Runderen incl. btw Slachtkoeien duurder, stieren onder druk Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Zuivelproduktie Records bij aanvoer sierteelt, niet bij prijzen Schema biggenprijzen Varkens in de plus Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen vee loopt wat terug, een vrij normaal beeld om deze tijd van het jaar. SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Stieren 1e kwal. Vaarzen 1e kwal. Koeien 1e kwal. Worst koeien Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. 7,30-8,40 - 7,10-8,10 7,25-8,00 - 7,65-8,35 7,50-8,40 7,60-8,20 7,55-8,40 7,30-8,00 7,70-8,70 7,60-8,05 7,15-7,90 7,55-8,45 7,75-8,70 7,85-8,70 7,40-7,90 7,80-8,60 5,50-6,50 5,70-6,70 6,00-6,65 GEBRUIKS VEE Per stuk Melk- en kalf- koeien, 1e kw. Melk- en kalf- vaarzen 1e kwal. Guste koeien Pinken Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. 2000-2425 1900-2850 2075-2525 2200-3150 2050-2975 2125-2650 2100-3050 1850-2550 1950-2875 2050-2450 2500-3200 2200-3000 2250-2550 2150-3150 1875-2175 1650-2250 1575-1825 2200-2600 1925-2250 1700-1850 1900-2200 1300-1600 1250-1865 1475-1775 1400-2100 1175-2050 1150-1550 1275-2025 VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit Barneveld ma. Den Bosch wo. 127 47 8,20-8,40 7,25-7,65 6,10-7,40 5,50-6,75 5,00-6,10 NUKA'S Prijs per kg. Encebe (AA) Coveco (A Gras kalveren Stieren Vaarzen roodbont roodbont Stieren zwartbont Vaarzen zwartbont Prijzen per stuk Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. 800-1325 800-1500 1000-1500 650-750 475-550 750-825 550-650 650-725 440-550 525-580 585-650 550-625 325-375 450-500 350-460 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 5,00- 6,00 4,15-6,40 - 4,15-6,40 Slachtramlammeren/kg. 10,50-11,50 9,25-10,25 Fokschapen/stuk 180-250 - 150-190 Weidelammeren/stuk 140-220 140-215 21/04-28/04 ex btw, bron PVV ZUID- NED Stieren Koeien 7,70 - 6,92 Telersprijzen Weidehooi Dijkhooi Luzerne Tarwestro 85-110 Gerstestroo Haverstro Erwtenstro Bonenstro Hooi a en b Tarwestro Gerstestro Maïs 24% ds Perspulp 20% ds Bierborstel 60-65 M/W.- N/O- NED NED Verbruiksprijzen 290-305 -300 -300 170-175 -175 -180 165 165 -175 90-95 -100 - 95 65 -65 Produktie x 1000 kg, week t/m 22/04 1989 Ontvangen melk van veehouders Vetgehalte In consumptie gebracht Boter Fabriekskaas Melkpoeder Gecondenseerde melk -100 De bloemenveilingen hebben deze week zeer grote aanvoeren verwerkt. De moederdagvraag leidde evenwel niet tot record-hoge prijzen. Door het warme en zonnige weer van de afgelopen weken was er namelijk sprake van een flinke aanvoerstij- ging. Dit werkte remmend op de prijsvorming. De temperatuurstijging eind april zorgde vorige week al voor een plot selinge toename van de aanvoer van bloemen en planten. Gecombineerd met de traditioneel grote aanvoer in de dagen voor moederdag, braken diverse veilingen deze week records wat betreft de aanvoer. Op Bloemen veiling Westland kwam begin deze week zelfs een kwart meer voor de klok dan vorig jaar in de moeder- dagweek. Alle fustmateriaal moest worden ingezet om de enorme hoe veelheden te kunnen verwerken. De prijsvorming was wisselend. Veiling Flora in Rijnsburg meldde dinsdag matige prijzen, waarbij nog weer verschillen optraden tussen de vroeg en de laat geveilde produkten. Woensdag lagen de prijzen over het algemeen wat hoger. Populaire kleu ren waren dit jaar met name wit en rood. Bij de planten was er erg veel vraag naar potroosjes, rozen op stam en hybiscus. Met de tuinplanten gaat het nu heel wat beter dan in de maand april. Het slechte weer in vrijwel heel Europa had de hele maand een zeer nadelige invloed op de