Overheid neemt biologische boeren niet serieus Mergel als kalkmeststof onmisbaar voor land- en tuinbouw Schoffelmachine met spuitkop levert 80% besparing op CD A-Tweede Kamerlid met neus gedrukt op distelgroei en wildschade rond Markiezaat Kleurrijke kollektie salades in nieuwe uitgave Zuivelburo Onderzoek projektgroep Landbouwuniversiteit: Een projektgroep van docto raalstudenten van de Landbouw universiteit Wageningen heeft, begeleid door de vakgroepen Al gemene agrarische ekonomie en Alternatieve landbouw, onder zoek gedaan naar de betekenis van het landbouwbeleid voor de biologische landbouw. Vast gesteld wordt dat de overheid, ondanks het feit dat de gangbare landbouw aan zware milieukri tiek bloot staat, in haar beleid nauwelijks rekening houdt met de biologische landbouw en deze ook niet serieus neemt. Dit is in strijd met het feit dat de biologi sche landbouw aan een aantal doelstellingen van de overheid te gemoet komt. Verschillende be leidsmakers zeggen dat de biolo gische landbouw een zoekrich ting kan zijn voor het ontwikke len van geïntegreerde vormen van landbouw. Er zijn belangrijke verschillen tussen biologische en gangbare landbouw. De alternatieve bedrijven worden ge kenmerkt door een grotere arbeids- behoefte, een grotere behoefte aan grond, een kleinere kapitaalsbehoef te en een kleinere behoefte aan melk quotum. Op de bestudeerde alterna tieve bedrijven lag het netto overschot, het inkomen, lager dan op vergelijkbare gangbare bedrij ven. Maar de biologische landbouw draagt veel minder bij in de aan tasting van het milieu en dat is nog steeds niet in geld uit te drukken. Bovendien wordt globaal gezien in de gangbare landbouw twee keer zo veel energie gebruikt, vooral door het indirekte gebruik van energie die zit in kunstmest, krachtvoer en bestrijdingsmiddelen. In het biologi sche afzetcircuit kunnen geen struk- turele overschotten ontstaan, omdat er geen prijsgarantie bestaat. Dit in tegenstelling tot de vele overschotten in de gangbare landbouw. Overheidsbeleid Het overheidsbeleid houdt nauwe lijks rekening met de biologische landbouw. Daardoor worden de bio logische boeren zwaarder getroffen door de superheffing dan gangbare boeren. Ze hebben minder mogelijk heden om op kosten te besparen. Bij een kwart van de geïnterviewde boe ren is het inkomen dan ook gedaald en bij de overigen gelijk gebleven. In de gangbare landbouw wordt sedert de invoering van de superheffing een hoger inkomen gehaald. In het on derzoeksrapport komt ook naar vo ren dat de overheid op het gebied van onderzoek en voorlichting dui delijk minder doet voor biologische boeren. In het onderwijs neemt de aandacht voor de biologische be- Vorig jaar stond het plateau van Margraten in Limburg in de belang stelling vanwege de afgravingen op lange termijn door ENCI en An kersmit. Deze laatste is o.a. produ cent van de kalkmeststof Dolokal. Gezien de landschappelijke waarde wordt de mergelwinning wel aan banden gelegd maar voorlopig zal de landbouw nog zeker 40 jaar deze meststof kunnen gebruiken. Mergel komt in Nederland alleen in Zuid-Limburg en de Gelderse Ach terhoek aan de oppervlakte. Tot be ginjaren zeventig werd in Margraten het afgegraven gebied in agrarische staat teruggebracht. Nu wordt de groeve als natuurgebied heringericht zodat een zeldzame flora en fauna zich kan ontwikkelen. In 1987 heeft het Ministerie van Landbouw een groot gedeelte van de groeve tot na tuurgebied verklaard. Na afgraving worden de grote stukken mergel ge broken en daarna gemalen, ge- drijfsvoering wel toe. Op het gebied van de heffingen van diverse instan ties, zoals het Landbouwschap, is de biologische boer duidelijk duurder uit. De onderzoekers konkluderen dat de overheid meer belang stelt in een goede konkurrentiepositie dan in een schoon milieu. Het lijkt er dus