Instelling Stuurgroep Landbouw - Milieu en Platform Agrarische Markt Innovatie Recht uit de praktijk Privileges Provinciale Raad Zeeland gaat uitbreiding pootaardappelteelt aanzwengelen Gewestelijke Raad Noord-Brabant acht voorgestelde maatregelen provincie over verbod beregening te rigoreus Bloeiend koolzaad kleurt land geel Milieuraad: haast maken met middelen uit de markt nemen Eerste frambozen op veiling CVZ Het provinciaal bestuur en de Ge westelijke Raad van het Landbouw schap voor Noord-Brabant hebben gezamenlijk voorstellen ontwikkeld om te komen tot een convenant ten behoeve van het oplossen van knel punten tussen landbouwontwikke lingen en doelstellingen van provin ciaal beleid op het gebied van milieu en water en een convenant ter stimu lering van de ekonomische aktivitei- ten in de agrarische sektor. Dit kwam aan de orde tijdens de verga dering van de Gewestelijke Raad op 27 april jl. Bij overeenstemming over deze con- venanten zullen een stuurgroep Landbouw - Milieu en een platform voor Agrarische Markt Innovatie worden opgericht. De stuurgroep en het platform zullen jaarlijks elk een fonds van 500.000,ter beschik king hebben om aktieprogramma's op te stellen en uit te voeren. Als ba sis voor de aktieprogramma's zullen de aktiepunten en aandachtsvelden van de nota "Uit spanning naar veerkracht" dienen. Het Landbouwschap heeft een aan zet gemaakt tot een milieu- aktieprogramma landbouw. Dit pro gramma bevat algemene uit gangspunten die een belangrijke rol dienen te vervullen zowel bij de be- De Gewestelijke Raad van het Land bouwschap voor Noord-Brabant acht het door het provinciaal bestuur voorgestane beleid ten aan zien van beregening van grasland te rigoreus. De provincie rechtvaardigt haar voorstellen, die moeten leiden tot een algeheel verbod, door te stel len dat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat beregenen van grasland in het algemeen niet rendabel is. De raad betoogt dat beregening in een aantal gevallen noodzakelijk is. Gedeputeerde Staten zijn van me ning dat voor Noord-Brabant een beleid moet worden ontwikkeld dat leidt tot een vermindering van het grondwatergebruik. In het door Provinciale Staten vastgestelde grondwaterplan wordt aangegeven dat in diverse gebieden in Noord- Brabant de grondwaterstanden zo danig zijn gedaald dat verdroging optreedt met schadelijke gevolgen voor de natuur en de landbouw. Bij ongewijzigd beleid wordt een verde re toename van het grondwaterver bruik verwacht. Op grond daarvan wil het provinciaal bestuur een be leid ontwikkelen dat op korte ter mijn tot een stand-still situatie en op langere termijn tot vermindering van het grondwatergebruik leidt. Naast de industrie, de drinkwatervoorzie ning en bronneringen zal ook de landbouw daaraan een bijdrage die nen te leveren. Omdat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat berege nen op grasland in het algemeen niet rendabel is, heeft het provinciaal bestuur voorgesteld om vanaf 1991 te komen tot een verbod op berege ning van grasland tot 1 juli en vanaf 2000 tot een algeheel verbod op be regening van grasland. De Gewestelijke Raad acht dat te ri- goreuze maatregelen omdat berege nen van grasland in een aantal geval len wel noodzakelijk is. Hij acht het wel aanvaardbaar dat op korte ter mijn wordt gestreefd naar een stand- still situatie en dat op langere ter mijn tot een vermindering van bere gening op grasland wordt gekomen. De konkrete maatregelen dienen echter op basis van nader onderzoek uitgewerkt te worden door een ge mengde werkgroep, die de nodige deskundigheid heeft. Als we over privileges spreken, denken sommigen aan de middel eeuwen toen adellijke en kerkelij ke personen allerlei bijzondere voorrechten genoten. Welnu, voor dit soort zaken is in onze moderne, demokratische samen leving geen plaats meer. Toch bestaan er in ons rechtstel sel nog allerlei privileges die een nuttige funktie hebben. We zul len er hierna enkele bespreken. Het verkopersprivilege Als je iets verkoopt en levert