VOO I' m: VROUW De A van Antwerpen Kruiswoordraadsel k rubriek Aardappelen in een jasje onder redaktie van de Redaktiekommis- sie Bond van Plattelandsvrouwen voot Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. P. J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge. Op 18 april hadden de Plattelands vrouwen Zeeland in provinciaal ver band een ekskursie naar Antwerpen, de stad aan de Schelde. Deze dag was georganiseerd door de kulturele kommissie. Reeds in oktober 1988 was er een voorbereidende lezing met lichtbeelden over de schilder kunst en specifiek over de iconogra fie gehouden door de heer A. de Roose M.A. uit Antwerpen. De le zing was zo interessant, dat gelijk vele dames zich opgaven voor de ekskursie naar Antwerpen in april '89. Op 18 april vertrok een bus vol met leden uit alle delen van de provincie Zeeland richting Antwerpen. Het programma was goed voorbereid. Bij aankomst in Antwerpen was er eerst koffiepauze, alwaar ook de heer De Roose zich bij het gezel schap voegde. Van daar reed men richting Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Hier werd het ge zelschap in 2 groepen gesplitst, wat, zoals later bleek, een goed idee was. De eerste groep bezocht het museum onder leiding van de heer De Roose, die in aansluiting op de lezing met lichtbeelden in oktober '88, het ge zelschap nu de kunstwerken liet zien en er een zeer duidelijke en leerzame uitleg bij gaf. Reeds vanaf de lezing was er gepland om een bepaalde pe riode uit de schilderkunst te belich ten en met name de iconografie, met als leidraad: 'Christelijke Iconogra fie voor en na het concilie van Tren- te'. Ikonen zijn wel de kostbaarste schilderijen in het Museum voor Schone Kunsten. Het zijn steeds reli gieuze onderwerpen, geschilderd op hout. De oudste ikonen uit de 14e eeuw werden achter glas bewaard en nog steeds waren de kleuren helder en gaaf. Veel ikonen zijn vrij klein, maar heel precieus, sommige details waren zo fijntjes aangebracht dat de meester, Jan van Eijck, wel een pen seel met maar 1 haartje gebruikt moet hebben. Met aandacht werd een aanzet van vage lijnen, van een schilderij van Jan van Eijck bekeken, 'werkzaam heden rond de bouw van een cathe- draal'. Te zien was de toren, speci fiek attribuut voor St. Barbara, die er voor afgebeeld was met een palm in haar handen, dit zijnde een alge meen attribuut voor martelaren. Dan was er een precisie werk van Van der Weijden, niet groter dan een postkaart. Er werd nog eens ekstra op gewezen, dat deze vroege werken van verschillende meesters zo goed als geen 'diepte' hadden. Verder ging het langs werken van Memling en van de Vlaamse primi tieven, waarop men ouderwetse mu ziekinstrumenten zag zoals: de harp, de lier, een soort handorgel en een natuurtrompet zonder ventielen. Van Bruegel zagen we: 'De volkstel ling in Bethlehem', een schilderij wat politiek geëngageerd uitgebeeld was, b.v. de adelaar. In de tijd van Bruegel waren de Nederlanden im mers onder het bewind van de Habs- Alleen in het prille voorjaar wor den ze nog ingevoerd. Alhoewel ook dit aanmerkelijk minder en minder wordt. Voor de overige aardappelen die wij met elkaar konsumeren, zorgen we zelf, al thans de telers! En wel in die ma te dat niet alleen wij er voldoende van hebben maar dat ze zelfs in grote hoeveelheden kunnen wor den uitgevoerd! De konsumptie van de aardappel per hoofd van de bevolking be gint iets terug te lopen, daar staat echter tegenover dat de vraag naar industrieel verwerkte aard appelen, de kant-en-klaar aard appel zeer sterk stijgende is! De aardappel bestaat niet alleen uit voedingsvezels, maar is bo vendien rijk aan vitamine C. Bo vendien is ze calorie-arm, zeer licht verteerbaar en - zeer belang rijk - ze verveelt nooit! Ook een knol die zijn weerga niet kent in de wijze waarop ze bereid kan worden. Alles is mogelijk, van gebakken, gekookt, als oven schotel, op de grill, stomen, fri turen, gratineren, salades tot in de schil toe. Daarnaast is sterk in opkomst de industrieel verwerkte aardappel. De kant-en-klaar aardappel dus. De konsument kiest in steeds grotere mate voor het gemak van de voorbewerkte aardappel. Er is dan ook een ruim assortiment, zoals: frites, kroketjes, schijven, chips, pureevlokken, de parijse kriel en de aardappelkoekjes! Maar genoeg hierover. Ons ad vies luidt: laat de aardappel niet weg uit uw dagelijks menu! En probeer dit recept voor 4 per