op dat de overheid de biologische landbouw niet ziet als een oplossing voor een van de meest aktuele pro blemen in de huidige landbouw. Volgens de projektgroep zijn er twee belangrijke redenen waarom de^bio- logische landbouw niet wordt aange moedigd. Dat is in de eerste plaats het gebrek a^n vertrouwen dat poli tici in de biologische landbouw stel len. Ze zien dit nog steeds als een stapje terug. In de tweede plaats is het de macht van de sterke land- bouwlobby (waarin de biologische landbouw bijna geen stem heeft), die geen enkel belang heeft bij bevorde ring van de biologische landbouw. Deze twee faktoren zullen, aldus de onderzoekers, moeten veranderen, wil de biologische landbouw een kans maken. In het bijzonder pleit de projekt groep voor wijziging van het heffin genstelsel om de biologische boeren te ontlasten van een aantal dubbele heffingen. Er moet volgens het rap port gekozen worden tussen een apart stelsel van heffingen voor bio logische boeren en een systeem waarbij ook voor hun organisaties de heffing via het Landbouwschap loopt. Tenslotte moet het Bolkinsti tuut (voor onderzoek in de biologi sche landbouw) op gelijke wijze als de gangbare proefstations gefinan cierd worden. droogd, gezeefd en eventueel ge mengd. Als laatste handeling wordt de mergel fijngemalen, omdat fijn en droog strikte voorwaarden zijn om, de van nature niet wateroplos bare kalk, een zo groot mogelijk aantastingsoppervlak te geven. Om deze fijnheid te bereiken gaat de kalkmeststof in een grote draaiende trommel met stalen kogels. Naast het verhelpen van verzuring van de grond wordt mergel gebruikt voor ontzwaveling van rookgas. Een mengsel waarvan mergel het hoofd bestanddeel is haalt het zwaveldi- oxyde uit rookgassen die ondermeer ontstaan bij het opwekken van elek triciteit. Voor een goede bot vorming bij dieren wordt mergel in veevoeder verwerkt. Op kleine schaal wordt mergel ge bruikt als toevoeging in vulstof voor weg- en waterbouw en als kleurstof in de bouw- en keramische industrie. J.v.T. De kookboekenreeks van Het Nederlands Zuivelburo is uitge breid met een nieuwe titel: Sala des a la mode. Als in een mode- kollektie zijn in deze uitgave honderd kreaties verzameld. Uit gangspunt zijn 19 hedendaagse slasoorten die met alle mogelijke ingrediënten zijn gekombineerd tot kleurrijke komposities. Het uitgebreide assortiment zuivel- De heer Van Gent, fruitkweker uit Dronten, heeft in zijn vrije tijd een schoffelmachine ontwik keld voor in zijn boomgaard. Aan de machine zit een spuitkop bevestigd, die de allerlaatste 10 centimeter onder de fruitboom- pjes bespuit met bexstrijdingsmid- del. Voorheen werd het hele stuk onder en direkt naast de bomen gespoten, een stuk met een totale breedte van ongeveer 1,25 meter. Voorheen spoot Van Gent ge middeld een hele hektare met bestrijdingsmiddel, nu hij maan delijks een keertje met zijn ma chientje schoffelt, spuit hij nog maar 8 are. Volgens Van Gent een besparing van ruim 80%. De schoffelmachine die hij heeft gemaakt heeft maar enkele tien tjes gekost. Hij gebruikte hier voor onderdelen van zijn hef truck, normaal alleen in gebruik tijdens het oogstseizoen en van de palendrukker, normaal alleen in gebruik tijdens de herfst en de winter. Alle benodigde dure on derdelen waren dus al aanwezig, alleen de grondplaat, 5 veren en 4 verstevigde schoffels moesten ge kocht worden. De schoffels moesten wel ekstra verstevigd worden om afbreken tegen te gaan. Veel van Van Gent's kollega's zijn al komen kijken naar de uit vinding. Van Gent heeft deze machine ontwikkeld met in zijn achterhoofd de komende milieu- eisen en de enorme besparing op chemiekosten. De heer Van Gent stelt zijn machine eenvoudig af. 