Sluiting Nederlands oudste coöperatieve suikerfabriek zwarte bladzijde in agrarische geschiedenis Zeeuws-Vlaanderen Landbouwschap wil haast maken met sectorplan voor de akkerbouw Ill BASF Directe inkomenssteun alleen bij uitzonderingen VOLGROEID MET PYRAMIN DF. Bestuur Landbouwschap tegen prijsdaling voor de akkerbouw Zware ziektedruk in wintertarwe Landbouwschap tot Tweede Kamer: Hoofdbestuur KNLC wil prijsjaar verlengen tot sektorvisie akkerbouw uit is Onkruid kan een ware plaag vormen tijdens de groei van uw bietengewas. Dit gevaar wordt met Pyramin® DF van BASF in de kiem gesmoord. Is in combinatie met Betanal® al toepasbaar vanaf gesterkte kiemblaadjes. Geeft o.a. varkensgras, perzikkruid, zwaluwtong, kamille geen schijn van kans. Uw leverancier weet precies hoe u met BASF een hogere opbrengst kunt realiseren. Het is de in 1899 gestichtte eerste Nederlandse Coöperatieve Beet wortelsuikerfabriek in ons land niet vergund haar eeuwfeest te vie ren. Per 1 januari 1990 valt het doek voor deze oudste coöperatieve suikerfabriek van de Suiker Unie in Sas van Gent. Een zware klap voor Sas van Gent dat 3 jaar geleden al de suikerfabriek van de CSM zag gesloten. Hoewel de kringvoorzitter van de Suiker Unie in Zeeuws-Vlaanderen, de heer J. van Iwaarden, zegt ergens wel begrip te hebben voor de economische argumenten die ten grondslag liggen aan de sluiting, spreekt hij voor Zeeuws-Vlaanderen toch over een zwarte bladzijde in haar agrarische geschiedenis. Voor veel families die toendertijd bij de oprichting en later bij de instandhouding van deze fabriek zijn betrokken een moeilijk verwerkbare beslissing. van de wensen die in het gebied leven en zonder veel overleg plotseling tot sluiting hebben besloten. De coöpe ratieve gedachte is hier wel zoek, zo meent hij. Arbeidsplaatsen Voor de kringvoorzitter Oost met het transport van de bieten naar de fabriek. We zullen er een zware kritische noot bijzetten, zo zegt hij, we willen strijdend ten onder gaan". Van een gesprek dat nog volgt tussen de directie van de SU en de standsor ganisaties verwacht hij niet veel. "Jammer maar niets aan te doen". Ook de voorzitter van de kring Axel, Zeeuws-Vlaanderen, de heer M.J. de heer M. Boogerd uit Zaamslag, Argumenten Het SU-kringbestuur heeft samen met vertegenwoordigers van de standsorganisaties deze winter nog zwaarwegende argumenten aange dragen om de SU-fabriek in Sas van Gent niet te sluiten. Van Iwaarden: "We hebben op het dure vervoer over de Schelde gewezen en op de mogelijkheid om samen te gaan wer ken met de CSM. Bovendien liggen we nogal excentrisch. We hadden enige hoop, maar.... bestuur en di rectie zijn daar niet voor gezwicht. Met cijfers die we overigens niet hebben gezien wordt aangetoond dat vervoer en sluiting van de fabriek in Sas van Gent voor de Suiker Unie het voordeligst is. Er vindt welis waar op 18 april nog nader overleg met het kringbestuur plaats maar het Groot onderzoek naar geïntegreerde akkerbouw Er moet een groot praktijkonder zoek komen naar de toepassing van de geïntegreerde methode op akkerbouwbedrijven. Enkele tientallen akkerbouwers in het hele land zullen experimenteren met een minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunst mest. Dit heeft het bestuur van het Landbouwschap woensdag besloten. Voor de tijden moeite krijgen de deelnemers een vergoeding van vijfduizend gulden. Daarnaast komt er een schadefonds voor de akkerbouwers, die op het scherpst van de snede balance ren: het weglaten van één bespui ting kan rampzalige gevolgen hebben voor de oogst. Er komen verder twintig tot dertig studie groepen voor boeren die geïnte greerde akkerbouwmethoden op hun bedrijf willen toepassen. besluit ligt vast, zo zegt een duidelijk teleurgestelde Van Iwaarden. Boos De voorzitter van de ZLM-kring West Zeeuws-Vlaanderen, de heer P. Risseeuw, is erg boos over het besluit. "We hebben tot voor kort nog overleggevoerd om