afzet. Toen het weer rond Koninginnedag verbeterde, werd de afzet echter snel beter. Vrijdag 12 mei 1989 Groente Ook op de groenteveilingen had het mooie weer flinke aanvoerstijgingen tot gevolg. Dat leidde voor belangrij ke kasprodukten als tomaten en komkommers tot lagere prijzen. De tomaten konden zich deze week ech ter weer wat herstellen. Bij een regel matig teruglopende aanvoer, zette de prijsstijging voor de glassla vorige week versterkt door. Er werden goe de prijzen gemaakt, waaraan de af gelopen dagen echter al weer een einde kwam. Na een aarzelend begin van het sei zoen, worden er nu volop asperges aangevoerd. Dat komt in de prijzen tot uiting: de A wit super bracht twee weken geleden gemiddeld 20 gulden per kilo op, vorige week bijna 15 en half deze week maar goed 10 gulden. Aardbeien De produktie van glasaardbeien is ook dit seizoen weer kleiner. De zeer grote hoeveelheden Spaanse aardbei en, die steeds vroeger aan de markt komen, doen veel telers overstappen op andere produkten. Het CBT heeft berekend dat de aanplant, en daar mee ook de veilingaanvoer, dit jaar bijna 30% kleiner is dan vorig jaar. Mede door de onverwacht grote vraag uit het buitenland zijn de prij zen beter: tot nu toe voor de Klasse 1/1,25 per kilo meer. Opvallend is met name de vraag naar aardbeien uit Finland. Ook Engeland is een goede klant. In de week van 15-5-1989 tot 22-5-1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 januari 1989 met f 0,75 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is 3,87. Vooral als gevolg van de kleinere aanvoeren gingen de slachtkoeien en -vaarzen op de veemarkten tegen weer iets hogere prijzen van de hand. Bij een vlotte handel steeg de op brengst zo'n 15 cent per kilo geslacht gewicht. De handel in de slachtstieren bleef stroef verlopen. Alleen voor de beste dieren handhaafden de prijzen zich, verder stonden de prijzen licht onder druk. De export van het stierenvlees blijft moeizaam verlopen. De EG-voorraad interventierund vlees is vorig jaar teruggebracht van 775.000 ton tot 434.000 ton. Het overgrote deel (70%) werd verkocht met de verplichting tot export naar landen buiten de EG. Een vijfde is verwerkt in de vleeswaren- en conser- De varkensprijzen zijn weer in her stel. Sinds half februari was ruim 90 cent per kilo verloren, deze week ver hoogden de meeste slachterijen de roepprijs met tien cent per kilo. Het dieptepunt van het recente prijsdal lijkt daarmee gepasseerd te zijn. Ondanks de onregelmatige afzet (als gevolg van de vele vrije dagen) is de marla in verschillende EG-landen aangetrokken. In het afgelopen week einde werden weer veel barbeques in gebruik genomen, hetgeen de af zet van verschillende vleessoorten ten goede kwam. De COV- groothandelsprijs voor hammen en ribben steeg dan ook met 15 cent per kilo, die van procureurs zelfs met 35 cent. Schouders deden een dubbeltje meer, middels een stuiver. Buiken, een minder gevraagd artikel bij stij gende temperaturen, profiteerden niet van de betere stemming. De Wereldvoedselorganisatie FAO voorspelt voor dit jaar een lichte da ling in de wereldproduktie van var kensvlees. Behalve in de EG, zal ook in de Verenigde Staten minder wor den geproduceerd. In Japan, Oost- Europa, de USSR en in de ontwikke lingslanden zal de varkensvleespro- duktie hooguit marginaal toenemen. Op grond van deze gegevens raamt men een daling van de wereldpro duktie met 0,5% tot 63,8 miljoen ton. Hogere voederkosten en de ge ringere produktie zullen 'waarschijn lijk' een prijsstijging van het varkensvlees veroorzaken, aldus de FAO. Grondstoffenmarkt De voorlopige berekening van