verzekeringen zlm ver/tandig verzekeren SI Eén groot examen Enorme bermborden langs wegen Zeeuws- Vlaanderen Scheuren is a-sociaal Assurantiekantoor Duine hield "open huis' verzekeringen zlm Koekje van eigen deeg Reparateurs Opening, na ingrijpende verbouwing Verzekeringen ZLM beloont beste slogan Termijn voor inschrijving standaard pakketpolis ziektekosten verruimd Officieel orgaan van de Onderlin ge Verzekering Maatschappij van de ZLM w.a., Postbus 70 - 4460 BA Goes Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN Goes Redaktie: J. Folmer Telex: 5537 Telefax: 01100 - 15341 Telefoon Schademelding: Dag en nacht bereikbaar Polismutatie- verwerking: Verkoop en Advies: Boekhouding: Algemeen: 01100-38888 01100-38880 01100-38850 01100-38221 01100-38000 Vertegenwoordigers Walcheren: BV v/h Mak. en Ass._ Knt Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen-Duiveland: Hanse Verzekeringen, Haringvlietplein 8, 4301 XG Zierikzee, 01110-14275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, Fr. den Hollanderlaan 10, 4461 HN Goes, tel. zie boven. Z. Vlaanderen Oost: Ass. Knt. Boidin BV, Glacisweg 48, 4561 HG Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. Knt. Boidin BV, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: Ass. Knt. D.J. Dees B.V., Beethovenhof 43, 4536 AE Terneuzen, 01150-94469. Tholen e.o.: J.W. van Dijke, Bur- gemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West-Nrd. Brabant: A.C. Schoo- nen, Zevenbergen, 01680-25656. F.J. Duine, Kamperfoeliestraat 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. Midden-Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Pr. Hendrikstr. 39, 4941 JT Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost-Nrd.Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nuenen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Werken dam, Merwestraat 10, 4251 CR Werkendam, 01835-2700. Melkhandelaren: AVM, Raad huisstraat 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. Ze werd op onderverzekering ge wezen maar haar inboedel was volgens haar geen f 50.000,00 waard. Dat wist mevrouw zeker. Toen de verzekeringsadviseur haar vroeg welk een bedrag er mee gemoeid zou zijn indien een aantal in huis aanwezige goede ren zou worden gestolen tapte mevrouw uit een heel ander vaatje. Hiermee overtuigde zij meteen zichzelf dat haar verzekerde som voor de inboedel aangepast moest worden. Lage verzekerde sommen en hoge uitkeringen is niet mogelijk. Dus beter uit een ander vaatje getapt dan een koekje van eigen deeg. Vrijwel iedereen wordt in deze tijd van het jaar gekonfronteerd met een of ander examen, hetzij direkt, hetzij indirekt. Ook op de schade- afdeling leven we in deze periode in de ban van dit fenomeen. Ver schillende medewerkers hebben de krachtproef al achter de rug en wachten nu vol spanning op de uitslag, terwijl anderen nog koorts achtig de laatste informatie verzamelen om toch maar voldoende toe gerust achter het bekende tafeltje plaats te nemen. Het is best eens goed ook op deze plaats uit te spreken dat we veel waardering hebben voor onze medewerkers, die na werktijd steeds weer de studie pakken en daardoor andere leuke vrijetijdsbestedingen laten schieten. Noodzakelijk Het is ook noodzakelijk, want in fei te doen we elke keer opnieuw exa men als u een schade meldt. U ver wacht van ons dat uw schadegeval juridisch gezien, vakkundig behan deld wordt. Daarnaast verwacht u ook van ons dat u vriendelijk te woord wordt gestaan, dat we u hel pen bij het zoeken naar oplossingen voor vervangend vervoer enz. U mag ervan uitgaan, dat u, wanneer u let sel oploopt bij een schadegeval, wij u ook vakkundig terzijde