Runderen incl. btw Schapen Europ- notering Veevoeders Zuivelproduktie Slachtkoeien vinden vlot kopers Varkensmarkt iets beter Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchert) di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per kg. Encebe (AA) Coveco (A Prijzen per stuk Zwolle vr. 775-1300 Leiden di. 750-1350 Den Bosch wo. 875-1425 Stieren 1e kwal. 7,45-8,45 7,20-8,15 - 7,50-8,05 7,80-8,50 7,70-8,50 7,60-8,10 7,75-8,55 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 1950-2375 1800-2725 2000-2450 2100-3000 1900-2875 2050-2550 2075-3000 Aanvoer 192 88 Vaarzen Koeien 1e kwal. 1e kwal. 7,30-7,75 7,05-7,75 6,90-7,70 7,45-8,35 7,45-8,50 7,50-8,60 7,50-8,55 7,50-8,55 7,35-8,40 Melk- en kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1825-2525 1850-2750 1925-2300 - 2300-3000 2050-2850 2150-2450 2150-3075 1e kwaliteit 8,30-8,50 - 7,40-8,50 1800-2100 -i 1560-2150 H 1450-1750 2000-2400 1775-2150 H 1450-1700 1850-2150 2e kwaliteit 7,75-8,10 - 6,15-7,40 Gras kalveren Stieren roodbont 17,40 625-700 675-775 605-680 Vaarzen roodbont 12,55 475-520 575-675 395-505 Stieren zwartbont 15,30 Worst koeien 5,15-6,15 5,60-6,50 5,65-6,30 Pinken 1300-1550 H 1200-1830 1450-1750 i 1300-2000 1025-1925 1050-1450 h 1200-1925 3e kwaliteit 5,50-7,00 5,00-6,15 Vaarzen zwartbont 10,30 450-540 520-575 490-570 300-350 360-425 295-405 Zwolle vr. Leiden ma. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00- 6,50 4,00-5,80 4,00-5,80 Slachtramlammeren/kg. 10,50-11,50 9,25-10,25 9,25-10,25 Fokschapen/stuk 180-260 - Weidelammeren/stuk 130-210 - 140-215 17/03-24/03 ex btw, bron PW ex btw., per 1000 kg. Stieren Koeien 7,86 6,69 ZUID- NED Telersprijzen Weidehooi 160-200 Hooi a en b Dijkhooi 95-130 Tarwestro Luzerne Gerstestro Tarwestro 85-112,5 Maïs 24% ds Gerstestroo 80-102,5 Perspulp 20% ds Haverstro Bierborstel Erwtenstro 50-70 Bonenstro M/W.- N/O.- NED NED Verbruiksprijzen -300 -300 -175 -180 165 -175 95 - 95 80 -80 Produktie x 1000 kg, week t/m 18/03 1989 -100 Ontvangen melk van veehouders 209,277 99 Vetgehalte 4,36 99 In consumptie gebracht 37,773 99 Boter 3,334 116 Fabriekskaas 10,712 101 Melkpoeder 4,126 88 Gecondenseerde melk 8,556 93 Situatie varkensmarkt De situatie op de varkensmarkt kan als weifelend gekarakteriseerd wor den. Vrijdagmiddag hebben 6 slach terijen (Janssen Apeldoorn, Janssen Wesepe, U-Vlees, Vos-Vlees, Gos- schalk, Epe en Hendriksen 's Hee- renberg) de overnameprijzen voor de in de week tot 7 april over te ne men varkens niet gewijzigd. Deze prijzen lopen uiteen van 3,00 tot 3,09 voor geslachte varkens, kl. A 52%, basis af mesterij. Vrijdag avond stelde de noteringskommissie van de Utrechtse beurs een notering op die voor de week tot 7 april vol gende prijzen verwachtte: levende varkens, 85/115 kg 2,62-2,67, geslachte varkens 68/90 kg onge- klassificeerd 3,24-3,26 2 cent). Nu per 3 april de nieuwe varkens- klassifikatie is ingegaan heeft de Kommissie besloten de notering voor levende varkens in die zin te wijzigen, dat de laagste prijs en de hoogste prijs van de notering geen 2 cent zoals tot nu toe maar 5 cent gaan verschillen. Voor levende var kens werd voorgaande week 2,60-2,62 genoteerd. De situatie in Nederland wordt verschillend beoor deeld, waarbij vooral van belang is de ontwikkeling op de markten in de Gemeenschap. Weser-Ems meldde maandag, bij ruim aanbod, onveranderde prijzen, nadat deze voorgaande week wat waren aangetrokken. In Hamburg werd voor levende varkens DM 1,96-2,20 betaald, evenveel als woensdags tevoren. Nordrhein- Westfalen meldde eind voorgaande week iets opgelopen prijzen. Frank rijk evenwel blijft uiterst rustig en ook in de andere lidstaten doen zich geen of nauwelijks ontwikkelingen voor die wijzen op hogere/betere