sonen eens uit! Aardappelen in de schil. Dit hebben we nodig: 4 grote dikke aardappelen, 4 plakken casseler rib, 5 a 6 verse asperges (of blik), 200 gram oude geraspte kaas, 1 ei, 1 theelepel bieslook, zout, peper, nootmus kaat, 125 gram roomboter. Dit is de bereiding: Borstel en was de aardappelen grondig schoon, kook ze in water met wat zout niet volledig gaar, droog ze en snij er in de lengte dekseltjes af (niet te dun), hol ze voorzich tig uit zonder de huid te bescha digen. Licht zouten. Prak de uit gehaalde aardappel goed fijn en vermeng het met de geraspte kaas, het ei en de bieslook. Maak het op smaak met wat zout, pe per en de nootmuskaat. Vul nu de uitgeholde aardappels voor ongeveer de helft met de fijnge sneden ham en asperges (goed mengen!) en vul de rest rijkelijk op met de achtergehouden puree. Leg er de dekseltjes weer op, schik ze in een vuurvaste schaal of schotel, smelt de boter, giet dit over de aardappelen. En laat ze 10 a 15 minuten in een redelijk warme oven bakken en kleuren. Garnituren: groene sla, kom kommer, tomaat of courgettes. Smakelijk eten! M.A. van der Vliet 20 burgers. De 'Volkstelling' was weer gegeven als een volksfeest met reli gieuze inhoud. Uit de groep van Vlaamse primitie ven was er een groot schilderij, een soort drie-luik van Quinten Metsijs met een 'Kruisafname'. Van Cra- nach de Oude 'De erfzonde', een weergave van Adam en Eva onder de appelboom. De appel Malus, in La tijn ook 'het kwade', aldus de heer De Roose, die men zijn liefde voor de kunst goed kon aanvoelen. Familieportret Het bezoek aan het museum liep ten einde. Natuurlijk was nog lang niet alles gezien, maar als afsluiting van een boeiend tijdperk, de iconogra fie, nog een familieportret uit een andere periode, toen het familiepor tret een modeverschijnsel was, liefst afgebeeld met een talrijk kroost, toen een teken van rijkdom. Met steeds de 'vogel' als symbool van de liefde (de vogel blijft zingen, ook als hij gevangen zit en ook werd er ge wezen op de 'handen', die in de schilderkunst een symbolische bete kenis hebben, maar dan is men al met portretkunde bezig, zei de heer De Roose, 'en dat laten wij maar voor een andere keer', waarmee een ieder instemde. Gezamenlijk ging het naar 'Taveer ne de Markt' aan de Graanmarkt, waar een heerlijke lunch werd geno ten. Na de lunch werd het program ma voortgezet. De groep die 's mor gens het museum 'gedaan' had, deed 's middags de 'stadswandeling', on der leiding van de dames van het bestuur, met wel een bijzondere wandelroute door het hartje van Antwerpen (afwijkend van de nor male VVV-route) en uitgestippeld door de heer De Roose. Stadswandeling Vanaf het Noordelijk wandelterras waar men een goed overzicht heeft van zowel de linker als de rechter oe ver van de Schelde, ging het achter eenvolgens naar: Het Steen: daterend uit 1200, de vroegere woning van de Markgraaf, tegenwoordig het Nationaal Scheep vaart museum. Beneden aan de hel ling van het museum staat een mo dern beeldhouwwerk dat de 'Lange Wapper' voorstelt, een typische Antwerpse watergeest. Volgens de volksverhalen dwaalde de Lange Wapper 's nachts door de donkere straten om de mensen te pesten. Hij was in staat zich zo te vergroten, dat hij een echte reus werd. Hierdoor werd hij de nachtelijke schrik voor Antwerpen. De bevolking van Ant werpen liet vele Madonnabeeldjes op de hoeken van straten aanbren gen, want hiervoor had de 'Wapper' angst. Eigenlijk was een wapper een soort heftoestel waarmee men drink water uit de Herentalse vaart haalde (dit kanaal werd speciaal aangelegd om Antwerpen van drinkwater te voorzien), het zag eruit als een soort wip. Vleeshuis: een groot gotisch gebouw (Brabantse baksteengothiek) ge bouwd rond 1510 - voor het gilde van de beenhouwers - thans een mu seum voor kunstnijverheid, beeld houwwerk en oudheidkunde. Verder wandelend komt men bij de z.g. 