liOO zuidelijke landbouw maatschappij ZLM-voorzitter H.C. v.d. Maas: Voorzitter Landbouwschap: Ministerie van Landbouw moet blijven Akkerbouw VERVOLG PAG. 11 omi VRIJDAG 5 MEI 1989 77e JAARGANG NO. 3971 land- en tuinbouwblad Ruim 150 akkerbouwers uit ons land waaronder relatief veel ZLM-ers hebben vorige week vrijdag op het Binnenhof in Den Haag op een vriendelijke wijze aandacht gevraagd voor hun inkomensprob/ematiek. Tot grote teleurstelling van de boeren vond men noch bij de minister-president noch bij zijn kollega's gehoor. De deuren bleven gesloten (zie voorts pag. 13). "De EG-prijs- en marktbesluiten voor 1989 zijn een versterking van de schrijnende onevenwichtigheid van het 5 jaar geleden ingezette landbouwbeleid. Ze bete kenen een verdere structurele prijsverlaging voor de akkerbouw tegenover een bestendiging van de on dersteuning in de zuivel. De Europese beleidsmakers laten klaarblijkelijk op een beschamende wijze de electoraal oninteressante akkerbouwers opdraaien voor hun opportunistisch politieke gewin," aldus de voorzitter van ZLM, de heer Van der Maas in zijn ope ningswoord bij de vergadering van het hoofdbestuur maandag 1 mei jl. in het Landbouwhuis te Goes. De voorzitter begon de vergadering met felicitaties uit te spreken voor de oud-kringvoorzitter van Tholen/St. Philipsland, de heer M.C.J. Kosten vanwege diens on derscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Volgens voorzitter Van der Maas betekent het prijs- besluit dat het tekort - over de laatste 4 jaar - in de por- temonnaie van de Nederlandse akkerbouwer dit jaar oploopt tot 30% of meer. Hij noemde het dan ook on voorstelbaar arrogant en leugenachtig, dat minister Braks het vorige week dinsdag in de Tweede Kamer deed voorkomen of een hogere effectieve marktprijs voor granen het wegvallen van de Brusselse prijson dersteuning zou corrigeren. En nog onbegrijpelijker is in feite, dat het parlement dit "recht praten wat krom is" niet afstrafte. Zeker als men daarbij de wetenschap in aanmerking neemt, dat zowel in de Verenigde Staten 10%) als in Europa het graanareaal in 1989 groter zal zijn dan vorig jaar! Mede daarom, heeft de ZLM vorige week andermaal het voortouw genomen om te trachten in politiek Den Haag op "buitenparlementaire" wijze aandacht voor de akkerbouwproblematiek te verkrijgen middels een spontane aktie van enkele honderden akkerbouwers waaronder relatief veel ZLM-ers op het Binnenhof in Den Haag (zie elders in dit nummer). "We hebben van uit de ZLM bewust deze "tussen'-aktie mede geïni tieerd als aankondiging voor meerdere en grotere akties in landelijk verband. De aktie is tegelijkertijd be doeld als ondersteuning van de CLO- en Landbouw- schapsstellingname. In de komende tijd zal worden getracht om de wensen zoals verwoord in de "open brief aan het kabinet" (zie blz. 13) als basis te laten die nen voor de landelijke (in CLO-verband) nog op te stel len nadere akkerbouwwensen. Op de kortst mogelijke termijn zullen namelijk de Ne derlandse overheid, politiek en samenleving zich uit moeten spreken of ze de akkerbouw in Nederland op gegeven heeft, dan wel dat men bereid is om krachtige nationale ondersteuningsmaatregelen tot uitvoering te brengen. "Wachten op een brede en landelijke discussie in de achterban over een sectorvisie akkerbouw, zoals som mige krachten in het Landbouwschapsverband wen sen, duurt veel te lang. Een dergelijke (politieke) (afleidings)manoevre wensen we niet te accepteren. Het vanuit het KNLC aangedragen initiatief, te weten een spoedig standpunt over een "landbouw politieke heroriëntatie" voor het Europees-, maar vooral ook na tionale akkerbouwbeleid, was zeker niet bedoeld als zoethoudertje voor het a.s. winterseizoen; maar (in te gendeel) juist bedoeld om de Nederlandse politiek en overheid nog voor de zomer een pakket duidelijke en niet mis te verstane wensen voor te leggen. Het KNLC zal daarom het voortouw moeten blijven nemen!" De voorzitter ging vervolgens in op de politieke