Uitzaai gewassen maakte goede voortgang Bevredigend resultaat termijnveiling spruiten Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons De zaaiwerkzaamheden van de ak kerbouwers hebben goede voortgang gemaakt. Vooral op de lichtere gron den kon al heel wat worden gezaaid. Ondertussen staat de afzet van de produkten van oogst '88 nog volop in de belangstelling. De uien brengen eindelijk een betere prijs op, de aard appelen lijken niet verder te dalen. Op de aardappelmarkt is de stem ming iets minder pessimistisch dan vorige week. De exportresultaten ge ven daartoe nog weinig aanleiding: vorige week ging slechts 18.000 ton aardappelen de grens over. Toch wa ren de noteringen maandag jl. in Rotterdam gelijk tot iets hoger. Ook de telersprijs in Goes kon zich dins dag handhaven. Langzaam maar zeker komt de in voer van primeurs op gang. Vergele ken met de afzet van 'oude' aardappelen gaat het echter om be trekkelijk geringe hoeveelheden. Vol gens het Produktschap Aardappelen is vorig jaar (tot 30 juni) in totaal ruim 20.000 ton vroege aardappelen ingevoerd. Daarvan kwam 12.400 ton uit de zuidelijke EG-landen en 7.800 ton uit derde landen. Bekend zijn de Malta's, maar ook Italië en Israël leveren traditioneel veel primeurs. Uien De prijsverbetering van de uien in de afgelopen weken is veroorzaakt door een betere vraag uit diverse ons om ringende landen. Frankrijk is door de eigen voorraden heen, in Duits land was een (tijdelijk) tekort aan importuien. Doordat de sorteerbe- drijven nogal wat slechte partijen moeten verwerken, ligt de capaciteit niet hoog. Ook dit had een stimule rende invloed op de prijsvorming. Uienhandel C. Meijer in Kruiningen ontving vorige week de eerste Vecon- uien uit Tasmanië. Deze - zeer dure - uien zouden ongekoeld een half jaar houdbaar zijn. Het gaat voorlopig nog om geringe hoeveelheden, maar men denkt dat er een markt is voor dit kwaliteitsprodukt. In Duitsland is in twee maanden tijd al 16.000 ton Vecon-uien afgezet. De groothan- delsprijs ervan is de laatste jaren gestegen (vorig jaar ongeveer 1,60 per kilo), desondanks groeit de afzet snel. De winkels maken een aantrek kelijke marge op dit dure produkt. Men gaat er van uit dat de consu ment de hoge prijs geen bezwaar vindt voor een 'probleemloze' ui. Suikerbieten Een voorlopige raming voorspelt voor dit jaar een EG-bietenareaal van 1,85 miljoen ha. Dat is een stij ging van 0,7 procent ten opzichte van 1988. In West-Duitsland wordt reke ning gehouden met een uitbreiding van 0,8 procent, in Frankrijk van 1 procent en in Nederland van 1,6 pro cent. De grootste verschillen ver wacht men in Italië en Spanje. Het Italiaanse bietenareaal lijkt dit jaar met 5,7 procent te worden uitge breid, het Spaanse areaal zou met 10,3 procent worden ingekrompen. Deze week dinsdag is op veiling ZHZ in Barendrecht een termijnvei ling voor spruiten gehouden. De re sultaten waren niet onbevredigend: een flink deel van het aanbod ging voor redelijke prijzen van de hand. Ruim 3.100 ton spruiten werd aan geboden voor levering van begin ok tober tot half december. Aan de termijnveiling deden de vei lingen ZHZ, Gouda, Groningen en De Kring mee. De spruiten werden per week aangeboden. Met name het aanbod voor eind oktober en de eer ste helft van november haalde niet steeds de ophoudprijs (rond 80 cent per kilo). Van de partijen voor de overige weken is het meeste ver kocht. Het vrij geringe aantal kopers drukte bij prijzen variërend tussen de ophoudprijs