een samen- werkingn tot stand te brengen tussen CSM en Suiker Unie en een maand later horen we zonder verder overleg dit ineens". De Suiker Unie heeft zich volgens Risseeuw onvoldoende gerealiseerd dat de fabriek naast een economische ook een sociale en maatschappelijke taak heeft. Boven dien onderkent men volgens hem on voldoende welke problemen er straks zullen optreden m.b.t. het bietentransport. Er komen lange wachttijden bij de boten en bij mist is vervoer zelfs niet mogelijk. Men had volgens de voorzitter van de ZLM-kring in ieder geval moeten wachten tot de Vaste oeververbin ding gereed is. Risseeuw betreurt het dat bestuur en directie van Suiker Unie zich niets hebben aangetrokken Vinke, komt de voorgenomen slui ting als een onaangename verras sing. Hij blijkt nog van niets te we ten. Vinke zegt het ergens toch wel te hebben verwacht. "Jammer, zo rea geert hij, dat kost toch weer ar beidsplaatsen want in de winter maanden was een aantal boeren zoons bij loonwerkers toch aktief reageert verbaasd en zeer teleur gesteld. Hij was ook betrokken bij het recente overleg over het open houden van de fabriek. "En dan in eens dit. We staan zomaar voor een voldongen feit. Dit is geen manier van doen". J. Wierenga Voorzitter Gerard Doornbos van het Landbouwschap verwacht dat een sectorplan voor de akkerbouw in hoofdlijnen al binnen enkele maan den op papier kan staan. Hij zei dat woensdag aan het begin van de openbare bestuursvergadering, die vanwege de grote publieke belang stelling op het laatste moment ver plaatst werd van het SER-gebouw naar het Haagse Congresgebouw. In het sectorplan zullen alle voor de akkerbouw relevante zaken, zowel Europees als nationaal, in beeld worden gebracht. Doornbos ver klaarde dat het dagelijks bestuur van het Landbouwschap tot het opstel len van een sectorplan had besloten omdat de problemen van de akker bouw niet zijn opgelost uitsluitend door tegemoet te komen aan de eisen die vorige maand bij de akkerbouw- acties zijn gesteld. Die eisen, stabi lisatie van de graanprijs, een redelijk milieubeleid en verbetering van de braakregeling, bezorgen de akker bouw op langere termijn nauwelijks een beter perspectief, zo zei Doorn bos tegen het Landbouwschaps- bestuur. Verleng het huidige prijsjaar tot de sektorvisie akkerbouw uit is. Deze aanbeveling deed het hoofdbestuur van het KNLC tijdens zijn vergade ring van 4 april jl. Voorzitter Marius Varekamp benadrukte tijdens zijn opening dat de door akkerbouw gestelde eisen gerechtvaardigd zijn. Stel de stabilisatoren buiten wer king en schaf de medeverantwoor delijkheidsheffing op granen af. Op korte termijn moet het duidelijk zijn dat de boerenprijsdaling daadwerke lijk op nul komt, zo stelde het bestuur. Verder pleit het KNLC- hoofdbestuur voor een doelmatige braakleggingsregeling, invoering van de nationale komplementaire Struktuurverbeteringsregeling, wij ziging Kleinschaligheidstoeslag en een doelmatige regeling waarmee be drijven die tijdelijk in financiële pro blemen komen kunnen worden ge holpen. Wanneer de prijsvoorstellen in Brussel zich niet gunstig ontwik kelen, wil het KNLC dat er nationale kompenserende maatregelen worden genomen, zolas een hectare-toeslag en/of verhoging van het BTW- forfait. Alleen bij wijze van uitzondering mag de Europese gemeenschap boe ren directe inkomenssteun verstrek ken. Zo'n uitzonderingsgeval is een dreigende leegloop van het platte land. Ook mag de EG het inkomen aanvullen om te voorkomen dat het landschap wordt aangetast. Het Landbouwschap schrijft dit aan de Tweede Kamer als reactie op de nota Verder bouwen aan Europa. De ervaring leert volgens het schap dat inkomenssteun vaak leidt tot een hogere produktie. Maatregelen die de produktie stimuleren verstoren de concurrentieverhoudingen. Het Landbouwschap pleit voor twee ma nieren om individuele boeren en tuinders te helpen die een moeilijke periode doormaken: het geven van