IdlIU" 611 De druk stijgt zegge en schrijven zuidelijke landbouw maatschappij Wereldhandelsoverleg Inkomenscompensatie verzekeringen zim Tussen servet en tafellaken VRIJDAG 14 APRIL 1989 I BB M M 77e JAARGANG No. 3968 tuinbouwblad Deze week kunt u in dit ZLM-blad een verhaal lezen over een bezoek dat een aantal landbouwjournalisten onlangs bracht aan de Sovjet Unie. Onze indruk is dat perestroika en glasnost geen loze kreten zijn. Het economische en sociale leven krijgt wat meer ruimte en daarvan wordt volop gebruik gemaakt. Op bijgaande foto wordt in Moskou door goedgemutste vrouwen de laatste sneeuwresten opgeruimd. Sym bolisch? Zie verder pagina 10 en 11. Uit de bijdragen van onze praktijkschrijvers blijkt dat er met betrekking tot de stand van de voorjaarswerk zaamheden in ons werkgebied grote verschillen bestaan. In de ene regio is het werk op het land vrijwel gedaan terwijl er elders nog maar weinig vorderingen zijn gemaakt. Weer elders gaat het werk met horten en stoten. Over het algemeen is men het er wel over eens dat de structuur van de grond - o.a. vanwege het uit blijven van de vorst - veel te wensen over laat waar door het moeilijk werken is. Vorige week werd bekend dat er in het kader van de wereldhandelsovereenkomst (GATT) een belangrijke doorbraak is bereikt op het gebied van de landbouwpo litiek. Met name door de discussie over de landbouw subsidies waren de spanningen tussen de EG en de Verenigde Staten zeer hoog opgelopen. Het nu bereik te compromis houdt in dat er nog krap 2 jaar min of meer pas op de plaats zal worden gemaakt maar dat de EG daarna de landbouwsubsidies aanzienlijk zal (moeten) verminderen. Dit betekent in feite een aanzet tot een fundamentele wijziging (van de uitgangspun ten) van het tot nu toe gevoerde gemeenschappelijk landbouwbeleid in Europa. De steun aan de landbouw moet terug en het huidige marktgerichte beleid is daar nog maar een voorproefje van. Dat is in feite de bood schap vanuit GATT. De uitwerking van dit compromis kan vooral voor onze akkerbouw zeer vérstrekkende gevolgen hebben. Er moet immers ernstig rekening worden gehouden met versneld dalende graanprijzen richting wereldmarkt met alle gevolgen van dien van wege het spileffect van de granen. De discussie over enerzijds produktieregeling - via bijvoorbeeld (ver plicht) braken en anderzijds afzetvergroting (bio- ethanol) wordt door dit GATT-verhaal ineens nog veel dringender. De neerslag daarvan zal naar ik aanneem zeker terug te vinden zijn in het nationale sectorplan akkerbouw dat op dit moment in de maak is en half juni klaar moet zijn om daarna in de achterban besproken te worden. Kortom: de landbouwpolitieke druk stijgt aanzienlijk en in krap 2 jaar zullen er - ook door ons - vérgaande beslissingen genomen moeten worden. Vorige week besloot het ZLM bestuur (unaniem)om nationaal te gaan pleiten voor een tijdelijke en globale inkomenscompensatie voor de akkerbouw. Deze com pensatie zou gerelateerd moeten worden aan de LEI- cijfers die jaarlijks worden berekend op basis van ge normeerde akkerbouwbedrijven. Ik heb gemerkt dat dit standpunt hier en daar niet goed is begrepen en daar om is het wellicht goed om er nog wat toelichting op te geven. Bedoeld is een globale regeling, d.w.z. voor alle akkerbouwbedrijven - dus ook voor bedrijven die (nog) een positief resultaat hebben. Verder gaat het ,om een tijdelijke regeling waardoor er enerzijds meer tijd is om te proberen het nationale en Europese land bouwbeleid bij te stellen en er anderszijds voorkomen wordt dat veel bedrijven niet eens meer de kans krijgen om zich aan te passen. Zeker tegen de achtergrond van de GATT-overeenkomst zullen de inkomens elders nog meer onder druk komen te staan. Diegenen die zich op basis van zo'n tijdelijke regeling menen te kun nen veroorloven met de armen over elkaar te gaan zit ten zullen dat later waarschijnlijk wel moeten bezuren. Het is dus niet de bedoeling om niet levensvatbare be drijven kunstmatig in stand te houden. Hooguit kan het voor die bedrijven uitstel van executie betekenen. Ook zijn er vraagtekens gezet bij de hoogte van het door de ZLM genoemde bedrag nl. 300 tot 500 miljoen op jaar basis (87/88). Niet moet echter worden vergeten dat de landbouw structureel honderden