Land- en tuinbouw moet positief inspelen op milieubeleid Bij schoon milieu economische belangen niet veronachtzamen Hoofdbestuur nam afscheid van adviseur Corry Dees Voorzitter akkerbouwcommissie J.C. Geluk wil graag organische mest maar dan in korrelvorm Wat is geïntegreerde landbouw.... Met vertrek Rien Kosten verliest hoofdbestuur ZLM "de laatste der Zeeuwse Mohikanen" Hoofdbestuur: Hoofdbestuur: Verkoop melkquotum Polen, grote producent van zwarte bessen Het hoofdbestuur onderstreept de mening van de commissie grond gebruik waar deze stelt dat de land- en tuinbouw zo positief mogelijk dient in te spelen op het milieubeleid. Daarbij zal ook moeten worden aangegeven dat de landbouw positief bijdraagt aan de instandhou ding en verbetering van het milieu. Verder moet de landbouw de mi lieuproblematiek erkennen en doelstellingen nastreven om de milieu belasting tegen te gaan. De door de overheid gehanteerde "valbijl" constructie is een verkeerd instrument. Ook moet worden gewezen op de noodzaak van meer onderzoek en voorlichting op het gebied van bemesting en gewasbescherming. Gewezen kan ook worden op het ge ringe aantal nieuwe middelen, dat de laatste jaren wordt toegelaten. De tot nu toe gehanteerde voorwaarde, dat het middel niet schadelijk mag zijn voor het milieu is te stringent. Het criterium: het toelaten van mid delen, die aantoonbaar minder scha delijk zijn dan de middelen waar voor ze in de plaats komen zou al een aanmerkelijke verruiming bete kenen, zo meent het hoofdbestuur. Voorts dient een aantal praktische oplossingen te worden gestimuleerd, o.a. het inrichten van spoelplaatsen en het zuiveren van restvloeistof en spoelwater. Ook kunnen boeren zo veel mogelijk gestimuleerd worden deel te nemen aan proeven, die een Het hoofdbestuur van de ZLM sluit zich aan bij haar tuinbouwcommis- sie die van oordeel is, dat land- en tuinbouw gebaat is bij een schoon milieu. Voor zover maatregelen noodzakelijk zijn om in bestaande situaties verbetering aan te brengen dient daaraan in principe medewer king te worden verleend. Eén en an der dient evenwel niet louter emotio neel te worden benaderd. Er zijn enorme economische belangen in het geding die mede uit een oogpunt van werkgelegenheid en plattelandsop- bouw niet straffeloos kunnen wor den genegeerd. Ook dient er op te worden gewezen, dat eenzijdige milieu-eisen ziekten en plagen tot ge volg kunnen hebben en niet alleen maar gezondheid. Bovendien wordt er reeds zeer veel gedaan om nadeli ge milieu-beïnvloeding zoveel moge lijk te voorkomen en er is veel be reikt. Het hoofdbestuur is met de commissie van oordeel, dat de pro blematiek een speelbal van de poli tiek is geworden, waardoor een ob jectieve benadering wordt bemoei lijkt. Mede gebaseerd op economi sche haalbaarheid kan in overleg worden nagegaan hoe nieuwe moge lijkheden in rassen, middelen en systemen kunnen worden toegepast om tot wenselijke verbeteringen te komen. Verbetering van voorlichting naar ondernemers is daarvoor ge wenst, maar ook de consument kan worden getoond, dat de problema tiek niet eenzijdig kan worden opge lost. Het hoofdbestuur wijst pro- duktaansprakelijkheid op primaire landbouwprodukten af. optimalisatie van de aanwending van meststoffen en gewasbescher mingsmiddelen beogen. Wel merkt het hoofdbestuur op dat bij al deze zaken steeds in het oog moet worden gehouden dat de achterban er vol doende achter staat. "De landbouw organisaties dienen een voortrek kersrol te vervullen, maar de afstand «.et de leden mag niet te groot wor den en de voorgestelde maatregelen moeten steeds op hun praktische haalbaarheid (technisch en finan cieel) getoetst worden". Het hoofdbestuur heeft kennis geno men van de uitspraak van het Pacht hof te Arnhem, waarin de ontbin ding van een pachtovereenkomst wordt uitgesproken als gevolg van het feit dat de pachter buiten mede weten van de verpachter het melk quotum heeft verkocht. Als positief wordt daarbij ervaren dat het Pacht hof opteert voor de zgn. 50/50 rege ling van het Landbouwschap ter be paling van de schadevergoeding. Dat