uit de praktijk RONDDE Hoogste tijd voor andere organisatiestruktuur? De eerste zonnestralen in de lente Grote vraag naar vroege en zeer vroege maisrassen Ekstra portie bestellen De goeden moeten het met de kwaden bekopen Ook op NOORD-BEVELAND is het nog wachten op het standvastige goede weer. Met het afwisselende weerbeeld van de laatste weken kun nen wij als landbouwers, te velde, niet veèl beginnen en zo zal het ook dit jaar weer een laat voorjaar voor diverse gewassen worden. Er moet immers nog veel gebeuren en voor kunstmest strooien en het zaaien van diverse gewassen wordt het toch tijd, dat we het land op kunnen. Schrijvende op de 2e Paasdag, met heel mooi weer, hetgeen niet voor speld en verwacht werd, is het wel mogelijk dat er de komende tijd, zij het op wat voorzichtige wijze, land werk verricht kan worden. Toch zul len we geduld moeten hebben en vooral niet te vroeg moeten begin- Terwijl deze bijdrage, tijdens de Paasdagen, wordt geschreven is het momenteel op WALCHEREN prach tig weer. Een heel verschil met Goede Vrijdag toen storm en regen het weerbeeld bepaalden. Ook in de natuur is nu goed te zien dat de lente in aantocht is. De knoppen van bo men en struiken zwellen met de dag. De lelies staan in volle bloei. Het 'voorjaar' is vroeg dit jaar, wat nog niet inhoudt dat we vroeg kunnen beginnen met de inzaai. De weersvooruitzichten zijn echter ook voor de week na Pasen gunstig zodat we misschien begin april kun nen beginnen en dat zou voor ons gebied een gunstig tijdstip zijn. Toch zal geduld ook dit jaar een schone zaak zijn. Met de warme zuidenwind voelt het aangenaam aan en lijkt het of het hard droogt, maar een schrale N.O. wind geeft het weer een veel sterker drogend karakter. De struktuur van de grond is na een tweede winter zonder noemenswaardige vorst, evenals vorig jaar, weer niet best. Alhoewel momenteel toch wat min der slecht dan het jaar ervoor toen het de gehele winter regende. Het graszaad, de wintertarwe en de wei den hebben hun stikstofgift nu wel gehad. Ook aan het grasland is het goed te merken dat het niet heeft gevroren. In de grond is het, vooral bij een goed funktionerende drainage, niet nat maar bovenop erg drassig. De grasgroei komt met deze tempera tuur goed op gang en als de draag kracht van de zode geen beperking zou zijn zou er al vee naar buiten kunnen wat de hoeveelheid gras be treft. Toch is er nog genoeg winter- voer aanwezig en bij de meeste vee houders zullen er nog wel één of meerdere kuilen overblijven als de stalperiode voorbij is. Naar we vernamen zal Campina nog een leuke nabetaling kunnen realise ren over 1988. Wel niet zo hoog als over 1987, maar toch nog tussen de ƒ4,50 en ƒ5,/100 kg melk. In de akkerbouw zijn de akties mo menteel opgeschort. Het is nu de beurt aan de politiek om te laten blijken in hoeverre men de nadruk kelijke signalen die men over de vol le breedte van de Nederlandse akker bouw richting Regering en Parle ment heeft afgegeven serieus neemt en of men deze wil omzetten in daadwerkelijke steun voor deze sek- tor. Mocht deze bereidheid er onvol doende blijken te zijn dan zullen wellicht nieuwe akties volgen. 8 nen. De struktuur is ook dit jaar, door het uitblijven van vorst, niet zo best en we zullen ook wel met zwaar der materiaal dan wenselijk het land op moeten. Dit jaar zal er op ons eiland een uit breiding van de vlasteelt te zien zijn. Door de Brusselse prijsverlagingen van de andere teelten en de gestegen vraag naar langvezelig vlas, is dit een gewas, dat voor onze regio zeker een perspektiefvol alternatief kan zijn. Gezien de onderzoeken, richting af zet, die nog verricht moeten worden kan dit voor de toekomst een in op pervlakte groeiende teelt zijn. Ook de teunisbloem is weer terug van weggeweest, wel met een veel la gere