardag 2.500, Bij overlijden van de man of vrouw na de 50e verjaardag van de man; le venslang 2.500,bij overlijden van man en 2.500,— bij overlijden van de vrouw. Deze verzekering kan dus dekking geven bij overlijden van man, vrouw of kind tegen begrafeniskosten of te- Vrijdag 12 mei 1989 gen kleine financieringen tot maxi maal ƒ25.000,of een veelvoud hiervan. Een veelvoud omdat het mogelijk is bovenstaande dekking meermalig af te sluiten. In die geval len zal de uitkering net zoveel keren vermenigvuldigd worden. Voorwaarden Belangrijke bijkomende dekkings- voorwaarden zijn: - Er is vrijstelling van premiebeta ling bij overlijden van vader of moeder. - Ongeacht het aantal kinderen blijft de premie hetzelfde ook als er nog kinderen bijkomen. Enkele premievoorbeelden: - De premie kan betaald worden per kwartaal of half jaar en bij arbeids ongeschiktheid premievrijstelling. Indien u in bovenstaande situatie verkeert dan is dit een ideale en goedkope oplossing. Bij vragen kunt u kontakt opnemen met de afdeling Verkoop, telefoonnummer 01100-38210 of via onderstaande antwoordkaart. A.J. Hoondert Premies per pakket (inklusief polisopslag) aanvangsleeftijd man jaarpr. 1 x st. pakket jaarpr. 2x st. pakket 25 179,50 30 208,50 35 257,50 40 352,50 359,— ƒ417,- 515,— 705,- ANTWOORDKAART Antwoordnummer 172,4460 VB Goes O Stuur mij meer informatie over de Gezinspolis O Bel mij voor het maken van een afspraak Naam Adres Postcode Plaats Telefoon

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7