tot enkele centen daarboven. Glasgroente Op de groenteveilingen zijn veel glasgroenten in prijs gedaald. Dat was onder andere het geval met de kropsla, die toch al erg slecht be taald werd, de tomaten, komkom mers, radijs en spinazie. Hoewel van alle produkten flinke aanvoeren worden gemeld, vallen vooral de 'nieuwe' produkten op door het gro te aanbod. Tot nu toe kwam er ruim zes keer zoveel krulsla aan de veiling De prijsvorming viel aanvankelijk niet tegen, maar de laatste weken stopte de klok bij gemiddeld drie dubbeltjes per krop. De aanvoer van cherrytomaten was vorige week met 217.000 doosjes ruim vier keer zo groot als in de overeenkomstige week in 1988. Het produkt is goed aangeslagen bij de consument, ondanks het grote aan bod daalde de prijs in de week na Pasen relatief weinig. Er is een be hoorlijke export naar met name Duitsland. Ook Groot-Brittannië is geïnteresseerd in de cherrytomaten. Op veiling ZHZ werd deze week de eerste witte radijs aangevoerd. Het betreft een proef met teelt en afzet. Ook verwachtte men er de eerste groene asperges van dit seizoen. Bloemen en planten De vrees in de sierteeltsektor voor een prijsval in de week na Pasen is voor een groot deel bewaarheid. Het mooie weer deed aan de situatie ze ker geen goed. De gemiddelde prijs voor de snijbloemen lag vorige week met 25 cent per steel 13 cent lager dan in de voorgaande week. Het zonnige weer eind maart doet de vrees toenemen dat deze maand sprake zal zijn van een zeer groot aanbod. Bovendien wordt in april nog een forse aanvoer uit derde lan den verwacht. In groothandelskrin gen is al de verwachting geuit dat daardoor een prijzenslag voor de deur staat. Fruit De appels brengen, bij over het alge meen kleiner wordende aanvoeren, iets betere prijzen op. Vooral Blonde- en Rode Boskoop lag goed in de markt. Bij de peren bestaat het overgrote deel van de aanvoer uit Conference. Ook hiervan loopt het aanbod echter terug. De aanvoer van stoofperen is nog maar heel klein. Alle peren worden prima betaald. Aardappelen in de Gemeenschap In Rotterdam hebben maandag de prijzen voor de klei-Bintjes zich ge vangen. Voor de 50 mm opw. werd zelfs 50 cent meer genoteerd dan voorgaande week. De uitvoer be droeg in de week tot 31 maart onge veer 18.000 ton. De marktsituatie verschilt niet van de situatie in de partnerlanden. De markt is prijs houdend tot moeilijk prijshoudend, bij uitzondering goed prijshoudend. Uit de noordelijke lidstaten gaan ge leidelijk wat minder aardappelen naar het zuiden, al blijven de hoe veelheden nog zeker niet onbelang rijk. In de zuidelijke landen begint het verbruik van primeurs geleidelijk aan meer betekenis te krijgen. De aanvoeren uit de landen rond de Middellandse Zee zijn groter dan vo rig jaar. Dat geldt ook voor de aan voer in de noordelijke lidstaten. Wel MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 8,75-10,00 - 1,82-1,85 - week 23/03-30/03 57-61 gr. 10,50-12,00 - 1,84-1,97 - 64 gr. 12,25-12,50 1,91-1,95 Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g Elveba wit ld 6,50 7,75 9,10 9,70 11,35 11,50 - 11,75 - dd 6,59 7,85 9,21 9,83 - 11,49 11,65 - 11,90 - bruin ld 6,50 7,75 8,85 - 9,20 - 10,10 - 11,50 12,75 - dd 6,58 - 7,85 8,96 - 9,32 - 10,22 - 11,63 - 12,89 - Evadag wit 7,55 8,95 8,95 - 10,30 - 11,10 bruin 7,75 - 9,15 9,70 - 11,65 - 11,45 Roveco wit 5,45 - 6,90 - 7,70 - 8,90 - 9,95 - 10,65 - 11,90 - bruin 5,45 - 6,90 - 7,70 - 8,90 - 9,95 - Ï0.65 - 11,90 - Ven wit 5,10 - 6,85 - 