IIGTERM0ET Gelegenheidsarbeid voor huisvrouwen bij o.m. de fruitpluk in gevaar! LIGT1RM0ET De pluspunten van deze onkruid bestrijders in peulvruchten: uniek breed spektrum; lange bodemwerking; kontaktwerking op kleine onkruiden: tot enkele dagen voor opkomst toepasbaar. Topogard is vooralsnog alleen in erwten toegelaten. Campagard mag in erwten èn veldbonen en maakt de onder teelt van karwij mogelijk. Ga zorgvuldig om met gewas beschermingsmiddelen. Lees voor het gebruik altijd het etiket. Vader en zoon Maris uit Zeeuwse Grijpskerke in "Groen Grondig" Gelegenheidsarbeid door huisvrouwen bij de fruitpluk dreigt premie plichtig te worden. Enige uitspraken van de Centrale raad van Be roep wijzen in die richting. De Raad meent dat bij veel gelegenheids arbeid door volwassenen sprake is van een gezagsverhouding en op grond daarvan zijn de gelegenheidswerkers premieplichtig bij het ASF. Het ASF heeft daaruit meteen zijn conclusie getrokken en de regels verscherpt. Was het tot nu zo dat het aan het ASF was om aan te tonen dat er sprake was van gelegenheidsarbeid, nu wordt de be wijslast omgekeerd en moet de ondernemer aantonen dat er sprake is van gelegenheidsarbeid. De interpretatie van het begrip ge zagsverhouding wordt daarbij door het ASF sinds enige tijd zodanig naar de letter uitgelegd dat gelegen heidsarbeid voor huisvrouwen een voudig niet meer mogelijk lijkt. Met name voor de fruittelers inons land betekent dit een grote strop. Huis vrouwen worden in grote getale in gezet bij de pluk van het fruit. Wan neer zij onder de premieplicht ko men te vallen dan betekent dit een loonkostenstijging die voor een aan tal bedrijven gewoon niet is op te vangen. Nu worden nog lonen uitbe taald vantussen 8,en 10, per uur, maar bij verzekeringsplicht lopen deze bedragen op tot ca. 25,per uur. Scholieren blijven wel onder de regeling gelegenheids arbeid vallen. Wat precies onder een scholier moet worden verstaan en tot welke leeftijd iemand nog scholier wordt geacht te zijn is nog niet vast- 10 gesteld. Binnen het bestuur van het ASF vindt daarover druk overleg plaats. Ook is men het nog niet eens over enige andere criteria voor gelegen heidsarbeid. Directeur T. van der Heiden van het ASF in Tilburg durft hangende het overleg geen uitspra- Op vrijdag 14 april zal de TROS weer een nieuwe serie van het agrarisch TV-Magazine Groen Grondig gaan uitzenden. De eer ste uitzending vindt plaats op vrijdag 14 april a.s. op Nederland II van 18.00 tot 18.25 uur. In deze eerste uitzending zijn weer diverse interessante items opgenomen, zoals het plezier in ken te doen over wat nu wel en wat geen gelegenheidswerk is. Hij ver wijst naar het ASF in Den Haag. Woordvoerder mr. J. Smeets van het centraal ASF-kantoor in de resi dentie zegt dat er een voorstel voor ligt om arbeid van alleen scholieren beneden 18 jaar tijdens de schoolva kanties nog als gelegenheidsarbeid te betitelen. "Mogelijk dat er verder nog een uitzondering voor de fruit pluk door huisvrouwen kan worden gemaakt maar veel van wat tot nu toetot gelegenheidsarbeid werd gere kend zal in de toekomst gewoon pre mieplichtig worden. Ook Smeets maakt melding van onduidelijkheid en druk overleg en verwijst naar de KNLC vertegenwoordiger in het ASF-bestuur, de heer F.J. Dilling. het boerenbedrijf. Hoewel vaak de indruk bestaat dat het in de land- en tuinbouw kommer en kwel is, blijkt dat boeren en boe rinnen best met de nodige arbeids- en levensvreugde hun werk doen. Groen Grondig sprak hierover met vader en zoon Maris in het Zeeuwse Grijpskerke. Volgens Dilling circuleert in het overleg bij de dagelijks bestuur van het ASF het volgende voorstel: gele genheidsarbeid moet mogelijk blij ven voor scholieren in de periode 15 juni tot en met de maand augustus. De werkgevers vinden dat dit moet gelden voor scholieren tot de leeftijd van 21 jaar, terwijl de werknemers menen dat 10 jaar de eindleeftijd moet zijn. Voor de fruitteelt zou de periode iets aangepakt moeten wor den, nl. van medio augustus tot no vember. Huisvrouwen zijn in deze regeling niet opgenomen. De mel dingsplicht (als de werkgever gele genheidsarbeid meldt en men aan de voorwaarden van het KB voldoet is men in principe niet verzeke- ringsplichtig, doet hij dat niet dan is men dat wel) kan volgens Dilling ju ridisch gezien niet overeind worden gehouden. De geschilpunten bij het dagelijks bestuur van het ASF zijn thans de leeftijd van de scholieren, de omgekeerde bewijslast en het feit dat de