staan bij het vaststellen en verhalen van deze schade. Kortom, u mag verwachten dat wij u in geval van schade een op timale service bieden en wij hebben maar te zorgen dat wij aan de door u gestelde eisen voldoen. Eerst dan zijn we geslaagd. Wat hebben we gedaan? Om u in staat te stellen een oordeel te vellen over onze prestaties willen we graag eens op een rijtje zetten wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Allereerst valt dan te memo reren dat we in 1984 met onze ver- haalsbijstand zijn begonnen. Met name onze leden die W.A. verzekerd zijn en die verzekerden die letsel opliepen bij een ongeval hebben hiervan geprofiteerd. Let wel, zon der één cent extra premie te betalen. In 1986 startten we met onze eigen expertisedienst. Het gevolg hiervan was dat de schade sneller kon wor den vastgesteld en nog vlugger kon worden afgewikkeld. Op 1 januari 1989 begonnen we met onze "Schade-Service". Vanaf die datum zijn we dag en nacht bereikbaar, niet alleen voor noodgevallen maar voor alle dringende zaken op schadege- bied. Sinds ongeveer een half jaar zijn we ons aktiever gaan bezighouden met het schadeherstel. Een kontrole op kwaliteit en prijs met daarnaast de mogelijkheid dat u in geval van schade zonder extra kosten een ver vangende auto ter beschikking heeft. Naast dit alles gebeurde er intern van alles op het gebied van opleidin gen, maar hier zullen we u niet mee vermoeien. Examenkommissie We hebben deze opsomming niet ge maakt om ons op de borst te slaan, H. Meeuw sen wel om u te laten weten dat uw eigen maatschappij bepaald niet achter loopt bij de ontwikkelingen. U zult uiteindelijk moeten bepalen of we geslaagd zijn. Als u meent dat het verstandig verzekeren is bij Verzeke ringen ZLM omdat u ook in geval van schade snel, vakkundig, en vriendelijk wordt geholpen dan is dat voor ons een positieve uitslag en gaan we vol moed op weg naar de volgende examens. H. Meeuwsen Het aantal schadebedrijven waar mee Verzekeringen ZLM samen werkt op het gebied van schaderepa- raties is uitgebreid met de volgende bedrijven: - Kerckhaert BV, Absdaalseweg 41, Hulst; - Van Helvoirt-Autoschade, Loeffstraat 35, Waalwijk; - De Vin Autoschade, Mr. F.J. Haarmanweg 45, Terneuzen. Zware voet Aangevuld met de tekst "ZWARE VOET" dienen de bermborden de automobilist er op deze manier van te overtuigen, dat het de hoogste tijd wordt de snelheid aan te passen. De aanwezigheid van het vele land- bouwverkeer op de Zeeuws-Vlaamse wegen vergt van de automobilist voortdurend oplettendheid waarbij wederzijds respekt (tractorchauffeur - automobilist) een onmisbare scha kel vormt. Snelheid aanpassen is noodzaak. Ook voor de automobi listen die vele limieten doorbreken om alsnog tijdig de "boot" (Breskens-Vlissingen of Perkpolder- Kruiningen) te halen. Omdat aan het plaatsen van de borden ook strenge re snelheidskontroles worden gekop peld dienen zij er rekening mee te houden bij overschrijding van de snelheidslimiet in de "boot" te zitten. Het Regionaal Orgaan Verkeersvei ligheid Brabant (ROV) houdt van 17 april tot 1 juni een campagne die ge richt is op de aangepaste snelheden binnen de bebouwde kom. Het mot to van de campagne is: "50 km: de uiterste limiet". De meeste ver keersslachtoffers vallen binnen de bebouwde kom en daarbij speelt te hoge snelheid een belangrijke rol. Het ROV heeft een aparte aktiestic- ker geproduceerd met de tekst: "scheuren is aso". Het ROV wil met deze campagne be reiken dat gemotoriseerde verkeers deelnemers de maximum toegestane rijsnelheden gaan zien als uiterste li miet. Snelheid aanpassen aan de om standigheden is nog altijd beter dan een noodstop. Naar Belgisch