Akkerbouwers konden vorige week op het land veel doen Prof. H. Kuipers: "Kennis van grondbewerking als onkruidbestrijdingsmiddel nog schamel" korte wenk akkerbouw Struktuur slechter dan vorig jaar TIJDENS DE OPKOMST VAN DE BIETEN kunnen de bietenkevertjes het bietengewas reeds belagen. Ze ker wanneer u geen voorzorgsmaa tregelen hebt genomen moet u tij dens de opkomst ekstra kontroleren. De kans op aantasting is het grootst op bietenpercelen waarnaast of waarop in 1988 bieten en spinazie stonden. Vrijdag 7 april 1989 Ab Haak, medewerker van de mts Maris Koster te Zaamslag, vult de zaaimachine met vlaszaad. Als ondervrucht zaait hij graszaad mee. lichte grond valt wel mee'. Noord- hoek doet samen met zijn zoon (maatschap) alle werk zelf, behalve het zaaien en poten. Vorige week donderdag zaaide Huib Vermue van loonbedrijf Knuit te Heinkenszand bij de maatschap een perceel van zes ha uien, de bieten zijn vrijdag ge zaaid. Volgens Vermue gaat het zaaien door de te natte ondergrond nog niet 100 procent, maar toch zeer redelijk. Het loonbedrijf kende mid den vorige week nog geen topdrukte, 'maar we zijn wel allemaal bezig'. Areaal bieten stabiel Volgens de heer Noordhoek lijkt het erop dat het areaal bieten dit seizoen zal groter zijn dan vorig jaar. Hij gaat daarbij af op informatie van de loonwerker. Noordhoek denkt dat de relatief gunstige suikerprijzen tot de grotere uitzaai van bietenzaad hebben geleid: 'Men kiest het beste van het slechte'. Het Instituut voor Rationele Suiker- produktie (IRS) te Bergen op Zoom verwachtte om deze reden ook een uitbreiding van de teelt van suiker bieten dit jaar, maar de cijfers wij zen dit niet uit, aldus desgevraagd de heer D. Hoogenkamp van het IRS. Evenals vorig jaar zal het areaal rond de 124.000 ha liggen of er regi onale verschuivingen zijn opgetre den is nog niet te zeggen, maar vol gens de heer Hoogenkamp ligt dit niet voor de hand, omdat iedere teler zoveel mogelijk probeert zijn kwo- tum vol te boeren. Begin deze week was in het Zuid westen al een groot deel van de bie ten gezaaid. Van de Suiker Unie bie ten was dit in Zeeland 49 procent en op de Zuidhollandse eilanden en de Westbrabantse klei 29 procent. Van de CSM bieten was dit resp. 39 en 24 procent. Landelijk was de uitzaai op dat tijdstip nog slechts 18 procent (Suiker Unie) resp. 15 procent (CSM). Lex Kattenwinkel Loonbedrijf Knuit (Heinkenszand) zaait de uien bij Rinus Noordhoek uit Wolphaartsdijk. "De kennis van grondbewerking als onkruidbestrijdingsmaatregel is in ternationaal nog schamel te noemen, mede als gevolg van het enthousias me voor chemische middelen". Dit zei prof. H. Kuipers op 30 maart jl. tijdens zijn afscheid als hoogleraar grondbewerking van de Landbouw universiteit Wageningen. Kuipers konkludeert dat in het verle den het wetenschappelijk onderzoek naar de onkruidbestrijding de stro men nieuwe chemische middelen nauwelijks kon verwerken, en dat grondbewerkingsdeskundigen hun handen vol hadden aan nieuwe werktuigen. Hij beschouwt dit mon diaal als een treurige geschiedenis en zelfs als een misser van het onder zoeksbeleid. Inmiddels is het kli maat voor onderzoek naar de me chanische bestrijding verbeterd. Diverse systemen met vaste rijpaden worden nu onderzocht en werktuig dragers met een spanwijdte van b.v. twaalf meter worden beproefd. Vol gens Kuipers zijn de technische pro blemen hiervan zeker oplosbaar, maar er zullen flinke voordelen moe ten zijn, willen zulke konstrukties lonend worden. Dat laatste acht Kuipers voor de akkerbouw onwaar