wil zeggen de helft van het quotum naar de pachter en de andere helft naar de verpachter. De ZLM heeft een dergelijke 50/50 regeling steeds bepleit. Of deze regeling nu stan daard wordt moet echter nog wor den afgewacht. Er is begrip voor het standpunt van de landbouworganisaties op Zuid- Beveland om geen initiatieven te ne men in de richting van een landin richting in de Zak van Zuid- Beveland zolang er geen duidelijk heid bestaat omtrent de WOV. De heer van der Maas overhandigt mevrouw. Dees het ZLM- Herinneringsbord. Het hoofdbestuur heeft maandag 4 april afscheid genomen van haar adviseur, mevrouw Corry Dees-Franje uit Waarde. Me vrouw Dees heeft 5 jaar lang als afgevaardigde (van de agrarische commissie) van de Bond van Plattelandsvrouwen in Zeeland de vergaderingen van het hoofd bestuur bijgewoond. "In die pe riode, zo zei voorzitter H.C. van der Maas, hebt u hier meegepraat over tal van zaken. Met uw korte en kernachtige bijdragen hebt u in dit college een uitstekend ge zicht gegeven aan het agrarische vrouwenwerk. Nuchter, intelli gent, terzake en inhakend op de aktualiteit". De voorzitter zei zeer ingenomen te zijn met het feit dat mevrouw Dees altijd de volledige integratie van de vrouw in het ZLM gebeu ren - ook in het bestuur - heeft nagestreefd. "Jammer, zo zei hij, dat dit ideaal nog niet verwezen lijkt is. Maar u hebt steeds het goede voorbeeld gegeven." De voorzitter wees erop dat mevrouw Dees, in een vorige hoofd bestuursvergadering uit emanci patorische overwegingen geen moeite had met een verhoging van de contributie voor gezinsle den. Een ander bewijs van uw volwaardig opereren is dat u bij de akties in Den Haag voorop liep en zeker een zo grimmig ge zicht trok als de voorzitter van de akkerbouwcommissie! De voorzitter overhandigde haar vervolgens het ZLM Herinne ringsbord. Mevrouw Dees zei het in haar dankwoord spijtig te vin den dat nog niet meer vrouwen zich als lid van de ZLM hebben aangemeld. "Er zal, zo verwacht ze, nog een generatie nodig zijn voordat het zover is." "De ZLM gaat zich nu meer in zetten voor (agrarische) jongeren en vrouwen. Jammer dat ik dat niet van binnen uit mee kan ma ken". Mevrouw Dees is opge volgd door mevrouw S.L. Hanse-Verburg uit Kerkwerve. In de praktijk blijken er veel mis verstanden te bestaan over wat nu precies geïntegreerde landbouw is. Vooral burgers denken dat het hier gaat om een nieuwe manier van landbouw waarbij in het ge heel geen gewasbescher mingsmiddelen en meststoffen worden gebruikt. Het is goed, zo zei hoofdbestuurslid F.A. Dees uit Wissenkerke, maandag in de hoofdbestuursvergadering, dat eens goed duidelijk wordt ge maakt dat dit onjuist is. Geïnte greerde landbouw betekent dat men de gewasbeschermingsmid delen zo optimaal mogelijk toe past, maar zonder dat dit ten koste gaat van de fysieke en fi nanciële opbrengsten. Dees pleit te voor verder onderzoek op dit nog vrij nieuwe terrein. "In de volle breedte zal moeten worden deelgenomen aan proeven die in de landbouw een optimale aan wending van meststoffen en ge wasbeschermingsmiddelen beogen". De heer J.C. Geluk heeft het hoofd bestuur van de ZLM maandag 4 april jl. voorgehouden dat organi sche mest in de huidige vloeibare en voluminieuze vorm uit milieu oogpunt voor de akkerbouw eigen lijk niet bruikbaar is. Hij zette uit een waarom: "Wanneer het ons ernst is met het milieu zullen we moeten proberen het optimale be- mestingspunt zo kort mogelijk te be naderen zodat we zo weinig mogelijk verliezen van wat we toedienen. Dat kunnen we ondermeer bereiken door zoveel mogelijk gedeelde giften te geven op die momenten dat de plant daar behoefte aan heeft. Aan orga nische mest zouden derhalve dezelf de eisen gesteld moeten worden als aan kunstmest, te weten: - de mest moet goed strooibaar zijn - homogeen van samenstelling - de korrel moet krap gefractioneerd zijn - de korrel moet goed gepelleteerd zijn, vrij van stof - de werking moet voorspelbaar zijn op basis van de samenstelling en - de strooiers moeten i00% in orde zijn, daarom is periodieke keuring een