7,70 - 8,90 - 9,95 - 10,65 - 11,85 - bruin 5,10 - 6,85 - 7,70- 8,90 - 9,95 - 10,65 - 11,85 - ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Telersprijzen Veld gewas Middenmeer 29/03 Emmeloord 30/03 'Leeuwarden 30/03 Zeewolde 31/03 Goes 04/04 14,00-15,00 Dronten 05/04 Groothandels- prijzen Rotterdam 03/04 Veld gewas Klei 0 mm 15,50-16,25 - 15,50-16,00 15,50-16,00 15,50-16,00 15,50-16,00 Klei 0 mm Klei 40-50mm 17,50-19,00 Klei 40-50 mm Voer- aardappelen 5,75-6,75 5,00-6,75 6,00-6,50 8,50 Klei 50 mm 35 mm 24-28 20-28 13-20 - Voer- aardapp. 15,00-16,00 - 19,00-19,50 6,00-7,00 Per 100 kg, ex btw. Vor. week. Vorige Deze week dinsdag vrijdag dinsdag 35-50mm April '89 16,00 15,50 15,50 50mm+ april '89 19,50 18,50 17,50 50mm+ mei '89 21,80 21,30 21,00 50mm juni '89 23,90 23,50 23,00 GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst (16%) Zomergerst Voergerst Haver ZADEN telersprijzen Blauwmaanzaad** Karwijzaad** Goes di 04/04 -42,75 45,50 39,75-40,00 37,25-38,50 225,00' 145,00"* Groningen* di 04/04 44,50-46,25 41,25-43,35 100,00-130,00 Middenmeer wo 29/03 42,25-43,50 40,00-42,00 32,00-41,00 195,00-215,00 117,50-131,00 franco pakhuis, incl.provisie: boerenschoon prima doorsnee GOES, di ROTTERDAM, ma Telersprijzen Groothandelsprijzen Groene erwten 63,00-63,50 69,50 Veldbonen 60,00 Kapucijners 62,50-69,00 71,00 Bruine bonen 190,00 205,00 wordt aangevoerd dat de gemiddelde ha/opbrengsten in die landen wat la ger zijn dan vorig jaar. Opmerkelijk is een uitvoer van Bel gië naar Frankrijk van konsumptie- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs- wk 28-03/01-04 ring trend prijs trend week 28/03-25/03 ring trend prijs trend week 28/03-01/04 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 82 Spruiten A I 147 Tomaten rond A I 419 Winston 70/80 - 77 - Witlof kort I - 207 - Tomaten vlees BB 444 - Boskoop groen 75/85 - 122 EF Kropsla 21/22 - 19 - Boskoop rood 75/80 - 160 Bloemkool 8 - 182 - Komkommers 41/51 - 76 - Jonagold 75/80 - 132 - Witte kool deense - 23 Paprika groen 75/85 685 Elstar 75/80 - 217 Rode kool A - 22 0 Paprika rood 75/85 1330 - Gloster 70/80 76 - Chines kool - 142 0 Aubergines 225-300 367 - Karmijn 70/80 - 136 Spinazie - 115 - Radijs midden - 46 - Conference 65/75 206 - Andijvie - - 172 - Courgette 7 82 - Gieser Wildeman 60/70 - 305 Waspeen Al - 50 - St. Remy 60/70 106 Breekpeen Prei Asperges 200/400 blok 2 AA 59 92 1434 0 aardappelen van ruim 2700 ton in de week tot 24 maart, toen goed 3700 .ton naar Spanje gingen. Daarnaast vindt er invoer in België uit Frank rijk plaats van voeraardappelen. Duitsland meldt een vrij ruim voor ziene markt met sterk uiteenlopende prijzen voor de verschillende kwali teiten. Kwaliteitsaardappelen begin nen op vele plaatsen schaars te worden. Veilinggegevens week 28/03-01/04 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Roos grootbl. Roos kleinb. Freesia Troschrysant Trosanjer Gerbera Gypsophila Iris Lelietak Narcis Alstroemeria Cymbidium Tulp Snijbl. totaal Kamerpl. totaal trend pnjs 35 23 16 36 24 18 33 15 42 7 39 124 14 25 223 Prijs- trend Veilinggegevens week 28/03-01/04 prijs in ct./kg. Klasse I Klasse I Klasse II 2 Klasse II 3 Klasse III 3 Door snede fijn middel 70 100 100 Aanv.