prijzen. België Lokeren - uitslagen varkensveiling, Vrijdag 7 april 1989 week 23-29 maart: kl. EE Bf 72 (3,88); kl. E Bf 70 (3,77); kl. AA Bf 68 (3,67); kl. A 1 Bf 64,50 (3,48); kl. A II Bf 59,30 (3,20); kl. B I Bf 60,80 (3,28); kl. I C, II B, III A Bf. 54,80 (2,95); kl. IV B Bf 53,30 (2,87). Om rekening 5,39. Schema biggenprijzen In de week van 10 april 1989 tot 17 april 1989 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 2 januari 1989 met ƒ0,85 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,87. Voortgezette prijsstijging voor mager melkpoeder De Officiële Zuivelnotering van 29 maart gaf voor mager melkpoeder opnieuw hogere prijzen aan. Voor poeder geschikt voor menselijke konsumptie steeg de notering met 7 cent tot ƒ5,55 en voor poeder bestemd voor veevoeder met 5 cent tot ƒ5,45. Het betekent dat de prijs gestegen is tot een nivo duidelijk boven de drempelprijs. De grote vraag naar poeder begint stilaan wel naar een zekere krapte in melk bestemd voor de kaasbak te leiden. De noteringen voor de jonge kaas kunnen zich goed handhaven, dank zij een goede eksport, die in de week tot 24 maart betrekking had op 7550 ton. In verband met de beëindiging van het melkprijsjaar, aanvankelijk voorzien op 1 april, had men een wat grotere eksport voor mogelijk gehou den. Nu het melkprijsjaar tot eind april is verlengd is er nog voldoende mogelijkheid de eksport op peil te houden. Het lijkt namelijk alleszins waarschijnlijk dat in het komende melkprijsjaar de restituties verlaagd zullen worden. De botermarkt blijft vast. De offi- Het aanbod slachtkoeien en vaarzen vindt nog steeds vlot kopers. De prij zen noteerden in de eerste helft van deze week gelijk tot iets hoger. Dat laatste met name voor de betere kwa liteiten. Bij de slachtstieren is sprake van een rustige stemming met moei lijk te handhaven prijzen, zowel op de veemarkten als bij de afzet van mesterij naar slachterij. Sinds deze week is een versoepelde stierenpremie-regeling van kracht. De premie is nu circa 105 gulden per stier. Maximaal komen 90 dieren per bedrijf per jaar in aanmerking. Als tussen 1 januari en 3 april stieren zijn aangemeld voor de toen gelden de regeling, worden die bij het jaar totaal geteld. Merken en vooraf aanmelden van de dieren is niet meer nodig. Wel moeten ze minimaal twee maanden zijn aangehouden op het bedrijf van de aanvrager. Gebruiksvee De handel in het melk- en kalfvee bleef kalm verlopen tegen onveran derde (lage) prijzen. Op een enkele markt was iets meer vraag naar de nieuwmelkte koeien. De guste koeien en het jongvee om te weiden werden weer vlot en duur verhandeld. De handel in de nuchtere kalveren was over het algemeen vlot gestemd tegen hogere noteringen. De ver wachting is dat de prijzen voor de kalveren voorlopig hoog zullen blij ven. De handel in de vleeskalveren was rustig tegen vrijwel dezelfde prijzen. De vleesexport verliep rede lijk. Op de Italiaanse markt werden staande prijzen gemeld. Met ingang van 17 april a.s. verhoogt het Cen traal bureau Slachtveeverzekeringen het premietarief voor vleeskalveren, verzekerd op een Open-Polis, tot 4,per kalf. Het normale tarief gaat naar 5,50 per kalf. De hoge kalverprijzen en het hoge schadeta- rief voor de organen zijn oorzaak van de premieverhoging. Wolvee De handel in oude slachtschapen tendeerde wat rustiger tegen niet ge heel te handhaven prijzen. Verder was de handel kalm gestemd tegen nagenoeg dezelfde prijzen. De boter- prijs is alweer gestegen, nu met 3,— per 100 kg. De stemming voor ciële notering ging weer eens 3 cent omhoog tot ƒ8,28. Inmiddels is de restitutie voor boter wel met ^,40/kg verlaagd. Grondstoffenmarkt De oplopende koers van de dollar houdt de prijzen voor soja voorals nog op peil, ook al noteerde