'Hoogst simpel, maar een doeltreffende oplossing' produkten vindt in al deze sala des een logische plaats. Dit kookboek verschijnt in een tijd waarin salades in de mode zijn. Ze worden steeds meer ge geten als voor-, hoofd-, bij- of nagerecht. Salades passen ook in de lijn van gezond eten. De po pulariteit van salades gaat ge paard met een steeds groter aan bod van slasoorten. De konsu- ment vraagt de groenteman niet meer om een kropje sla maar om ijsbergsla, krulsla, batavia of ei- kebladsla. Dressings In Salades a la mode worden ze gekombineerd met alle mogelijke andere groenten, vruchten, krui den en noten. Voor de sauzen en dressings is een assortiment van maar liefst 19 olies afgebeeld. Daarnaast worden suggesties ge geven voor dressings op basis van room, yoghurt of kwark. Zoals het een modekollektie be taamt zijn de recepten onderver deeld in thema's als de 'voor- jaarskollektie' (met primeurs en voorjaarsgroenten), 'salades in stadstenue' (voor lichte lunch of als entree) etc. Te koop voor ƒ9,95 in de boek handel en in sommige kaaswin kels of afdelingen. Drukke tijden voor de kalkstrooiers. Medewerker Toon de Nijs van loonbe drijf Bartels uit Heerle heeft even rust als de kalkstrooier wordt gevuld. Voornamelijk de gewassen suikerbieten en snijmais krijgen voordat het zaai- bed wordt gemaakt 1000-1500 kg Dolokal per hektare. Vrijdag 12 mei 1989 Op maandag 8 mei jl. heeft de heer A.H. Esselink, CDA Tweede Ka merlid en woordvoerder voor natuur- en milieu-aangelegenheden, een bezoek gebracht aan het Markie zaat. Aanliggende boeren ondervin den hier al enige jaren overlast van overwaaiend distelpluis, die tot een sterke distelgroei leidt op hun gron den. De laatste tijd is daar de wild schade bijgekomen. De populatie van fazanten en konijnen is enorm toegenomen en dientengevolge de schade aan aardappelen en volle- grondsgroentegewassen. Bij het be zoek was een aantal betrokken land bouwers aanwezig en verder verte genwoordigers van landbouworgani saties en Brabants Landschap. Bra bants Landschap voert het beheer over het gebied. De heer M. Boonman te Rilland heeft namens de boeren in het gebied de problematiek aan de heer Esse link uiteengezet. Hij zei o.m. dat de boeren geen problemen hebben met de status natuurgebied voor het Markiezaat. Wel vinden ze dat het beheer in dat gebied zodanig moet zijn, dat er geen overlast optreedt. Mocht overlast toch niet te voorko men zijn, dan dient de daardoor ont stane schade zonder mankeren ver goed te worden. De tot nog toe uitgevoerde beheer- maatregelen, o.a. het maaien van een strook van 70 meter langs de dijk hebben geen merkbare resulta ten gehad. De aanplant van vlieren langs de dijk zal alleen maar een ave rechts effekt hebben en leiden tot meer wildschade, zo verwachten de boeren. Maatregelen, zoals het bestrijden van de distels en het inten sieve beweiden met vee (schapen), zouden wel helpen. Tot nog toe wordt er ekstensief beweid met rundvee. De boeren vinden zelfs maatregelen binnendijks bespreek baar om de wildschade tegen te gaan. Wel moeten de kosten van de ze maatregelen aan de boeren wor den vergoed. Tot nog toe is er door Brabants Landschap niet op dit voorstel ingegaan. Bij de boeren bestaat de grote vrees, dat er voor dit jaar weer geen oplossing komt en dat de overlast weer net zo groot of zelfs nog groter zal zijn dan vorige jaren. De heer Esselink zei een goed beeld gekregen te hebben van het gebied en de problemen die er spelen. Hij zei, dat er een Europese richtlijn bestaat, in het kader waarvan de kosten van beheermaatregelen ver goed kunnen worden. Wellicht dat voor het Markiezaat hierop ook een beroep kan worden gedaan. De heer Esselink zegde toe na te gaan welke mogelijkheden deze richtlijn biedt. Dit en de problematiek in zijn geheel zal hij aankaarten bij Brabants Landschap en het ministerie van Landbouw en Visserij. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 17