Politiek aktief Ziöo 13*ié> I A 'O zegge en schrijve zuidelijke landbouw maatschappij Aanvallen Reisverzekering in samenwerking met Unigarant Verzekeringen ZLM voegt nieuwe verzekering aan bestaande pakket toe "V/v" VRIJDAG 12 MEI 1989 77e JAARGANG NO. 3972 land- en tuinbouwblad In Zuid-Beveland wordt dit jaar voor het eerst op betrekkelijk grote schaal suikermaïs verbouwd. Suiker maïs is familie van de gewone maïs maar veel zoeter en zeer geschikt voor menselijke konsumptie. Als groente kunnen de maïs rauw en gekookt worden gegeten. In Amerika is suikermaïs al vele jaren zeer po pulair. De ca. 50 hektare suikermaïs in Zuid-Beveland is voor een deel onder afbreekbare plastic gezaaid om de opkomst en het oogsttijdstip te vervroegen en de oogstzekerheid te vergroten. De omstandigheden voor het zaaien waren de afgelopen week vrij ideaal. Een goede bodemtemperatuur en een vochtige ondergrond zul len er voor zorgen dat de plantjes binnen een week boven de grond staan. Achteraf blijkt de akkerbouw-prik-aktie van vrijdag 28 april op het Binnenhof de laatste mogelijkheid te zijn geweest om het kabinet Lubbers II als zodanig in volle verantwoordelijkheid aan te spreken. Nu het kabinet inmiddels zijn ontslag heeft ingediend wordt er nog slechts op de winkel gepast tot er een nieuw kabinet is. En dat kan nog wel even duren: in Nederland heb ben we inmiddels een traditie van zeer langdurige kabi netsformaties zodat we blij mogen zijn als er begin 1990 een nieuwe regering kan aantreden. Voor de land- en tuinbouw - en met name de akkerbouw - bete kent dit dat er voorlopig niet veel uit Den Haag ver wacht moet worden. Sterker: de vraag is of maatrege len die het kabinet op de valreep nog heeft afgerond - zoals de voor de akkerbouw zo belangrijke herstructu rering van de kleinschaligheidstoeslag - nu nog wel ge concretiseerd zullen worden. Dat hangt vooral ook af van de vraag hoe de Tweede Kamer daar tegenaan kijkt. Vanwege de vervroegde verkiezingen loopt de Tweede Kamer immers zelf ook op z'n laatste benen en zullen gevoelige onderwerpen niet in behandeling worden genomen. Al met al ben ik bang dat de kabi netscrisis voor de land- en tuinbouw ernstige vertra gingen zal opleveren bij de behandeling van een aantal hot-items. Of dat per saldo echter verlies zal opleveren zal moeten worden afgewacht. Duidelijk was in ieder geval wel dat de akkerbouw van dit kabinet - en deze volksvertegenwoordiging - niet veel perspectief meer te verwachten had. Of dat straks anders wordt hangt af van de verkiezingen in september en van de vraag wie het met wie gaat doen. Vanuit de land- en tuin bouw kunnen we - individueel en collectief - de nodige invloed uitoefenen op de uitkomst daarvan. Niet alleen door zeer bewust onze stem uit te brengen maar ook - en vooral - door het beïnvloeden van de verkie zingsprogramma's. Ik heb er al meer malen op gewe zen dat het van groot belang is om lid te zijn van een politieke partij. Principieel omdat het een democratisch recht is en praktisch omdat je dan onder andere volop mee kunt praten over de inhoud van het verkie zingsprogramma. Via de afdelingen van de politieke partijen op met name het platteland kan de stem van boeren en tuinders behoorlijk doorklinken - tot in het verkiezingsprogramma. Daar liggen voor individuele boeren en tuinders dus duidelijk kansen. Ook vanuit de ZLM zullen we de politiek natuurlijk onze boodschappen overbrengen. Vorige maand hebben we in Zeeland een zware landbouwdelegatie