Aardappelmarkt eindigt met opleving Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons Evenals bij de uien, lijkt nu ook bij de aardappelen het seizoen met ho gere prijzen te eindigen. Voor goede partijen werd de telers begin deze week ongeveer een kwartje per kilo geboden. Het is echter maar een klein aantal boeren dat nog belang rijke hoeveelheden aardappelen in voorraad heeft. Verschillende factoren hebben mo menteel een positieve invloed op de stemming op de aardappelmarkt. Zo blijft de export redelijk doorlopen, terwijl de voorraden niet groot meer zijn. Vanuit de industrie is er nog steeds veel vraag naar fritesgeschikte aardappelen. In Rotterdam liepen de noteringen van de grote maten dan ook het meest op. De produktie van vroege aardappelen komt in de zui delijke landen nog niet overal even snel opgang. In ons land zijn deze week nog veel aardappelen gepoot. Vooral op de zwaardere gronden duurde het lang voordat de grond geschikt was om goed te kunnen bewerken. Op vroeg gepote percelen, onder meer in de Noordoostpolder, staan de eerste aardappelen echter al boven. Aardappelprodukten De verwerking van aardappelen tot consumptieprodukten is ook in maart weer toegenomen in vergelij king met het voorgaande jaar. De fa brieken namen 172.000 ton aardappelen op. Toch is de stijging kleiner dan in de voorgaande jaren. Het kost meer moeite de grote hoe veelheden aardappelprodukten af te zetten, onder meer door de toegeno men internationale concurrentie. Ook andere EG-landen hebben op het succes van de aardappelverwer king ingehaakt. In maart was de ex port van voorgebakken produkten (totaal 47.300 ton) slechts 2.700 ton groter dan vorig jaar maart. De uit voer naar Italië liep iets terug, die naar België was zelfs ruim een derde kleiner. Een interessante groeimarkt is Spanje. Granen De Nederlandse maalindustrie ver wacht tot het begin van het nieuwe seizoen hogere prijzen te moeten be talen voor de benodigde tarwe. In landen als Engeland, Denemarken en Nederland is de tarwe vrijwel op. In Frankrijk is nog een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Omdat de ruime hoeveelheden die nog in Duitsland beschikbaar zijn, niet alle maal de gewenste kwaliteit hebben of in qua vervoer ongunstige gebieden zijn opgeslagen, voorziet men een prijsstijging voor de maalindustrie. In de afgelopen winter waren de weersomstandigheden gunstig voor de opname van stikstof. Dit geeft aanleiding om te veronderstellen dat het eiwitgehalte van de 'westelijke' EG-tarwe dit jaar hoger zal zijn dan de teleurstellende gehaltes van oogst '88. Zaden en peulvruchten Op de maandagmorgenbeurs in Rot terdam bleek dat er nog steeds enige belangstelling blijft bestaan voor goede bruine bonen. Het aanbod is echter zeer schaars. De prijs bleef daardoor vast. Naar groene erwten is eveneens een goede vraag op levering mei/juni, de prijzen kunnen zich bij het huidige kleine aanbod handha ven. Er komen nog wat restanten zaaierwten op de markt. Het aanbod van capucijners is vrijwel afwezig, bij een geringe vraag trekt de prijs iets aan. Bij de prijsvorming van het blauw- maanzaad speelt het overaanbod van goedkoop buitenlands zaad een over heersende rol, dit in het nadeel van het Nederlandse produkt. Voor kar- wijzaad was een wat betere belang stelling te melden, zij het dat de telers