de verbruikersprijzen van pluimveevoe ders vertoonden weinig verandering, afgezien van lichte prijsstijgingen voor enkele kategorieën kalkoenkor rels. De grondstoffenmarkt is rustig. Prijsbewegingen van enige omvang blijven uit. Voor een aantal artike len, waaronder maisglutenvoermeel- pellets liepen de prijzen door ver ruimd aanbod wat terug, doch mais- voermeelpellets en tarwegriespellets noteerden nagenoeg onveranderd. De prijsbewegingen bij het soja- complex bleven eveneens beschei den. Vismeel, diermeel en verenmeel liep iets in prijs op. Tapioka noteerde voor loko onver anderd. De graanprijzen zijn deze week wat vaster, vooral omdat voor gaande week aanvoer uit België en Frankrijk wat moeilijk was. Er is vooralsnog weinig belangstelling voor oogst 1989. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 5 mei 96 stuks aan geboden. De prijzen per stuk (inkl. BTW): luxe paarden 2.825,tot 3.450,—; 2-jarige merries 2.225,— tot 2.850,—; 2-Vige hengsten 1.625,— tot 2.900,—; 1-jarige merries 1.525,— tot 2.500,1-jarige hengsten 1.000,tot 1.600,veulens 875,tot 1.900,pony's 525,tot 1.700,Shetlander merries 375,— tot 750,—; Shet lander ruinen 375,— tot 750,—: slachtpaarden 4,45 tot 6,—. Handel rustig, prijzen gelijk. venindustrie. Omdat de Euro notering in de hele EG nu hoger is dan 88% van de interventieprijs, vindt de laatste weken in geen enkele lidstaat interventie van stieren en os sen plaats. Gebruiksvee Van alle soorten gebruiksvee was het aanbod krapper. De handel in melk en kalfvee, guste koeien voor de wei- derij en jongvee was overwegend vlot gestemd tegen dezelfde tot nog weer iets hogere prijzen. Vooral het guste vee voor de weiderij blijft duur. Me de door de goede ruwvoerpositie op de bedrijven zijn er beduidende aan tallen guste dieren geïmporteerd, on der meer Fleckvieh uit Oostenrijk. De export van het fok- en gebruiks- Eieren Hoewel de eierprijzen vorige week nog iets verder terugliepen, was de markt toch redelijk stabiel. Daar feestdagen doorgaans niet gunstig zijn voor de eiermarkt, vormde dit al enige reden tot optimisme. Begin de ze week sprak de handel van een dui delijk stijgende tendens. Men verwachtte bovendien dat die ten dens zich in de loop van de week zou voortzetten. Het is vooral Duitsland dat hiervoor verantwoordelijk is, de afzet naar andere landen is niet veel beter. Pluimveevlees Het mooie weer heeft gunstige gevol gen gehad voor de afzet van het pluimveevlees. De toch al niet slechte omzetten werden nog iets verleven digd. De pluimveevleesmarkt blijft dan ook positief gestemd. Helaas komt dat voornamelijk tot uiting in een vlotte afzet, van echt drukkende voorraden is nu geen sprake. De prijszetting wordt echter beheerst door het ruime aanbod en de daaruit voortvloeiende felle concurrentie tussen de slachterijen. De Barneveldnoteringen voor slacht rijpe kuikens herstelden zich aan zienlijk, mede onder invloed van het feit dat de slachterijen hun aanvoer- gewichten weer in evenwicht ge bracht hebben met hun behoefte. Ook de prijs voor uitgelegde kippen liep weer wat op. Een uitzondering hierop vormden de slachtkuiken- moederdieren, die helaas een flinke veer moesten laten. Waarschijnlijk speelt de verwachte vertraging in de export van broedeieren daarbij een rol. Op weg naar betere varkensprijzen Nadat vrijdagmiddag een 5-tal slachtbedrijven hun uitbetaling aan de mesters voor de in de week tot 12 mei over te nemen varkens met 10 cent hadden verhoogd tot - uiteenlo pend bij de verschillende bedrijven - 3,04-3,16, gaf de notering van de Utrechtse varkensbeurs in Vleuten vrijdagavond aan dat voor de week tot 