Hoofdbestuur ZLM wil tijdelijke inkomenscompensatie voor akkerbouw Veel belangstelling voor Kom in de kas9 Suiker Unie sluit fabriek in Sas van Gent zuidelijke landbouw maatschappij Kosten op jaarbasis f 300,a f 500,miljoen Evaluatie akties Graanareaal i\M< VRIJDAG 7 APRIL 1989 77e JAARGANG NO. 3967 m land- en tuinbouwblad De open dag 'Kom in de kas' die de tuinbouw zaterdag 1 april hield is (bij ideale weers omstandigheden) een groot succes geworden: landelijk namen zo'n 160.000 bezoekers een kijkje in de kas. Ook landbouwbedrijven stelden die dag hun deuren voor het pu bliek open. Op vijf bedrijven op Walcheren en Zuid-Beveland kon men bovendien trekpaarden aan het werk zien. In de orchideeënkwekerij van de familie Wekking te Koude kerke was het zaterdag gezellig druk (zie foto). Het bedrijf deed voor de tweede keer mee aan 'Kom in de kas'. De open dag werd landelijk geopend door premier Lub bers (zie pag. 2). Het hoofdbestuur van de ZLM is maandag 4 april jl. unaniem akkoord gegaan met het voorstel van zijn voorzitter, de heer H.C. van der Maas, om voor de ak kerbouwsector een tijdelijke inkomenscompensatie van de nationale overheid te vragen. Deze compensa tie is nodig om bedrijven in staat te stellen om te over leven. In zijn openingswoord zette de voorzitter uit een dat wordt gepleit voor een jaarlijks vast te stellen inkomenscompensatie middels hectaretoeslag en/of BTW-forfaitverhoging en/of lastenverlichting. Het gaat hier om bedragen tussen 300 en 500 miljoen op jaarbasis, gebaseerd op een door het LEI voor grotere bedrijven berekend inkomenstekort op norm- bedrijven van tussen f 700,— en f 1000,— per ha, dit gerelateerd aan het CAO-arbeidsinkomen. De voorzitter beklemtoonde dat het niet om een specifie ke toeslag voor sommigen gaat maar om een globale compensatie voor allen, zodat iedere akkerbouwer verantwoordelijk blijft voor het eigen ondernemersri sico en zijn eigen ondernemingskansen. Voorzitter van der Maas constateerde tot zijn genoegen dat het idee van de nationale inkomenscompensatie binnen het 3-CLO verband niet is afgewezen en het KNLC daar achter staat. Ook binnen de.VVD en het CDA lijkt dit idee bespreekbaar. Suiker Unie zal haar vestiging in Sas van Gent per 1 ja nuari 1990 sluiten, en de suikerproduktie verder konsen- treren in haar vier fabrieken te Dinteloord, Groningen, Puttershoek en Roosendaal. Het bericht dat dinsdag be kend werd gemaakt is als een schok in het Zeeuws Vlaamse ervaren. Van tot voor enkele jaren nog twee suikerfabrieken heeft het gebied er na de komende cam pagne geen. Voor de 113 personeelsleden van de fabriek in Sas van Gent zal in overleg met de vakorganisatie en de Centrale Ondernemingsraad een sociaal plan worden opgesteld. Ontslagen zullen zoveel mogelijk worden voorkomen maar kunnen toch niet geheel worden uit gesloten. Op de perskonferentie zei algemeen direkteur ir. A.W. Luitjens dat in de toekomst verdere investeringen zullen worden gedaan in de drie grote fabrieken in Putters hoek, Dinteloord en Groningen. In Roosendaal vindt het normale onderhoud plaats. Hij sluit niet uit dat ook de vestiging Roosendaal op termijn zal worden gesloten. Nog niet bekend is wat er met de gebouwen en grond van de vestiging in Sas van Gent gaat gebeuren. Bestuursvoorzitter de heer C. Geerlings verklaarde dat bestuur en direktie bij de besluitvorming de wensen in het Zeeuws-Vlaanderen mee hebben gewogen. Het heen en weer rijden van de bieten en het eigen vervoer is ook in de overwegingen betrokken evenals een samenwerking met de C.S.M. t.a.v. de leverantie van de bieten. Toch hebben bedrijfseconomische redenen de doorslag gege ven en die zijn ongunstig uitgevallen voor Sas van Gent. De moderne teelttechnieken en de sterk verbeterde bie tenrassen zullen in de komende jaren leiden tot een ver dere