op deze prijzen niet wensen af te geven. MARKT per 100 BARNEVELD 48-54 gr. 8,00-8,75 - 1,67-1,62 - week 27/04-04/05 57-61 gr. 9,25-10,00 - 1,62-1,69 - 64 gr. 10,20-10,75 - t,59-1,68 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 5,00 - 6,25 - 7,50 - 7.75 - 8,00 - 9,50 - 12,00 dd 5,08 - 6,35 - 7,61 - 7,87 - 8,47 - 10,13 - 12,64 - bruin ld 5,00 - 6,25 - 7,50 - 8,50 - 9,50 - 10,00 - 10,25 - dd 5,09 - 6,35 - 7,61 - 8,58 - 9,14 - 9,90 - 11,15 - Evadag wit 7,00- 7,70 - 7,75 - 8,40 - 10,50 bruin 7,25 8,15 - 8,65 - 9,70 - 10,50 Roveco wit 4,45 - 6,35 - 6,65 - 7,15 - 8,45 - 9,55 - 12,00 - bruin 4,45 - 6,35 - 6,65 - 7,40 - 8,70 - 9,80 - 12,00 - Ven wit 4,40 - 6,30 6,60 - 7,20 - 8,50 - 9,60 - 11,95 - bruin 4,40 - 6,55 6,85 - 7,45 - 8,75 - 9,85 - 11,95 - ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Telersprijzen Veld gewas Klei 0 mm Klei 40-50mm Aardappelexport In april werden uit Nederland vol gens voorlopige cijfers 108.000 ton konsumptie- en industrieaardappe len uitgevoerd, waarmee de uitvoer in de eerste vier maanden is gestegen tot 719.000 ton, wat 233.000 ton of ruim 240% minder is dan in de over eenkomstige periode in 1988. In april werden rond 100.000 ton afge zet in de landen van de Gemeen schap. Duitsland was de grootste af nemer met 54.500 ton. In de eerste vier maanden gingen 629.500 ton naar de landen in de Gemeenschap, vergeleken met 694.000 ton in 1988. Het betekent een daling met 9,3%. In de eerste vier maanden daalde de afzet naar Duitsland met 53.000 ton of 14% tot 324.000 ton. Opvallend is de toename van de afzet naar Ita lië van 77.500 ton tot 105.000 ton en de daling van de afzet naar Engeland van 82.500 ton tot 13.500 ton. Voorts gingen 44.000 ton naar Bel gië (- 3000 ton); 49.500 ton naar Portugal (- 6000 ton); 47.500 ton naar Spanje 17.000 ton); 7000 ton naar Ierland 5000 ton); 21.000 ton naar Griekenland 13.000 ton). De afzet naar andere Europese landen daalde van 197.500 ton tot 18.500 ton. Deze daling is in grote hoofdzaak de oorzaak van de totale daling van de export. Vorig jaar waren de Scandinavische landen belangrijke afnemers. Voorts gingen naar landen in Amerika 21.500 ton 4500 ton); Afrika 36.500 ton 8000 ton); Azië 13.000 ton (- 2000 ton). Ingevoerd werden in april 6500 ton, waaronder 3100 ton primeurs. NB: de cijfers van in- en uitvoer over België zijn niet volledig. Voortgezette prijsdaling melkpoeder De officiële notering gaf opnieuw een verdere daling van de prijzen van magere melkpoeder aan, prijzen die toch nog boven het niveau van de drempelprijs liggen. Dat dit moge lijk is, wijst erop dat Brussel de hef fingen niet juist toepast. Ook wei poeder ging ietsje onderuit. Eerder was de hoge prijs voor melkpoeder reden om de kaasnoteringen te ver hogen, omdat er anders te weinig melk naar de kaasbak zou vloeien. Inmiddels zijn de noteringen voor de jonge kaas weer verlaagd en wel met 20 cent, wat volgens slechte reken meesters zou leiden tot een prijsda ling voor melk met 2 cent. In han delskringen is men niet gelukkig met de politiek van de noteringskommis sie. Men acht daar overigens een ver dere verlaging van de kaasprijs niet uitgesloten. De export van kaas bedroeg in de week tot 29 april 8160 ton, bij een produktie van 10.800 ton. Op 1 mei zijn de mcb's afgebroken resp. inge trokken, wat de buitenlandse animo voor kaas wat zal doen verminderen. De botermarkt blijft vast met prij zen boven het peil. Middenmeer 10/05 Emmeloord Leeuwarden Zeewolde 05/05 Goes 09/05 Dronten 10/05 23,00-26,00 18,50-19,50 20,00-22,50 +22,00-24,00 22,50-24,50 Groothandels- prijzen Rotterdam 08/05 Veld gewas Klei 0 mm Klei 40-50 mm Voer- aardappelen 5,00-6,00 6,00 Klei 50 mm 35 mm Voer- aardapp. 