dan hoort daarbij betaling; zolang nog niet betaald is, is de verkoper bevoorrecht ten opzichte van an dere schuldeisers van de koper (art. 1190 B.W.). De verkoper kan doorverkoop beletten en zelfs het verkochte terugeisen, maar dan moet die aktie wel bin nen dertig dagen na levering on dernomen worden. Zelfs als er doorverkocht is aan een volgende koper heeft de oorspronkelijke verkoper nog rechten. Als de laatste koper nog niet betaald heeft dan kan de oorspronkelijke verkoper bij hem zijn koopprijs opeisen. Ook hier geldt dus: dit moet gebeuren binnen dertig da gen na de oorspronkelijke leve ring. De moraal van dit verhaal is dus: laat de zaak niet op zijn be loop en let op de dertig dagen termijn. Verpachtprivilege In geval van niet-betaalde pacht is de verpachter bevoorrecht op de oogst en op hetgeen tot 'stof fering' of gebruik van het ge pachte (machines!) besstemd is. Dat velen deze bepaling niet ken nen vloeit - naar ik aanneem - voort uit het feit dat men de goe de gewoonte heeft op tijd te betalen. Het herbergiersprivilege Met het oog op de naderende va kanties is het wellicht zinvol om te vertellen dat ook de horeca ondernemer zo zijn voorrechten heeft. 'Op de goederen die door den rei ziger in de herberg zijn ge bracht', mag verhaal gezocht worden voor 'hetgeen door eenen herbergier, als zoodanig, aan ee nen reiziger is geleverd'. U moet gewoon het gelag beta len. En zo hoort het ook!! mr.ir. J. Huisman oordeling van de milieuplannen van de overheid als bij het tot stand ko men van de plannen van het land bouwbedrijfsleven zelf. De uit gangspunten zijn uitgewerkt naar de voor de landbouw belangrijkste the ma's van het milieubeleid en de fi nancieringswijze ervan. Voor een aantal sektoren in de tuinbouw zijn reeds milieu-aktieplannen opgesteld; voor een aantal andere sektoren zijn aktieplannen in een vergevorderd stadium van voorbereiding.- Het provinciaal bestuur heeft een koncept voor-ontwerp Intentiepro gramma bodembeschermingsgebie- den uitgebracht, dat gericht is op be scherming van voor vermesting, ver droging en verzuring gevoelige na tuurgebieden. Voor een belangrijke hoeveelheid landbouwgronden zal dat verdergaande beperkingen in houden via het ruimtelijke en het mi lieuhygiënisch beleid. De Gewestelij ke Raad heeft een brief geschreven aan het provinciaal bestuur met het verzoek om overleg over dit intentie programma. In het overleg van de werkgroep "Mestnormering Waterwingebie den" is op grond van een deskundi genrapport een aanzet gemaakt om te komen tot genormeerde vergoe dingen voor de schadeklasse I. Over dit pakket vergoedingen heeft de werkgroep een druk bezochte informatie-bijeenkomst gehouden met de belanghebbenden in het ge bied Boxmeer en Vierlingsbeek. Na In mei ziet iedere akker met kool zaad eruit als een veld vol gele bloemen. In Noordwest- Groningen en Flevoland zijn bij de plaatselijke VVV's autoroutes verkrijgbaar die door de bloeien de koolzaadvelden leiden. Kool zaad wordt geteeld om de olie die in de zaden voorkomt en om het schroot dat na de winning van de olie achterblijft. In een aantal koolzaadvelden hebben imkers hun bijenkasten geplaatst. De bijen zorgen samen met de wind voor de bestuiving van de bloemen. Na een paar we ken kunnen de imkers koolzaad honing oogsten. afronding van dit pakket zal het voor besluitvorming worden voorge legd aan het provinciaal bestuur, de waterleidingbedrijven en de Ge westelijke Raad van het Landbouw schap voor Noord-Brabant. Het praktijkonderzoek naar de ver mindering van de ammoniak- uitstoot uit de veehouderij in de om geving van Oisterwijk en Moergestel is gestart. Begonnen is met de uit voering van het werkplan mestinjek- tie en het werkplan afdekken open mestopslagen. Verwacht wordt dat het onderzoekprogramma van het werkplan luchtzuivering bij var kensstallen in augustus kan starten. Begonnen is met de voorbereiding van werkplannen voor zodebe mesting, voor geforceerde mestdro- ging bij pluimveestallen en voor snelle, gesloten