Chicago af en toe wat lager. Het aanbod in sojaschroot is niet al te groot. Dat geldt overigens ook voor maisgluten en palmpitschilfers. Er is wat meer belangstelling voor raapschroot, vooral in verband met het aflatoxine-probleem bij de Ameri kaanse maisgluten. Maisglutenvoer- meelpellets liepen wel fors op voor loco, terwijl leveringen over 3/4 maanden 5 tot 6 gulden lager noteer den. Noofdamerikaans sojaschroot is vooralsnog wat schaars, doch er is aanbod van inlands schroot tegen overigens wat monterende prijzen, wat ook voor Zuidamerikaans schroot/pellets geldt. Deze dagen komen de ramingen USA af inzake het areaal sojabonen. De vraag naar pulpbrokjes is leven dig, in een oplopende markt voor in lands en geïmporteerd produkt. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 30 maart 152 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): luxe paarden 2.825,— tot 3.450,—; 2-jarige merries ƒ2.125,— tot 2.850,—; 2-jarige hengsten 1.525,— tot 2.900,1-jarige merries 1.525,— tot ƒ2.500,—; 1-jarige hengsten 900,— tot 1.500,—; veulens 875,tot 1.900,po ny's 525,— tot 1.700,—; Shet lander merries 375,— tot 750,—; Shetlander ruinen 375,tot 750,slachtpaarden 4,45 tot 6,Handel vlot, prijzen hoger. boter blijft vast, ook op de wereld markt. De prijzen van mager melk poeder stegen met 5,— tot 7,— per 100 kg. Weipoeder bleef onveran derd, maar gezien de termijnnote ring is ook daarvoor een verdere prijsstijging te verwachten. Een aan tal zuivelnoteringen is lager dan een half jaar geleden, maar het verschil wordt steeds kleiner. De EG-prijzen kunnen moeilijk concurreren met die van andere aanbieders op de wereld markt. Een verruiming van de melk quota in de EG wordt door sommigen aanbevolen om het prijs niveau meer concurrerend te maken. De varkensprijs is eindelijk weer iets verbeterd. De vorig jaar voor deze periode voorspelde structurele prijs verhoging blijft echter achterwege, de marktontwikkelingen wijzen nog steeds niet in die richting. Na de zeer flauwe stemming vorige week, was deze week op de var kensmarkt wel enige verbetering te bespeuren. De groothandelsprijzen van vrijwel alle onderdelen stegen met 5 tot 10 cent per kilo. Buiken konden daarin evenwel niet meeko men. Bij de export valt op dat vooral de Franse markt nog steeds in mi neur is. De uitvoer van karkassen was vorige week wat lager, die van le vende varkens nam juist iets toe. De export vanuit het Duitse district Detmold (Nordrhein Westfalen) naar Nederland is verboden wegens een uitbraak van varkenspest op een be drijf met wilde zwijnen. De maatre gel is nodig om de varkenspestvrije status van ons land veilig te stellen. De biggenexport loopt nog steeds als een trein. Vorige week gingen er bij na 53.000 de grens over, waarvan ruim 29.000 naar Spanje en 14.000 naar Italië. Eieren De eierprijzen zijn momenteel weer erg laag. Hoewel de mening over heerst dat nu het dieptepunt is be reikt, lijkt een forse stijging van de prijs zoals dat jaren geleden af en toe het geval was, niet meer mogelijk. Door het wegvallen van de grote ex porten naar het Midden-Oosten en de dalende consumptie in de EG, zijn de pieken in de eierprijs de laat ste jaren steeds smaller en zeldzamer geworden. Zelfs de traditionele Paaspiek is verleden tijd. Begin deze week leken de bestellin gen, na een slechte week, weer op een normaal niveau terecht te komen. De voorraden die nog van Pasen waren overgebleven, zijn nu flink geslon ken. Er gaan weer bruine eieren naar Spanje en Italië. Ook van overzeese landen komen orders binnen. Dit geeft wat ondersteuning aan het marktgebeuren. Slachtpluimvee Vorige week was er bij het pluimvee- Uitvoer pluimveehouderij In de eerste twee maanden werden uit Nederland bijna 1098 miljoen konsumptieëieren