verhoging van de suikeropbrengst per hectare. Voorts stellen verbeteringen in het produktieproces de fabrieken in staat een hoger rendement witsuiker te be halen. Een en ander maakt het noodzakelijk de totale verwerkings capaciteit van de Suiker Unie-fabrieken aan te passen. Verwacht wordt dat in de komende vijf jaar de hoeveel heid te verwerken bieten, nodig voor het door de E.G. aan Suiker Unie toegewezen quotum van 544.000 ton witsuiker, met tien procent zal kunnen afnemen. Andere ontwikkelingen maken evenzeer verdere rationalisatie van het suikerbedrijf noodzakelijk. De resultaten van het suikerbedrijf staan onder druk, onder meer als ge volg van de al enkele jaren door de E.G. ingevoerde di recte volledige zelffinanciering door de suikerindustrie van de E.G.-suikerexporten en de lagere opbrengsten van pulp en melasse als veevoeder door aanpassing van de veestapel aan de verminderde Nederlandse zuivelpro- duktie. Bovendien spelen factoren van concurrentie en prijs een rol, enerzijds geldt dit voor de concurrentie tus sen suiker en andere zoetstoffen, anderzijds de aange kondigde opheffing van de minimumprijs voor suiker en een eventuele verlaging van de E.G.-suikerprijs. De voorzitter begon zijn openingswoord in de hoofd bestuursvergadering in het Landbouwhuis te Goes met het geven van een kort overzicht van de recente akkerbouwakties en de resultaten daarvan op met na me het politieke vlak. Voor de korte termijn eist de ak kerbouw zoals bekend de stopzetting van een verdere prijsdaling van de gegarandeerde produkten door Brussel terwijl de nationale milieuwetgeving het resul taat moet zijn van regulier overleg en niet als een dik- taat mag worden opgelegd. Voor de langere termijn is de fundamentele vraag aan de orde of de maatschap pij en de politiek voor de akkerbouw nog bestaans recht in willen ruimen. "Als men doorgaat zoals de laatste jaren, dan bestaat de akkerbouwsector op af zienbare termijn als zodanig niet meer", aldus de heer Van der Maas. De voorzitter zei tot zijn spijt te moeten constateren dat er voor de korte termijn nog vrijwel niets is be reikt. Eind april komt de Europese ministerraad weer bijeen. Hopelijk dat er dan meer zicht komt op wat men van plan is. Wat de milieuproblematiek betreft is de voorzitter er niet geruster op geworden. Het wach ten is op het nationale milieubeleidsplan. Minister Nij- pels wil dat er voor het jaar 2000 in Nederland sprake is van een volledige toepassing van het geïntegreerde systeem. Maar daarbij is dan wel cruciaal, zo stelde de voorzitter, welke normen en uitgangspunten daar bij dan gehanteerd worden. De ZLM opteert voorts dus voor een beleid waarmee de huidige crisisperiode kan worden overbrugd. Dat kan door een (tijdelijke en globale) substantiële nationale inkomenscompensatie zolang er althans geen nationale brede investeringsre geling is, zolang er geen afzet is voor de zgn. groene energie en zolang het huidige EG-beleid gehanteerd blijft. Dat de akkerbouw klem zit wordt nog eens bevestigd door het graanareaal dat dit groeiseizoen 16.000 ha groter zal zijn dan vorig jaar. En de graanteelt levert zoals bekend nauwelijks een inkomen op. "Deze ont wikkeling is dus opnieuw een bewijs dat er voor de akkerbouw (nog) geen alternatieven zijn, aldus de heer Van der Maas die tot slot van zijn openings woord spijtig moest constateren dat de Rabobank- organisatie niets voelt voor een Gegarandeerd Be- drijfskrediet voor de akkerbouw. Zo'n krediet zou zeer nuttig kunnen zijn bij het overbruggen van een moeilij ke periode in de bedrijfsvoering. Dat weinig bedrijfs- genoten een beroep doen op het Borgstellingsfonds zei hem niet te verbazen. "Immers, de meeste komen er -óók na de verruiming van de kriteria - niet voor in aanmerking...".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 1