kg-prijs, nl. ƒ5,50. Maar ook hier geldt, gezien de lagere graan- De effektiviteit hiervan zal afhangen van de aktiebereidheid in een perio de dat het op de bedrijven druk is en vooral en met name dat men als 3 or ganisaties gezamenlijk blijft optrek ken. Als er één ding is wat men de afgelopen tijd heeft gemanifesteerd als georganiseerde landbouw dan is het wel onze verdeeldheid, en daar mee onze zwakte, met minister Braks als 'lachende derde' (of vierde?). Met de mooie Paasdagen is ook het toeristenseizoen weer begonnen. In de week voor Pasen zijn al veel Duit- Met dagelijks een portie van enkele mm neerslag in WEST-BRABANT- ZUID is maart voorbijgegaan zon der dat er op het land hoegenaamd iets gebeurd is. Dit vergt straks op de zandgronden toch weer veel werk dat op korte termijn moet gebeuren daar er nog weinig is geploegd. De percelen gerst die eind februari ge zaaid zijn hebben veel visite van kraaien en duiven gehad. Zaaizaad ontsmetten tegen vogelschade blijkt in de praktijk niet te helpen. Een paar dode kraaien laten een beter re sultaat zien. Zelfs spreeuwen laten het afweten. Voor de landbouw zal het straks erg belangrijk zijn hoe de nieuwe flora- en faunawet eruit komt te zien. Sommige groeperingen willen zelfs zover gaan dat de boeren, bij wijze van spreken, maar ondergeschikt aan het schadelijk wild gemaakt moeten worden. Het areaal veldbo- nen is dit jaar gehalveerd. De lagere opbrengsten van de afgelopen 2 jaar maken deze teelt niet interessant meer. Bij de erwten zal de opper vlakte gelijk blijven. Zowel voor de rijpe erwten als voor de erwten voor de veevoederindustrie is belangstel ling. Het areaal voor de zaaizaadver- meerdering is uitgebreid omdat met name Frankrijk meer erwten gaat afnemen. Aan de hand van zaaizaadbestellin gen valt op te maken, dat er iets meer snijmais komt. Vooral naar vroege tot zeer vroege rassen is erg veel vraag. Snijmais is een gemakke lijke teelt die, door de steeds lager wordende prijzen van met name gra nen, financieel gezien niet veel on derdoet in vergelijking met andere akkerbouwgewassen. Bij uitzaai van een zeer vroeg ras wordt de moge- Al dachten velen dat we met dat dro ge rustige weer van februari het voorjaar in zouden gaan, ook in on ze WESTHOEK is gebleken dat het anders kan. Pasen is ook weer verle den tijd. 't Was prachtig weer al wa ren de voorspellingen anders. Het zijn ook altijd maar verwachtingen. We gaan nu toch wel hopen dat onze werkzaamheden zaaien en poten snel een aanvang mogen hebben. Maar prijs, misschien het proberen waard. Gezien ons klimaat en het droogbe- drijf fijne zaden van de heer Snoep te Colijnsplaat heeft ons gebied goe de troeven in handen wat betreft de ze teelt. Wel zien we voor de toe komst de prijs graag hoger, want als de teelt- en/of oogstomstandigheden tegen zitten, is deze prijs echt te ma ger voor ons. Wat betreft het klimaat kunnen we verder nog zeggen, dat de reklame voor vakantie in Zeeland, de provin cie met de meeste uren zon van Ne derland, wel aanslaat, want ondanks het gure en stormachtige weer voor de Pasen zijn er weer veel toeristen naar Zeeland gekomen om de Pasen in onze provincie door te brengen. Ook voor hen en de rekreatieonder- nemers gelukkig dat het weer zo is veranderd, want het is een leuke start van het seizoen en bevestigt weer eens het doorsnee goede kli maat in het zuidwesten. se toeristen met auto -l- karavan richting ons (voormalig) eiland ge trokken. Naar verluidt zijn er gemeenten op Walcheren die de voorschriften voor het 'kamperen bij de boer' wat strakker of soms wel erg strak willen hanteren. Wellicht mede als gevolg van gesignaleerde overtredingen in het verleden. Ook hier evenals in de landbouw een enkeling die het ver prutst voor een hele groep. Zo is het vaak in het leven. De