miljoenen guldens op jaarbasis heeft ingeleverd door o.a. de afschaffing van de WIR. Daarvoor is nog steeds geen concrete compensatie gerealiseerd, laat staan dat die vergelijk baar zou zijn met de schade. Compensatie die wél be- Verzekeringen ZLM is een onderlinge schadeverzeke- ringsmaatschappij, welke in 1951 werd opgericht door de Zeeuwse (nu Zuidelijke) Landbouw Maatschappij. In het begin werden uitsluitend motorvoertuigen verzekerd; personenauto's en landbouwtraktors. Een maatschappij van en voor de agrariërs, leden van de ZLM. Na verloop van tijd werd het draagvlak verbreed door ook dona teurs van de ZLM te verzekeren. De risiko's werden zo doende verdeeld over meer verzekerden én de kosten per polis werden lager. Nu, bijna veertig jaar later, hebben ook zeer veel niet- agrariërs zich bij Verzekeringen ZLM verzekerd. Zij werden graag donateur van de ZLM, omdat de premies van Verzekeringen ZLM door de jaren heen uiterst laag bleven. De donateurs maken nu 90% uit van het aantal verzekerden. Zij ontvangen regelmatig het Land- en Tuinbouwblad van de ZLM met daarin opgenomen het Verzekeringsnieuws' Sterk konkurrerende premies Verzekeringen ZLM is steeds meer gaan doen voor haar leden (alle verzekerden). Inmiddels beschikt men over een breed pakket verzekeringen. De premies van al deze verzekeringen zijn sterk konkurrerend. Het grootste deel van alle polissen, zo'n 80%, beslaat nog steeds de motor rijtuigenbranche, inklusief de Ongevallen Inzittenden verzekering. Dat alle overige verzekeringen slechts 20% uitmaken van het geheel komt omdat velen nog niet we ten hoe voordelig ook deze verzekeringen zijn. Deze be perkte bekendheid komt mede omdat Verzekeringen ZLM nog steeds geen reklame maakt. Naast een breed pakket eigen verzekeringen (motorvoertuigen, brand, aansprakelijkheid, ongevallen en arbeidsongeschiktheid) zijn er ook een aantal specifieke verzekeringen (leven, ziektekosten, reisverzekeringen, etc.) waarvoor Verzeke ringen ZLM en haar vertegenwoordigers kunnen bemid delen. Hiermee wordt voorkomen dat te hoge risiko's worden geaksepteerd en dat de kosten onevenredig ver hoogd worden. Keuze maken De gestage groei van Verzekeringen ZLM maakt het evenwel noodzakelijk steeds keuzes te moeten maken: wel of niet voldoen aan elke vraag, bijzondere risiko's wel of niet aksepteren, wel of niet differentiatie doorvoe ren in produkten en daarmee ook in premies, specifieke taken zelf uitvoeren of uitbesteden. Groei verzwaart de taken en maakt uitbreiding van personeel noodzakelijk. Verzekeringen ZLM telt nu zestig medewerkers. Een nieuwe behuizing, voor honderd mensen, is in aanbouw. De ontwikkeling van 'servet' naar 'tafellaken' vraagt energie, doch dit mag van ons nimmer ten koste gaan van de kwaliteit. De premie willen wij zo laag mogelijk houden. Waarborgen van de kontinuïteit Banken en verzekeraars zijn in beweging. Europa 1992 staat voor de deur. Fusies en samenwerkingsverbanden worden met de regelmaat van de klok aangekondigd. Ook hier zal Verzekeringen ZLM keuzes moeten maken. Het waarborgen van onze kontinuïteit en daarmee uw belang zien wij als een groot goed. Daarom is het verstan dig voor alles verzekerd te zijn bij Verzekeringen ZLM. H. Doeleman Hzn loofd is door de Tweede Kamer maar nog steeds niet gekregen. Ook van precedentwerking is geen sprake gezien het feit dat in het verleden ook andere be drijfstakken door de overheid zwaar zijn gesteund. Het bedrag mag in totaal hoog lijken, teruggerekend per bedrijf (f 700 a f 1.000,— per ha op basis 87/88) is het betrekkelijk laag, d.w.z. iemand die nu goed in de prutsen zit zal het daarmee waarschijnlijk ook niet red den. Daar staat tegenover dat vele anderen met een dergelijke inkomenscompensatie wel zicht op overle ven kunnen krijgen. En dat is dan ook de achtergrond van het ZLM-voorstel. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de positie van onze akkerbouw. Shakespeare zei het al: Zijn of niet zijn, dat is de vraag. Tenslotte nog een politiek argument: landbouwbelang is niet alleen een boerenbelang maar vooral een alge meen belang. Een land kan en mag zich niet straffeloos permitteren zijn landbouw op te offeren. Dat heeft de geschiedenis wel bewezen. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1