standsorganisaties de be- roepsgevallen niet mogen adviseren. Met dit laatste punt is Dilling het ab soluut niet eens: standsorganisaties zullen de beroepsgevallen moeten kunnen ondersteunen. De omge keerde bewijslast ligt moeilijk. De werkgevers zijn daarover verdeeld. Dilling wil zich sterk maken om de leeftijd van 21 jaar bij de scholieren er door te krijgen. "Dan hebben we, meent hij, ca. 70 a 75% van het gele genheidswerk als zodanig vast weten te houden. Deze groep kan dan steeksproefsgewijs worden gecon troleerd en dat levert een flinke besparing op. (De controle door het ASF van gelegenheidswerk kost nu op jaarbasis ca. 1 Zi miljoen gulden). Als het geen scholier is wordt dus door het ASF aangenomen dat werkzaamheden in de land- en tuin bouw reguliere arbeid is die valt on der de verzekeringsplicht. Toch wil hij zich sterk maken om ook op de plukwerkzaamheden in de fruitteelt door huisvrouwen alsnog onder de gelegenheidarbeid te laten vallen. "Ik zal me daar voor inzetten want ik onderken wel degelijk de ernstige gevolgen van de fruitteelt wanneer die er buiten vallen". Wel een moei lijke klus verwacht hij. Hij voelt overigens in principe weivoor het forfortaie systeem waarbij een be paald bedrag voor tijdelijk werk in de agrarische sector van premies wordt vrijgesteld, maar heeft de stel lige indruk dat de werknemers dat falikant afwijzen. Binnenkort zal er opnieuw overleg plaats vinden. Over de uitslag daarvan heeft hij zijn zor gen. Maar er is nog niets beslist. Hij merkt tenslotte op dat het niet zo moet zijn dat goedwillende werkge vers op moeten draaien voor colle ga's die de wet ontduiken. Dat is in het verleden zeker voorgekomen". Voor echte gelegenheidsarbeid moet nueen oplossing worden gevonden en fruitpluk door huisvrouwen valt daar onder", vind ik, aldus Dilling. Regiobestuürslid van het ASF, de heer J. Neelte te Sirjansland - spreekt de vrees uit dat de pluk van fruit door huisvrouwen niet meer valt onder gelegenheidsarbeid van wege de door enkele rechtersaange- nomen gezagsverhouding. "Maar we proberen te redden wat er te red den valt". Hij constateert, evenals de heer Dilling, dat er veel met de re geling is gefraudeerd. "Wat dat be treft moeten de goede werkgevers het nu met de kwade ontgelden. We willen nu een eerlijke regeling die goed is en eenvoudig valt te contro leren. Bij scholieren (ik zeg liever: studerenden) willen we niet over va kantieperiodes praten. Dat moet vrij zijn. Verder moet de maximum leef tijd liggen op 22 jaar. Van werkge verszijde zal eventueel nog worden ingebracht om alleen een premie te heffen voor ongevallen. Neele wijst erop dat er voor gelegenheidwerk jaarlijks ca. 30 miljoen aan loon wordt uitbetaald. Volgens bereke ningen wordt ca. 80 a 90% daarvan verdiend door scholieren. "Maar daar zijn de fruittelers natuurlijk niet mee geholpen. Voor deze be drijfstak dreigen de kosten als ge volg van premieplicht door huis vrouwen per bedrijf met gemiddeld tussen 3000,en 4000,om hoog te gaan". Een slechte zaak voor de concurrentieverhoudingen en natuurlijk ook voor de inkomens situatie opde bedrijven zelf. "Dat zou inderdaad zeer ernstig zijn". Volgens Neele hoeven er echter geen. bedrijven aankapot te gaan. Fruitteler L.Lindenbergh uit We- meldinge enzijn kollega A. Nijssen uit Kapelle zijn zeer verontrust, boos en verontwaardigd over de zeer strenge en ongenuanceerde toepas sing van regels bij de gelegenheidsar beid door het ASF. Zij wijzen op dat huisvrouwen onmisbaar zijn bij de pluk zeker ook omdat de vakanties steeds minder parallel lopen met de pieken in de plukwerkzaamheden. Verder zijnze van mening dat de werkgeversvertegenwoordigers zich in het overleg harder op hadden moeten stellen en hun belangen ster ker moeten verdedigen. Zij zijn er van overtuigd dat de in discussie zijnde nieuwe regeling veel proble men zal geven. De loonkosten zullen hierdoor zo sterk stijgen dat zelfs de continuïteit van veel bedrijven in ge vaar komt. De ZLM deelt deze be zorgdheid en heeft de ontwikkeling bij de gelegenheidsarbeid inmiddels aangekaart bij het KNLC. Ook Tweede Kamerleden van de grootste politieke partijen zullen hierover worden benaderd. J. Wierenga Vrijdag 7 april 1989 A CAMPAGARD EN T0P0GARD: een optelsom van pluspunten Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048 4700 BA Roosendaal, Tel. 01650-97200 Ge registreerde handelsmerken van CIBA-GEIGY A.G., Bazel, Zwitserland.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 10