12 mei de volgende prijzen ver wacht werden: levende varkens 85/115 kg, tarra 2 kg en aflevering na 24 uur vasten 2,65-2,70, geslachte varkens, 68/90 kg, onge- klassificeerd 3,28-3,30, wat resp. 8 en 9 cent hoger was dan de notering van de voorgaande week aangaf. Deze verhogingen waren mogelijk, doordat de partnerlanden in de EG, met Duitsland voorop, meer belang stelling toonden waarna spoedig ook uit Frankrijk, Italië en Spanje meer vraag loskwam. Het aanbod voor deze week is ruim, na de gebroken werkweek van 1 tot 5 mei. Ten aan zien van de binnenlandse afzet is men wat optimistischer gestemd. In april bedroeg de gemiddelde marktprijs van slachtvarkens 55,58% van de basisprijs vergeleken met 56,14% in maart. Voor de Ge meenschap als geheel was dat resp. 62,84% en 64,90%. België Lokeren - Opbrengst varkensveilin gen, week tot 5 mei: KI. EE Bf 71,20 (3,840; KI. E Bf 69,20 (3,73); KI. AA Bf 67,20 (3,62); KI. A I Bf 63,70 (3,43); KI. A II Bf 58 (3,13); KI. B I Bf 59,50 (3,21); KI. Cl, Bil, AIII Bf 53,50 (2,88); KI. IV B Bf 52,50 (2,83) (Omrekening 5,39). Kalveren De nuchtere kalveren werden nog weer iets duurder, de prijzen bevin den zich op een hoog peil. De vlees kalveren brachten ongeveer hetzelfde op als vorige week. Bij export deed het voorvlees het iets minder. Dat werd goedgemaakt door de wat ho gere prijzen voor de achterstukken. Schapen De slachtschapen en -lammeren wer den goed verhandeld tegen nagenoeg dezelfde prijzen. Schapen met lam meren en de weinige weidelammeren die werden aangeboden gingen voor iets hogere prijzen van de hand. Zuivel De kaashandel had enige tijd nodig om zich in te stellen op de prijsverla ging van twee weken geleden, vooral omdat deze ook de aanwezige voor raden jonge kaas betrof. Afgewacht moet worden hoe men in het buiten land op de prijsaanpassing reageert. Coberco en Melkunie bleken vorige week optimistisch ten aanzien van de prijsontwikkelingen, zeker nu de eer ste vier maanden van 1989 betere re sultaten te zien gaven dan dezelfde periode in 1988. De Europeanen zijn relatief goede kaaseters, in vergelijking met onder meer de Verenigde Staten en de Sov jet Unie. In Japan is de kaascon sumptie erg laag, hier lijken bij een goede promotie grote exportmoge lijkheden te liggen. Er wordt mo menteel redelijk veel boter ingezet onder de particuliere opslagregeling. Daarbij is België, gezien de hoge ren tevergoeding aldaar, favoriet. De no teringen voor mager melkpoeder daalden verder. De prijzen liggen nog duidelijk boven het drempelni veau maar bij een flauwe handel is een verdere prijsdaling niet onmo gelijk. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) 3,28-3,30 9 Levend (85-115 kg.) 2,65-2,70 +8 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 2,96 3,06 Druvar 2,96 3,06 Encebe 2,97 3,07 Ludrova 2,93 3,03 Vagrocon 3,02 3,13 Vako-zuid 2,96 Vos 2,94 3,04 Zuidgroep 2,91 3,01 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI 28/04-05/05 Af fokker 23 kg. 102,00 Toesl./aftr.afw kg. 2,25 Toesl. boven 25 kg. 2,20 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 05/05 2,40-2,50 Zwolle 05/05 2,35-2,45 Leiden 09/05 2,45-2,55 Den Bosch 10/05 2,40-2,50 +12 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 05/05-12/05 1,74 - Vrije prijzen Week 28/04-05/05 Lichte witte kippen 0,68 Zwaardere bruine kippen 0,83 Slachtkuikenmoederdieren 1,18 Slachtkuikens wit 1,68 Slachtkuikenintegraties LEI, week 05/05-12/05 Slachtkuikens 1,87 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 3,10 Enki 1000 kg. 3,10 Wilko kwal. wit, fr. slachth. 3,10 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23