Explosie van aktiviteiten op het Chinese platteland Werktuigdagen Liempde in teken van kwaliteit en milieu Agrarische dienstverlening Geen communes Gele Rivier van het sterk individueel-gerichte 'verantwoordelijkheidssysteem' is het ontbreken van meer communale vormen van arbeidsinzet. Zo is er bij het bestrijden van erosieverschijnse len in berggebieden tegenwoordig nauwelijks iets te bespeuren van het inzetten van grote groepen landar beiders. Wanneer deze erosie niet krachtdadig wordt aangepakt, kan dit in de nabije toekomst funeste ge volgen hebben voor die vormen van landbouw, die nu nog worden beoe fend in landbouwarealen grenzend aan reeds verwoestijnde gebieden. Bij verscheidene gelegenheden werd door diverse vertegenwoordigers van overheidsinstellingen gezinspeeld op het tekort aan duidelijke beleidslij nen door de centrale overheid. Men had de indruk dat ieder sterk op zichzelf was aangewezen; het voor deel van de grotere decentralisatie had nog niet geleid tot een duidelijke beleidsvoering op provinciaal en la ger niveau. Hier tekent zich een inte ressant probleemveld af van de ver houding van de gecentraliseerde be leidsvoering (uit het recente verle den), verankerd in vijfjarenplannen, tot de meer gedecentraliseerde poli tiek van tegenwoordig. Het zal er nu grotendeels om gaan hoe het ontsta ne vakuüm wordt opgevuld, en hoe de machtsverhoudingen tussen par tij, overheid en bevolking gestalte krijgen. Het is overigens opvallend, hoe in ventief de boeren zijn bij het onder nemen van nieuwe aktiviteiten bij de verkregen vrijheid van produceren. De arbeidsinzet blijft daarbij niet beperkt tot de agrarische produktie; veeleer is er sprake van een explosie ve groei van niet-agrarische aktivi teiten, zoals de bouwnijverheid, de baksteenindustrie en het transport wezen. Het valt nog te bezien of de arbeidsinzet in de primaire sektor gelijke tred kan houden met de toe name van niet-agrarische aktivitei ten. Het blijft immers van wezenlijk belang een konstant aanbod van voedselgewassen te waarborgen voor de snel groeiende bevolking in de steden. Ook zijn er duidelijke ten- denzen van sociaal-ekonomische dif ferentiatie op het platteland waar te nemen, die de verschillen tussen de verschillende kategorieën landbouw bevolking kunnen accentueren. Het was niet eenvoudig me een dui delijke indruk te vormen van de aard en betekenis van de dienstverlening van de overheid in de bezochte land bouwgebieden. Er worden nogal uit eenlopende inlichtingen verstrekt over de kwaliteit en omvang van diensten, zoals de landbouwvoor lichting en de kredietvoorziening. Ook van boerenzijde werd geen dui delijk antwoord gegeven op de vraag naar de aard van de ontvangen dien sten. Dit laatste houdt waarschijn- Overzichtsfoto van een deel van het demonstratieterrein op Liempde. Diverse machines worden "aan het werk" getoond. Tienduizenden mensen hebben de eerste helft van de week de werktuigdagen Liempde op het landgoed Velder in Oost Brabant weer bezocht. De tentoonstelling en de demonstraties stonden in het teken van twee uitdagingen voor de agrarische ondernemer namelijk kwaliteit en milieu. Bij de opening wees de voorzitter van de NCB ir. A.J. Latijnhou wers op de noodzaak om bij het uitvoeren van investeringen voor de verbetering van de kwaliteit van het produkt en van het pro- duktieproces rekening te houden met de eisen van het milieu. Mi nister Braks die dinsdag Liempde bezocht, toonde zich aangenaam verrast door de snelle manier waarop de deelnemers aan de beurs zijn ingeschoten op de mi lieutechniek en de grote aandacht van de agrariërs voor die milieu vriendelijke werktuigen. Het gaat hierbij o.m. om de aanpak van de verzuring van de mestproblema tiek en om de nieuwe methoden om met veel minder bestrij dingsmiddelen de gewassen ge zond en onkruidvrij te houden. Demonstraties van nieuwe schof felwerktuigen en spuitmachines en de combinaties daarvan geno ten van de akkerbouwers en de fruittelers veel belangstelling. Die belangstelling was er vanwege de zomerse temperaturen even eens voor een koele drank, een ijsje en de lommerrijke lanen die op en rond het tentoonstel lingsterrein op Velder overvloedig aanwezig zijn. Onkruidbestrijding in de boom gaard. De heer De Jager uit Biezelin- ge in gesprek met enkele geïnteresseerde bezoekers. Een indrukwekkend skala aan aktiviteiten wordt ondernomen door de Chinese boerenhuishoudingen, zo konstateerde dr. G. Kalshoven, als agrarisch socioloog verbonden aan de Landbouwuniversiteit, tij dens een studiebezoek afgelopen zomer aan de provincies Ningxia, Shanxi en Jiangsu. De reis vond plaats in het kader van het uitwisse lingsprogramma van Chinese en Nederlandse onderzoekers. Het pro gramma werd verzorgd door de Chinese Academie van Sociale We tenschappen te Beijing. De agrarische hervormingen