voorbeeld verschijnen er vanaf 22 mei elf enorme bermborden langs de wegen in Zeeuws-Vlaanderen om de automobi listen op te roepen hun snelheid te matigen. Het plaatsen van de bor den heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid in Zeeuws-Vlaanderen. De borden geven een afschrikwekkend beeld van een "lijklaken", waaronder een blote en een geschoeide voet zichtbaar zijn. Initiatief Het initiatief tot het plaatsen van de borden is gekoördineerd door in- spekteur H. Siersema van de ge meentepolitie Terneuzen, waarbij voor de realisering de hulp is inge roepen van een aantal instanties. Op de borden wordt tevens een slogan aangebracht. Deze zal om de drie maanden worden vernieuwd. Bij het verzinnen van de slogans is de bevol king ingeschakeld. Prijs voor beste slogan Verzekeringen ZLM heeft voor de beste slogan (totaal vier slogans in één jaar) een prijs beschikbaar gesteld. Op 22 mei a.s. wordt in het Terneu- zense stadhuis het "eerste" bord ge presenteerd en tevens vindt de prijs uitreiking plaats voor de beste slo gan. In ons volgende verzekerings nummer komen we hierop terug. J.F. Op 28 april jl. vond de officiële her opening plaats van het ingrijpend verbouwde kantoorpand van assu rantiekantoor Duine te Bergen op Zoom. De vertegenwoordiger van Verzekeringen ZLM in West- Brabant vierde tevens het feit, dat hij 10 jaar geleden full-time gestart is met de verzekeringsaktiviteiten. De opening van het kantoor aan de Kamperfoeliestraat (49, 51 en 53) werd verricht door de 91-jarige me vrouw J. Duine-Oezer, moeder van tussenpersoon Duine. De heer Duine deelde de aanwezigen mede blij te zijn met het verbouwde en nieuw in gerichte kantoor. Door een ruimere behuizing kan er funktioneler en klantvriendelijk gewerkt worden. Service en dienstverlening staan voorop en we hopen ook in de toe komst een vertrouwd adres te zijn voor onze klanten. Het kantoor straalt met de kleuren wit, grijs en groen rust uit en het nieuwe jasje viel de aanwezigen duidelijk in de smaak. Assurantiekantoor Duine heeft in het nieuwe pand de beschik king over één grote kantoorruimte met balie, twee spreekkamers, een computerruimte, een aparte ruimte voor de afdeling buitendienst en een boekhoudafdeling. JF Op verzoek van het Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Oude ren heeft de staatssekretaris van WVC ingestemd met het voorstel om ouderen die op 1 januari 1989 65 jaar of ouder waren ook na 1 mei nog enige tijd de gelegenheid te bie den om zich in te schrijven voor de Standaardpakketpolis. Verzekeraars is verzocht zich na 1 mei soepel op te stellen met betrek king tot verzoeken van ouderen die daarvoor in aanmerking komen, om alsnog een Standaardpakketpolis af te sluiten. Inmiddels wordt duidelijk dat ouderen zich massaal hebben la ten inschrijven. Dit landelijke beeld doet zich ook voor bij de ZLM- leden. Indien u zich nog niet hebt Ia- ten overschrijven, is het raadzaam om inschrijving alsnog te overwe gen. U hebt daarvoor nog enkele we ken, tot medio juni, de tijd. Het Standaardpakket biedt een rui me dekking, in vele gevallen uitge breider dan bestaande verzekerin gen, tegen een premie waarvoor een wettelijke bovengrens is vastgesteld. Zoals u weet verleent ZHV op deze premie een korting tot op het nivo dat u voor een vergelijkbare maat- schappijpolis betaalt. Voor inlichtingen kunt u zich recht streeks wenden tot ZHV Ziekte kostenverzekeringen, telefoonnr. 01100-39679, waar men u informatie kan verstrekken die afgestemd is op uw persoonlijke situatie. Vrijdag 12 mei 1989 De voorzijde van het zopas heropende assurantiekantoor Duine.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 6