goeden moeten het dikwijls met de kwaden bekopen! lijkheid geboden om in september nog een groenbemester te zaaien. Een gedeelte van de drijf mest kan dan nog afgezet worden. De foura- gehandel heeft op enkele plaatsen al kontrakten afgesloten waar als prijs de voederwaardeprijs per kg VEM zal gelden. De pootgoedprijs is en blijft erg on overzichtelijk. Het ene moment bestaat de indruk dat er een tekort is ■en het andere moment daalt de prijs weer omdat weinig vraag dan doet vermoeden dat het gros van de kon- sumptietelers al voorzien is. Er wordt trouwens weinig gesproken over het al of niet voorzien zijn van pootgoed. Misschien dat deze hou ding zorgt dat de prijs niet verder zal stijgen. Bij de pootgoedtelers zie je nu ook dat alles wat gekeurd is en er als aardappel uitziet voor pootgoed verkocht wordt. Uitgesorteerde aardappelen die normaal voor vee voer weggaan worden nu als poot goed verkocht. Wat als veevoer zijn bestemming vindt zijn stukken die qua vorm geen sprant (spruit) heb ben of waar geen sprant gevormd kan worden. Deze ontwikkeling kan de konsumptietelers weieens ten goe de komen omdat hierdoor voldoen de pootgoed beschikbaar is. Met de prijs van de konsumptieaard- appelen wil het niet gaan. Uitbrei dingen in België en Frankrijk maken een gezonde afzet onmogelijk. Nu de prijzen al jaren vrijwel onder de kostprijs schommelen is het wellicht zinvol om dit internationaal aan te pakken. Hoe dit zal moeten gebeu ren is moeilijk te zeggen maar dat er wat moet gebeuren is zeker. Aardap pelen zijn nog steeds het belangrijk ste gewas op de akkerbouwbe drijven. de grond moet het natuurlijk ook toelaten. Enkele collega's zie je rondstappen op de percelen om te zien hoever de grond geschikt is. De pootaardappelen worden mits ze niet meer in de koeling staan erg kiemlustig, de temperatuur van de laatste tijd bevordert dat. De op ons afkomende 1 op 5 teelt, zal toch nog al wat problemen gaan geven. Tot op heden is eigenlijk nog geen goede vervanger voor de Bintje, voorhan den wat verwerking en houdbaar heid betreft. De theorie loopt in deze de praktijk wat voorop. Maar de structuur van de knollen geeft nog al wat problemen. Toch van de week wel geschrokken: een Duitse dame die op een camping de Paasdagen doorbracht afkomstig uit het Roergebied ging bij de boer aardappelen kopen. Het moesten geen Bintjes zijn want die zijn niet goed. Wat moet je op zo'n moment zeggen? 't Geeft te denken uit gesprekken met collega's, zaadhan- delsvertegenwoordigers, gewasbe- schermingshandel, blijkt dat er toch weer een normaal areaal uien ge zaaid gaat worden al denken velen dat de buurman er mee stopt, dat gaat nogal eens zo. Het is te hopen na weer eens een normaal groeisei zoen te mogen hebben, en het weer ook tijdens de oogst mee mag wer ken en natuurlijk een goede prijs. De nog te verkopen aardappelen laten het wat de prijsvorming betreft steeds meer afweten. Zou er nog enig herstel komen? Uit zuidelijke streken komen de eerste nieuwe bin nen. Of ze duur zijn speelt niet zo'n grote rol. Ze worden gewoon ge kocht, ook al omdat de oude nogal wat gebreken gaan vertonen (blauw e.d.). Wat de akties betreft zitten we weer in een rustiger vaarwater? Althans dat lijkt zo. Zo net voor de Pasen zouden we niet veel gehoor krijgen en daarna? Zitten we weer niet in het oude schuitje: praten, overleggen en praten al vele jaren. Maar steeds weer de verliezer. Wordt het niet eens de hoogste tijd dat we een ande re organisatiestructuur krijgen. Zo als het nu gaat worden er steeds door de zelfde mensen beslissingen geno men aan de top. En dan terugspelen naar de zgn. achterban, de leden dus. Dit geeft bij velen van onze le den en ook die van andere organisa ties bij het KNLC aangesloten, ver bittering en een groot onbehagen. Alles