uitgevoerd. Ver geleken met 1988, toen 1072,6 mil joen eieren werden uitgevoerd was dat 2,4% meer. De opbrengst steeg met 5,1% van 120,24 miljoen tot 126,33 miljoen. Dat komt overeen met 11,51 per 100 stuks, vergele ken met 11,21 in 1988. De uitvoer van broedeieren van kippen en een den nam met 13,3% toe van 51,28 tot 58,12 miljoen stuks. De uitvoer waarde steeg met 7,3van 17,98 miljoen tot 19,29 miljoen. De ge middelde exportprijs bedroeg 33,20 per 100 stuks, vergeleken met 35,07 in 1988. Slachtpluimvee De uitvoer van geslacht pluimvee be droeg in de eerste twee maanden 42.737 ton, vergeleken met 39.518 ton in 1988. Het betekent een toena me met 8,1% die gepaard ging met een toename naar waarde van 8,6% of van 145,89 miljoen tot 158,46 miljoen. De uitvoer van levend slachtpluimvee daalde met 47,7% van 16.41 ton tot 8.59 ton. De uit voerwaarde daalde met bijna 25% van ƒ21,89 miljoen tot ƒ16,07 miljoen. vlees sprake van enigszins vertraagde omzetten, omdat de handel zich voor het Paasweekend ruim bevoorraad had. Inmiddels is de situatie weer ge normaliseerd, zodat zowel op de Ne derlandse als op de Duitse markt met name in het verskanaal de ver koop vlot verloopt. Pogingen om tot prijsverhogingen te komen waren echter nog niet erg succesvol. De markt blijft in het teken staan van ruim aanbod en felle concurrentie. De marktnoteringen voor slachtrijpe kuikens moesten licht terug, maar bleven rond integratie niveau. On danks de onzekere exportmogelijk heden konden de marktnoteringen voor broedeieren het niveau boven de integratieprijzen vasthouden. Konijnen De konijnenprijs is deze week met twee dubbeltjes per kilo verlaagd. De vakanties rond Pasen en het relatief warme weer hebben de afzet geen goed gedaan, deze prijsverlaging was de enige manier om de verkoop nog enigszins op peil te houden. "Een armzalig bedrag", zo wordt de huidi ge prijs van 3,10 per kilo omschre ven. Voor de komende zomer, traditioneel een moeilijke periode voor de afzet van konijnenvlees, ver wacht men dat veel kleinere mesters enige tijd op non-actief gaan. An derzijds is er de trend dat professio nele bedrijven, om de resultaten op peil te houden, de produktie nog op voeren. Vier jaar geleden lag de konijnen- prijs nog rond de vier gulden. Een schrale troost is dat de mestperiode dankzij het betere voer nu enkele we ken korter is. Bovendien is het voer aanmerkelijk goedkoper. Gezien het feit dat nogal wat mesterijen in de ons omringende landen stoppen, lijkt op langere termijn een wat bete re marktsituatie niet onwaar schijnlijk. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (68-90 kg.) 3,24-3,26 Levend (85-115 kg.) 2,62-2,67 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,01 Druvar 3,01 3,04 Encebe 3,00 3,03 Ludrova 2,97 3,00 Vagrocon 3,07 3,10 Vako-zuid 3,01 Vos 3,00 3,00 Zuidgroep 2,95 2,98 Per kg. gesl. gew., incl. btw. Landel. richtpr. LBS Af fokker 23 kg. Toesl./aftr. afw. kg. Opbrengstprijs LEI 24/03-31/03 Af fokker 23 kg. 108,50 Toesl./aftr.afw kg. 2,30 Toesl. boven 25 kg. 2,30 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 30/03 2,55-2,65 8 Zwolle 31/03 2,45-2,55 5 Leiden 04/04 2,60-2,70 10 Den Bosch 05/04 2,53-2,63 6 Basiscontr.prijs/kg.ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 31/03-07/04 1,75 Vrije prijzen Week 24/03-31/03 Lichte witte kippen 0,78 Zwaardere bruine kippen 0,83 Slachtkuikenmoederdieren 1,43 Slachtkuikens wit 1,84 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 31/03-07/04 Slachtkuikens 1,86 netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,51 per stuk franco mester ex btw., deze week Elco 1000 kg., 1e kwal. 3,10 Enki 1000 kg. 3,10 Wilko kwal. wit, fr. slachth. 3,10 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 23