HOU DE GROEI ERIN. MET BASF. Het bestuur van het Landbouwschap wijst de prijsvoorstellen van de Europese Commissie voor de akkerbouw onverkort af. Als de Raad van landbouwministers in Brussel geen kans ziet om de prijsdaling voor akkerbouwgewassen ongedaan te maken moeten er op natio naal niveau compenserende maatregelen komen. Volgens de voorzit ter van het Landbouwschap, Gerard Doornbos, betekent dit dat de politiek zal moeten tonen wat eerdere door haar gedane uitspraken waard zijn. Doornbos zei dit tijdens de openbare bestuursvergade ring van het Landbouwschap woensdag jl. De vergadering werd bij gewoond door tientallen akkerbouwers. Volgens Doornbos zal in de organi saties nagegaan moeten worden op welke wijze het beleid moet worden bijgesteld. Daarbij is het van belang dat voorstellen daarvoor een brede ondersteuning krijgen vanuit de or ganisaties. De voorzitter van het Landbouwschap toonde zich be zorgd overde opstelling van de Euro pese Gemeenschap en de Verenigde Statenbij de GATT- onderhandelingen. De uitkomst van deze onderhandelingen is ook van belang voor de akkerbouwsector. Bij de maatregelen voor de akker bouwsector benadrukte Doornbos dat daar ook een verdubbeling van de evenwichtspremie voor zetmeel bijhoort. Een afspraak hierover zou voor meerdere jaren moeten gelden. Het bestuur van het Landbouw schap is van mening dat er tevens een meer op de praktijk gerichte braakregeling moet komen. Tijdens de vergadering werden door diverse bestuursleden concrete maatregelen voorgesteld die ervoor moeten zor gen dat de akkerbouwsector uit de problemen komt. Genoemd werden een opschorting van de medeverant woordelijkheidsheffing voor gra nen, een snelle uitvoering van het akkerbouwactieplan en voortva rendheid bijhet onderzoek naar nieuwe akkerbouwgewassen. Ook het onderzoek naar gebruik van be staande akkerbouwgewassen voor niet-voedingsdoeleinden zou meer aandacht moeten krijgen. Kritiek kwam er van het bestuur ook op prijsvoorstellen voor suiker omdat de akkerbouwsector zelf zorgt voor de financiering van de afzet. Vrijdag 7 april 1989 overbruggingskrediet en steun bij het maken van een herstructure ringsplan. Verder moet er geld ko men voor onderzoek en introductie van nieuwe gewassen. Ook is geld nodig voor het zoeken naar nieuwe aanwendingsmogelijkheden van ge wassen. NB: Overigens gaat het hier om EG- plannen met een puur sociale doelstelling. Het pleidooi van de ZLM en het KNLC voor nationale inkomens/compensatie wordt ingege ven door zuiver economische mo tieven. Als gevolg van de milde winter en de uitbreiding van het GRAANARE AAL IS DE ZIEKTEDRUK in de wintertarwe in het zuidwesten mo menteel al erg groot. Zo komt septo- ria al in de meeste rassen voor met name in Obelisk, Pagode en Urban. Het gaat hier met name om percelen waar al stikstof op ligt en die in Ok tober gezaaid zijn. Ook bruine en gele roest wordt waargenomen in met name Obelisk. Meeldauw komt voor in vooral Armina. Percelen die in februari gesproten zijn met kleurstoffen zijn zo goed als vrij van ziekten. De vroegste percelen zijn momenteel ca. 3 weken voor in ont wikkeling vergeleken met andere ja ren. De telers zullen dan ook meer het gewas op ziekten en groei moe ten bekijken dan de kalender in de gaten houden. Bij voldoende tempa- ratuur zijn de vroege percelen al aaneen CCC-bespuiting toe. Men moet nu een bespuiting met CCC Bavistin overwegen op percelen waar oogvlekkenziekte verwacht wordt, in gevoelige rassen als Obe lisk en Pagode en op percelen waar om de twee jaar twarwe geteeld wordt. Eventueel kan ook gespoten worden met een menging van CCC SM 55 Maneb of Maneb 80. Ook de luizendruk voor de bieten - is momenteelal hoog, als gevolg van het overwinteren van de luizen op bietenblad. Er kan dus eerder infek- tie worden verwacht en voorof bij opkomst kan daar rekening mee worden gehouden. 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 7