- trend Gem. Prijs- prijs trend 4,14 - 3.27 - 2,56 - 2.28 - 2,21 - Pootgoedprijzen scherp gedaald Waren de afgelopen weken de aard- appelpootgoedprijzen rond de 130,voor de poters van maat A28/35 en rond 80,voor de A35/45, deze week zijn ze in één klap gedaald naar 92,voor de A28/35 (Noordelijke) en 90, voor de Delta's. De prijs van de A35/45 ligt deze week voor de Noor delijke op 56,— en de Delta's op 54,-. Deze spectaculaire daling is het re sultaat van een ruim aanbod en wei nig tot geen vraag. Het weer van de afgelopen dagen schijnt hier naar verluidt geen rol in te hebben. Gerst uit Spanje naar Italië Uit interventievoorraden in Spanje zal 300.000 ton gerst ter beschikking worden gesteld aan het Italiaanse in terventiebureau. Italië zal ervoor moeten zorgen dat het vervoer in Italië voor 31 mei 1989. Voor het vervoer van het graan zal een open bare inschrijving worden gehouden. In Italië bestaat als gevolg van uit zonderlijke droogte, een schrijnend tekort aan voedergranen. Pootgoedprijzen 5 april A 28/35: Noordelijke 92,Delta 90,A 35/45: Noordelijke 56,—; Delta 54,—. Uitvoer aardappelen Het Produktschap voor Aardappe len deelt mede, dat in de maand fe bruari in totaal 148.000 ton aardap pelen is verwerkt tot frites, puree, chips en andere konsumptieproduk- ten. Daardoor is de verwerking tot 1 maart gekomen op 298.000 ton. Te genover 287.000 ton in 1988 en 251.000 ton in 1987. De uitvoer van frites, puree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappe len bedroeg in de maand februari 112.300 ton, terwijl de invoer van produkten overeenkwam met 3.500 ton verse aardappelen. CVZ-noteringen Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 27 tot en met 31-3. Noteringen tussen haakjes van dinsdag. Winston: I 70/80: 10 ƒ0,97 (7 0,76); tot I: 26 0,76 (54 0,69); 11 70/80:2/0,58 (2/0,55); tot. II: 6/0,43 (4/0,43). Gloster: I 80/90: 16/0,63 (4/0,73); tot. I: 60 0,69 (47/0,75); II 80/90: - - (1 0,57); tot. II: -- -- (5 0,62). Golden Del.: I 70/80: 30 0,80 (11 0,89); tot. I: 62 0,73 (31 ƒ0,89); II 70/80: 2 ƒ0,51 (5/0,67); tot. II: 28 ƒ0,59 (10 0,66). Lomb. Carvil: I 70/80: 46 0,74 (22 ƒ0,74); tot. I: 72 0,66 (70 ƒ0,60); II 70/80: -- -- (17 ƒ0,80); tot. II: 28 ƒ0,61 (1 ƒ0,60). Jona gold: I 70/80: 16 1,42 (4 1,17); tot. I: 76 1,24 (54 1,20); II 70/80: 6 0,82 (17 ƒ0,80); tot. II: 27 0,61 (43 0,72). Conference: I 55/65: 93 1,85 (12 1,69); tot. I: 145 1,93 (56 1,73); II 55/65: 21 1,65 (3 1,85); tot. II: 49 1,50 (17 1,38). 22 In de afgelopen week is de tempera tuur hoog geweest voor de tijd van het jaar. Dit heeft tot gevolg gehad dat de ontwikkeling bij appels en pe ren zeer snel op gang is gekomen. De vroegbloeiende peren en pruimen staan reeds gedeeltelijk in bloei, wat 2 a 3 weken vroeger is dan normaal. Nu de ontwikkeling van de knoppen zo ver gevorderd is, is het duidelijk te zien dat er in veel percelen een flink aantal knoppen achterblijft dat niet tot bloei komt. In sommige per celen blijven er te weinig over om tot een goede oogst te komen. Dit ver schijnsel komt het meest voor bij de Conference. In het afzetpatroon is er weinig verandering gekomen. Het aanbod was aanzienlijk kleiner om dat er één veildag verviel i.v.m. Pa sen. De prijsvorming bij de appels is vrij stabiel. De stijging in de prijs vorming van de laatste weken bij de Jonagold is tot staan gekomen. Waarschijnlijk omdat het aanbod toeneemt. Bij de Conference staat de prijs iets onder druk met name de maat 65/75. De vraag voor eksport is bij deze maat iets afgenomen zo dat er meer in het binnenland afge zet moet worden. De voorraden nemen in snel tempo af zodat het fruitseizoen dit jaar vroeg beëindigd zal zijn. Vrijdag 7 april 1989

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 22