aktualiteit. Voorzitter Gerard Doornbos van het Landbouwschap ziet niets in opheffing van het ministerie van landbouw en visserij. Hij zei dit woensdag aan het begin van de openbare bestuursvergadering in een reactie op de in po litieke kring geopperde gedachte om de taken van het de partement van landbouw te verdelen over onder meer economische zaken en VROM. Overheveling van de eco nomische kant van het landbouwbeleid naar het departe ment van economische zaken zal naar de mening van het Landbouwschap vrijwel zeker leiden tot minder aan dacht voor de land- en tuinbouw. Ook in het kabinet en in Brussel zou de agrarische sector na de opsplitsing niet meer op minister-niveau vertegenwoordigd zijn. Doornbos betoogde dat er ondanks meningsverschillen over onderdelen van het in ons land gevoerde landbouw beleid toch een brede consensus bestaat over de basis van dat beleid. De samenwerking tussen de overheid en het landbouwbedrijfsleven in het zogenaamde landbouwmo- del mag naar zijn oordeel als geslaagd worden aange merkt. "Het verenigt een reeks van doeleinden in zich die het best binnen een departement kunnen worden af gewogen", aldus de voorzitter van het Landbouwschap. De besluiten over de EG-landbouwprijzen en de conse quenties daarvan voor de akkerbouw vormden een be langrijk agendapunt voor het Landbouwschapsbestuur. Doornbos noemde de uitkomsten voor de akkerbouw ronduit onbevredigend. Een standpunt dat gedeeld werd door de woordvoerders van de in het Landbouwschap samenwerkende organisaties. Doornbos waarschuwde er overigens voor om in het vuur van de discussie over het graanbeleid het belang van de vrije produkten voor de akkerbouw niet uit het oog te verliezen. Wil het Neder landse kwaliteitsprodukt zijn weg naar de buitenlandse consumenten blijven vinden dan zal er volgens hem in de markt- en afzetstructuren het nodige moeten gebeuren. "De initiatieven hiervoor moeten binnen het Landbouw- circuit worden genomen en verdienen meer aandacht, zo betoogde hij. De val van het kabinet maakt het volgens Doornbos nog belangrijker om de opvattingen van het Landbouwschap over allerlei zaken indringend over te brengen aan de po litieke partijen. "Dat geldt niet alleen voor de aanpak van de milieuproblematiek, maar ook voor het algemene landbouwbeleid en de accenten die daarin moeten wor den aangebracht". Aanleiding en oorzaak van de dreigende kabinetscrisis werd en wordt gevormd door een klaarblijkelijk diep gaand meningsverschil over met name de financiering van het nog officieel openbaar te maken milieube leidsplan van de minister van VROM. Maar behalve de financiering is voor ons ook de feitelijke inhoud en taakstelling van het "Nationaal Milieu Beleidsplan" van fundamentele betekenis voor de diverse land- en tuin bouwsectoren. Het toekomstig "zijn of niet zijn" van vele veehouderijbedrijven en akker- en tuinbouwbedrij ven zal daar ten nauwste mee samenhangen. Positief noemde de voorzitter het dat er in de mara thonzitting van het kabinet afgelopen zaterdag duide lijkheid is gekomen (op voorwaarde dat deze regering blijft zitten) over de toepassing van de kleinschalig heidstoeslag (KST). Deze wordt, zij het in iets gewijzig de vorm, gecontinueerd: 6% wordt 8%, en het maximaal te honoreren investeringsbedrag wordt pèr geval per jaar van ruim 1 miljoen teruggebracht tot goed f 500.000,—. Per saldo een extra "voordeeltje" (relatief gezien dan) voor de landbouw- en tuinbouw sector en het midden- en kleinbedrijf. Sterk "relatief" inderdaad, gezien tegen de achtergrond, dat voor de landbouw de KST minimaal op 24% gebracht zou moeten worden, om het wegvallen van de WIR- regeling te compenseren. Bovendien is van de beschikbare 700 miljoen/jaar voor de KST 50 miljoen afgezonderd, speciaal en extra te besteden voor de akkerbouwsector! "Zou het dan toch waar zijn dat je in dit land alleen iets kunt bereiken mid dels aktievoeren?", zo vroeg de voorzitter zich cynisch af.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1