'Oude Beurs' in de Hofstraat. Hier vond vroeger een zeer levendige geldhandel plaats. De geldmarkt van Antwerpen was vermaard. Deze beurs had 2 funkties: wisselbeurs en fondsenmarkt. De Europese vorsten namen er herhaaldelijk geldleningen op. Grote Markt: de grote trots van elke Antwerpenaar met een magnifiek voorbeeld van Vlaamse renaissance, het Stadhuis, gebouwd in 1565 naar plannen van bouwmeester Corn, de Vriendt. Rondom fraaie gildehuizen zoals 'De Mouw' van het gilde der kuipers, 'De Balans' van de lakenbe- reiders, 'De Arend' van de Meerse niers en het aan het begin van deze eeuw gerestaureerde gildehuis 'Rat- tenborch' van de huidevetters. Wolstraat: hier woonden de Engelse wolhandelaren, een zeer oude buurt met veel antiekwinkeltjes en op ver schillende hoeken prachtige Madon nabeeldjes die zo typisch voor de oude binnenstad van Antwerpen zijn. In de Wolstraat ook de ingang naar een hofje: Het Godshuis: vroe- ger een bontwerkplaats met kleine huisjes die nu weer bewoond waren. Godshuizen waren geen religieuze instellingen maar behoorden bij het gildewezen. De gilden waren be roepsverenigingen die voor hun oudere leden zorgden door kleine woningen op te trekken die speciaal voor dit doel gebruikt werden. Het Conscienceplein: een pleintje waar men zich ergens in Italië waant, met een fontein, de Carolus Borremeus kerk van 1615 gewijd aan St. Ignatius - de stichter van de Je- zuïtenorde. Het waren de Jezuïten die hier op dit plein een school en een centrum voor literatuur en mu ziek stichtten. Op de gevel van de kerk 2 grote figuren: Petrus (met Sleutel) en Paulus (met zwaard). Op het pleintje ook de stadsbibliotheek met ervoor een standbeeld van een eenzame nadenkende Conscience, de populaire Vlaamse schrijver uit de 19e eeuw die het volk heeft leren le zen en het door zijn historisch natio nale romans zelfbewustzijn weer bij gebracht. Hij was de schrijver van o.a. 'De Leeuw van Vlaanderen'. Ook staat er een dikke boom op het pleintje met rondom de boom een bank, waar de dames als duiven op neerstreken om de inmiddels ver moeid gerakende voeten even te la ten rusten en om de vredige sfeer van het pleintje te genieten. Van het Conscienceplein, door de Leeuw van Vlaanderenstraat-De Korte Nieuwstraat, naar de Lange Nieuwstraat. Ook hier weer de in gang van zo'n verborgen binnen- pleintje, nl. dat van het Godshuis van de Meerseniers: (de kleinhande laren) met een zeer goed bewaarde Kapel die bij het Godshuis hoorde en nu voor poppentheater gebruikt wordt. Midden op het pleintje een standbeeld van St. Nikolaas, de pa troonheilige van de handelaren. Verder door de Begaardenstraat en de Eiermarkt naar de bekende Groenplaats, waar de ingang van de O.L. Vrouwe Kathedraal is. Het is de grootste gothische kerk van Bel gië met zijn 123 meter hoge toren en klokkenspel. Ernaast is ook een stemmig pleintje. De Handschoenmarkt: waar de Ant werpenaren en ook toeristen in de zomermaanden naar de beiaardcon certen komen luisteren, iedere maandag van 9 tot 10 uur 's avonds. Hier vlakbij ook een van de steegjes, waarvan er in het verleden vele bestonden, nl. De Vlaaikensgang, een mooi bewaard gebleven steegje - waar vroeger de klokkeluiders van de kerken en de schoenmakers woonden. Hier was de stadswande ling ten einde en bleef er een vrij uurtje om op eigen gelegenheid te winkelen of ergens een Belgische wa fel proberen. E. Versluis-Robberts Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers de naam van een plant. 20 - 10 - 50 - 5 - 52 - 6 - 41 - 23 - 43 - 53 - 46 Horizontaal: 1 vaartuig; 6 schande; 11 getijdenboek; 12 klaar; 13 li chaamsdeel; 14 kleur; 15 uitroep; 17 geluid; 19 gelukkig nieuwjaar; 21 vis; 24 klein vertrek; 26 welpen leidster; 29 na het genoemde; 30 bre de sjaal; 32 etensbak; 33 jong dier; 34 per jaar; 35 per procuratie; 37 vlaktemaat; 38 hard gesteente; 39 af geperkte ruimte; 40 Spaanse titel; 42 per adres; 44 voorzetsel; 45 scheeps- vloer; 48 vierhandig dier; 50 adres kaartje met oog; 53 stamloze moe- raspalm; 54 hemelse gave; 56 nacht roofvogel; 57 kanselrede; 58 Ned. Spoorwegen; 60 muzieknoot; 61 boom; 62 opgeld boven de pari- koers; 64 groot rond zitkussen; 65 bekend sportevenement; 67 uit komst; 69 motorvoertuig; 70 zweefrek. Vertikaal: 1 vluchtige schets; 2 file; 3 vergissing; 4 zangstuk; 5 rivier; 6 jong varken; 7 zonder inhoud; 8 strijdperk; 9 uitroep; 10 uitstalkast; 16 waarschuwing; 18 gasvormig ele ment; 20 wapenkunde; 22 papegaai; 23 chem. symbool; 24 cent; 25 laatsleden; 26 gehalte-eenheid van goud; 28 oude lap; 30 omslagdoek; 31 maand; 34 spijs; 36 duinvallei; 40 zoogdier; 41 grootvader; 43 vogel; 46 plaats o.d. Veluwe; 47 papegaai; 49 de onbekende; 51 uitroep; 52 lengte-eenheid; 53 nummer; 55 ge voel van vrees; 57 roofdier; 59 graanpakhuis; 60 voorzetsel; 63 ge hoororgaan; 64 geluid; 66 uitdruk king van bevestiging; 68 mu zieknoot. Vrijdag 12 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 20