van het CDA op bezoek gehad. Deze week ontvangen we een zware delegatie van de VVD op het Landbouwhuis. Op de agenda staat onder meer: akkerbouwproblematiek (incl. KST), gelegenheidsarbeid, onderwijs en voorlich ting. Volgende week woensdag is er 's avonds een grote Euromanifestatie van het CDA in de "Prins van Oranje" te Goes waar vele kopstukken - onder wie de heer Lubbers - aanwezig zullen zijn. Gezien de situatie in met name de akkerbouw verwacht ik daar dus veel akkerbouwers uit alle delen van Zeeland en verder. Het voorjaarswerk is dan wel zo'n beetje gedaan dus dat mag geen belemmering zijn. De komende tijd zullen er trouwens zeer veel politieke bijeenkomsten worden gehouden. Ik zie het als een vorm van gericht aktievoe- ren om op deze bijeenkomsten steeds met veel boeren en tuinders - met de nodige aankleding in de vorm van spandoeken, pamfletten etc. - aanwezig te zijn. De aanval is immers nog steeds de beste verdediging. Daarom: aanvallen maar. Oggel Alweer is er een nieuwe verzekering voor onze leden. De ze maand introduceren wij de Reispolis van Verzekerin gen ZLM. Een produkt dat wij samen met Unigarant ontwikkelden. De reden dat wij met Unigarant samen werken is vanwege het feit dat Unigarant een uitstekende "rekreatie"-verzekeraar is en er nauwe banden zijn met de ANWB. Dit laatste is van groot belang vanwege de uitstekende reputatie die de ANWB heeft op het gebied van hulpverlening in het buitenland. De Reispolis van Verzekeringen ZLM is heel eenvoudig en snel af te slui ten. Eén telefoontje naar onze vertegenwoordiger of naar ons kantoor te Goes is voldoende om direkt verze kerd te zijn. De polis wordt dezelfde dag verzonden, de premie automatisch van uw rekening afgeschreven. Alle andere voordelen leest u in deze krant. Laat uw verzekeringspakket eens doorlichten Onze akkerbouwers maken moeilijke tijden door. De vooruitzichten zijn voor velen somber. De teruglopende bedrijfsresultaten dwingen velen om extra aandacht te besteden aan bedrijfsekonomische zaken. De risiko's verkleinen kan in een aantal gevallen door het afsluiten van verzekeringen. Omdat kostenbeheersing van het grootste belang is, is het dienstig dat u uw verzeke ringspakket eens goed doorpraat. Samen met onze verte genwoordiger of met één van onze buitendienstmedewer kers kunnen vaak premiebesparingen gevonden worden. Positief 1988 In het vorige verzekeringsnummer schreef ik reeds dat Verzekeringen ZLM het jaar 1988 met een positief resul taat afsloot. Op onze algemene ledenvergadering op 20 juni aanstaande zal worden voorgesteld het batig saldo ad 2.686.974,aan de reserves toe te voegen. Enkele vergelijkende cijfers laat ik hierna volgen om een beeld te schetsen van de ontwikkeling. 1988 1987 Bedragen x 1.000, Inkomsten Premie 55.327 48.023 Rente 6.179 5.625 Poliskosten 505 489 Bemiddelingsprovisie 686 665 Omzet 62.697 54.802 Uitgaven Herverzekeringspremie 1.763 1.661 Provisie vertegenwoordigers 2.326 2.115 Kosten, inkl. afschrijving 6.291 5.459 Schade 46.572 40.765 (Bijzondere baten/lasten en vermeld) Aantal medewerkers (op ba sis van 40 uur/week Aantal polissen Aantal leden 56.952 belastingen 50.000 zijn niet 54,9 212.275 80.164 46,9 194.761 74.810 Vol vertrouwen Omdat steeds meer mensen weten dat het verstandig ver zekeren is bij Verzekeringen ZLM wordt de positieve ontwikkeling versterkt. Het boekjaar 1989 zie ik dan ook vol vertrouwen tegemoet. H. Doeleman Hzn

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1