sedert de jaren 1977-1978 hebben tot een enorme variatie aan nieuwe vormen van landbouwproductie, en vooral van de nevenaktiviteiten geleid, die een grote aanvulling van het boeren- inkomen betekenen. In het alge meen kunnen individuele huishou dens nu het land, in bruikleen van de staat, naar eigen inzicht verbouwen, zolang aan de kontraktueel overeen gekomen produktiequota wordt voldaan. Meeropbrengsten mogen door de boeren op de vrije markt worden verhandeld; het is opvallend hoe de ze vrije markt zich ontwikkelt, en de meer formele handel overvleugelt. Op markten is steeds de van over heidswege gekontroleerde handel te vergelijken met de vrije handel, waarbij het aanbod in de laatste sek tor gevarieerder is. Het straatbeeld in kleine steden wordt in grote mate bepaald door transporten per fiets of kar, een levendige handel op plaatselijke markten, en een aanbod van allerhande artikelen die door lo kale industrieën worden gepro duceerd. De wijze waarop rijst geteeld wordt, voorzover waargenomen in irrigatie- gebieden, is van intensieve aard. Nieuwe variëteiten worden aange plant en men besteedt veel aandacht aan de verzorging van het gewas. De afwisseling van tarwe en rijstoogsten biedt grote voordelen voor de bo demvruchtbaarheid; de cijfers van opbrengsten die men mij noemde, zijn indrukwekkend (voor tarwe ge middeld 2500 kg/ha en rijst 6700 kg/ha). Het onderhoud aan irriga tiekanalen is in het algemeen van re delijk gehalte. In dit opzicht voldoet de nieuwe beheersvorm op kontrakt- basis, aan de gestelde verwachtin gen. Het samenspel tussen het plaat selijk opererend personeel (door dorpsbesturen aangesteld) en het personeel op hoger niveau is, zoals te doen gebruikelijk, verschillend van aard, namelijk sterk afhankelijk van gevolgde opleiding en ervaring. In de meeste landbouwgebieden wordt een waterbelasting geheven, die ten goede komt aan het onder houd en eventuele uitbreiding van het irrigatiestelsel. Zoals bekend is het commune systeem in China opgeheven; het is opvallend dat er nauwelijks over blijfselen te zien zijn op het gebied van kollektieve vormen van land bouw. Op het bedrijfsniveau zelf is vrijwel niets te bespeuren van grote re samenwerkingsverbanden. Wel staat daar tegenover dat zich binnen het nieuwe kontraktsysteem kleinere produktie-eenheden hebben ge vormd, die, voorzover ik dat kan be oordelen, tot goede prestaties in staat zijn. Ook de bezochte associa ties in de groenteverbouw waren in teressant; hier hadden kleine groe pen boeren zich aaneengesloten om zich op de teelt van een bepaalde groente toe te leggen. Met de nodige inventiviteit, inzet en doorzettings vermogen van individuele leden kun nen deze associaties uitgroeien tot krachtige vormen van samenwerking en produktie. Een keerzijde van deze ontwikkeling Kinderen in vertrouwde handen. Een enkele koe is een groot bezit. lijk verband met het feit dat talrijke funktionarissen aanwezig waren tij dens mijn bezoek aan boerenhuis houdingen. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken, dat de dienstverlening geen gelijke tred heeft gehouden met de groei en di versiteit die binnen de agrarische produktie heeft plaatsgevonden. Verbeteringen van de strukturele sa menhang tussen het landbouwkun dig onderzoek, de landbouwvoor lichting en het kredietwezen binnen de geïrrigeerde landbouw in China lijken derhalve geboden. Voor de voedselproduktie is irriga tiewater voor de landbouwvelden van groot belang. Hiertoe is o.a. de Gele Rivier een van de belangrijkste waterleveranciers van het land. Het is echter gebleken dat deze rivier zich zeer moeilijk laat temmen, voorna melijk wegens haar grillig verloop en de hoge graad van sedimentatie. Het bouwen van dammen en dijken is dan ook de belangrijkste menselijke bemoeienis met de Gele Kivi^r. Van wege de enorme aanvoer van slib- zand stijgt de rivierbedding gemid deld met tien centimeter per jaar; hierdoor ligt die bedding in de bene denloop wel zeven tot tien meter ho ger dan het omliggende land. Wegens de vele overstromingen in de loop van de eeuwen, wordt de rivier wel de 'Gesel van China' genoemd. Op een herdenkingsmonument staan in levensgrote Chinese karakters leu zen van de voormalige voorzitter Mao Zedong. 'Beheers de Gele Ri vier' en 'Verander de Gesel in een Zegen'. Inderdaad heeft het communistische regiem sinds 1949 meer succes gehad met het temmen van deze rivier dan de keizerlijke of republikeinse rege ringen daarvoor. Maar zullen de te genwoordige inspanningen het gestelde doel bereiken? Hoofdinge nieurs van de kommissie voor water huishouding denken dat men pas omstreeks het jaar 2050 van een de finitieve overwinning kan spreken. (uit: 'Vacaturegids' 22 maart jl.) Meloenteelt in kassen van een coöperatie. 12 Vrijdag 12 mei 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12