mestafvoersystemen. De Provinciale Raad voor de Be drijfsontwikkeling in de Landbouw in Zeeland gaat initiatieven nemen om mogelijkheden te scheppen voor uitbreiding van de pootaardappel teelt in het Zuidwesten. Dit besloot de Raad in zijn vergadering van 6 april jl. toen het dit onderwerp aan de orde stelde aan de hand van een notitie van het LEI. De Raad ziet goede mogelijkheden voor een uitbreiding van deze kennis- en arbeidsintensieve teelt op de akkerbouwbedrijven in Zeeland. Daarbij moet zeker niet enkel ge dacht worden aan de teelt van Bint je, maar zullen ook monopolyrassen (inkl. AM-resistente) ruimte moeten krijgen, aldus de Raad. Akkerbouw Een werkgroep akkerbouwers van de kring Walcheren van de CBTB heeft onlangs een studie gemaakt van de ak- Op 10 mei jl. is in de vergadering van de Centrale Raad voor de Mi lieuhygiëne een ontwerpbrief in be handeling geweest waarin de raad zijn reaktie heeft gegeven op de zo genoemde 'Milieukriterianota'. De raad dringt er bij de bewindslieden Braks en Nijpels op aan dat bestrij dingsmiddelen die niet aan de mi- lieukriteria voldoen zo spoedig mo gelijk uit de markt worden genomen. De raad gaat ook in op de kriteria zelf. Zo acht hij het niet acceptabel dat moeilijk afbreekbare middelen waarvan na 1 maand nog de helft of meer van de hoeveelheid in het mi lieu aanwezig is, nog gebruikt kun nen worden. Ook vindt de raad dat zowel het ondiepe als het diepe grondwater aan dezelfde normen uit de EG-drinkwaterrichtlijn dienen te voldoen. kerbouwsituatie en van de ontwikke lingsmogelijkheden van deze sektor op Walcheren. De Raad had veel lof voor deze aanpak. De Raad is met de werkgroep van me ning dat een 2e tak op het kleinscha lige akkerbouwbedrijf veelal als een noodzakelijkheid gezien moet wor den om door de krisis te komen. Gediskussieerd werd over de moge lijkheid om aktief in te spelen op de toenemende rekreatiemogelijkheden op Walcheren. De Kring zal ge vraagd worden hier nader op te studeren. Bedrijfshygiëne Het overzicht van wetten, regelingen en verordeningen, zoals die door een kleine werkgroep was opgesteld, werd nader beschouwd. Dit over zicht werd bijgesteld en na aktualise- ring zal de notitie bij de Gewestelijke Raad gelegd worden om de be leidsmatige zaken nader uit te werken. Een tweede notitie m.b.t. de proble matiek van het agrarisch afval leidde tot de konklusie van de Raad dat de vaktechnische organisaties en de proefboerderij deze notitie nader zullen moeten bestuderen om te zien of er hier technische mogelijkheden voor Zeeland geschapen kunnen worden. Afscheidsreceptie W. Maljaars Met ingang van 1 juni a.s. hoopt de heer W. Maljaars bedrijfstakdes- kundige akkerbouw bij het Konsu- lentschap voor de Akkerbouw en de Tuinbouw te Goes zijn werkzaamhe den te beëindigen en gebruik te ma ken van de regeling vervroegd uit treden. Ter gelegenheid hiervan zal van 15.00 uur tot 17.00 uur een af1 scheidsreceptie worden gehouden op vrijdag 26 mei a.s. in het Hotel Goes, A. Fokkerstraat 100 te Goes. Dinsdag 9 mei zijn de eerste frambozen uit de kas aange voerd. Teler J.W. Nieuwenhuijse uit Krabbendijke en telers J.B. en C.M. Zuijdwegt uit Yerseke zorgden voor deze primeurs. De eerste koper was kommissionair A. yan Oosten uit Krabbendijke. De frambozen waren ongeveer 2 weken later dan vorig jaar maar werden wel beter betaald dan in 1988. De klasse I bracht 4,70 tot 5,30 per doosje van 150 gram op en de klasse II 3,40. W. Maljaars. De heren Ir. L.J. Vollebregt en W. Banning worden bij het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap voor Noord-Brabant voorgedragen ter benoeming tot voorzitter respek- tievelijk vice-voorzitter van de Com missie Grondgebruik. De heren A.C.M. Coppens en W. Banning worden bij het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap voor Noord-Brabant voorgedragen ter benoeming tot voorzitter respek- tievelijk vice-voorzitter van de Com missie Landbouwambachten. Vrijdag 12 mei 1989 qi

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 4