19,00-21,00 26,00-28,00 5,00-6,50 Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze week dinsdag vrijdag dinsdag 40-50mm mei '89 16,50 17,50 20,50 50mm+ juni '89 25,70 29,70 37,00 40-50mm april '90 17,50 17,50 17,50 50mm+ april '90 30,40 31,70 33,30 Goes Groningen* Middenmeer GRANEN di 09/05 di 09/05 wo 03/05 Tarwe (basis 16%) -43,25 45,50-46,25 42,75-44,00 Brouwgerst (16%) 45,50 Zomergerst 41,75-43,25 40,50-42,65 Voergerst 39,75-40,00 Haver 35,00-38,50 32,00-40,00 ZADEN telersprijzen Blauwmaanzaad* Karwijzaad" 225,00*** 152,50*** 90,00-135,00 franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon prima doorsnee 195,00-215,00 115,00-127,50 GOES, di ROTTERDAM, ma Telersprijzen Groothandelsprijzen Groene erwten 63,50-64,50 72,00 Veldbonen 60,00 Kapucijners 62,50-67,50 72,50 Bruine bonen 195,00 212,50 Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 01-05/06-05 ring trend prijs trend week 01/05-06/05 ring trend prijs trend week 01/05-06/05 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 93 Witlof kort I 262 Tomaten rond A I 163 Boskoop groen 75/85 - 163 EF Tomaten vlees BB 196 - Boskoop rood 75/85 - 108 - Bloemkool 8 267 - Kropsla 21/22 - 69 Jonagold 75/80 - 143 Witte kool deense - 33 Komkommers 41/51 70 - Elstar 75/80 - 117 0 Rode kool A - 27 Paprika groen 75/85 - 779 Gloster 70/80 - 85 Spitskool - 165 Paprika rood 75/85 841 Karmijn 70/80 - 53 0 Chines kool - - 190 Aubergines 225/300 418 - Winston 70/80 - 89 0 Broccoli - 1051 0 Radijs midden - 87 Conference 65/75 - 247 Spinazie - - 130 Courgette 7 108 - St. Remy 60/70 - 144 - Andijvie - 203 Aardbeien 200 kl.l 175 Waspeen Breekpeen Prei Asperges Kroten Sperziebonen Al 200/400 blok 2 AA A 63 80 209 1459 28 1024 Veilinggegevens week 01/05-06/05 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 47 - Roos kleinb. 34 - Freesia 26 - Troschrysant 54 Trosanjer 22 0 Gerbera 29 Gypsophila - 57 Iris 23 - Lelietak 47 - Limonium 31 Alstroemeria 33 Matthiola 26 - Anemone 17 - Snijbl. totaal 36 0 Kamerpl. totaal - 235 - Veilinggegevens week 01/05-06/05 prijs in ct./kg. Door snede Klasse I fijn Klasse I middel Klasse II 2 70 Klasse II 3 100 Klasse III 3 100 Aanv- trend Gem. Prijs- prijs trend 5,26 5,22 2,53 - 2,20 - 2,08 - De afgelopen week was er een klein aanbod appels en peren. Namelijk 230 ton appels en 123 ton peren. Bij de appels was de aanvoer van Gol den Delicious het grootste, namelijk 128 ton. De prijs van de I 70/80 is gemiddeld met 8 cent gestegen en ook de I 80/90 waren 7 cent duur der. De laatste cel Gloster is open ge gaan en zal binnen 2 weken geruimd worden. De prijzen zijn deze week op hetzelfde niveau gebleven. De prijzen van de Jonagold zijn belang rijk gestegen. De klasse I en II waren gemiddeld 10 cent duurder dan de vorige week. De aanvoer Conference neemt lan delijk zeer snel af zodat we blijven profiteren van de nog steeds stijgen de prijzen. De prijzen van de I 55/65 en I 65/75 lagen vorige week bij de voorverkoop rond de 2,50 per kilo. De gemiddelde prijs van de totale aanvoer Conference klasse I II kwam uit op 2,16. De voorraad be draagt op dit moment nog ruim 300 ton. De aanvoer aardbeien was de afgelo pen week 7000 doosjes van 200 gram. De prijs van de klasse I was aan het begin van de week nog ruim 2,0Q maar daalde in de loop van de week tot 1,50 a 1,60 per doosje. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 1 tot en met 5 mei. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Winston: I 70/80: 1 ƒ1,07 (1 1,12); tot. I: 3 ƒ0,85 (3 ƒ0,97). Gloster: I 70/80: 9 0,85 (7 0,84); tot. I: 18 0,78 (99 ƒ0,86); II 70/80: -- -- (1 0,58); tot. II: - -- (2 ƒ0,59). Golden Del.: I 70/80: 66 0,91 (22 1,08); tot. 1110 0,85 (46 ƒ1,09); II 70/80: 8 ƒ0,64 (2 0,72); tot. II: 19 0,62 (3 0,74). Jonagold: I 70/80: 12 ƒ1,40 (6 1,85); tot. I: 46 1,33 (31 1,45); 1170/80: 10 0,86(1 1,03); tot. II: 25 ƒ0,75 (10 ƒ0,95). Conference: I 65/75: 28 2,49 (1 2,50); tot. I: 91 ƒ2,37 (11 2,50); II 65/75: 12 2,04 (1 1,85); tot. II: 32 1,54(5 1,82). Fruitveiling CVZ 9 mei 1989 Ras, aantal gram per doosje, aantal doosjes, middenprijs: Aardbeien (gl.) a 200 gr/ds. 153 ds. 1,16; Corel (gl.) a 200 gr/ds. 1.008 ds. 1,28; Primel (gl.) a 200 gr/ds. 576 ds. ƒ1,11; Sivet (gl.) a 200 gr/ds. 810 ds. 1,38; Frambozen (gl.) a 150 gr/ds. 60 ds. 4,42. Aardappel exportcijfers In de gehele maand april zijn 108.000 ton aardappelen uitgevoerd. De totale export van oogst 1988 is hierdoor op 719.000 ton gekomen. Van oogst 1987 was de uitvoer tot 1 mei 952.000 ton, van oogst 1986 was dit 934.000 ton en van oogst 1985 735.000 ton. de invoer in april be droeg 6.500 ton, tegenover 11.200 ton in 1988 en 16.000 ton in 1987. In het importcijfer van april 1989 is de import vanuit België nog niet volle dig opgenomen. 22 Graanmarkt gedrukt De graanprijzen staan onder druk. Dat geldt voor tarwe, waarvan de prijzen vergeleken met vorige week met rond een halve gulden teruglie pen tot 47,50 (16% en 2% bijmen ging) franko per auto in het zuiden zowel als in het noorden. De gerstprijzen, 60/61 kg liepen eveneens met rond een halve gulden terug tot 45,a 45,25 al naar de bestemming, waarbij deze prijzen veelal nominaal werden genoemd. Rotterdam noteerde maandag boordvrij 44,wat 25 cent lager was dan voorgaande week. Karwijzaad liep met 10,tot 157,50 a 160,Blauwmaan zaad bleef staan op 235,Voor Franse mais liggen de prijzen rond de 48,Bruine bonen liepen iets op tot 212,50. Aardappelverwerking In het eerste kwartaal werden 470.000 ton aardappelen verwerkt tot aardappelkonsumptieprodukten. Vorig jaar waren dat 455.000 ton en in 1987 385.000 ton. Slachtveemarkt De slachtrundermarkt blijft vriende lijk en vast. Maandag noteerde Lei den bij een iets ruimere aanvoer dan een week daarvoor voor de le t/m 3e kwaliteit vrouwelijk zowel als man nelijk vee wat hoger dan 's weeks te voren. De gestegen prijzen voor koeien zijn mede te danken aan een zeer goede vraag naar weidevee. Veel koeien aanvankelijk bestemd voor de slacht, werden aangekocht voor de weiderij. In het algemeen is het aanbod in ge- bruiksvee nogal krap. Er is ruim vol doende gras wat een extra stimulans is voor de aanschaffing van weide- vee. Maandag noteerden gemeste kalveren wat lager dan voorgaande week. Vrijdag 12 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22