schijnlijk en daarmee blijft volgens hem het struktuurbederf door rijden op het land het meest in het oog lo ll Behalve de akkerbouwers waren vorige week ook de volkstuinders druk be zig op het land. De heer J. W. de Kok uit Goes freest hier zijn tuin. Op de achtergrond ziet u gebr. Goetheer uit Wolphaartsdijk bezig met eggen. Afgelopen zaterdag was de heer P. Wielemaleruit Koudekerke uien aan het zaaien. Wielemaker zaait hier het ras Duraldo. Het mooie en drogende weer heeft veel akkerbouwers in het Zuid westen doen besluiten het land op te gaan om de verschillende voor jaarswerkzaamheden te verrichten: kunstmest strooien, zaai- en pootbedbereiding en zaaien en poten. Vanaf begin vorige week is er veel gebeurd, het voorjaar is daarmee duidelijk vroeger dan vorig jaar. De struktuur van de grond is echter niet optimaal, met name de ondergrond is nog niet overal goed opgedroogd. Maar er kan over het algemeen vlot worden gewerkt. Doordat het voor de tweede keer in suksessie een winter zonder vorst is geweest, is de struktuur van de zwa re grond niet goed en zelfs slechter dan vorig voorjaar, doordat het ploegen dit najaar onder minder gunstige omstandigheden moest plaatsvinden en het daarna niet heeft gevroren. De bouwvoor is niet mooi verkruimeld. Op de lichtere gronden valt het met de struktuurproblemen wel mee. Ab Haak, één van de drie medewer kers van maatschap Maris-Koster te Zaamslag, begon vorige week woensdag met het zaaien van vlas (Marina). Als ondervrucht zaait hij een graszaadmengsel mee (Baron). 'Ik probeer dit perceel (15 ha) van daag klaar te krijgen. Dat zal voor donker niet meer lukken, maar goed, ik ga door want dan kunnen we morgen in ieder geval met het zaaien van de bieten beginnen. De zwaarte van de grond varieert op dit perceel, op de lichtste plekken gaat het prima, op de zwaardere delen wat minder vanwege de problemen pende aktuele probleem. Of schade aan gewassen voorkomen kan wor den door met lagedrukbanden te gaan rijden (waarmee diverse onder zoekinstellingen experimenteren) achtte hij nog onzeker. Boven over rijden "Het rijden door de open voor bij het ploegen verhoogt het risiko van verdichting van de ondergrond. Vandaar dat ik zo graag een tech nisch goede en praktisch aantrekke lijke oplossing gezien had voor het zogenaamde 'boven over' rijden bij het ploegen, waarbij dus geen trek- kerwielen door de open voor rij den", aldus Kuipers. "Ik ben er van overtuigd dat het rij den door de open voor technisch ge zien beslist niet nodig is". Prof. Kuipers breekt een lans voor het "boven over" rijden bij het ploegen. Het risiko van verdichting van de ondergrond wordt daarmee verkleind met de struktuur. Als we nog twee weken zouden wachten is de struk tuur echter nog niet 100 procent, en bovendien hebben we daar de tijd niet voor. Het bedrijf omvat onge veer 200 ha, en dat betekent dat er in korte tijd veel moet gebeuren'. Ook Rinus Noordhoek uit Wolp haartsdijk is vorige week woensdag met het voor j aars werk begonnen. Om het zaaibed goed te krijge» moest Noordhoek een ekstra grond bewerking uitvoeren met een aange dreven eg. 'Normaal is het voldoen de als we twee keer met de tandensle- per over het land gaan (één keer over de lengte en één keer over de breed te), nu moeten we er nog een keer met de rotorkopeg achteraan, voor het zaaien van de bieten verwacht ik zelfs dat we er twee keer met de ro torkopeg overheen moeten. De struktuur van de zware grond is dui delijk slechter dan vorig jaar, de

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 12