wordt maar naar ons toege schoven, men neemt het niet meer. Mede doordat de eerste slachtoffers gaan vallen. Men is ook niet meer bereid om mee te betalen aan onze eigen ondergang dit zijn zo de te ho ren reacties. De jongeren hebben in een schrijven, naar het kringbestuur hun teleurstelling uitgesproken over de terughoudende opstelling die de standorganisaties hebben ingeno men ten aanzien van de voorgeno men landelijke acties. Zij zullen zich in blijven zetten bij eventuele te ne men akties'. Naar het zich laat aanzien is er van wege de verdeeldheid tussen de 3 CDO moeilijk tot een gezamelijk op treden naar buiten te komen. Ook hun leden krijgen het er moeilijk mee dat het zo moet, vandaar dat men naar een andere organisa tiestructuur wil vanuit de leden en mede door de leden. Vrijdag 31 maart 1989 Met heel veel regen en storm is de Goede Vrijdag weer voorbij. Au to's raakten door harde rukwin den op de wegen hun karavan kwijt. Veel buitenlanders namen hun intrek in onze provincie, die ook bij dit ruige weertype nog heel mooi is en daarmede vele va kantiegangers lokt. Afgelopen week is de lente ingetreden en normaal verwachten we dan vol op zonneschijn. Zo vlak daarop belooft het met de Paasdagen een mooie vakantie te worden, maar niets was minder waar. Opeens was het boerenland moddernat en plaatselijk met grote plassen bezaaid. Het vroege voorjaar waar we eind januari van ge droomd hadden was finaal van de kaart. Wie rond begin februa ri zomertarwe en zomergerst ge zaaid heeft, heeft daarmee pre cies in de roos geschoten en kijkt nu met genoegen naar zijn jonge en prille gewassen. Voor anderen wordt het een laat voorjaar en ekstra geduld zal daarvoor nu ge boden zijn. In het land is het voor het wild nu ook geen koek en ei. Afgelopen najaar zijn door ziekten vele ha zen gesneuveld en thans zijn er door regen en koude weer veel jonge haasjes dood gegaan. Pa trijzen zitten onder de modder en daar kan dit gevogelte helemaal niet tegen. Voor de fazanten is het nu nog erg vroeg in het voor jaar en daarom zijn er nu geluk kig nog geen jongen. In meerdere polders worden er steeds meer jonge fazanten op een wat later tijdstip uitgezet. Opvallend is, dat we die grote logge fazanten hanen steeds minder zien en dat is maar goed ook, want die kun nen heel moeilijk pijlsnel hoog de lucht in. Door de moderne krui singen worden de fazanten thans als maar kleiner, maar daardoor wel vlugger in de lucht. Wanneer men echter van 't najaar in een restaurant fazant op het menu ziet staan, dan moet men wel een ekstra portie bestellen, want an ders gaat men met honger naar huis. Eigenlijk zijn we met dit weertype wel verplicht om de fa zanten te velde bij te voeren, want anders komen ze te slecht aan de groei. De wilde eenden komen we in de weilanden al dikwijls tegen. Ze laten zich daar graag met kriel bijvoeren en komen daardoor in een goede konditie. Straks ver menigvuldigen zij zich zeer sterk, want het wijfje legt wel 10-15 eie ren in een mooi met dons en gras bekleed nest. De jongen volgen de moeder terstond in het water, maar de woerd kijkt er dan niet meer naar om. De gehele natuur staat er klaar voor om al dat pril le gelijk in al zijn facetten weer te ontvangen. De Paasveetentoonstellingen wa ren weer druk bezocht. Mooi jong vee was er genoeg. Met ple zier doen we er aan mee, want men ontmoet daar de handel, de slagers, de mesters en een hele boel publiek. Een ekstra goede verzorging is een eerste eis, want anders moet men aan deze sport met het vee niet gaan beginnen. In de beoordeling tellen ook huid en haar erg zwaar mee en daarom is en blijft ons advies ook altijd: 'Wast met veel zeep uw jonge stier, dan wordt kampioen dat mooie dier'.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1989 | | pagina 8