vereiste. Hij pleit voor het ge bruik van pneumatische en centrifu- gaalstrooiers omdat je hiermee geen windgevoeligheid en randoverschrij- dend strooien hebt. Geluk: "Als we deze stellingen onderschrijven dan wordt de organische mest in deze hoedanigheid voor de akkerbouw erg moeilijk te gebruiken. Immers drijfmest is slecht te verdelen, de ge haltes zijn niet bekend en ze is niet homogeen van samenstelling. De droge stof is wel bekend, maar is goed te beïnvloeden zonder dat de gehaltes stijgen. Voorts is er veel stikstofuitspoeling en vervluchti ging, veel structuurbederf bij het uit rijden, vooral in het voorjaar (wordt bij het OBS bedrijf in Nagele gepro pageerd), is de stikstofverwerking onvoorspelbaar, is het onmogelijk het optimale bemestingspunt voor de plant vast te stellen, is er de in sleep van onkruid en ziektes en last but not least: de invloed op de kwali teit van o.a. aardappelen (blankheid). De voorzitter van de akkerbouw commissie concludeerde dan ook dat organische mest uit milieu en econo misch oogpunt in de huidige vorm eigenlijk niet te gebruiken is on danks het feit dat de akkerbouw de organische stof die er in zit best kan gebruiken. "We hopen dan ook er binnen afzienbare tijd in korrelvorm over te kunnen beschikken, voor een concurrerende prijs". Door het hoofdbestuur werd deze zienswijze onderschreven. Inclusief de nood zaak van periodieke keuring van de kunstmeststrooiers, liefst op vrijwil lige basis maar desnoods verplicht. Polen is één van de grootste produ centen van zwarte bessen. Na de gro te oogst in 1985 werd er de jaren daarna aanzienlijk minder geprodu ceerd. Vorig jaar was de oogst echter niet zo klein als in 1987. In de jaren 1985 t/m 1988 bedroeg de Poolse produktie van zwarte bessen achter eenvolgens: 91.000 ton, 64.000 ton, 56.000 ton en 71.000 ton. De meeste zwarte bessen worden in Polen ver werkt. De heer Rien Kosten (63) heeft maandag 3 april jl. afscheid ge nomen als hoofdbestuurslid van de ZLM. De heer Kosten die bin nen het ZLM-bestuur behoort tot de laatste der Zeeuwse Mohika nen (d.w.z. de laatste bestuurder afkomstig uit de vroegere Zeeuw se Landbouw Mij.) is twintig jaar lang lid geweest van het hoofd bestuur. Voorzitter H.C. van der Maas stelde vast dat de heer Kosten binnen de land- en tuinbouw meer dan 30 bestuurlijke funkties heeft vervuld naast zijn dagelijk se boerenpraktijk. De belangrijk ste daarvan zijn o.m. lid van het ZLM-hoofdbestuur, voorzitter van de Kring Tholen/St. Philips- land en voorzitter van de com missie werkgevers en sociale zaken van de ZLM en het Land bouwschap". De heer Van der Maas: toonde daarbij een maximale inzet en motivatie van uit een voortdurende solidariteit met het boerenbelang. U was nuchter en bereid uw nek uit te steken. In de onderhandelingen taai en volhardend, rustig maar af en toe fel als een tekkel". Met genoegen stelde de voorzitter vast dat de heer Kosten bereid is gebleken de funktie van voorzit ter van de ZLM-commissie Werk- De heer Kosten ontvangt uit handen van voorzitter Van der Maas het ZLM-herinneringsbord. gevers en Sociale Zaken nog een jaar te vervullen. Een zeer be langrijke commissie maar niet zo populair. De voorzitter overhan digde de heer Kosten aansluiten de het ZLM-herinneringsbord. De heer Kosten zal in zijn sociale funkties geleidelijk worden opge volgd door de heer F.A. Dees uit Wissenkerke. In zijn dankwoord zei Kosten (die 6 ZLM-voorzitters heeft meege maakt) het bestuurswerk altijd met erg veel genoegen te hebben gedaan. "De sfeer binnen de ZLM en haar instellingen was al tijd erg goed." Hij zei het werk van de commissie Werkgevers en Sociale Zaken nog enige tijd met plezier voort te willen zetten. "Een commissie, zo merkt hij op, die weliswaar wat verder van de mensen staat maar die toch van wezenlijke betekenis is voor de sector". De heer Kosten is als lid van het hoofdbestuur namens de kring Tholen en St. Philipsland inmiddels opgevolgd door de heer J.L. van Gorsel uit Oud- Vossemeer. Vrijdag 7 april 1989 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 11